Delårsrapport januari – juni 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 30,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent. Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 125 kronor per aktie. (1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 24,6 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 12 procent till 3 570 (3 192) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 18 procent till 3 512 (2 983) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 507 (397) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,5 (13,3) procent för kvarvarande verksamheter.

Januari – juni

 • Industriföretagens orderingång ökade med 17 procent till 6 897 (5 914) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 21 procent till 6 652 (5 514) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 919 (676) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,8 (12,3) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Latour Industries förvärvade norska TKS Heis AS i januari.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 752 (5 614) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 3 575 (1 119) Mkr. Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i resultatet med 1 082 (-570) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 372 (954) Mkr, vilket motsvarar 5,27 (1,50) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick till 4 613 (5 229) Mkr och motsvarar 5,4 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld, där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 5 279 Mkr.

 • Hela aktieinnehavet i det delägda innehavet Terratech avyttrades den 25 april.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 31,2 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 20,7 procent.

 • Investeringen i Fagerhult ökade under kvartalet med 995 Mkr i samband med innehavets företrädesemission för att finansiera förvärvet av iGuzzini.

 • Tidigare under året avyttrades samtliga A-aktier i Loomis.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 13 augusti förvärvade Swegon norska Klimax A/S med 12 anställda och en nettoomsättning på 66 miljoner NOK.

(1) Substansvärdet den 19 augusti har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 19 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader. Det är således svårt att vara alltför precis i sina uttalanden. Våra verksamheter står dock bra positionerade och är väl förberedda inför en eventuell bredare konjunkturnedgång. Under andra kvartalet växte orderingången med 12 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 3 procent. Faktureringen höll en något högre takt och växte under kvartalet med 18 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 8 procent. Orderstocken fortsätter att öka trots den starka faktureringen och vid utgången av kvartalet uppgick den till en ny rekordnivå, 2 279 (1 602) Mkr och översteg således föregående års nivå med 42 procent. Trots den tilltagande oron för sämre tider, kan vi glädja oss åt ännu ett rekordresultat för kvartalet, hela 507 (398) Mkr med en rörelsemarginal på 14,5 (13,3) procent. Vårt bästa kvartal någonsin i absoluta tal.

Vår stabila resultatutveckling gör oss trygga i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat. Med oförminskad takt fortsätter vi satsa på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. Vi söker dessutom konsekvent efter lämpliga bolag att addera till gruppen för att komplettera den organiska tillväxten med förvärvad sådan. Antalet nya intressanta förvärvsuppslag ökar igen efter en trög inledning på 2019. Men med det sagt är det inte givet att vi alltid hittar bolag som faktiskt passerar våra relativt snäva investeringskriterier. Under andra kvartalet har vi inte genomfört något förvärv, däremot har vi i augusti slutfört förvärvet av Klimax A/S till Swegon.

Börsen har utvecklats mycket starkt under det första halvåret. Vår börsportfölj ökade med smått fantastiska 31,2 procent, justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 20,7 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 30,3 procent till 127 kronor per aktie.

I det närmaste alla våra börsnoterade innehav har rapporterat vid det här laget. Överlag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt medan den organiska tillväxten varierar precis som i de helägda bolagen vilket innebär att det är svårt att vara odelat positiv eller negativ till konjunkturutvecklingen framåt. Under det första halvåret har Assa Abloy annonserat ett antal förvärv, bland annat förvärv av det Schweiziska börsnoterade Agta Record. Ett annat exempel är Fagerhult som i mars månad tillträdde förvärvet av iGuzzini. Genom förvärvet blev Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour har deltagit som garant i den under kvartalet genomförda nyemissionen.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 13.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 505 583 54. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:
https://event.on24.com/wcc/r/2040542/D3AD57E135CBA943C35F853EA91CAF3B


Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019, kl. 08.30 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-jun 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AccountorAnnons

Därför kan företag tjäna på att outsourca sin ekonomi- och löneavdelning

Funktioner för ekonomi och löner är något alla företag behöver ha på plats men det lönar sig inte alltid att axla en egen avdelning. I många fall kan företag istället tjäna på att outsourca avdelningen och frigöra tid som istället kan läggas på affären. Samtidigt säkrar man tillgången till den senaste kompetensen och tekniken. 

I en tid när många företag kämpar för att behålla sina kunder, och hitta nya, har det blivit viktigare än någonsin att lägga tid på sin affär och kapa tidsödande processer. Interna funktioner driver kostnader för både system och personal och att lägga ut sin ekonomi- och lönavdelning kan vara ett strategiskt bra val för företag som vill kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet.

Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR och hjälper företag att dra nytta av den senaste tekniken inom området så att de kan ligga steget före sina konkurrenter. Detta gör bolaget genom att effektivisera och automatisera kundernas flöden och arbetssätt.

– Vi är en modern, digital byrå som investerar mycket tid i att underlätta för våra kunder genom teknik som robotar och AI-lösningar som skapar en hög och tillförlitlig kvalitet. Det gör att kunderna istället kan bygga sina relationer och bättre förstå sin affär, säger Magnus Högvall, vd på Accountor.  

Helhetserbjudande 

Som en one-stop-shop inom ekonomi och lön kan Accountor bland annat sköta företags löneadministration, redovisning och elektronisk fakturahantering, men också erbjuda kvalificerad löpande rådgivning och rekrytering av personal. Att nyttja detta är en bra strategi om man vill minimera kostnader och risker, menar Magnus Högvall. 

– Genom att outsourca funktioner får ledningen och företaget mer tid att fokusera på sin verksamhet, tillgång till mer modern teknik utan att behöva göra stora investeringar eller genomföra tunga migrationsprojekt. Man får tillgång till kompetens, så inga dyra och kostnadskrävande rekryteringar behövs med allt vad överlämning och inkörning innebär. Jag skulle vilja säga att outsourcing är ett bra sätt att undvika framtida stora kostnader och risker samtidigt som det ger större möjlighet för ledningen att fokusera på att utveckla företaget och affären.

Personliga relationer i fokus

Utöver att hjälpa företag att kunna fokusera på sina kunder lägger Accountor stort värde i att bygga och bevara sina egna relationer med kunderna. Trots att de använder automatisering och AI så är konsulterna en tung del av deras erbjudande, förklarar Magnus Högvall.

– Det är i slutändan människor som upptäcker många saker och kan vara proaktiva och inga robotar kan ersätta dem. Modern teknik höjer kvaliteten och skapar en trygghet som ger en grund där relationen mellan kund och konsult kan byggas. Robotisering gör också att kostnaderna blir mycket mer förutsägbara i leveransen vilket också bidrar till ett ökat förtroende. 

– När Covid-19 började sprida sig i Sverige och vi började få daglig information om bidrag och krispaket märkte vi hur ovärderliga våra medarbetare var i stöttandet av våra kunder. De kunde förklara hur åtgärderna fungerar och användas för deras företag vilket verkligen uppskattades, avslutar han.

Läs mer  

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?