Delårsrapport januari – juni 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 30,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent. Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 125 kronor per aktie. (1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 24,6 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 12 procent till 3 570 (3 192) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 18 procent till 3 512 (2 983) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 507 (397) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,5 (13,3) procent för kvarvarande verksamheter.

Januari – juni

 • Industriföretagens orderingång ökade med 17 procent till 6 897 (5 914) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 21 procent till 6 652 (5 514) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 919 (676) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,8 (12,3) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Latour Industries förvärvade norska TKS Heis AS i januari.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 752 (5 614) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 3 575 (1 119) Mkr. Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i resultatet med 1 082 (-570) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 372 (954) Mkr, vilket motsvarar 5,27 (1,50) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick till 4 613 (5 229) Mkr och motsvarar 5,4 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld, där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 5 279 Mkr.

 • Hela aktieinnehavet i det delägda innehavet Terratech avyttrades den 25 april.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 31,2 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 20,7 procent.

 • Investeringen i Fagerhult ökade under kvartalet med 995 Mkr i samband med innehavets företrädesemission för att finansiera förvärvet av iGuzzini.

 • Tidigare under året avyttrades samtliga A-aktier i Loomis.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 13 augusti förvärvade Swegon norska Klimax A/S med 12 anställda och en nettoomsättning på 66 miljoner NOK.

(1) Substansvärdet den 19 augusti har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 19 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader. Det är således svårt att vara alltför precis i sina uttalanden. Våra verksamheter står dock bra positionerade och är väl förberedda inför en eventuell bredare konjunkturnedgång. Under andra kvartalet växte orderingången med 12 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 3 procent. Faktureringen höll en något högre takt och växte under kvartalet med 18 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 8 procent. Orderstocken fortsätter att öka trots den starka faktureringen och vid utgången av kvartalet uppgick den till en ny rekordnivå, 2 279 (1 602) Mkr och översteg således föregående års nivå med 42 procent. Trots den tilltagande oron för sämre tider, kan vi glädja oss åt ännu ett rekordresultat för kvartalet, hela 507 (398) Mkr med en rörelsemarginal på 14,5 (13,3) procent. Vårt bästa kvartal någonsin i absoluta tal.

Vår stabila resultatutveckling gör oss trygga i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat. Med oförminskad takt fortsätter vi satsa på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. Vi söker dessutom konsekvent efter lämpliga bolag att addera till gruppen för att komplettera den organiska tillväxten med förvärvad sådan. Antalet nya intressanta förvärvsuppslag ökar igen efter en trög inledning på 2019. Men med det sagt är det inte givet att vi alltid hittar bolag som faktiskt passerar våra relativt snäva investeringskriterier. Under andra kvartalet har vi inte genomfört något förvärv, däremot har vi i augusti slutfört förvärvet av Klimax A/S till Swegon.

Börsen har utvecklats mycket starkt under det första halvåret. Vår börsportfölj ökade med smått fantastiska 31,2 procent, justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 20,7 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 30,3 procent till 127 kronor per aktie.

I det närmaste alla våra börsnoterade innehav har rapporterat vid det här laget. Överlag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt medan den organiska tillväxten varierar precis som i de helägda bolagen vilket innebär att det är svårt att vara odelat positiv eller negativ till konjunkturutvecklingen framåt. Under det första halvåret har Assa Abloy annonserat ett antal förvärv, bland annat förvärv av det Schweiziska börsnoterade Agta Record. Ett annat exempel är Fagerhult som i mars månad tillträdde förvärvet av iGuzzini. Genom förvärvet blev Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour har deltagit som garant i den under kvartalet genomförda nyemissionen.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 13.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 505 583 54. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:
https://event.on24.com/wcc/r/2040542/D3AD57E135CBA943C35F853EA91CAF3B


Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019, kl. 08.30 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-jun 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

- Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå klienter genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

- Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

- Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta om Howden M&A

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?