1515
Annons

Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2019

”Vi levererade ännu ett kvartal med stark lönsam tillväxt. Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 april —30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 913 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 405 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 8% till 1,56 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,0% (41,6%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,0%)

1 januari—30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 8% till 1 809 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 783 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 10% till 3,03 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,6% (41,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,0%)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK per aktie som delas ut under hösten 2019. Detta är en ökning med 9% jämfört med utdelningen hösten 2018

VD kommenterar

Årets andra kvartal utmärktes av god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader, låneboken ökade med 14 procent och uppgick till 30 323 MSEK per den 30 juni 2019. Resultatet efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 313 MSEK (289), vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baserats på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har inneburit att K/I-talet fortsatt att förbättras och uppgick under kvartalet till 39,0 procent (41,6 procent). Totalt sett levererade vi på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framförallt påverkas negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden. För det andra kvartalet uppgick den riskjusterade NBI-marginalen till 9,6 procent (10,7 procent) vilket var i nivå med första kvartalet 2019.

Fortsatt stark utveckling i Payment Solutions och konkurrens på lika villkor i Norge

Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler. Under kvartalet inledde vi en rad nya samarbeten med retail finance-partners runt om i Norden, parallellt med att befintliga partnerskap fortsatte att utvecklas. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från två ledande och välkända retail-aktörer, Mio och Bauhaus, som båda valde att fortsätta det strategiska samarbetet med Resurs som leverantör av betallösningar. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av kundresan och köpupplevelsen genom att i kraft av vår förmåga att kombinera lång erfarenhet av handel med digital spetskompetens ta deras omni-handel till nästa nivå.

Även Consumer Loans levererade en god utlåningstillväxt på samtliga marknader. Den norska konsumentlånemarknaden var fortsatt utmanande på grund av det nya lagkravet. Som planerat vidtog Resurs under kvartalet ett antal åtgärder i form av räntehöjningar i juni, kostnads-effektiviseringar och även ett antal förändringar i den norska organisationen. Efter det att lagen trädde i kraft i mitten av maj är vår bedömning att konsumentlånemarknaden nu i betydligt högre grad präglas av konkurrens på lika villkor. Detta fick omedelbart en positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår nyutlåning under kvartalet.

Under kvartalet visade även vårt minsta segment Insurance upp god tillväxt i såväl premieintäkter som resultat. Under året har vi signerat två nya strategiska partners inom affärsområdet Trygghet, vilket är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av affärsområdet.

Ny kreditrating och uthållig affärsmodell som bevisar sin styrka

Under kvartalet erhöll Resurs Bank investment grade rating, BBB-, stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR). NCR:s kreditvärdering stärker våra förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor och ligger helt i linje med vår strategi att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att fortsätta bygga upp en långsiktigt diversifierad finansiering.

I början av juni sålde Nordic Capital sin resterande aktiepost i Resurs och satte därmed punkt för en sju år lång epok som storägare i bolaget. Vi vill rikta ett tack till Nordic Capital för ett fint samarbete genom åren, under vår intensiva tillväxtfas som följdes av börsnoteringen 2016 och den pågående tillväxtresan som börsnoterat bolag.

Vår affärsmodells förmåga att utvecklas i takt med teknik, regleringar och kundbehov utmanas ständigt. Men en sak är säker, Resurs affärsmodell med retail finance som stabil kärna fortsätter att leverera och visade under kvartalet återigen sin styrka genom att balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Resurs står med andra ord starkt och fortsatte under kvartalet enligt god vana att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 07,30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Hansa Biopharma har slutfört rekrytering till fas 2-studie av imlifidase som behandling av antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation

 • 30 patienter med aktiv, eller kroniskt aktiv, antikroppsmedierad avstötningsepisod (AMR) efter njurtransplantation har rekryterats och randomiserats 2:1 till imlifidase eller standardbehandling.
 • Att slutföra rekryteringen till denna studie är en viktig milstolpe i Hansas arbete att undersöka och visa potentialen för imlifidase inom transplantationsfältet.
 • Akuta AMR-episoder förekommer hos 5-7 procent av alla njurtransplantationspatienter, med betydande risk för förlorad njurfunktion. Det finns ingen godkänd behandling för att förebygga och behandla AMR. 

Lund, 23 maj 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att företaget slutfört rekryteringen till en fas 2-studie som utvärderar imlifidase utifrån säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med aktiva och kroniska aktiva antikroppsmedierade avstötningsepisoder (”AMR”). Den första datan förväntas, som tidigare meddelats, under andra halvåret 2022.

”Att rekryteringen till AMR fas 2-studien har slutförts i tid är en viktig milstolpe i den kliniska utvecklingen av imlifidase för denna patientpopulation. Det är också ett bevis på vårt engagemang för att utveckla potentiellt livräddande och livsavgörande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov”, säger Christian Kjellman, Chief Science Officer, Hansa Biopharma. ”AMR riskerar den långsiktiga njuröverlevnaden efter en transplantation, och imlifidase har potential att hjälpa dessa patienter och samtidigt ha en positiv påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet i stort.”

Akut antikroppsmedierad transplantatavstötning är ett allvarligt tillstånd efter transplantation som förekommer efter ungefär 5–7 procent av njurtransplantationer  och riskerar att påverka transplantatets långsiktiga överlevnad negativt. AMR är den främsta orsaken till försämrad eller förlorad njurfunktion efter transplantation. I USA och Europa får cirka 45 000 patienter årligen en njurtransplantation och för närvarande lever omkring 400 000 personer med en transplanterad njure. 

AMR fas 2-studien är en randomiserad, öppen, kontrollerad multicenterstudie som har rekryterat totalt 30 AMR-patienter vid center i Frankrike, Tyskland, Österrike, Australien och USA. Studien är designad för att utvärdera säkerheten och effekten hos imlifidase att eliminera donatorspecifika antikroppar (DSA) hos patienter med akut AMR efter transplantation. Det är 20 patienter som har randomiserats till behandling med imlifidase i form av en intravenös dos om 0.25 mg/kg, medan 10 patienter i den aktiva kontrollgruppen fick 5–10 behandlingar med plasma-exchange. Effekt och säkerhet följs upp under en sexmånadersperiod efter behandlingen.

Mer information om studien finns på ClinicalTrials.gov under NCT03897205 (2019).
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
20220523 HNSA - PR AMR completion of enrollment FINAL SWE

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?