1515
Annons

Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2019

”Vi levererade ännu ett kvartal med stark lönsam tillväxt. Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 april —30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 913 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 405 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 8% till 1,56 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,0% (41,6%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,0%)

1 januari—30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 8% till 1 809 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 783 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 10% till 3,03 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,6% (41,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,0%)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK per aktie som delas ut under hösten 2019. Detta är en ökning med 9% jämfört med utdelningen hösten 2018

VD kommenterar

Årets andra kvartal utmärktes av god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader, låneboken ökade med 14 procent och uppgick till 30 323 MSEK per den 30 juni 2019. Resultatet efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 313 MSEK (289), vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baserats på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har inneburit att K/I-talet fortsatt att förbättras och uppgick under kvartalet till 39,0 procent (41,6 procent). Totalt sett levererade vi på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framförallt påverkas negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden. För det andra kvartalet uppgick den riskjusterade NBI-marginalen till 9,6 procent (10,7 procent) vilket var i nivå med första kvartalet 2019.

Fortsatt stark utveckling i Payment Solutions och konkurrens på lika villkor i Norge

Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler. Under kvartalet inledde vi en rad nya samarbeten med retail finance-partners runt om i Norden, parallellt med att befintliga partnerskap fortsatte att utvecklas. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från två ledande och välkända retail-aktörer, Mio och Bauhaus, som båda valde att fortsätta det strategiska samarbetet med Resurs som leverantör av betallösningar. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av kundresan och köpupplevelsen genom att i kraft av vår förmåga att kombinera lång erfarenhet av handel med digital spetskompetens ta deras omni-handel till nästa nivå.

Även Consumer Loans levererade en god utlåningstillväxt på samtliga marknader. Den norska konsumentlånemarknaden var fortsatt utmanande på grund av det nya lagkravet. Som planerat vidtog Resurs under kvartalet ett antal åtgärder i form av räntehöjningar i juni, kostnads-effektiviseringar och även ett antal förändringar i den norska organisationen. Efter det att lagen trädde i kraft i mitten av maj är vår bedömning att konsumentlånemarknaden nu i betydligt högre grad präglas av konkurrens på lika villkor. Detta fick omedelbart en positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår nyutlåning under kvartalet.

Under kvartalet visade även vårt minsta segment Insurance upp god tillväxt i såväl premieintäkter som resultat. Under året har vi signerat två nya strategiska partners inom affärsområdet Trygghet, vilket är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av affärsområdet.

Ny kreditrating och uthållig affärsmodell som bevisar sin styrka

Under kvartalet erhöll Resurs Bank investment grade rating, BBB-, stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR). NCR:s kreditvärdering stärker våra förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor och ligger helt i linje med vår strategi att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att fortsätta bygga upp en långsiktigt diversifierad finansiering.

I början av juni sålde Nordic Capital sin resterande aktiepost i Resurs och satte därmed punkt för en sju år lång epok som storägare i bolaget. Vi vill rikta ett tack till Nordic Capital för ett fint samarbete genom åren, under vår intensiva tillväxtfas som följdes av börsnoteringen 2016 och den pågående tillväxtresan som börsnoterat bolag.

Vår affärsmodells förmåga att utvecklas i takt med teknik, regleringar och kundbehov utmanas ständigt. Men en sak är säker, Resurs affärsmodell med retail finance som stabil kärna fortsätter att leverera och visade under kvartalet återigen sin styrka genom att balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Resurs står med andra ord starkt och fortsatte under kvartalet enligt god vana att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 07,30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Möjlighet att investera i ett bolag som har stärkt produktportföljen och nu står redo för expansion i Nordamerika

Tangiamo Touch arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming och har patent på en rad områden inom både touchteknologi och visuell identifiering. Inom touchteknologi appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord. Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel och Bolagets produkter finns idag installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än 30 länder. Kunderna återfinns både på oreglerade öppna marknader, utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och produkttillstånd, t.ex. i statligt kontrollerade spelmonopol, där några av kunderna är bland världens största kasinoföretag.

Tangiamo säljer i huvudsak direkt till regionala distributörer och för gaming halls samt kryssningsfartyg används vinstdelning vilket är en form av avtal där Tangiamo erhåller löpande en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut. Utöver detta har Bolaget intäkter för support, uppgradering och reservdelar, men i samband med att Bolaget valt att renodla sin marknadsstrategi mot att främst använda sig av distributörer för försäljning och outsourca hårdvarutillverkning, support och produktion förväntas dessa intäkter att gradvis minska.
 
Kommentar från ansvarig aktieanalytiker på Analyst Group

”De senaste två åren har varit utmanande för merparten av världens landbaserade kasinon samt deras underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och i viss mån fortfarande har, en tydlig negativ effekt på investeringsviljan hos marknadsaktörerna, i synnerhet i de regioner där Tangiamo har störst närvaro, såsom Asien, Afrika och Latinamerika, vilket således har hämmat Tangiamos försäljning. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo har utnyttjat pandemiåren till att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj och har därtill skapat nya affärsområden genom TNG Slot, Sports betting och Leisure Games, men även breddat erbjudandet till Onlinesektorn genom Bolagets ADR-system, vilket således öppnar upp en betydligt större adresserbar marknad”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Med globala restriktioner som succesivt lyfts bort under år 2022 i kombination med de framsteg som gjorts i Nordamerika, där Tangiamo har slutit distributionsavtal med distributörerna RBY Gaming och nu senast Lightning Gaming, finns förutsättningar för att accelerera omsättningen under år 2022 och framgent. Distributören Lightning Gaming har försäljningstillstånd i samtliga delstater utom Nevada, varför Tangiamo ges ett fast track till den amerikanska marknaden, vilken har nått nya rekordnivåer under år 2021. Vidare har produktcertifieringen hos Loto-Québec återupptagits under Q2-22 efter en form av förlorat år under 2021, där test av Tangiamos produkter nu har påbörjats, allt från mjukvara till hårdvara, varpå en första beställning skulle, enligt Tangiamo, kunna uppgå till 5-6 MSEK. Utöver affärsvärdet skulle detta även innebära en stark referenskund för Tangiamo, då Loto-Québec kan liknas med Kanadas motsvarighet till Svenska Spel, som kan underlätta vidare expansion på den nordamerikanska marknaden framgent. Att Tangiamo börjar etablera sig i Nordamerika ser vi starkt positivt på då det är den globalt största marknaden, vilket således medför en högre stabilitet i såväl efterfrågan som intäktsströmmar framgent när Tangiamo väl får fäste i regionen.

För år 2022 har vi estimerat en nettoomsättning om 11,9 MSEK, där prognosen bl.a. tar höjd för att Tangiamo mottar en order från Loto-Québec värd 5 MSEK. Utifrån en EV/S-multipel om 2,7x motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,12 kr i ett Base scenario, med hänsyn tagen till rådande emission. Detta kan således jämföras med teckningskursen om 0,10 kr per aktie”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Fyra anledningar till att investera i bolaget

 
1. Redo för expansion i Nordamerika

 
Efter två pandemidrabbade år har Kanadas största spelaktör Loto-Québec, vilka har uttryckt intresse för Tangiamos produkter, under Q1-22 öppnat sitt testlab för produktcertifiering. I Q2-22 meddelade Tangiamo att test av bolagets produkter har påbörjats där varje del av mjukvara och hårdvara testas enligt lokalt regelverk. Förutom det försäljningsmässiga värdet av denna potentiella order, 5-10 MSEK*, skulle Loto-Québec vara en betydande referenskund för Tangiamo vid fortsatt bearbetning av den nordamerikanska marknaden. Utöver Loto-Québec har Tangiamo sedan tidigare avtal med den kanadensiska distributören RBY Gaming (år 2020) och under Q4-21 lades en ytterligare distributör på listan, Lightning Gaming, vilka har försäljningstillstånd i samtliga delstater förutom Nevada och således ger Tangiamo ett snabbspår in på den amerikanska marknaden.
 
2. Betydande potential inom Onlinesektorn genom ADR-systemen

 
Initialt erbjöds ADR-systemen till den oreglerade marknaden, men under Q2-21 erhöll Tangiamo även produktgodkännande för den reglerade marknaden, vilket möjliggör för Bolaget att bredda onlinesegmentet med nya produkttyper och applikationer. Globalt sett finns det över 1 000 registrerade online studios och det behövs 1-2 ADR-system per studio, vilket innebär ett betydande potentiellt ordervärde i nykundsförsäljning givet att ett ADR-system säljs för mellan 50 000 – 70 000 SEK/enhet samt att livslängden på produkten är 1-3 år, vilket ger upphov till återkommande intäkter över tid. 
 
3. Unik och patenterad produktportfölj

 
Tangiamos elektroniska spelbord gör kasinospel till en mer social upplevelse där Bolagets touchteknologi tillåter fler användare att använda och interagera på samma spelbord, och kan därför efterliknas med ett vanligt livebord på ett landbaserat kasino. Till storleken är Tangiamos spelbord mindre än konkurrenternas vilket gör det möjligt för landbaserade kasinon att utnyttja sina lokaler mer effektivt. Tangiamo har i dagsläget 21 godkända patent och elva ansökningar under behandling, vilka bl.a. avser Bolagets touchteknologi för spelplattformarna och ADR-systemet.
 
4. Bolagets betalningssystem har potentialen att bli en disruptiv innovation på gamblingmarknaden

 
Tangiamo betalningssystem Table TiTo utvecklades under år 2021 vilken möjliggör en helautomatiserad betalningshantering där kasinot i realtid ser transaktioner per bord samt kan begränsa användning av spelmarker till ett bord i taget. Produkten är skalbar och kasinon köper initialt in hårdvaran vilken placeras på spelborden, varpå Tangiamo erhåller en licensavgift per enhet och månad. Betalningssystemet har tidigare testats av kasinogruppen Mohegan Sun Group, vilka omsätter över 1 mdUSD, där Tangiamo mottog positiv respons, men introducerades de facto först den 24 februari 2022 av Bolagets distributör Lightning Gaming. Tangiamo bedömer att produkten har potential att bli en disruptiv innovation för marknaden.
 
Läs mer här


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?