Annons

Gunnebo delårsrapport april-juni 2019

Stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat under andra kvartalet. Ett kostnadsbesparingsprogram har inletts för att driva marginalförbättring.

Vd och koncernchef Henrik Lange kommenterar andra kvartalet 2019: Orderingången fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt om 5 procent (2 procent justerat för valutakurseffekter) där både Entrance Control och Safe Storage uppvisade en tvåsiffrig tillväxt om 14 procent. Orderingången för Cash Management var svag i USA och Asia-Pacific men förväntas bli bättre under andra halvåret. Inom Integrated Security minskade orderingången under kvartalet. Detta förklaras av att verksamheten är projektdriven och ordernivåerna fluktuerar mellan kvartalen. Koncernens omsättning utvecklades starkt och ökade med 10 procent (7 procent justerat för valutakurseffekter) där tillväxten kom från Entrance Control och Safe Storage. Entrance Control hade ett mycket starkt kvartal med stora projektleveranser i alla regioner och en redovisad försäljningstillväxt om 23 procent (22 procent justerat för valutakurseffekter). Den fortsatt starka tillväxten inom Entrance Control bekräftar att affärsområdet inte bara fångar upp den generella femprocentiga årliga tillväxttakten på marknaden utan även tar ytterligare marknadsandelar. Inom Safe Storage ökade omsättningen med 17 procent jämfört med föregående år (13 procent justerat för valutakurseffekter). Inom Cash Management minskade omsättningen med -3 procent (-6 procent justerat för valutakurseffekter) och inom Integrated Security var omsättningen oförändrad. Resultat Koncernens EBITA om 73 Mkr var 10 procent högre än förra året, och kvartalets EBITA-marginal var 5,3 procent, vilket är i linje med förra året. Marginalen var fortsatt stark inom Entrance Control som redovisade en EBITA-marginal om 12,9 procent. Inom Safe Storage är den starka orderingången och försäljningsutvecklingen uppmuntrande samtidigt som EBITA-marginalen om 7,8 procent fortfarande inte är tillfredsställande. Inom Cash Management minskade orderingången och omsättningen under kvartalet. I Europa, affärsområdets viktigaste marknad, ökade såväl orderingången som omsättningen medan den minskade i både USA och Asia-Pacific, vilket påverkade EBITA-marginalen negativt. Inom Integrated Security förbättrades EBITA jämfört med samma period föregående år. Den är fortfarande inte tillfredsställande, men vi kan se att de genomförda produktivitetsåtgärderna börjar ge resultat. Det annonserade kostnadsbesparingsprogrammet, som kommer att nå full effekt efter halvårsskiftet 2020, inriktar sig på vår kostnadsstruktur och kommer leda till ökad lönsamhet. Förvärv inom Entrance Control och nyemission Det gläder mig att se att Gunnebo-koncernen fortsätter att utvecklas och anpassa sig efter den nya affärsområdesstrukturen som infördes för ett år sedan. Förutom att orderingången och omsättningen fortsatte att utvecklas positivt i kvartalet så stärkte vi även affärsområdet Entrance Control för framtiden i och med undertecknandet av förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet genomfördes den 1 juli och utgör en viktig milstolpe i Gunnebos förändringsresa. Det bidrar med både tillväxt och lönsamhet till ett redan väl presterande affärsområde och till koncernen som helhet. Cominfo passar strategiskt väl in i Entrance Control, då det kommer att öka både vår geografiska räckvidd och vårt produkterbjudande. Dessutom kommer Cominfo att stärka Gunnebos position som en världsledande leverantör av lösningar för tillträdeskontroll av fotgängare. I samband med att förvärvet undertecknades meddelade vi även vår avsikt att genomföra en nyemission om cirka 360 Mkr som är tänkt att genomföras under tredje kvartalet 2019. Denna kommer att användas för att minska vår skuldsättning, som ökar temporärt vid förvärvet av Cominfo. Då balansräkningen förbättras blir det även lättare för Gunnebo att fånga upp framtida möjligheter på marknaden. Våra största ägare, Stena Adactum och Vätterleden Invest, garanterar nyemissionen, vilket visar på förtroende för vår strategi och dess genomförande. Kostnadsbesparingsprogram kommer att driva marginalförbättring Ett år in i den förändringsresa där vi nu fokuserar verksamheten i fyra affärsområden står det klart att detta fokus har satt koncernen på rätt spår mot lönsam tillväxt. Vi har framgångsrikt gjort denna stora omställning i vår affär i Europa samtidigt som vi genererat god tillväxt i såväl orderingång som nettoomsättning under de senaste tolv månaderna. Med kostnadsbesparingsprogrammet kommer vi att gå in i det sista skedet av att avveckla matrisorganisationen där vi nu kommer att ta bort onödiga overheadkostnader, vilket är en konsekvens av det tydligare och förenklade sättet att driva vår verksamhet på. Programmet kommer att leda till kostnadsbesparingar om 100 Mkr där effekten kommer att synas med start från 2020 och ge full effekt från och med halvårsskiftet 2020. Det kommer att medföra 60 Mkr i engångskostnader som främst kommer att belasta andra halvåret 2019. Programmet kommer att leda till en mix av minskade overheadkostnader i Europa, främst inom affärsområdena Safe Storage och Integrated Security, liksom förändringar i koncernledningen samt avvecklingen av regionstrukturen i Asia-Pacific och Americas till årsskiftet. De kostnader som är förknippade med programmet kommer främst att vara personalrelaterade och kommer att redovisas som jämförelsestörande kostnader. Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef och andra ändringar i koncernledningen Vi har tidigare idag tillkännagivit mitt beslut att avgå som Vd och koncernchef för Gunnebo senast under november månad 2019. Då kommer Stefan Syrén att tillträda som Vd och koncernchef, i tillägg till sitt nuvarande ansvar för Safe Storage och Integrated Security. Med Gunnebos omställning till en renodlad affärsområdesstruktur på plats går vår förändringsresa nu in i en ny fas för att utveckla affären och fortsätta leverera effektivitetsförbättringar. Därför är det nu rätt tidpunkt för mig att lämna över ledarskapet till Stefan och jag är övertygad om att han, tillsammans med koncernledningen, kommer att ta Gunnebo till nästa nivå. När vi nu går in i nästa fas i förändringsresan så har vi också tagit beslutet att avveckla regionstrukturerna för Asia-Pacific och Americas från och med slutet av 2019. I och med detta så kommer Sacha de La Noë, SVP Asia-Pacific, Middle East och Africa och Dan Schroeder, SVP Americas, att lämna Gunnebo och koncernledningen vid årsskiftet 2019. Jag vill redan nu tacka Sacha och Dan för deras starka bidrag till Gunnebo. Gunnebo är nu i en god position att förbättra tillväxt och vinst Under andra kvartalet kan vi tydligt se hur effekterna från förändringsresan fått positivt genomslag, med den goda tillväxten för både orderingång och omsättning inom Entrance Control och Safe Storage som det starkaste beviset. Genom ett strategiskt företagsförvärv, den garanterade nyemissionen och det påbörjade kostnadsbesparingsprogrammet är jag övertygad om att Gunnebo, med sin nya ledning och strategi, är i en god position för att förbättra både tillväxt och vinst framöver. Göteborg den 19 juli 2019 Henrik Lange Vd och koncernchef Andra kvartalet 2019  · Orderingången uppgick till 1 363 Mkr (1 293), vilket motsvarar en tillväxt om 5 procent jämfört med föregående år (2 procent justerat för valutakurs-effekter) · Nettoomsättningen uppgick till 1 368 Mkr (1 248), vilket motsvarar en tillväxt om 10 procent jämfört med föregående år (7 procent justerat för valutakurseffekter) · EBITA uppgick till 73 Mkr (66) och EBITA-marginalen till 5,3 procent (5,3) · Jämförelsestörande kostnader uppgick till -3 Mkr (-9) · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 68 Mkr (52) · Periodens resultat uppgick till 24 Mkr (20) · Resultatet per aktie uppgick till 0,32 kr (0,25) · Fritt kassaflöde var -6 Mkr (-63) · Ett kostnadsbesparingsprogram har inletts för att driva marginalförbättring · Avtal om förvärvet av Cominfo och tillkännagivande av intentionen att genomföra en fullt garanterad nyemission under det tredje kvartalet 2019 · Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef för Gunnebo och förändringar i koncernledningen annonserades den 19 juli 2019 Januari-juni 2019  · Orderingången uppgick till 2 795 Mkr (2 575), vilket motsvarar en tillväxt om 9 procent jämfört med föregående år (5 procent justerat för valutakurseffekter) · Nettoomsättningen uppgick till 2 574 Mkr (2 405), vilket motsvarar en tillväxt om 7 procent jämfört med föregående år (4 procent justerat för valutakurseffekter) · EBITA uppgick till 120 Mkr (132) och EBITA-marginalen uppgick till 4,7 procent (5,5) · Jämförelsestörande kostnader uppgick till -9 Mkr (-11) · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 108 Mkr (110) · Periodens resultat uppgick till 31 Mkr (42) · Resultatet per aktie uppgick till 0,41 kr (0,56) · Fritt kassaflöde var 21 Mkr (-24) Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. Inbjudan till telefonkonferens den 19 juli klockan 09.30 (CET) För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer: +46 8 5055 8358 +44 33 3300 9274 Program för telefonkonferensen  09.25 Ring in 09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson  09.55 Frågor och svar  10.15 Telefonkonferensen avslutas  Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.  Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 19 juli 2019.  GUNNEBO AB (publ) Group Communications För mer information, vänligen kontakta: Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39  www.gunnebogroup.com Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 08.00 CET. Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (21 procent). Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Gunnebo delårsrapport april-juni 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?