1515
Annons

Puffer lanserar hemsida för Wesma Villarenovering AB, takläggare i Stockholm

Wesma Villarenovering AB har anlitat Puffer (https://puffer.se) för att producera och lansera deras nya landningssida takläggare-stockholm.se (https://xn--taklggare-stockholm-jwb.se/) med fokus på takrenovering och takläggning.

Behovet av välmeriterade och kompetenta hantverkare inom takläggningstjänster i Stockholm är stort. Wesma villarenovering AB har valt att lansera en landningssida med fokus på deras tjänster inom takläggning och gedigna resurser om takvård och takrenovering. Wesma har valt Puffer AB som leverantör av denna landningssida samt marknadsföring av denna. Landningssidan är utformad för att ge information om olika former av takrenoveringar såsom takrenovering, takreparationer, takbesiktning och Wesmas tjänster i och runt Stockholmsområdet.

På landningssidan finner man referenser och bilder på tidigare utförda arbeten från privatpersoner, BRF:er och privata fastighetsägare.

"Att använda de bästa takmaterialen och därmed kunna ge generösa garantier är det som utmärker oss som takläggare och bidrar till de goda referenser vi har byggt upp under åren."

Att lägga om sitt tak kan ofta bli ett omfattande och kostsamt arbete men i längden blir det lönsamt då man uppnår en högre energieffektivitet i hemmet, speciellt om man väljer tilläggsisolering när taket byts ut. Takläggare Stockholm erbjuder en kostnadsfri besiktning via hemsidan där de bedömer skickat på taket innan offert ställs ut för att inga överraskningar ska uppstå på vägen. Wesma tar sig enbart an ett uppdrag i taget, detta för att säkerställa en god kvalitet och kommunikation med uppdragsgivaren, vidare har Wesma högsta kreditvärdighet hos UC (Guld) samt certifierade av Valuation företagsvärderingar vilket borgar för en robust ekonomi och ett säkert val av entreprenör för deras kunder.

Denna landningssida kompletterar Wesma Villarenoverings befintliga hemsida med fokus på just takläggningar.

Puffer har varit ansvariga för att planera och utveckla denna landningssida med fokus på synlighet för webben. Genom en omfattande analys av sökord har landningssidan byggts ut för att få maximal exponering på dessa och generera nya kontaktytor mellan Wesma Villarenovering AB och slutkund. Landningssidan är optimerad för snabba laddtider och höga poäng i Google Page Speed Insights. Detta pressmeddelande skickas ut via Puffer AB som är en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm med fokus på Google Ads, Facebook Ads samt SEO. Läs hela pressmeddelandet här.

 

Frida Engström

frida.engstrom@puffer.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB den 20 maj 2022

Idag, den 20 maj 2022, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjørn Bjerke, Thomas Jonassen, Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren som styrelseledamöter. Torbjørn Bjerke omvaldes som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten John Haurum hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade slutligen att välja revisionsbolaget KPMG AB som ny revisor samt att arvode åt revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 7 092 625 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Lund den 20 maj 2022

SynAct Pharma AB (publ)

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                    Patrik Renblad
VD, SynAct Pharma AB                                      CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                    Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: joo@synactpharma.com                         E-post: par@synactpharma.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 14:00 CEST.

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharma är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: SYNACT). För mer information, vänligen besök https://synactpharma.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma 2022

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?