1515

Kallelse till årsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)

Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ), 556994-2930, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.00 på Convendum, Kungsportsavenyn 21 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 20 maj 2019 per e-post morten@maxgodis.se.
  I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 16 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.maxgodis.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 178 750 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.


 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Val av valberedning.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med totalt 325 500 kronor, 139 500 kronor till styrelseordföranden (3 prisbasbelopp) och 93 000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamöter (2 prisbasbelopp) som ej är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och en revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Valberedningen*) har meddelat att de föreslår omval av Thommy Nilsson till styrelseordförande, Jan Bengtsson och Petter Sörlie som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Erik Andersch**) som ordinarie ledamot och ersättare för avgående ledamoten Michael Mattsson som avböjt omval. Vidare har styrelsen föreslagit omval av Roger Mattsson som revisor samt Lars-Ola Jäxvik som revisorssuppleant.

*) Valberedningar har bestått av:
Thommy Nilsson, Petter Sörlie och Ulf Palm som företrädare för Orvelin Group AB.

**) Erik Andersch, född 1968, Partner och ansvarig för Inhouse Väst AB, konsult, rekryterings- och bemanningsföretag. Erik har 20 års erfarenhet av marknadsföring och ledarskap, i egenskap av bla marknadschef inom stora svenska bolag som Intersport, JC, KappAhl och Volvo.

Val av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 12) 
Styrelsen föreslår att årsstämman utser valberedning enligt följande principer:

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2019, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:

a) Val av ordförande vid stämman,
b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
d) Fastställande av arvoden till revisorer,
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
f) Val av revisorer, och
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst 2 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning eller apport.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet kan ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt expansion eller strategisk anledning.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg samt på bolagets webbplats (www.maxgodis.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i april 2019
NET TRADING GROUP NTG AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,
+47 908 44 078, morten@maxgodis.se

  
  
Net Trading Group NTG AB (publ)
har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis. Se och Maxikarkki.fi.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.maxgodis.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?