1515

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL)

Aktieägarna i AGES Industri AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl 15:00 på restaurang Spiro, Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2019 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl. 16:00 torsdagen den 2 maj 2019 under adress AGES Industri AB, Box 815, 301 18 Halmstad, per telefon 0706-048 382 eller via epost arsstamma@ages.se. Anmälningsblankett finns även att ladda ner på www.ages.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 30 april 2019 tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära sådan registrering hos den som förvaltar aktierna.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

14. Val av valberedning

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh, föreslår att styrelsens ordförande Stefan Jonsson utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 1,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2018 att utbetalas vid två tillfällen med vardera 0,75 SEK. Avstämningsdag för första utdelningen blir den 9 maj 2019, avstämningsdag för andra utdelningen den 4 november 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 14 maj 2019 och 7 november 2019.

Styrelse, revisorer och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a)   Att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter och en revisor.

b)   Att styrelsearvode skall utgå med 900 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

c)  Att arvode skall utgå med 20 000 kr till ordföranden och 10 000 kr till övrig ledamot för uppdrag i ersättningsutskott och med 20 000 kr per person för uppdrag i revisionsutskott.

d)  Att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

e)  Omval av ordinarie ledamöterna Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Tommy Gunnarsson och Håkan Lindor

f)    Omval av Stefan Jonsson som styrelsens ordförande.

g)   Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Anders Johansson, kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval samt redogörelse för valberedningens arbete finns på bolagets webbplats www.ages.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2020, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2020. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot. Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning bestående av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen i AGES Industri AB (publ) föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor avseende ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncern­ledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och CFO. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören kan ett avgångsvederlag motsvarande maximalt sex månadslöner utgå. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare kan ett avgångsvederlag motsvarande maximalt sex månadslöner utgå. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att detta redovisas och motiveras i efterhand.

Bemyndigande avseende nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2020 och avser räkenskapsåret 2019) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för Bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

ÖVRIGT

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets hemsida www.ages.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Preliminär ärendelista för stämman sänds per post till samtliga aktieägare.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 7 028 974, varav 1 822 200 av aktieslag A och 5 206 774 av aktieslag B. Antalet röster uppgår till 23 428 774.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Halmstad mars 2019

AGES Industri AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, VD AGES Industri AB

Tel:+46(0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 08.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 00.  

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från GetacceptAnnons

E-signering hör till dåtiden - det här är framtiden för B2B försäljning

E-signering kan verka nytt, men faktum är att det funnits och använts flitigt i över tio år av företag över hela världen. E-signering är ett enkelt och smidigt sätt att signera offerter och avtal på distans - men det hjälper dig inte att driva kunddialogen och affären framåt på det sättet som krävs i dagens säljklimat, säger Samir Smajic, vd och grundare på GetAccept.

E-signering är ofta inkörsporten för att påbörja en mer digital säljprocess, och många tror att det är tillräckligt för att digitalisera sin försäljning. Vad data från den digitala säljplattformen GetAccept visar är att 50 procent av avtalen som skickas med e-signering faktiskt inte signeras. 

– Det här säger mig att 50 procent av affärerna fortfarande behöver drivas på ett mer effektivt sätt digitalt, och där räcker inte endast den digitala signaturen, förklarar Samir Smajic. 

Att nå avslut i en affär handlar om samma sak som det alltid har gjort - tillit, personliga relationer och en smidig köp- och säljprocess. Det senaste året har presenterat utmaningar i hur man bibehåller den personliga upplevelsen och engagemanget, när den största delen av affären sker i en digital miljö. 

– Det finns sätt att engagera och sticka ut även i en digital säljprocess. Tänk dig att du öppnar upp ett avtal, och det första som dyker upp är en video där din säljare pedagogiskt förklarar avtalet för dig innan du dyker in i det. Därefter får du upp en chatt, där din säljare uppmanar dig att ställa frågor direkt i chatten om du behöver. Självklart kommer jag uppleva den processen annorlunda, och mer personligt anpassad till mig, jämfört med att öppna en PDF i ett mail, säger Samir. 

Förutom video och chatt så handlar det också om att underlätta för kunden att köpa. Med GetAccepts dokumentspårning kan du se vem, eller vilka, som har gått igenom ditt avtal. Du kan även se vad varje person har tittat lite extra på, så att du enkelt kan bemöta deras eventuella frågeställningar i nästa dialog. Du har också möjlighet att skicka dina dokument via SMS, samt automatiskt påminna mottagaren om avtalet inte signeras.

Kombinerar man de här olika engagerande funktionerna i sin digitala säljprocess så visar statistik från GetAccept att du ökar din hit-rate med upp till 75 procent, jämfört med att bara skicka ett avtal via mail för ren e-signering. Det är tydligt att en personlig interaktion som skapar engagemang har stor effekt på antalet avslut, även digitalt.

Hela 85 procent av all försäljning kommer ske digitalt inom bara några år, så det handlar om att redan nu skapa förutsättningar för att kunna hantera den ökade efterfrågan på smidiga digitala sälj- och köpprocesser, och därmed fortsätta vara konkurrenskraftig. 

– Hoppar man inte på tåget nu, kommer det bli tufft. Många företag ligger redan i framkant och tar man inte detta på allvar nu, så riskerar man sin affär, avslutar Samir Smajic. 

GetAccept är ett säljverktyg som är gratis att använda - skapa ditt konto idag och testa själv! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?