1515

Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2018

”Vi avslutade 2018 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Sammantaget för 2018 kan vi presentera det bästa helårsresultatet någonsin och vi levererade på eller över samtliga finansiella mål.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB 

1 oktober—31 december 2018*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 27 957 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 9% till 883 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 1% till 375 MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 2% till 1,42 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,7% (39,4%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,9%)

1 januari—31 december 2018*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 27 957 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 11% till 3 437 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 6% till 1 487 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 6% till 5,72 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,5% (40,8%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (1,8%)
 • Utdelning för helåret föreslås av styrelsen till 3,60 SEK per aktie, varav 1,65 SEK per aktie betalades ut i oktober 2018. Detta är en ökning med 9% jämfört med utdelningen 2017.

VD Kommenterar

Vi avslutade 2018 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Låneboken ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 28 miljarder kronor. Tillväxten var fortsatt stark inom båda banksegmenten och på samtliga geografiska marknader. Vi växer snabbare än marknaden och fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar.  

Under det fjärde kvartalet belastades dock resultatet av den kraftiga oron på kapitalmarknaderna vilket inneburit negativ utveckling på våra aktie- och obligationsportföljer. Vi har även haft kostnader i samband med slutförandet av fusionen med yA Bank på cirka 10 MSEK. Justerat för dessa effekter ökade rörelseresultatet med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

För helåret 2018 kan vi presentera vårt bästa resultat någonsin och vi levererade på eller över samtliga av våra finansiella mål. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baseras på vår ansvarsfulla kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har gjort att K/I-talet fortsatt att förbättras trots ökade investeringar inom marknad och IT.

Nya digitala lösningar utvecklade verksamheten positivt

Våra tre segment utvecklades väl under kvartalet, till stor del drivet av de digitala lösningar som lanserats under året. Inom retail finance har vi fått positiv respons på omnikanalslösningen, Click & Collect, som vi lanserade under det tredje kvartalet och vi för en dialog med flertalet nya detaljhandlare som visat intresse för tjänsten. Inom Supreme Card ser vi redan positiva resultat av arbetet med artificiell intelligens (AI) som lanserades under hösten. Algoritmer gör att vi snabbare och med högre precision kan identifiera beteenden hos våra befintliga kunder och kan därmed skräddarsy intressanta aktiviteter och erbjudanden. Under 2019 kommer vi förfina algoritmerna och arbetssättet samt implementera AI i andra delar av affärsverksamheten.

Vår egenutvecklade kreditmotor bidrog starkt till tillväxten inom Consumer Loans. Under tredje kvartalet 2018 korrigerade vi prissättningen i kreditmotorn i Sverige och som förväntat innebar detta stigande marginaler på nyutlåningen. Samtidigt har segmentets totala NBI-marginal påverkats negativt av mixförändringar. Insurance fortsatte sin stabila utveckling. Under hösten investerade vi i en ny teknisk plattform vilken skapar bättre förutsättningar för Insurance att ytterligare stärka positionen i Norge.

Vi drivs av att lansera innovativa lösningar som skapar värde för våra retail finance-partners och kunder. Under kvartalet lanserade vi ”Resurs Bank app” som förenklar kundernas vardag, bland annat med möjligheten att enkelt betala fakturor. I och med lanseringen optimerar vi kundresan ytterligare och förstärker kundernas upplevelse när de gör sina ärenden hos oss eller när de handlar hos någon av våra retail finance-partners.

Strategiska initiativ stärkte kapitalpositionen 

Under året har vi arbetat med ett antal strategiska initiativ för att optimera vår kapital- och likviditetssituation. Genomförandet av fusionen med yA Bank stärkte vår kapitalposition då vårt regulatoriska kapitalkrav sänktes med cirka en procentenhet.

Vi ingick även avtal med tre kredithanteringsföretag om att löpande börja sälja delar av våra förfallna lånefordingar (så kallad forward flow), med start i januari 2019. Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet, vilket reducerar vår riskexponering. Överlåtelserna har en positiv påverkan på vår kapital- och likviditetssituation.

Under fjärde kvartalet lanserade vi också inlåningserbjudande i Tyskland i samarbete med Raisin, den största inlåningsplattformen på den tyska marknaden. Med inlåning i euro tar vi ytterligare ett steg mot en ännu mer diversifierad och stärkt finansiering.

Totalt sett var det fjärde kvartalet en stark avslutning på 2018 med lönsam tillväxt, fortsatt utveckling av innovativa lösningar och stärkt kapitalposition. Inget av detta hade dock varit möjligt utan våra medarbetare som varje dag med sin kompetens och sitt engagemang bidrar till vår framgång. Sammantaget står vi starka för att fortsätta vår lönsamma tillväxt under 2019. 

Kenneth Nilsson 
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda till 765 personer och låneboken till 28 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 31 december 2017 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 07:30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2018

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?