Demeter Finance har mottagit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden angående erbjudandet till aktieägarna i DDM Holding

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudande­handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Demeter Finance S.à r.l. (”Demeter Finance”) offentliggjorde den 17 december 2018 ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG (”DDM Holding” eller “Bolaget”) om förvärv av samtliga utestående aktier i DDM Holding villkorat av vissa fullföljandevillkor (”Erbjudandet”).

Efter offentliggörandet av Erbjudandet har den oberoende budkommittén i DDM Holding hemställt att Aktiemarknadsnämnden lämnar ett uttalande angående fullföljandevillkor nr 3 i Erbjudandet samt huruvida informationen under rubriken "Avnotering och tvångsinlösen" i budpressmeddelandet är förenlig med Takeover-reglerna.

I motsats till den rådgivning som Demeter Finance inhämtat från externa rådgivare, har Aktiemarknadsnämnden i ett uttalande daterat den 24 januari 2019 (AMN 2019:02) krävt att Demeter Finance frånfaller vissa delar av fullföljandevillkor nr 3 och meddelar Bolagets aktieägare och marknaden i enlighet därmed. Aktiemarknadsnämnden uttalade vidare att vissa delar av informationen från Demeter Finance under rubriken ”Avnotering och tvångsinlösen” inte var förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Demeter Finance kommer att följa Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Som en följd av ovanstående uttalande från Aktiemarknadsnämndens överväger Demeter Finance sin ställning och återkommer med ett ytterligare uttalande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Torlegård, Springtime, e-post: lena.torlegard@springtime.nu, tfn. +46 708 87 08 78.

Demeter Finance lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2019 kl. 22.30 (CET).

_________________________

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Demeter Finance kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Demeter Finances and DDM Holdings kontroll.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?