Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB

Extra bolagsstämma hölls den 17 januari 2019 i ChromoGenics AB (publ) (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra lydelsen av bestämmelserna i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande:

 
Föregående lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

 
Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

 
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 17 december 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 25 913 397,00 kronor genom en nyemission av högst 129 566 985 aktier på nedanstående villkor.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning

För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska sådan nyteckning ha verkställts senast fredagen den 11 januari 2019.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara torsdagen den 24 januari 2019.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,60 kronor per aktie.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 januari 2019 till och med den 15 februari 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 28 januari 2019 till och med den 15 februari 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 
Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill utgången av nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att aktier ska kunna tecknas genom kvittning eller annars med villkor. Övriga villkor ska bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000 kronor, vilket motsvarar 20 000 000 aktier.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att är Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskilda överenskommelse med garanter i anledning av företrädesemissionen enligt ovan.

Teckningskursen för nyemitterade aktier eller teckningsoptioner ska motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktierna.

 
Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

 
Uppsala den 17 januari 2019

ChromoGenics AB (publ)

 
Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission 
Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?