ANNONS:
Till Di.se

Infranode Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord

ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE, VARE SIG, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER SKULLE VARA FÖRBJUDET. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Den 21 september 2018 offentliggjorde Infranode Energi AB (“Infranode Energi”)[1] ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) (“Skånska Energi”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 70 kronor för varje aktie oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandling

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på Infranode Energis webbplats (www.infranode.se/erbjudande) och Carnegies webbplats (www.carnegie.se). På de ovan nämnda webbplatserna är även Erbjudandets anmälningssedel tillgänglig. Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel kommer att skickas till alla som var direktregistrerade aktieägare i Skånska Energi per den 21 september 2018. Erbjudandehandlingen kommer även att skickas till alla som var förvaltarregistrerade aktieägare i Skånska Energi per den 14 september 2018. Varken Erbjudandehandling eller anmälningssedel skickas emellertid till aktieägare med adress i de exkluderade länderna (se ovan).

Acceptperiod och redovisning av likvid

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 24 september 2018 till och med den 15 oktober 2018. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 17 oktober 2018, förväntas redovisning av likvid komma att påbörjas omkring den 25 oktober 2018.

Ytterligare information

Philip Ajina, grundare av Infranode, 070-755 99 78

Carl-Emil Lindholm, Investment Manager hos Infranode, 070-566 57 36

Annika Stenlund, Infranodes presskontakt hos Prime, 073-314 99 29

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.infranode.se/erbjudande.

Information om Infranode finns tillgänglig på Infranodes hemsida, www.infranode.se.

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 september 2018 kl. 18.00 (CET).
 
[1] Infranode Energi AB (under namnändring från Off The Shelf 10082 AB), ett nybildat bolag som ägs av Infranode I (No. 1) AB och Infranode I Co-Investment (No. 2) AB (under namnändring från Goldcup 17272 AB), samtliga kontrollerade av Infranode I Holding AB.

VIKTIG INFORMATION 

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Infranode Energi kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Infranode Energi kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Infranode Energis kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Infranode Energi har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se?
Läs mer om publicering på DI.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies