ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

FrontOffice genomför kvittningsemission och reglerar säljrevers till kursen 4,50 kr

Den säljrevers som ställdes ut i samband med att FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) utökade sitt innehav i FinTech-bolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (FTCS) har reglerats. Regleringen sker genom en kvittningsemission av 2 951 110 B-aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK/aktie motsvarande 13 280 000 SEK.

Styrelsen i FrontOffice har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den15 maj 2018, beslutat om en kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt för att reglera konvertibla säljarreverser hänförliga till utökat förvärv i FTCS (pressmeddelande 18 maj 2018) till en teckningskurs om 4,50 SEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka bolagets kapitalbas på för bolaget attraktiva villkor. 

De 2 951 110 nyemitterade B-aktierna innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 6,6 % av röster och ca 11 % av kapital i FrontOffice. Genom nyemissionen regleras ca 93 % av reversskulderna och resterande del, 1mSEK, har reglerats kontant. Nyemissionen medför en ökning av aktiekapitalet med 147 555, 50 SEK. Antal utestående aktier i bolaget uppgår efter registrering till 2 000 000 A-aktier och 24 737 782 B-aktier (totalt 26 737 782 aktier) och aktiekapitalet uppgår till 1 336 889 ,10 SEK.*

”Vi konstaterar att de konvertibla reverserna i helt övervägande del nu kvittas till B-aktier till kursen 4,50 kr per aktie i FrontOffice, i full överenskommelse med reversinnehavarna och i enlighet med det avtal som ingicks i samband med förvärvet av FTCS-aktierna. Vi är övertygade om att vi idag har gjort en mycket bra affär för bägge parter. Vi värdesätter dialogen vi har haft med Bullet Capital AG, som är den största reversinnehavaren, och den samsyn vi har kring FrontOffice:s framtid och vår FinTech-satsning” säger Johan Lund, VD FrontOffice.

Bullet Capital väljer att erhålla betalning av reversen i aktier. Vad avser teckningskursen på 4,50 SEK så ligger den inom ramarna för vår riktkurs på FrontOffice:s aktie i det korta perspektivet och väsentligt under vår syn på FrontOffice:s värdering i det längre perspektivet. Vidare ser vi med stor tillförsikt fram emot att vi nu får möjlighet att arbeta ännu närmare FrontOffice inom FinTech-segmentet och bistå med kapitalanskaffning i samband med framtida förvärv och investeringar” säger Bullet Capitals representant Mathias van Huuksloot.


Om FTCS

FTCS är ett ledande skandinaviskt FinTechbolag som utvecklat en plattform för att hantera säkra, omedelbara och gränsöverskridande betalningar både för privata och kommersiella kunder. FTCS erhöll under 2017 tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster.  

FTCS har nyligen slutit ett avtal med den Brasilianska banken Banco BS2 avseende tillhandahållande av betalinfrastruktur. Avtalet förväntas generera en nettointäkt till FTCS om 300 mSEK årligen vid full implementering. Implementeringen av avtalet löper enligt plan per dagens datum.  

FrontOffice innehar 9,98 % av kapital och röster i FTCS.

För mer information om FTCS besök: http://ftcs.se/ 

*Utspädning och uppgift om aktiekapital och utestående aktier innefattar beslutade men ännu ej registrerade B-aktier

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se?
Läs mer om publicering på DI.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies