1515

Sensori har presenterat abstract och kliniska studier vid TRI/TINNET i Regensburg

Sensori deltog som tidigare kommunicerats vid världens främsta konferens inom tinnitusforskning den 14-16 mars i Regensburg. Dr. Peter Åhnblad, överläkare och specialist i öron-, näs- och halssjukdomar var på plats för att berätta om det kliniska studieprogram som nyligen genomförts med positivt resultat för det svenska tinnitusplåstret Antinitus. På plats var även Sensoris vd Torbjörn Kemper.

Konferensen, med titeln "Disruptive Innovations in Tinnitus", är den största och enskilt viktigaste inom tinnitusforskning. Det är en plattform för vetenskapligt utbyte och möjlighet till tvärvetenskapligt nätverkande som arrangeras av Tinnitus Research Initiative (TRI) och TINNET (ett europeiskt forskningsnätverk). Nedan följer en summering av Sensoris deltagande på konferensen. På sida två finns även en utförlig förklaring av den kliniska effekten av tinnitusplåstret Antinitus. 

 •  Dr. Peter Åhnblad presenterade för första gången det kliniska studieprogrammet och dess positiva resultat i sin helhet i form av ett abstract. (se sid 2)
 •  Det abstract som presenterades och Antinitus studieprogram bygger på tre oberoende kliniska studier; en pilotstudie, en interventionell effektstudie samt en randomiserad, dubbelblind, parallell placebokontrollerad effekt – och säkerhetsstudie.
 •  Dr. Peter Åhnblad lyfte vidare fram betydelsen av en lättillgänglig konsumentprodukt för de som sällan söker vård för sin tinnitus.
 •  En stor del av konferensen kretsade kring hur man bättre kan förstå vad som händer i hjärnan och vilka delar som är involverade vid tinnitus. Forskningen kretsar kring förfinade undersökningar med magnetkamera (fMR) och elektrisk aktivitet (EEG).

– Visuell neurofeedback var ett intressant tema under tinnituskonferensen i Regensburg. Det är ett spännande område som visar vissa likheter med den effekt Antinitus biomodulering eftersträvar, nämligen att försöka lugna den kaotiska nervsignalering som pågår i hjärnans hörselcentra och det limbiska systemet vid tinnitus, säger Dr. Peter Åhnblad. 

  

Antinitus-studierna har som en följd av Sensoris deltagande vid TRI/TINNET uppmärksammats internationellt bland medicinsk expertis vilket resulterat i att Peter Åhnblad blivit inbjuden som key note speaker till ”International Conference in Ear Nose and Throat Disorder” i Japan (14-15 maj 2018). Den internationella närvaron vid internationella kongresser inom ÖNH och audiologi är en viktig del i bolagets kommersialisering av produkten Antinitus.

– Vi hade en rad intressanta möten och diskussioner under TRI/TINNET i Regensburg. Antinitus och de positiva resultaten i våra studier skapade ett tämligen stort intresse bland internationella aktörer och distributörer på plats. Några exempel på marknader där vi nu fortsätter samtalen är Korea och Turkiet. Vi är självklart glada över den internationella uppmärksamheten då vårt kliniska studieprogram och den medicinska evidensen är en förutsättning för att bygga förtroende hos potentiella större kunder, säger Torbjörn Kemper, vd Sensori.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

________________________________________________________________________________________________________________

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se 


Den kliniska effekten av tinnitusplåstret Antinitus

Vad är viktigt att veta om tinnitus och relevant för medicintekniska produkter som Antinitus?

 •  I en miljö av total avsaknad av andra ljud och stimuli får alla tämligen snabbt åtminstone kortvarig tinnitus. Vi har alla olika ljud inombords då vi är mobila, lyssnande och tänkande varelser. Normalt bortprioriteras dessa ljud men vid olika händelser kan en besvärande cirkel triggas igång då ljudet uppmärksammas, stör oss och blir ett problem.
 •  Tinnitus kan ses som en ”felaktig” medvetenhet av ett ljud, ett sorts fantomfenomen i hjärnan.

Vad ska man ta i beaktande vid bedömning av klinisk effekt?

 •  Upplevelsen av tinnitus är helt subjektiv och kan bara mätas med skattningar av patienterna.
 •  Den eftersökta och upplevda lindringen av tinnitus är helt individuell och kan skilja sig dramatiskt åt mellan de som lider av tinnitus.
 •  Varje lindring är ett framsteg för den som lider av tinnitus och det är fastställt av tinnitusexperter att redan en liten men positiv effekt har ett enormt terapeutiskt värde för hela gruppen som lider av tinnitus (Langguth B, Salvi R, Elgoyhen AB. Emerging pharmacotherapy of tinnitus. Expert Opin Emerg Drugs. 2009;14(4):687–702.).
 •  Antinitus är inte ett läkemedel utan en medicintekniskprodukt klass 1, vilket betyder att kraven för kliniskt positiv effekt inte alls går att jämföra med exempelvis läkemedel.
 •  Det finns inga regulatoriska krav på att en kontrollgrupp (placebokontroll) ska jämföras med den avsedda produktens kliniska prestanda.
 •  Den absoluta majoriteten av godkända medicintekniska produkter oberoende av avsett användningsområde eller bedömd effekt har aldrig genomgått några placebokontrollerade studier.
 •  De metoder och produkter (beteendeterapi, neurofeedback, ljudstimulerare mm) som idag används och anses godkända vid tinnitus har alla låg evidens sett ur en klinisk statistisk synvinkel och ytterst få har genomgått placebokontrollerade studier för bedömning av effekten.

Tinnitusplåstret Antinitus sammanfattande vetenskapligt underbyggda effekt

Det oberoende kliniska studieprogrammet för den medicintekniska produkten Antinitus bygger på tre studier; en pilotstudie inriktad i första hand på säkerhet, en interventionell effektstudie samt en randomiserad, dubbelblind, parallell, placebokontrollerad effekt- och säkerhetsstudie genomförd på två oberoende kliniker, en i Göteborg och en i Stockholm. Pilotstudien och den placebokontrollerade säkerhets- och effektstudien är båda publicerade i The International Tinnitus Journal, en välkänd internationell peer-review tidskrift inriktad på tinnitus och indexerad på bland annat Medline (Ahnblad P. Pilot Investigation of a Topographical Filter Dermal Patch in Patients with Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 21(1): 6-12. respektive Ahnblad P, Nordkvist A. A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel Groups Study Evaluating the Performance and Safety of a Steady State Coherent Biomodulator Patch in the Treatment of Subjective Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 21(2): 157–167.)

Till detta tillkommer dessutom flera års beprövad erfarenhet av plåstret i kliniska sammanhang samt post-market follow-ups utförda av producenten av plåstret.

Den sistnämnda studien är en i tinnitussammanhang förhållandevis stor och omfattande studie. Resultaten visar att Antinitus presterar statistiskt och kliniskt signifikant bättre lindring än placebo och att plåstret är säkert att använda. En månad efter behandlingens slut var tre gånger fler lindrade i sin tinnitus i Antinitusgruppen jämfört med placebogruppen. Detta ger ett NNT (Numbers Needed to Treat) på skapliga 5. Sammanfattat betyder detta att fem patienter behöver behandlas för att en ska bli bra/bättre specifikt av behandlingen. Ju lägre siffra desto ”bättre behandling”. Antinitus resultat med NNT på 5 kan exempelvis ställas i relation till olika antidepressiva läkemedel som har NNT på mellan 6 och 10 vid behandling av depression (major depressive disorder) (Citrome L. J Affect Disord. 2016). Ställer vi detta dessutom i relation till de få, milda och övergående biverkningar (hudreaktioner, motsvarande ett modernt plåster och placebo-plåstren) framstår Antinitus som ännu bättre.

Även om inte alla utfallsmåtten i studien visade på statistiskt signifikanta skillnader jämfört med placebo fanns en tydlig trend att de flesta måtten var bättre för Antinitus än för placebo. Behandlingen omfattade 3 veckor med plåster med en omkalibrering för kroppen (för att uppnå lindring av tinnitus) som pågår från början av plåsterperioden och vanligen upp till en månad efter behandlingens slut. Detta är inte ovanligt vid behandling av långvariga eller kroniska tillstånd och något som också ses i den kliniska verksamheten. Detta betyder att statistiskt och kliniskt signifikanta skillnader oftast uppträder först en månad efter behandlingen (vecka 7) vilket sågs i den senaste studien. (Peter Åhnblad, Överläkare, Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, Stockholm). 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Öppnas som pdf

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?