1515

Enersize vidareutvecklar sin affärsmodell och strategi baserat på de möjligheter som uppstår genom de två patentansökningar som bolaget lämnat in

Enersize Oyj (”Enersize”) har per 2018-03-20 lämnat in två patentansökningar som av styrelsen bedöms ha stor strategisk betydelse för bolaget. Ansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Patenten innebär att en tidigareläggning till 2018 för lansering av automatiserad licenserbar mjukvara nu möjliggörs. Med anledning av de möjligheter som öppnar sig med dessa patentansökningar som grund kommer Enersize att utveckla sin affärsmodell, målbild och tillväxtstrategi med fokus mot tillväxt genom licensavtal. Enersize kommer även från och med nu kunna erbjuda tekniken till nya och befintliga kunder på licensbasis samt utnyttja den i pågående projekt.

Bakgrund

De egenskaper som uppfinningarna har innebär att bolagets tidigare kommunicerade mål avseende att ha ett automatiserat system färdigt för licensiering 2019 kommer kunna tidigareläggas till lansering redan under 2018. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ser den största långsiktiga marknads- och lönsamhetspotentialen inom mjukvara för optimering och management av industriella tryckluftssystem. Bolaget har även bedömt marknaden som mer eller mindre oexploaterad och att det finns ett stort first mover advantage.

Med en möjlig tidigareläggning av denna typ av licensierbar mjukvara redan under 2018 har bolaget valt att revidera sin tillväxtstrategi för att bättre kunna ta tillvara på denna möjlighet. Detta dokument utgör en översikt av den utvecklade strategin och bolaget kommer vid senare tillfällen kommunicera mer detaljer kring genomförande och framtidsplaner. Jämfört med ett rent fokus på genomförande av besparingsprojekt i egen regi innebär mjuvarulicensiering en marknad med betydligt större långsiktig potential, mindre krav på personresurser, bättre skalbarhet vid försäljning och möjlighet till högre produktmarginaler

Sammanfattning av patentens fördelar och strategiska betydelser

 • Uppfinningarna innebär att analys av produktionseffektivitet, kompressorutnyttjande och matchning mot förbrukning av tryckluft kan automatiseras.
 • Uppfinningarna ersätter och ger en avsevärd förbättrad analys jämfört med dagens tidskrävande manuella analys som kräver djup expertkunskap
 • Uppfinningen ger en automatiseringsgrad på analysen så att den redan i dagsläget kan genomföras utan assistans på fabriksnivå.
 • Analysen även kan ske i realtid, vilket ger stora fördelar i samband med till exempel produktionsförändringar och möjliggör även kontinuerlig systemövervakning och automatiserad avvikelse- och ineffektivitetsdetektering.
 • Med teknisk ensamrätt möjliggörs samarbeten med andra marknadsaktörer genom exempelvis tekniklicensiering eller marknadssamarbeten som ger möjlighet betydligt bättre skalbarhet framöver.
 • Förbättrat allmänt skydd för Enersizes kunderbjudande genom att hindra andra aktörer att erbjuda motsvarande produkter.
 • Uppfinningarna kommer att ha en positiv påverkan på både försäljningsprocessen och pågående projekt eftersom det nu blir möjligt att delge kunderna en djupare inblick i både analysen och resultatet.
 • Tekniken möjliggör att analysen kan genomföras betydligt snabbare och med kortare mätperioder än tidigare.
 • Det blir möjligt att genomföra preliminära effektivitetsanalyser på kundsystem även utan insamling av mätdata, vilket kan användas redan i införsäljningsprocessen samt er bjudas som fristående mjukvara till kunder för oberoende utvärdering vid kompressorinvesteringar.
 • Med en patentsökt unik teknologi och mjukvara med betydligt bättre prestanda än övriga på marknaden tillgängliga alternativ för effektivitetsanalys och systeminsikt skapas en stark konkurrensfördel.
 • Uppfinningarna ger möjlighet till en kortare time to market för den autonoma helautomatiserade analysmjukvaran som Enersize avser att lansera. Härutöver ökar uppfinningarna även precisionen och kvaliteten på denna typ av automatisering.
 • Enersize har genomfört testkörningar på befintliga kundsystem varvid direkta besparingspotentialer på upp till 40 % har påvisats.
 • Cirka 70 % av alla kundsystem som har testkörts har visat sig vara både feldimensionerade av kompressorleverantörerna och ha felaktiga kontrollparametrar med både latent instabilitet och ineffektivitet som resultat.
 • Inom gruppen mindre system under 2MW installerad kapacitet visade sig 100 % av de testkörda systemen vara både felaktigt dimensionerade och ha felaktiga inställningar med instabilitet och låg effektivitet som resultat.

Enersize har i samband med detta pressmeddelande även släppt ytterligare ett pressmeddelande med mer information kring patenten och granskningsprocessen. Pressmeddelandet finna att ladda ner från www.enersize.com/nyheter/.

Fortsatt utveckling och uppdatering av bolagets strategi baserat på uppfinningarnas egenskaper och fördelar

Enersize har hittills förlitat sig på att skydda sin teknik genom att endast erbjuda kunderna tillgång till teknik genom projektsamarbeten där Enersize har stått för analysarbete samt användandet av SaaS (Software as a Service) -mjukvaran. Detta har dock fört med sig begränsningar i hur Enersize har kunnat utveckla sina affärer och inte gett den skalbarhet som är önskvärd då de mest potenta analysmetoderna inte har kunnat nyttjas av partners eller direkt av kunderna utan risk för kopiering av tekniken. Med patentskydd förhindras sådan kopiering vilket nu möjliggör att andra parter kan få tillgång till kraftfulla analysmetoder genom mjukvarulicensiering.

Eftersom Enersize inte haft möjlighet att skydda sin teknik på annat sätt än att förhindra kunder och partners att få tillgång till tekniken fullt ut har bolaget varit tvunget att förlita sig på att bygga upp bolaget genom att själva genomföra besparingsprojekt. Då detta kräver lokal närvaro, kundförtroende och expertresurser är skalbarheten lägre än för ett erbjudande baserat på mjukvara och licensintäkter. Mjukvaruförsäljning med fristående mjukvaruprodukter kan betydligt lättare nå en bättre skalbarhet genom fristående försäljning direkt till slutkunder eller via partners, distributörer eller lokala firmor som erbjuder tryckluftsoptimering.

Uppfinningarna ger även möjlighet till en kortare time to market för den autonoma helautomatiserade analysmjukvaran som Enersize avser att lansera. Detta är av stor strategisk vikt och bolagets målsättning är att anpassa sin tillväxtstrategi för att kunna utnyttja denna möjlighet optimalt. Detta innebär att Enersize nu kommer kunna erbjuda denna typ av fristående mjukvaruprodukter till partners och slutkunder tidigare än väntat. För att utnyttja denna fördel avser Enersize att tidigarelägga uppbyggnaden av en anpassad internationell försäljningsorganisation.

Den nyhetsgranskning som har gjorts i samband med ansökningarna har även visat på en näst intill total avsaknad av publika patentdokument riktade mot analys/datorbaserad analys av industriella tryckluftssystem. Detta har stärkt Enersizes syn på att den mjukvara bolaget utvecklar är unik i sitt slag och visar på vikten att tidigt skapa sig en nyckelposition på marknaden.

Eftersom segmentet idag, vad Enersize känner till, saknar konkurrenter innebär en aktiv och aggressiv patentstrategi att Enersize har möjlighet att inmuta en stor del av marknadspotentialen genom ett starkt IP-skydd. Detta utgör en långsiktig möjlighet och Enersize avser därför att anpassa sin framtida strategi och utveckling efter detta.

Med start i dessa båda strategiska nyckelpatentansökningar är Enersizes fortsatta strategi att bygga vidare på patentportföljen med ambitionen att kontinuerligt ansöka om nya patent. Genom att skapa en solid patentportfölj inom området datorbaserad analys och visualisering för industriella tryckluftssystem skapas ett verktyg för att förhindra eller försvåra för möjliga framtida konkurrenter.

En tidigarelagd lansering av autonom mjukvara och uppbyggnad av en anpassad försäljningsorganisation tillsammans med en aktiv patentstrategi kan komma att innebära en tidigareläggning av vissa kostnader. Förutsatt att kapitalmarknaden och bolagets situation är den rätta, kan detta innebära att Enersize väljer att i framtiden genomföra ytterligare kapitalanskaffning för att kunna accelerera bolagsutvecklingen och skapa en marknadsledande position inom mjukvara för analys- och skötsel av industriella tryckluftssystem samt för att skapa hinder gentemot eventuella efterföljande konkurrenter i segmentet.

Enersize bedömer att marknaden till större delen är kommersiellt orörd och att bolaget står i en unik position för att kunna utnyttja detta. Bolagets nya målsättning är att bli absolut ledande på marknaden för mjukvaror avseende mätning, analys, övervakning och skötsel av industriella tryckluftssystem. Detta kommer framgent att utgöra bolagets framtida huvudfokus för tillväxt.

Enersize kommer att låta den kinesiska projektverksamheten fortsätta växa organiskt i linje med tidigare planer och strategier samt även framgent utvidga projektverksamheten riktad mot de allra största fabrikerna till nya geografiska marknader. Med grund i de nu inlämnade patentansökningarna och eventuella ytterligare framtida patentansökningarna kommer Enersize nu att rikta in sig mot att bygga ett fullskaligt immaterialrättsligt skyddat mjukvaruerbjudande som huvudsaklig framtida tillväxtstrategi baserad på licensiering. Enersize avser att så långt som möjligt bygga även licensmodellen med en inriktning mot delning av uppnådda besparingar vilket ger kunderna en garanti att licenskostnaderna aldrig kommer överstiga eventuella besparingsmöjligheter. Bolagets styrelse anser att detta ger möjlighet till högre genomsnittliga licensintäkter från kunder samt underlättar införsäljning.

Tekniken för analys och orsakssamband som Enersize utvecklar har möjliga tillämpningar även inom närliggande områden såsom industriell värme/ångpannor och pumpar, vilka tillsammans med tryckluft står för den största delen av industrins energianvändning. Eftersom det finns stora försäljnings- och utvecklingssynergier för dessa områden där bland annat flera befintliga kunder använder sig av dessa system i stor utsträckning kommer Enersize utvärdera dessa områden för att avgöra om och i så fall när bolaget kommer utveckla och erbjuda produkter även för dessa områden.

Enersize forskar för närvarande på metoder för smart analys av slutanvändning av tryckluft. I detta ingår bland annat utvärdering för klassificering med hjälp av maskininlärning. Målet med denna forskning är kunna inge ytterligare patentansökningar av motsvarande strategisk betydelse inom överskådlig framtid.

Påverkan på tidigare kommunicerade mål

Revideringen av strategin har rent operativt påbörjats redan under 2017 och med bakgrund av detta har bolaget under 2017 prioriterat teknikutveckling med mål att så snabbt som möjligt kunna nå ett immaterialrättsligt skydd som möjliggör exploatering av tekniken genom mjukvarulicensiering. Målet har i och med de inlämnade patentansökningarna nu uppfyllts. Denna prioritering har inneburit en viss förskjutning av resurser från projektområdet samt ligger till viss del även bakom vissa andra beslut, som exempelvis att avvakta rekrytering av ny försäljningschef för Europa. Det har även till viss del inneburit en något fördröjd utveckling av den kinesiska projektverksamheten jämfört med bolagets ursprungliga planer. Uppdaterad framtida målbild baserad på den utvecklade strategin kommer att kommuniceras mer i detalj vid senare tillfälle.

Christian Merheim, Ordförande Enersize, kommenterar: 

”Med så pass starka tekniska och affärsmässiga fördelar som de här uppfinningarna ger har det varit ett lätt beslut för oss att fokusera på att utveckla detta vidare mot en världsledande mjukvara. Kundbehovet finns där, det saknas konkurrenter med motsvarande mjukvaruerbjudanden och vi skulle inte kunna ligga bättre till i tiden med tanke på utvecklingen kring IoT och Industri 4.0. Med rätt teknik går det att förändra världen, i vårt fall till det bättre, och med ett starkt ett immaterialrättsligt skydd så kan vi exploatera vår position på ett kraftfullt sätt. Det är oerhört glädjande att Enersize nu efter mycket hårt arbete äntligen nått fram till denna brytpunkt. Utvecklingen av vår strategi som vi nu presenterar för att kunna ta till vara på dessa möjligheter framstår verkligen som ett naturligt steg för bolaget att ta.”

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”För ett antal år sedan var Enersize ett rent energimätteknikbolag. De senaste åren har vi gått från ren mätteknik till att bli analysexperter inom tryckluft och nu, med dessa nya patentansökningar och uppdateringar av vår strategi och utvecklingsplan så tar vi redan nu steget för att kunna erbjuda automatiserade lösningar. Det har varit en väldigt givande resa så här långt och jag ser med stor tillförsikt på vad vi kan åstadkomma i framtiden, både med Enersize som bolag och genom att aktivt hjälpa tillverkande industri över hela världen att på ett enkelt och lönsamt sätt minska sitt koldioxidavtryck.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 Mars 2018.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från FrameryAnnons

Framery ger effektivare och gladare arbetsplatser

En väsentlig andel av stressrelaterade problem grundar sig i stressiga och högljudda kontorsmiljöer, där över 50 procent av alla personer har svårt att koncentrera sig i öppna kontorslandskap*.

– Stressiga miljöer kan få stora konsekvenser. När vi nu alltmer börjar återgå till kontorsarbete är det därför centralt att erbjuda sina medarbetare störningsfria lösningar, betonar Rasmus Nanhed, Head of Sales på Framery. 

Sedan 2010 har branschpionjären Framery utvecklat ljudisolerade telefon- och möteshytter. Enligt Jukka-Pekka Holopainen, Sales Director för Nordics, Middle East & Africa, handlar företagets affärsidé i slutändan om att göra folk gladare – och friskare. 

– Enligt BBC Capital minskar till exempel den individuella produktiviteten med runt 15 procent på ett kontor med öppen planlösning. Många störningsmoment leder helt enkelt till mental stress, vilket påverkar både hälsa och effektivitet negativt. Med våra mötes- och telefonpodar får medarbetarna möjlighet att arbeta fokuserat och utan buller och störningar.

En snabb och kostnadseffektiv lösning

Det är emellertid inte bara flexibilitet som är Framerys styrka. Podarna kan levereras inom fyra veckor över hela världen via Framerys återförsäljare och inkluderar allt som behövs för att komma igång direkt. El- och USB-uttag, såväl som belysning, ventilation och ljudisolering är redan på plats. 

De flyttbara podarna finns i ett flertal storlekar, vilka lämpar sig för allt från enskilt arbete till möten på 4-6 personer. Poddarna installeras snabbt och är redo att användas direkt. Det är en flexibel lösning, med överlägsen ljudisolering, ergonomi och akustik. Som användare kan du vara säker på att ditt samtal inte kan höras in eller ut ur podden.

– Därtill är hytterna långt bättre ur miljösynpunkt än fasta väggar. Att bygga till mötesrum eller slå upp nya väggar är ineffektivt i längden – förr eller senare kommer företagets behov att ändras och plötsligt behöver man bygga om igen. Det blir dyrt både ekonomiskt och klimatmässigt. En mötespodd från Framery kan enkelt flyttas eller tas med till nästa kontor, konstaterar Rasmus.

Större acceptans av hemarbete ger mer videomöten

Det talas mycket om framtidens kontor och hybrid arbetsmodell vilket innebär att fler människor ibland kommer att arbeta från sina hem eller andra platser än kontoret. 

– Folk har blivit vana vid att arbeta i lugn och ro därhemma och videomöten har kommit att bli norm för de flesta. Detta lär inte förändras även om allt fler återvänder till kontoren. Ett halvfullt kontor med personer som samtidigt sitter i videomöten kommer att lyfta ljudnivåerna till svindlande höjder. Att spontant kunna droppa in i en pod för enskilt arbete eller boka utrymme för viktiga videomöten kommer att vara avgörande för många, fortsätter Rasmus.

Kan både hyras och köpas

För att ytterligare öka sina kunders valmöjlighet erbjuder Framery podar både till uthyrning och försäljning. Det går lika bra att beställa sina podar direkt på Framerys hemsida, som att kontakta sin ordinarie återförsäljare; Framery samarbetar med de flesta stora kontorsmöbelaktörerna. 

– I nuläget vet vi inte hur framtiden kommer att se ut, men allt pekar på att snabbrörlighet och effektivitet kommer att vara än mer affärskritiskt under de kommande åren. Vill man då utveckla ett kontor efter morgondagens behov behöver man snabbt kunna anpassa både sig själv och sin verksamhet. Där kan vi hjälpa till, med kostnadseffektiva och smarta lösningar, avslutar Jukka-Pekka.

Läs mer om Framerys podlösningar

* Källa: University of Sydney

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Framery och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?