1515

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-december 2017 (2016 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade till 453 miljoner kronor (440) och driftnettot ökade till 316 miljoner kronor (299).

 • Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 161 miljoner (138).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 215 miljoner kronor (–35) motsvarande 7,8 kronor per aktie (–1,3).

 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 353 miljoner kronor (653), huvudsakligen hänförligt till ändrade avkastningskrav och kassaflöden samt ökat byggrättsvärde i GreenHub Bro.

 • Periodens resultat uppgick till 396 miljoner kronor (609) motsvarande 14,3 kronor per aktie (22,0).

 • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 12 procent till 2,24 kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I tre separata transaktioner förvärvade Stendörren under kvartalet de tre fastigheterna Stockholm Mörtö 7, Haninge Söderbymalm 7:35 samt Upplands-Bro Jursta 3:8 med ett samlat fastighetsvärde om 132 miljoner kronor.

 • Stendörren tecknade hyresavtal med Dahl Sverige AB avseende ett nytt centrallager om cirka 57 000 kvadratmeter på fastigheterna Nygård 2:14 och 2:17 (”GreenHub Bro”) med en årshyra om cirka 44 miljoner kronor. Inflytt beräknas till årsskiftet 2020/21. Samtidigt avtalades om förvärv av fastigheten Ulvsättra 1:90 i Kallhäll, till ett värde om 410 miljoner kronor, omfattande cirka 35 000 kvadratmeter lager- och kontorslokaler, där Dahl idag bedriver delar av sin verksamhet.

 • 10-årigt hyresavtal tecknades med LeasePlan Sverige AB i fastigheten Upplands Väsby Skälby 2:2 omfattande 5 500 kvadratmeter med bästa skyltläge mot E4 där LeasePlan kommer inreda sin nya flaggskeppsanläggning för bilförsäljning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari genomfördes en tilläggsemission om 350 miljoner kronor inom ramen för Stendörrens befintliga obligationsram med cirka 2,5 års återstående löptid. Obligationen löper med en marginal över Stibor om 4,00 procent.

 • Via upptagande av nya fastighetskrediter säkerställdes finansiering av obligationsförfall i februari om 430 miljoner kronor.

 • 15-årigt hyresavtal tecknat med Eskilstuna Kommunfastigheter avseende drygt 4 400 kvadratmeter lager i Svista industriområde, Eskilstuna

”Vårt kundorienterade arbetssätt och den starka utvecklingen för våra fastigheter inom huvudsegmenten lager och lätt industri är bidragande faktorer till att vi summerar ett mycket starkt 2017. Förvaltningsresultatet, vårt viktigaste resultatmått, ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Ökande hyresintäkter, sänkt vakansgrad, lägre driftkostnader samt lägre finansiella kostnader har varit bidragande faktorer till ökningen. Detta trots att vi minskat vår uthyrningsbara yta något under året. Bolaget har finansiella mål för soliditet (35 procent), avkastning på eget kapital (12 procent) samt räntetäckningsgrad (minst 2,0). Vid periodens slut uppfyller bolaget med marginal samtliga dessa mål. Utmärkande är att den för oss viktiga soliditeten passerat vår målnivå och uppgår nu till starka 36 procent. Våra genomsnittliga räntekostnader sjunker samtidigt som vi väsentligt förlänger kapitalbindningen efter periodens utgång och vår räntetäckningsgrad är högre än någonsin. Sammantaget ger detta en mer diversifierad finansiell risk med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Fokus på kvalitet är det ord som bäst summerar vårt arbetssätt under året inom samtliga områden. Den starka fastighetsmarknaden har gjort att vi kunnat fokusera på en kvalitetsförbättring av vår fastighetsportfölj med såväl förvärv som försäljningar. Vi strävar efter att ha en bra balans mellan avkastningsfastigheter och projektfastigheter med låg utvecklingsrisk. Bra nyuthyrningar och omförhandlingar i beståndet gör att vi ser stark hyres- och värdetillväxt under kommande år. Vi ser även en stark efterfrågan på de lokaler vi utvecklar i projektportföljen där vi bygger efter kundernas behov och tecknar långa hyresavtal.

Vår uthyrning, såväl nyuthyrning som omförhandlade hyresavtal, har varit mycket stark med hela 147 tecknade avtal under året med ett sammanlagt hyresvärde om drygt 117 miljoner kronor. Vår största uthyrning, med ett hyresvärde på nära en miljard över 20 år, till rörgrossisten Dahl Sverige AB är vi särskilt stolta över. Uthyrningen skedde i vårt nya logistikområde GreenHub Bro, beläget i Upplands-Bro kommun.

Stendörren har som målsättning att ge hög avkastning på aktieägarnas kapital och det är därför glädjande att meddela att styrelsen återigen föreslår höjd utdelning. Utdelningen föreslås öka med 12 procent till 2,24 kronor per aktie att utdelas kvartalsvis.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra duktiga medarbetar och samarbetspartners för det gångna året.”

Fredrik Brodin, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller Magnus Sundell, CFO, Telefon 070-6027675, magnus.sundell@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
Stendörren Fastigheter Bokslutskommuniké 2017


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från VerizonAnnons

Nya tider, nya krav: Att byta till nätverk som tjänst

Företag som migrerar till en tjänstebaserad modell lägger grunden till ett dynamiskt och flexibelt nätverk som bäddar för en lyckad digitalisering. 

Läs mer om framtidens företagsnätverk  

Digitaliseringen medför ständigt tuffare krav på nätverken och gör det viktigt att de är redo för den snabba utvecklingen. 

Kraven på att automatisera processer, oavsett om det gäller robotar, IoT-applikationer eller distansarbete, förutsätter bättre flexibilitet och högre kapacitet. Det medför i sin tur att det blir allt vanligare för företag att hantera sina nätverk som en molnbaserad tjänst. 

Med en modell baserad på manuella och hårdvarubaserade processer går det inte längre att hantera förändringar tillräckligt snabbt för att matcha de ökande kraven på låg latens som konkurrensutsatta verksamheter har. Istället behövs en tjänstebaserad modell i form av Network-as-a-Service (NaaS). I likhet med andra molnbaserade tjänster gör NaaS det möjligt för leverantörer att hantera nätverksfunktioner med hjälp av mjukvara, vilket medför att kunderna inte längre behöver skapa egna nätverk. 

– Virtualisering av nätverk har fått ett stort genomslag, där styrningen separeras alltmer från den fysiska utrustningen, säger Fredrik Hallenborg på Verizon Business i Sverige. Molnet ger bättre kundupplevelser, och tack vare den virtuella miljön kan verksamheter flytta applikationer till det yttersta nätverkslagret. 

En virtuell nätverksinfrastruktur ger en helhetslösning för hantering, överblick och styrning i varje lager. Regler för trafikdirigering och nätverksoptimering kan hanteras i molnet, vilket ger en snabbrörlig, robust och sömlös tjänst oavsett trafikvolym och antalet ändpunkter.  

Virtuell infrastruktur

Verizon NaaS är ett naturligt steg efter Verizons Virtual Network Services (VNS), som lanserades för fyra år sedan, och som gjorde det möjligt för verksamheter att flytta till en virtuell infrastruktur.   

– Verizon investerade i den globala arkitekturen VNS, och sedan dess har vi virtualiserat olika tjänster i den arkitekturen, exempelvis brandväggar, Kubernetes och sessionsgränser, säger Fredrik Hallenborg. Vi lägger löpande till fler mikrotjänster som kan användas inom nya områden i takt med att de utvecklas. 

Att flytta till en modell med nätverk som tjänst medför flera kundfördelar, inklusive att de slipper stora kapitalinvesteringar. Därigenom kan det bli mer ekonomiskt att stödja nya affärsmodeller eller att göra det möjligt att lägga till eller ta bort platser på ett smidigt sätt. Kapaciteten kan snabbt skalas upp med funktioner som bandwidth-on-demand och IT-miljön kan hanteras och optimeras via molnet. 

Slipper inlåsningseffekt

Verizons tjänst är utformad för att vara oberoende av vilken typ av enhet som används. Tjänsten kan integreras med alla större molnleverantörer och ITSM-plattformar, vilket förenklar förändringsarbetet och gör att företag kan välja bland flera olika möjligheter. Med virtualisering ser företag även till att positionera sig väl för att kunna hänga med i teknikutvecklingen även fortsättningsvis och de slipper inlåsningseffekter.

– Alla utrustningsleverantörer jobbar hårt med att utveckla de bästa tjänsterna, oavsett om det handlar om routing, säkerhet eller IoT, säger David Bailey, Global Solutions Executive, Verizon Business. Olika delar av företaget har olika behov och därför fungerar det inte att arbeta med en enda leverantör längre. Den här plattformen är särskilt bra på att koppla samman olika tekniker. Jag har arbetat i branschen i många år och förändringsbehovet av hur nätverkstjänster levereras har aldrig varit större än nu.  

När det blivit allt vanligare att anställda arbetar från olika platser, och en mängd olika typer av enheter ska kunna komma åt nätverket via molnet, är det också avgörande med en heltäckande säkerhetslösning.  

– Säkerhet kommer alltmer att sammanflätas med nätverket, säger Antony Tompkins, Associate Director, Verizon Business, Global Integrated Solutions. Vi kan erbjuda mjukvarudefinierad edge med edge-säkerhet. Allt kopplas samman till en helhet så att kunder kan komma direkt från sin webbplats, direkt till internet och direkt till molnet med bibehållen säkerhet. 

Hjälper till med hela processen

– För verksamheter med äldre system kan bristande kännedom kring den egna applikationsmiljön och befintliga kontrakt göra det komplicerat att byta till en NaaS-modell. Det fungerar inte att sälja en ny produkt till en kund och tvinga kunden att själv byta ut den gamla. Du måste hjälpa dem med hela bytesprocessen, säger Anthony Tompkins.

Verizon har hjälpt flera stora företag att byta till Verizons managed services, inklusive Bayer och Walgreens, vilka äger läkemedels- och detaljhandelsföretaget Boots i Storbritannien.

Förra året hjälpte Verizon också den globala livsmedeltillverkaren Tate & Lyles att byta ut en äldre nätverksinfrastruktur. Då infördes ett SD-WAN som tjänst i 28 olika länder, inklusive fjärrstyrda kretsar på 100 platser, där några platser var så avlägset belägna som den brasilianska djungeln. Resultatet blev förbättrad prestanda och betydande besparingar tack vare att trafiken dirigerades optimalt utifrån nätverkets kvalitet och applikationernas förutsättningar. Ett centralt dashboard ger en överblick av hela nätverket. 

I en teknikmiljö som utvecklas snabbt är Network-as-a-Service det logiska valet för verksamheter som vill vara så snabbrörliga som möjligt. 

Så kan ditt företag utvecklas digitalt. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?