1515

Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ)

Aktieägarna i Actic Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 januari 2018 klockan 15:00 på Actics huvudkontor, Smidesvägen 12, 171 41 Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2018,

dels   senast den 12 januari 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress c/o Actic Group AB (publ), Smidesvägen 12 5 tr, 171 41 Solna eller via e-post till stamma@actic.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 12 januari 2018, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.acticgroup.se.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 stamaktier, med 15 896 936 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen;
 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
 10. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Valberedningen bestående av Stefan Charette (utsedd av Athanase Industrial Partner), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring och Erik Lautmann (styrelseordförande i Actic Group), har avgivit följande förslag till beslut:

-       Antalet styrelseledamöter föreslås vara 5 (fem) ordinarie ledamöter utan suppleanter (ärende 7).

-       Arvoden till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2017, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 250 000 kronor vardera, ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 100 000 kronor och till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kronor vardera, samt ett arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 120 000 kronor och till övriga tre ledamöter i revisionsutskottet 60 000 kronor vardera. Dock ska arvodena, vad avser tillträdande respektive frånträdande ledamöter, justeras med beaktande av att ledamoten tillträder respektive frånträder på en extra bolagsstämma (ärende 8).

-       Till nya styrelseledamöter föreslås Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Göran Carlson föreslås till ny styrelseordförande. Styrelsen skulle därmed intill slutet av kommande årsstämma utgöras av de nuvarande ledamöterna Stefan Charette och Åsa Wirén samt de nyvalda ledamöterna Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman om bolagsstämman röstar i enlighet med förslaget (ärende 9).

Beskrivning av ledamöter föreslagna för nyval

Göran Carlson, född 1957, är företagare och driver egen investeringsverksamhet, bland annat via Ushi Limited, i såväl noterade som onoterade företag. Göran Carlson har tidigare varit VD i Ur & Penn, VD och ägare i Departments & Stores, grundare och vice ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det publika börsbolaget Haldex AB. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar vice ordförande i firma Svenskt Tenn samt styrelseledamot i Haldex AB och Budbee AB. Göran Carlson äger via bolag 2 191 780 aktier i Actic Group.

Fredrik Söderberg, född 1972, är VD för Runsvengruppen AB som bedriver detaljhandelsverksamhet via varuhuskedjan ÖoB samt import och lagerverksamhet via Runsven AB. Fredrik Söderberg har sedan tidigare mångårig bakgrund inom ICA-koncernen i olika befattningar och senast som chef för Affärsområden där han satt i företagsledningen för ICA Sverige. Han har även varit VD och delägare i apotekskedjan Medstop, VD för Adara AB (ett dotterbolag till Apoteket AB) samt VD för restauranggrossisten Dalbergs Gross. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseledamot i Dala Energi AB. Fredrik Söderberg äger inte några aktier i Actic Group.

Therese Hillman, född 1980, är CFO för NetEnt AB (publ). Therese har tidigare varit CEO och COO/CFO inom Gymgrossisten, samt styrelseledamot i Kindred. Therese Hillman äger inte några aktier i Actic Group.

_____________________

Relevanta handlingar finns tillgängliga på bolagets adress Smidesvägen 12, 171 41 Stockholm, samt på www.acticgroup.se senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

_____________________

Stockholm i december 2017

Actic Group AB (publ

Styrelsen

Niklas Alm, Head of Investor Relations Actic, 070-824 40 88

niklas.alm@actic.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från LogMeInAnnons

Så frigör LogMeIn den moderna arbetskraftens potential

I dag jobbar miljontals människor världen över på distans, vilket ställer stora krav på företag att se till att anställda får supporten de behöver och att säkerheten är den allra bästa. Med LogMeIns heltäckande molnlösningar blir arbetet sömlöst och IT-avdelningen får kraftfulla verktyg. I ett nytt partnerskap med Commaxx är LogMeIns produkter nu tillgängliga för den nordiska marknaden. 

LogMeIn grundades 2003 och är en pionjär inom fjärrarbete. Under pandemin har arbetsplatsen blivit ännu mer decentraliserad och efterfrågan på LogMeIns lösningar har ökat ytterligare. Idag hjälper LogMeIn miljontals människor och företag att arbeta så bra som möjligt – var som helst och när som helst. 

– Molnbaserad kommunikation och tjänster har blivit en del av vardagen och är därför avgörande för att företag ska lyckas i framtiden. Genom vårt partnerskap med Commaxx ser vi fram emot att hjälpa fler svenska och nordiska företag att anpassa sig i den nya eran av arbete, säger Gerald Byrne, Senior Director och Channel Sales.

– Det som gör oss unika är just att alla våra produkter är molnbaserade, vilket är ovanligt på marknaden med tanke på den bredden vi har. Man kan med några klick enkelt skala upp och ned allt från våra UCC-lösningar till vår säkerhetslösning LastPass, säger Barry McMahon, Senior Product Marketing Manager. 

En spridd arbetsplats kräver kraftfulla verktyg

 På en decentraliserad arbetsplats är det även viktigt att IT-avdelningen har verktygen som behövs för att enkelt ge anställda support. Med lösningar som Rescue och Central kan IT-personalen enkelt hantera alla anslutna enheter, var de än befinner sig. Förutom att kunna ge smidig support är det även av högsta vikt att man arbetar så säkert som möjligt. Med LogMeIns lösning LastPass som finns i deras Identityserie säkrar man de anställdas identitet, åtkomst, data och lösenord. 

–  LastPass kan generera slumpmässiga lösenord i alla möjliga skepnader och med ett inlogg kan du hantera alla lösenord på ett och samma ställe. Lösningen kommer ihåg lösenorden och fyller automatiskt in den krävda informationen, Barry McMahon.

Lösningen har även multifaktorautentisering, vilket ger en extra nivå av säkerhet. 

– När du kombinerar att kunna genera och hantera lösenord, samtidigt som du utmanar användaren att bevisa att den är vem den påstår sig vara, så får du en mycket omfattande säkerhetslösning som är lätt att använda. Det valideras av mer än 26 miljoner kunder, avslutar Barry McMahon. 

Länk: Vill du veta mer om LastPass? 

Om LogMeIn

 LogMeIn är en pionjär inom distansarbete och en drivkraft bakom dagens situation där vi kan arbeta var vi vill, och har blivit ett av världens största SaaS-företag med tiotals miljoner aktiva användare, mer än 3500 globala medarbetare, över 1,3 miljarder dollar i årlig omsättning och cirka 2 miljoner kunder världen över som använder LogMeIns lösningar som en viktig del i deras dagliga liv.

 

Mer från LogMeIn

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med LogMeIn och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?