Annons

ChromoGenics satsar på offensiv marknadsexpansion och offentliggör företrädesemission om cirka 40 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

  • Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), (”ChromoGenics”, ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”) under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma som äger rum 15 december 2017. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget 40,6 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 81 MSEK. 
  • Den som på avstämningsdagen den 4 januari är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna units i emissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.]
  • Teckningsperioden för units löper från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2018.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 3,50 SEK (utövandekursen) under perioden från och med den 10 januari 2020 till och med den 31 januari 2020.
  • Likviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera och möjliggöra en offensiv expansion av ConverLight™ på den europeiska marknaden samt investeringar inom produktionsprocessen.


Bakgrund och motiv i sammandrag

En hållbar och uppskattad produkt. ChromoGenics verksamhet baserar sig på världsledande forskning som resulterat i spetskompetens och ledande produkter inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet och bidrar till miljöcertifiering av byggnader. Förutom dessa unika egenskaper har produkterna hållbara och miljömässiga attribut som gör lösningarna attraktiva i ett samhälle där hållbarhet blir allt viktigare, drivet av såväl insikt som regleringar.

På rätt väg. Produkten är en mycket konkurrenskraftig ersättning till markiser och andra exteriöra solskydd och det finns ett stort intresse i marknaden för produkten. Under 2017 har Bolaget fått flera viktiga kundreferenser, såsom Atrium Ljungberg, Fabege och Skellefteå kommun, där hållbarhetsaspekter och förvaltningsekonomiska fördelar har varit utgångspunkt för affären. Kunderna är mycket nöjda med de initiala projekten. Det har varit initiala störningar inom produktionsprocessen, vilket belastar resultatet år 2017. Produktionsprocessen har successivt förbättrats under året. För att finansiera fortsatt expansion behövs ytterligare likvida medel och solid balansräkning.

Redo för nästa steg. ChromoGenics är nu redo för nästa steg i utvecklingen.
Kraftig marknadstillväxt – Marknaden för dynamiska glas förväntas växa kraftigt kommande år enligt det amerikanska analysföretaget n-tech Research. ChromoGenics adresserar kommersiella fastigheter och har ambitionen att markant öka försäljningsintäkterna framöver.
Marknadsexpansion i övriga Europa – Offensiva säljaktiviteter genomförs och marknadsnärvaron ökar i övriga Europa.
Kortare ledtider inom försäljning – Bolaget ökar takten inom s.k. retro-fit-försäljning, där befintliga ineffektiva glas och solskydd uppgraderas till ConverLight™. 
Solid balansräkning – Starkare finanser möjliggör affärer med kunder som efterfrågar en stark balansräkning.
Lägre kostnader och högre produktionseffektivitet – Bolaget avser investera i produktionsutrustning för utökad kapacitet och väsentligt sänkta enhetskostnader.

I syfte att stödja ChromoGenics strategiska initiativ, har Styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, ett beslut som förutsätter godkännande på bolagsstämma.

Likvida medel per 30 september uppgick till 57 MSEK, jämfört med det netto om 78 MSEK som Bolaget tillfördes via emission i samband med börsintroduktion i mars 2017.

Företrädesemissionen stärker Bolagets balansräkning och säkerställer fortsatt marknadsexpansion och nödvändiga investeringar i produktionsprocessen för bättre kostnadseffektivitet och lönsamhet. Projekten för nybyggnation innebär långa ledtider, vilket binder rörelsekapital. Nettolikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera försäljnings- och marknadskostnader samt investeringar i produktionsprocessen.

Företrädesemissionen av units

Den 16 november 2017 beslutade ChromoGenics styrelse, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget 40,6 MSEK före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2017 är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckningskursen uppgår till 1,75 SEK per unit. Av teckningskursen per unit utgör teckningskursen per aktie 1,75 SEK. Teckningstiden för units löper från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2018. Genom företrädesemissionen kommer högst 23 214 326 nya aktier att emitteras, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 642 865,45 SEK.

I tillägg kommer högst 23 214 326 nya teckningsoptioner att emitteras. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 3,50 SEK under perioden 10 till 31 januari 2020 (då teckningsoptionerna förfaller). Till följd av emissionen av teckningsoptioner kan ChromoGenics aktiekapital komma att öka med ytterligare 4 642 865,45 SEK, och antal aktier kan komma att öka med ytterligare 23 214 326 nya aktier.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande och ändring av bolagsordningen vid den extra bolagsstämma i ChromoGenics som äger rum den 15 december 2017. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan

15 december 2017 Extra bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
2 januari 2018 Sista handelsdag för ChromoGenics-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
4 januari 2018 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen
8 januari – 22 januari 2018        
Teckningsperiod
8 januari – 18 januari 2018 Handel med uniträtter
Omkring 26 januari 2018 Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

I anledning av tidplanen ovan kommer bolaget att senarelägga bokslutskommunikén 2017 från onsdag 31 januari 2018 till fredag 23 februari 2018.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med företrädesemissionen är Evli Bank Plc. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information, kontakta

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
+46 (0)18 430 04 30
info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W FondkommissionDenna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl 08:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ChromoGenics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Monitor Capital MarketsAnnons

Därför ökar intresset för investeringar i onoterade bolag

Fredrik Roos, en av grundarna till Monitor Capital Markets.
Fredrik Roos, en av grundarna till Monitor Capital Markets.

När coronapandemin bredde ut sig i våras tog många ett steg tillbaka. Investerare var inga undantag och resultatet blev fallande kurser. Men nu har återigen aktiviteten kommit tillbaka och intresset för att investera i onoterade bolag har blivit allt starkare. Monitor Capital Markets, som mäklar just onoterade aktier, har nu vind i seglen och ska därför expandera. 

– Redan i somras tog det ordentlig fart igen. Juli, som annars är en relativt lugn månad, var minst sagt transaktionsintensiv. Efterfrågan på onoterat ökar kontinuerligt och vi växer och ska därför anställa fler medarbetare, berättar Fredrik Roos, vd på Monitor Capital Markets som är ett mäkleri med fokus på onoterade värdepapper. 

Läs mer om Monitor Capital Markets. 

På spelplanen, inte vid sidlinjen 

Vid kriser minskar investerare ofta sin risk. I mars, när coronakrisen slog till med full kraft, skedde precis det och investerare gjorde sig mer likvida genom att sälja tillgångar, till exempel aktier, såväl noterade som onoterade. 

– Troligen gjorde sig investerare alltför likvida. Mycket talar för att intresset för att investera i onoterat kommer att öka allt mer. Det beror bland annat på att det kontinuerligt kommer fler intressanta startups samt att det finns gott om mogna bolag som man kan investera i innan de noteras, konstaterar Fredrik Roos.

Sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterat

Monitors affärsidé är att upprätthålla en sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterade bolag. Rent konkret innebär det att den investerare som vill köpa eller sälja en onoterad aktie tar kontakt med Monitor Capital Markets, som i sin tur åtar sig att hitta en motpart.

En nyckelfaktor bakom bolagets framgång när det gäller att säkerställa avslut är dess nätverk, som Fredrik Roos och hans kollegor successivt har byggt upp under de dryga tio år som de har arbetat med onoterat. Nätverket består av förmögna privatpersoner, family offices, fonder, investmentbolag samt börsnoterade bolag som är intresserade av onoterade investeringar. 

– Investeringar i onoterat kan vara svåråtkomliga för privatplacerare. Genom vårt nätverk, som utgörs av aktiva investerare, får man ta del av dessa möjligheter, säger Roos och berättar att den genomsnittliga transaktionen ligger i spannet 0,5–1 miljon kronor. 

Avlastar bolagsledningarna

Det är inte bara investerare som uppskattar Monitor Capital Markets tjänster utan även de onoterade bolagen. Anledningen är att de ser en stor fördel med en organiserad handel och en aktör som är specialiserad på just detta. Att onoterade företag kontaktar Monitor beror bland annat på att bolaget bidrar till ökad likviditet i aktien samt att bolagsledningarna avlastas.

– Att hantera enskilda aktieägares frågor tar för det första mycket tid och för det andra så finns det en risk att man inte behandlar alla ägare lika. Och det är här vi kommer in i bilden eftersom vi agerar professionellt, oberoende och behandlar alla lika, berättar Fredrik Roos. 

Förbättrar likviditeten

Ett annat dilemma som Monitor bidrar till att lösa är likviditeten. Genom sitt nätverk av investerare kan Monitor hitta en motpart vilket bidrar till en effektivare andrahandsmarknad. 

– Vi agerar inte rådgivare och kan inte garantera avslut, men vi har ett mycket starkt track record när gäller att komma till avslut. Det bidrar i sin tur till att likviditeten förbättras, vilket är bra vid kommande kapitalanskaffningar, säger Fredrik Roos. 

Granskar verksamheten

När Monitor tar sig an ett bolag granskas verksamheten för att säkerställa att den är seriös. Alla köpare och säljare är anonyma så länge de inte sitter i ledningen. 

– Ledande befattningshavare har ett informationsövertag och det bör investerare få reda på. För oss är transparens A och O och det vet vi att våra uppdragsgivare värdesätter, avslutar Fredrik Roos.

Fakta: Monitor Capital Markets

Monitor Capital Markets arbetar enbart inom orderförmedling. Bolaget arbetar således som ett renodlat finansiellt mäkleri utan rådgivning. Genom sitt breda kontaktnät och samarbete med de ledande aktörerna på marknaden för främst onoterade tillgångar bygger Monitor Capital Markets verksamheten framför på andrahandsmarknad och kapitalanskaffning. Läs mer här.

 

Mer från Monitor Capital Markets

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Monitor Capital Markets och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?