Annons

Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24 MSEK. Därtill föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB om totalt cirka 9 MSEK. Emissionerna genomförs i syfte att stärka Irisitys organisation, R&D och internationell expansion samt utöka bolagets tekniska försprång och tillväxttakt.

Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i korthet

Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och mest exakta problemfinnaren i övervakningsbranschen. Vi är ett bolag under stark förändring och arbetar för att bli en betydande aktör på den internationella säkerhetsmarknaden. Sedan januari i år har styrelsen och den nya ledningen, utarbetat, fastställt och nu lanserat en offensiv tillväxtstrategi som syftar till att expandera Irisitys koncept såväl nationellt som internationellt.

Irisity ska växa under lönsamhet och genom samarbeten med ledande, utvalda partners på de största och viktigaste internationella marknaderna. Expansionen kommer ske kostnadseffektivt och med goda marginaler genom licensiering av bolagets patenterade och egenutvecklade algoritmer samt operatörsdelningsnät. Därtill har en ny affärsmodell lanserats som nu successivt implementeras, där bolagets kunder betalar då det sker intrång, inte då det inte händer något eller för fellarm. Tillsammans med Irisitys unika falsklarmsgaranti är detta vad kunderna efterfrågar; en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision och utan fellarm.

Irisity verkar på en marknad som globalt omsätter drygt Euro 65 miljarder årligen och som växer med CAGR 10 procent. Men där mindre än 2 procent av bevakningen har en intelligent kamera, vilket som belysts ovan krävs för att uppnå en bevakningslösning med tillräckligt hög precision utan fellarm. Marknadspotentialen för Irisitys intelligenta kameralösning och algoritmer är således betydande.

Irisitys tillväxtstrategi bygger på expansion med lönsamhet utifrån en stabil företagsgrund. Bolaget har därför under de första kvartalen 2017 arbetat intensivt med att gå från entreprenörsläge till stabilt tillväxtbolag. Ett förändringsarbete som stärker såväl interna som externa processer, sälj, kundhantering och utveckling. Irisity har också förbättrat kassaflödet och börjar nu uppnå den stabila finansiella grund som är nödvändig för den kommande expansionen.

För att skapa hävstång på Irisitys teknologi och öka takten i bolagets internationella expansion har beslut tagits om de förestående emissionerna. Med detta kapital har bolaget resurser att genomföra de nödvändiga förstärkningar av organisationen som krävs för att leverera på expansions- och IP utvecklingsmålen.

”Vi verkar på en växande marknad i starkt behov av digitalisering och de många intressenter som visat intresse och stöd för vår nya strategi bekräftar att vi är på rätt väg. Emissionerna innebär att vi nu kan genomföra de offensiva satsningar som krävs för att leverera på våra tillväxts- och expansionsmål. Jag är vidare mycket glad över det förtroende och stöd som de båda välrenommerade strategiska investerarna tillför, dessa framgångsrika entreprenörsfamiljer vet hur man långsiktigt bygger lönsamma bolag”, säger Marcus Bäcklund, VD i Irisity.

Villkor och utförligare information om företrädesemissionen 

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om nyemission av högst 3 176 556 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 4 december 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 7,80 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 24 MSEK efter emissionskostnader.

Indikativ tidplan

24 november                      Extra bolagsstämma

30 november                      Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 december                        Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

4 december                        Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 december                        Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

7-21 december                  Teckningsperiod

28 december                      Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet av befintliga och nya aktieägare. Irisity har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,5 MSEK från större aktieägare som förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen. Därtill har ett antal större aktieägare och externa parter utställt emissionsgarantier om cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad upp till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att genomföra en riktad nyemission om 1 170 000 aktier. Bolaget har erhållit bindande åtaganden avseende aktieteckning i den föreslagna riktade nyemissionen från Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 7,80 SEK per aktie. Denna riktade emission tillför bolaget ytterligare cirka 9 MSEK.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarkrets med strategiska och långsiktiga investerare, samt tillföra Bolaget en emissionslikvid för att stärka organisationen, R&D samt säkerhetsställa finansieringen av Bolagets exploatering av dess tekniska försprång och en snabbare internationell expansion. 

Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på Nasdaq First North vid samma tidpunkt som aktierna från företrädesemissionen. Aktierna som tecknas inom den riktade emissionen berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 285 890 SEK genom nyemission av högst 3 176 556 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,09 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med cirka 21 procent, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, men har möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina respektive teckningsrätter. Genom den riktade emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 105 300 SEK, genom nyemission av 1 170 000 aktier.

Extra bolagsstämma den 24 november 2017

Genomförande av företrädesemissionen kräver godkännande på extra bolagsstämma, som är planerad till den 24 november 2017. Extra bolagsstämma ska även fatta beslut om den riktade emissionen.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Irisity är Erik Penser Bank. Legal rådgivare är Advokatfirman Vinge.

Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

- Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå klienter genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

- Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

- Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta om Howden M&A

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?