Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24 MSEK. Därtill föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB om totalt cirka 9 MSEK. Emissionerna genomförs i syfte att stärka Irisitys organisation, R&D och internationell expansion samt utöka bolagets tekniska försprång och tillväxttakt.

Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i korthet

Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och mest exakta problemfinnaren i övervakningsbranschen. Vi är ett bolag under stark förändring och arbetar för att bli en betydande aktör på den internationella säkerhetsmarknaden. Sedan januari i år har styrelsen och den nya ledningen, utarbetat, fastställt och nu lanserat en offensiv tillväxtstrategi som syftar till att expandera Irisitys koncept såväl nationellt som internationellt.

Irisity ska växa under lönsamhet och genom samarbeten med ledande, utvalda partners på de största och viktigaste internationella marknaderna. Expansionen kommer ske kostnadseffektivt och med goda marginaler genom licensiering av bolagets patenterade och egenutvecklade algoritmer samt operatörsdelningsnät. Därtill har en ny affärsmodell lanserats som nu successivt implementeras, där bolagets kunder betalar då det sker intrång, inte då det inte händer något eller för fellarm. Tillsammans med Irisitys unika falsklarmsgaranti är detta vad kunderna efterfrågar; en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision och utan fellarm.

Irisity verkar på en marknad som globalt omsätter drygt Euro 65 miljarder årligen och som växer med CAGR 10 procent. Men där mindre än 2 procent av bevakningen har en intelligent kamera, vilket som belysts ovan krävs för att uppnå en bevakningslösning med tillräckligt hög precision utan fellarm. Marknadspotentialen för Irisitys intelligenta kameralösning och algoritmer är således betydande.

Irisitys tillväxtstrategi bygger på expansion med lönsamhet utifrån en stabil företagsgrund. Bolaget har därför under de första kvartalen 2017 arbetat intensivt med att gå från entreprenörsläge till stabilt tillväxtbolag. Ett förändringsarbete som stärker såväl interna som externa processer, sälj, kundhantering och utveckling. Irisity har också förbättrat kassaflödet och börjar nu uppnå den stabila finansiella grund som är nödvändig för den kommande expansionen.

För att skapa hävstång på Irisitys teknologi och öka takten i bolagets internationella expansion har beslut tagits om de förestående emissionerna. Med detta kapital har bolaget resurser att genomföra de nödvändiga förstärkningar av organisationen som krävs för att leverera på expansions- och IP utvecklingsmålen.

”Vi verkar på en växande marknad i starkt behov av digitalisering och de många intressenter som visat intresse och stöd för vår nya strategi bekräftar att vi är på rätt väg. Emissionerna innebär att vi nu kan genomföra de offensiva satsningar som krävs för att leverera på våra tillväxts- och expansionsmål. Jag är vidare mycket glad över det förtroende och stöd som de båda välrenommerade strategiska investerarna tillför, dessa framgångsrika entreprenörsfamiljer vet hur man långsiktigt bygger lönsamma bolag”, säger Marcus Bäcklund, VD i Irisity.

Villkor och utförligare information om företrädesemissionen 

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om nyemission av högst 3 176 556 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 4 december 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 7,80 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 24 MSEK efter emissionskostnader.

Indikativ tidplan

24 november                      Extra bolagsstämma

30 november                      Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 december                        Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

4 december                        Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 december                        Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

7-21 december                  Teckningsperiod

28 december                      Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet av befintliga och nya aktieägare. Irisity har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,5 MSEK från större aktieägare som förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen. Därtill har ett antal större aktieägare och externa parter utställt emissionsgarantier om cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad upp till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att genomföra en riktad nyemission om 1 170 000 aktier. Bolaget har erhållit bindande åtaganden avseende aktieteckning i den föreslagna riktade nyemissionen från Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 7,80 SEK per aktie. Denna riktade emission tillför bolaget ytterligare cirka 9 MSEK.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarkrets med strategiska och långsiktiga investerare, samt tillföra Bolaget en emissionslikvid för att stärka organisationen, R&D samt säkerhetsställa finansieringen av Bolagets exploatering av dess tekniska försprång och en snabbare internationell expansion. 

Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på Nasdaq First North vid samma tidpunkt som aktierna från företrädesemissionen. Aktierna som tecknas inom den riktade emissionen berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 285 890 SEK genom nyemission av högst 3 176 556 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,09 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med cirka 21 procent, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, men har möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina respektive teckningsrätter. Genom den riktade emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 105 300 SEK, genom nyemission av 1 170 000 aktier.

Extra bolagsstämma den 24 november 2017

Genomförande av företrädesemissionen kräver godkännande på extra bolagsstämma, som är planerad till den 24 november 2017. Extra bolagsstämma ska även fatta beslut om den riktade emissionen.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Irisity är Erik Penser Bank. Legal rådgivare är Advokatfirman Vinge.

Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EnergiEngagemangAnnons

Så kan företag säkra el till ett stabilt pris på lång sikt – och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle

Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.
Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.

Genom att investera i en solcellspark kan företag framtidssäkra sin el-leverans till ett stabilt pris, bidra till samhällets energiomställning och signalera till kunder att man aktivt arbetar för ökad hållbarhet.

– Företag har länge varit frikostiga med att sätta sitt namn på arenor och idrottslag. Här öppnar sig en ny möjlighet att kunna visa sitt miljöengagemang och hållbarhetstänk. Det har ett enormt marknadsföringsvärde som kan gynna företagets affärer, säger Jonas Helander, tf VD på solcellsföretaget EnergiEngagemang.

Utbyggnaden av solenergi i Sverige och framförallt i världen går fort. Det gör att priserna på solceller kraftigt har sjunkit samtidigt som forskning och utveckling har gett högre effekt.

IEA, Internationella Energimyndigheten, utnämnde nyligen solenergi som den nya kungen av den globala elmarknaden i sin senaste rapport, vilket är inte är förvånande då solceller har många fördelar jämfört med andra metoder att producera el. 

Den tar inte slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Solel har minimal miljöpåverkan efter uppbyggnadsfasen, driften är tyst, panelerna är diskreta och en färdig solcellsanläggning är näst intill underhållsfri, vilket håller driftskostnaderna nere.

Solceller - framtidens energilösning

Hittills har diskussioner om solpaneler oftast handlat om mindre anläggningar som villaägare eller företag monterar på sitt tak. Nu öppnas en möjlighet för företag att på ett enklare sätt helt eller som delägare investera i större solcellsparker.

– Att ett företag bygger en egen solcellspark visar att man är en del av någonting nytt och tar en aktiv del i energiomställningen. Det finns också konkreta fördelar som att solenergi är det snabbaste och billigaste kraftslaget när det kommer till att bygga ny energiproduktion. Solenergi är ett bra komplement till det svenska elsystemet som till stor del består av vind-, vatten-, och kärnkraft, säger Jonas Helander.

Elpriset i Sverige kan variera väldigt mycket och bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Denna osäkerhetsfaktor kan bli kostsam för företag.

Med en egen solcellspark blir priset betydligt mer stabilt. 

– Många är oroliga över att el-priset går upp och ner. Det är oförutsägbart och det blir svårt att planera sin verksamhet. Med en egen solcellspark säkrar man alltså upp en del av sin förbrukning till ett långsiktigt fastställt elpris eftersom man vet vad anläggningen kostar över tid, säger han och fortsätter:

– Genom ett upplägg med en solcellsentreprenör som oss tillsammans med ett elhandelsbolag, kan vi erbjuda ett långsiktigt stabilt elpris. Det kommer att gynna företagets verksamhet.

EnergiEngagemang har stor kunskap och erfarenhet av att bygga större solcellsparker. Bland annat har företaget byggt Sveriges största solcellspark längs E20 utanför Strängnäs. Den består av 41600 solpaneler och levererar el åt bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland.

– Det här upplägget är speciellt lämpligt till företag med många mindre filialer eller som har verksamhet där det helt enkelt inte lämpar sig att bygga solcellsanläggningar på befintligt tak. Det finns gott om lågproduktiv jordbruksmark som ligger i träda och som med fördel kan användas för att bygga en större solcellspark, säger han.

Stort PR-värde med solcellspark

För ett företag har en solcellspark ett stort marknadsföringsvärde som kan gynna affärerna.

– Bygger man en solcellspark längs en motorväg skapas ett visuellt intryck för förbipasserande. Det blir som en stor reklamskylt som visar att företaget är en del av energiomställningen till ett mer hållbart samhälle och att man jobbar för framtiden, säger Jonas Helander.

Även om en solcellsanläggning kräver en hög initial investeringskostnad räknar man med att få tillbaka kostnaden på betydligt kortare tid än solcellsparkens livslängd.

– Återbetalningstiden på en solcellspark är drygt 10 år, men parken är gångbar i minst 35 år. Det man bör tänka på är att om man inte gör något alls har man samma osäkra elkostnader kvar. Passivitet har ett pris även det. En solcellsanläggning kan skapa trygghet för ett företag, avslutar han.

Fakta EnergiEngagemang 

EnergiEngagemang har sina rötter i Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Sedan starten 2012 har de varit en av Sveriges ledande solcellsinstallatörer för lantbruk, industri, fastighetsbolag och BRFer. EnergiEngagemang är en Certifierad installatör av solel enligt krav från Energimyndigheten, är registrerade hos Elsäkerhetsverket och Di Gasell för andra året i rad.

Läs mer på www.energiengagemang.se

 

Mer från EnergiEngagemang

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EnergiEngagemang och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?