1515

Indentive AB offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. ” Indentive AB (publ) (”Indentive” eller ”Bolaget”) offentliggör ett erbjudande till allmänheten och ansöker om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats www.indentive.se. 

Indentive har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten och till  institutionella investerare, att förvärva aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering på Nasdaq First North i Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att finansiera fortsatt utveckling och marknadsbearbetning avseende Bolagets öppna IoT-plattform Connective.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet omfattar upp till 1 666 667 units
 • Teckningskurs har fastställts till 18 SEK per unit
 • En unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption
 • Fem teckningsoptioner berättigar till teckning av En aktie av serie B i Indentive för 22 SEK under teckningsperioden 1-30 november 2018
 • Erbjudandet uppgår till totalt cirka 30 miljoner SEK
  Vid överteckning finns en övertilldelningsoption omfattande maximalt 4,5 miljoner SEK
 • Teckningsperioden pågår 6 oktober till 20 oktober 2017
 • Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 13 november 2017.
 • Teckning kan ske via Aktieinvest FK AB och Nordnet AB

Teckningsåtaganden

Befintliga samt nya investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 12,2 miljoner SEK, vilket motsvarar ca 40 procent av erbjudandet. Bland dessa kan nämnas Aggregate Media Fund VIII.

Prospekt

För fullständig information om erbjudandet hänvisas till prospektet som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Indentives webbplats, www.indentive.se, Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se, Nordnets webbplats www.nordnet.se, Remiums webbplats www.remium.se. Inom några dagar kommer Prospektet även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se

Marknadspotentialen 

IoT-marknaden beräknas enligt McKinsey Global Institute omsätta upp emot 11 biljoner USD år 2025. Samma år väntas det finnas mellan 80-100 miljarder uppkopplade enheter i världen. Bakgrunden till IoT-marknadens framväxt och förväntade tillväxt är digitaliseringen som har ökat kraven på tids- och kostnadsbesparingar i samhället och näringslivet. Ett urval av möjligheter som IoT kan medföra är tids- och kostnadsbesparingar för kommuner, enskilda individer och företag, förbättrad levnadsstandard, effektivare vård, ökad säkerhet och energibesparingar. 

De områden som väntas få den största och mest positiva påverkan av IoT är städer, detaljhandeln, transport och tillverkningsindustrin.

Målsättningar 

Indentives mål under 2018 är att ha minst en internationell operatör med åtminstone 250 000 slutkunder samt att nå ett positivt kassaflöde. 
Under 2020 är målet att ha totalt fem miljoner licenskunder, en miljon aktiva kunder och 200 000 som prenumererar på ytterligare tjänster.

Rådgivare, sales agent samt emissionsinstitut

Finansiell rådgivare är Remium Nordic AB. Nordnet AB är sales agent. Emissionsinstitut är Aktieinvest FK AB. 

Om Indentive AB

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016 och är utnämnt till Gasellföretag även 2017. Indentive har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Med Connective har Indentive skapat en helt ny affärsmodell för IoT där man via operatörer, t.ex. stadsnät och bredbandsoperatörer, kan nå massmarknaden. Målsättningen är att Connective ska bli branschstandard för stadsnäten i Sverige under 2019.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Indentive AB. Inbjudan till berörda personer att teckna units Indentive AB kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

För mer information kontakta:

Lars-Thomas Rasmussen, vd Indentive

Tel: 0721-56 32 00

E-post: larsthomas.rasmussen@indentive.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
Prospekt Indentive 2017


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?