1515

TerraNet Holding AB (publ) offentliggör erbjudande och ansöker om notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande av Bolagets B-aktier och ansöker om notering av B-aktierna på Nasdaq First North Premier i Stockholm (”Erbjudandet”). I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgänglig på bland annat Bolagets webbplats, www.terranet.se.

TerraNet har beslutat att genom nyemission av Bolagets B-aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark, samt institutionella investerare i Sverige och utomlands, att förvärva B-aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Syftet med erbjudandet är att finansiera utvecklingen av Bolaget och dess teknologi mot full kommersialisering och global expansion samt att bidra till att säkerställa fortsatt innovativ teknikutveckling.

Erbjudandet och den efterföljande noteringen på Nasdaq First North Premier ger Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, skapar likviditet i Bolagets B-aktier och möjliggör även att TerraNet tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En notering av TerraNet bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

Erbjudandet i korthet

 •  Erbjudandet omfattar upp till 7 700 000 B-aktier.
 •  Teckningskurs har fastställts till 13,00 SEK per B-aktie.
 •  Erbjudandet uppgår till totalt cirka 100 miljoner SEK.
 •  Den del av Erbjudandet som avser allmänheten i Danmark är begränsat till B-aktier för ett belopp ett totalt belopp understigande 1 miljon EURO eller motsvarande belopp i SEK.
 •  Det totala Erbjudandet motsvarar en värdering av TerraNet om cirka 211 miljoner SEK (pre-money).
 •  Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 9 maj - 18 maj 2017.
 •  Likviddagen är den 23 maj 2017.
 •  Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 30 maj 2017.

Anmälningssedel kommer under hela anmälningsperioden att finnas tillgänglig på TerraNets hemsida, www.terranet.se/sv/ipo, Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se samt Eminovas hemsida, www.eminova.se/emissionsuppdrags.

Tecknings- och garantiåtaganden
Ett antal befintliga och externa investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 85 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 85 procent av Erbjudandet. Bland befintliga investerare kan nämnas huvudägaren Dan Olofsson genom bolaget Danir AB, Knutsson Holdings AB, Christian Lagerling som är styrelseordförande i TerraNet och Lennart Nilsson via AB Pethle. Bland externa investerare kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Sverker Martin-Lööf, Carl-Olof By, Ålandsbanken Abp samt Leif GW Persson Aktiebolag. Därutöver har Ålandsbanken Funds Ltd ställt en emissionsgaranti för Erbjudandet motsvarande 10 010 000 SEK. Totalt uppgår tecknings- och garantiåtaganden till cirka 95 miljoner SEK.

Ansökan om notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm
TerraNet har ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Ansökan är föremål för godkännande av Nasdaq Stockholm AB och kommer att vara villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls vilket bland annat avser spridningskravet. Under förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel på Nasdaq First North Premier i Stockholm till den 30 maj 2017.

Prospekt
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på TerraNets hemsida, www.terranet.se/sv/ipo, Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se och kommer inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är Eminova.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Premier.

Ytterligare information återfinns även på Bolagets hemsida, www.terranet.se eller kontakta: Pär-Olof Johannesson, VD för TerraNet Holding AB (publ), e-post: investorrelations@terranet.se, telefon: +46 70 332 32 62.

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, Indien, samt Taipei, Taiwan.

www.terranet.se

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ("Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till investerare enligt de begränsningar som framgår av prospektet.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HSBAnnons

Bygga mer för fler på många orter

I princip alla svenska kommuner har bostadsbrist, men det är långtifrån alla byggbolag som bygger på mindre orter. HSB är ett undantag från den regeln.

– Vi har medlemmar över hela landet och därför ska vi också bygga och skapa tillväxt i hela landet. Och vi gör det på ett affärsmässigt sätt, säger Mattias Lundström, vd på HSB Norr.

Se var HSB bygger i hela landet 

Tre fjärdedelar av Sveriges kommuner rapporterade bostadsbrist i Boverkets undersökning 2020. Trots det väljer de flesta byggbolag att enbart bygga i de större kommunerna eftersom det är där de största ekonomiska marginalerna finns. Men inte HSB.

– Vi är en kooperation och finns bara till för att göra nytta för våra medlemmar. Och eftersom de bor i hela Sverige vill vi också försöka bygga i hela Sverige, säger Mattias Lundström.

Därmed inte sagt att det inte görs en ekonomisk kalkyl.

– Det måste självklart finnas en underliggande marknad, men ibland behövs det nyproduktion för att få igång efterfrågan. I till exempel Gällivare och Haparanda fanns ingen efterfrågan på bostadsrätter för tio år sedan, men då började vi med att istället bygga hyresrätter för att få igång produktion och skapa efterfrågan även på bostadsrätter, säger Mattias Lundström.

Möjlighet att skapa rörlighet

Logiken HSB följer är att om det finns nyproduktion av bostäder finns det möjlighet att skapa rörlighet på kommunens bostadsmarknad. Par med utflugna barn kan flytta till bostadsrätt och sälja villan till nya barnfamiljer, och på så sätt kan unga människor både stanna på orten och flytta dit.

– Byggs det för lite stannar den här successionen, och därmed kommunens möjlighet till tillväxt, av. Och då stannar också nyproduktionen, och så blir det en ond cirkel, säger Mattias Lundström.

Just nu tittar HSB Norr bland annat på möjligheten att börja bygga bostäder i Piteå och Boden.

– Där har det inte byggts bostadsrätter sedan 90-talskrisen, men nu bedömer vi att där finns möjligheter igen och vill testa. Om vi som kooperation kan gå före och visa att det går kan fler våga testa sen, säger Mattias Lundström.

För HSB väger medlemsnyttan tungt när man väljer var nya bostäder ska byggas, men självklart finns det krav på att projekten ska gå ihop ekonomiskt.

– Även om direktavkastningen kanske är lite lägre på vissa orter innebär nya bostäder att vi får intäkter på vår förvaltning. Dessutom kan vi bibehålla fler kontor i hela landet och på så sätt fortsätta vara nära våra medlemmar, säger Mattias Lundström.

Förbättringar utifrån lärdomar

Att få ihop kalkylen kräver dock ett gott samarbete med kommunen.

– Att bygga kostar lika mycket oavsett var du är i landet, så förutsättningen för att få ihop ekonomin är att komma in tidigt, redan i detaljplanearbetet” säger Henrik Zäther, vd på HSB Projektpartner.

En färdig detaljplan går det inte att göra avvikelser från, men en detaljplan under diskussion kan påverkas och då kan HSB få möjlighet att återanvända erfarenhet, projektering och ritningar från tidigare byggnationer. Något som gör det möjligt att få ner kostnaderna för hela projektet.

– Till exempel har vi byggt radhus i Mjölby som vi nu tar vidare till Motala, och då kan vi också göra förbättringar utifrån lärdomar vi har dragit på vägen” förklarar Henrik Zäther.

– Kan inte projekt genomföras inom rimliga ekonomiska ramar så förlorar kommunen skatteintäkter och samhällsutvecklingen avstannar.

I slutändan bygger ändå all HSB:s nybyggnation på medlemsnytta.

– Dels skapar vi bostäder, men vi skapar också framtidstro på orten när vi som stor aktör visar intresse för att bygga där, konstaterar Mattias Lundström.

– Och den känslan av stolthet jag känner över att vi bidrar till det här, det är så otroligt roligt även på ett personligt plan.

Se var HSB bygger i hela landet 

 

Mer från HSB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HSB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?