1515
Annons

Delårsrapport januari - mars 2017

Första kvartalet · Nettoomsättningen ökade med 105% till 21,1 MSEK (10,3) · Rörelseresultatet minskade till -4,9 MSEK (-3,3). Det justerade rörelseresultatet* ökade till 1,6 MSEK (-3,3) · Rörelsemarginalen förbättrades till -23,4% (-31,8). Den justerade rörelsemarginalen* ökade till 7,4% (-31,8) · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,9 MSEK (3,1) · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 SEK (-0,14) · MIPS-aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 23 mars och en nyemission om 150,0 MSEK genomfördes i samband med detta

Koncernen i sammandrag

*Justerat för jämförelsestörande poster, kostnader relaterade till börsnotering

VD KOMMENTAR  

I slutet av kvartalet noterades bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. Vi fick 2 500 nya aktieägare och en nyemission om 150,0 MSEK genomfördes. Nyemissionen har givit oss en stark finansiell ställning och ökad flexibilitet. Noteringen innebär en positiv ökad exponering samt en kvalitetsstämpel vilken jag är övertygad om kommer gynna vår verksamhet.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 105% till 21,1 MSEK (10,3) och det är fortsatt försäljning inom kategorierna cykel och snö som är dominerande. Rörelseresultatet uppgick till -4,9 MSEK (-3,3) och inkluderar jämförelsestörande poster om 6,5 MSEK (-) vilka i sin helhet är relaterade till kostnader i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (-3,3) och det är första gången som vi har lyckats visa ett positivt resultat i det historiskt sett mindre lönsamma första kvartalet. På rullande tolv månaders basis uppgick nettoomsättningen till 97 MSEK, med en justerad rörelsemarginal på 30%. Utvecklingen är i linje med vår plan där ambitionen är att nå en nettoomsättning överstigande 400 MSEK och en rörelsemarginal överstigande 40% år 2020. 

Viktiga händelser under kvartalet

Under kvartalet ställde vi ut på ISPO i München, en av världens största mässor för vår viktiga kategori snö. Etablerade varumärken som Anon, Bern, Dynafit, Giro, Oakley, Pret, Scott och Smith lanserade tillsammans 28 nya modeller med MIPS Brain Protection System (BPS) integrerat. Mottagandet av dessa modeller var väldigt positivt och bidrar till en ökad penetration inom kategori snö.

Vår kund Troy Lee Design, ett ledande varumärke inom offroad och cykelhjälmar, presenterade att från och med februari kommer alla nya hjälmmodeller från varumärket vara utrustade med MIPS BPS.

Förstärkning av organisationen för vidare tillväxt

Vi har förstärkt organisationen med ytterligare anställda inom försäljning samt inom forskning- och utveckling, vilket bidrar till att MIPS kan fortsätta att utveckla samarbetet med såväl befintliga som nya kunder. Stort fokus kommer läggas på att utveckla nya applikationer samt att tillsammans med kunderna fortsätta informera och utbilda slutanvändarna om den skadliga påverkan rotationsrörelser kan ha på hjärnan och hur MIPS BPS kan bidra till att minska denna påverkan. 

Dotterbolaget i Kina, MIPS Dongguan Trading Co. Ltd., är nu etablerat. De medarbetare som vi tidigare anlitat genom ett lokalt bemanningsföretag kommer nu att övergå i anställning hos MIPS Dongguan Trading Co. Ltd., som kommer att ha totalt sex medarbetare. Dotterbolaget i Kina kommer att hantera logistik, projekt och kvalitetssäkring. 

Efter en period då vi har ägnat mycket tid åt noteringsförberedelser är nu organisationen åter helt och hållet fokuserad på att utveckla verksamheten och våra produkter. Detta i kombination med att jag kan konstatera att året har börjat lovande, gör att jag med tillförsikt ser fram emot resterande delen av 2017.

Johan Thiel MIPS AB (publ)

Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Johan Thiel, VD och koncernchef
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

Max Strandwitz, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

Boel Sundvall, IR
boel.sundvall@mipsprotection.com
tel + 46 70 560 60 18

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 7.30 CET.

MIPS presenterar Delårsrapporten för jan-mars 2017 på en telefonkonferens 11 maj 2017 kl. 10.00 CET. För att deltaga i konferenssamtalet, vänligen registrera er på:

http://emea.directeventreg.com/registration/19012028 

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – juni 2017                      17 augusti 2017

Delårsrapport januari – september 2017          9 november 2017

Bokslutskommuniké 2017                                15 februari 2018

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 23 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. Under 2016 uppgick MIPS nettoomsättning till 87 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 28 procent. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Finansiella mål

MIPS långsiktiga finansiella mål ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

Tillväxt:  Målet är att organiskt växa till en nettoomsättning överstigande 400 MSEK år 2020.
Lönsamhet: Målet är att nå en EBIT-marginal överstigande 40 procent år 2020.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB den 20 maj 2022

Idag, den 20 maj 2022, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjørn Bjerke, Thomas Jonassen, Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren som styrelseledamöter. Torbjørn Bjerke omvaldes som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten John Haurum hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade slutligen att välja revisionsbolaget KPMG AB som ny revisor samt att arvode åt revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 7 092 625 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Lund den 20 maj 2022

SynAct Pharma AB (publ)

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                    Patrik Renblad
VD, SynAct Pharma AB                                      CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                    Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: joo@synactpharma.com                         E-post: par@synactpharma.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 14:00 CEST.

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharma är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: SYNACT). För mer information, vänligen besök https://synactpharma.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma 2022

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?