Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.

ABG Sundal Collier AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”Joint Global Coordinators”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 604 350 aktier i SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Enligt offentliggörandet i samband med erbjudandet att förvärva aktier i SSM och notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) meddelades att Joint Global Coordinators kan komma att genomföra transaktioner på Nasdaq Stockholm i syfte att stödja marknadspriset på aktien eller behålla detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle varit fallet på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna 6 april 2017 och avslutades 30 kalenderdagar därefter (”Stabiliseringsperioden”), vilket innebär att sista handelsdagen då stabilisering kunde ske inföll den 5 maj 2017 och att Stabiliseringsperioden därmed är avslutad. Inga transaktioner har genomförts till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog Eurodevelopment Holding AG (“Huvudägaren”) sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 1 471 970 aktier, till priset per aktie i Erbjudandet vilket fastställdes till 59 kronor. Övertilldelningsoptionen har kunnat utnyttjas av Joint Global Coordinators helt eller delvis inom Stabiliseringsperioden. Joint Global Coordinators meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 604 350 befintliga aktier har utnyttjats. Därmed kommer 867 620 aktier som Joint Global Coordinators har lånat av huvudägarna i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) offentliggör, som stabiliserings-manager, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 enligt nedan. Kontaktperson på SEB är Ben Jones (tel: +44 20 7246 4651).
      

Stabiliseringsinformation  
Emittent: SSM Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0009663511)
Erbjudandestorlek: 9 813 136 aktier
Erbjudandepris: 59 kronor
Ticker: SSM
Stabiliseringsansvarig: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)


Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet Pris
(högst)
Pris
(lägsta)
Pris
(volymviktat genomsnitt)
Valuta Handelsplats
2017-04-06  485 000  59.00  58.50  58.95  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-07  24 963  58.00  58.00  58.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-10  45 698  58.00  57.50  57.77  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-11  50 000  58.00  57.50  58.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-12  75 000  58.00  57.75  57.92  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-13  16 595  58.00  58.00  58.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-18  50 000  58.00  57.75  57.88  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-19  21 393  57.50  57.50  57.75  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-20  38 197  57.75  57.50  57.66  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-21  10 300  57.75  57.00  57.25  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-24 10  57.25  57.25  57.25  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-25 12 321  57.25  57.00  57.20  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-26 10 017  57.50  57.00  57.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-27 12 645  57.00  57.00  57.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-28  1 427  57.00  57.00  57.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-02  2 804  57.00  56.75  56.79  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-03  - SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-04  6 600  58.00  57.50  57.69  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-05 4 650  57.75  57.00  57.57  SEK Nasdaq Stockholm

       
Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl.18:30 CET.

   
För mer information, vänligen kontakta
:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
@AnnCharlotteSSM

  
Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SSM. Inbjudan till förvärv av aktier i SSM har endast skett genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Erbjudandet. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i ovannämnda prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i SSM har registrerats eller kommer att registreras enligt US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i SSM får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i SSM genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i SSM, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar SSM:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från MediCheckAnnons

Här är vårdföretagets storsatsning i Sverige

Kenneth Illvall är medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.
Kenneth Illvall är medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.

De har tredubblat omsättningen det senaste året. Nu satsar MediCheck, som ensamma erbjuder specialistläkare online, på fortsatt expansion.

– Vi ser att intresset och behoven är stora, satsningen ligger helt rätt i tiden. Det är ett gyllene läge, säger vd Thomas Ehrengren.

Läs mer om MediChecks verksamhet här 

Sedan 2017 har MediCheck hjälpt svenskar med kroniska problem inom flera medicinska områden, som till exempel magsjukdomar, hudsjukdomar och allergi. Förra året närmast exploderade intresset för att få hjälp av specialistläkare på MediCheck med en tredubblad omsättning – ett år för tidigt sett till affärsplanen. Målet är att omsätta 150 miljoner kronor till 2023.

– Tillväxtresan började redan 2019 med målsättningen att växa rejält under 2021, men vi är redan inne i den fasen. Anledningen är att allt fler patienter upptäcker oss och märker att det funkar bra. Över 70 procent av patienterna stannar kvar, det ser vi som ett kvitto på hög kvalitet, säger Thomas Ehrengren.

Att MediCheck, som idag har 250 specialistläkare kopplade till tjänsten, satsat på specialistkompetens är ingen slump, menar medicinskt ansvarig läkare Kenneth Ilvall:

 – Många patienter med långvariga problem har svårt att få en vettig vårdkontakt med just specialister. Vi är den enda aktören som har kapacitet att distribuera möjligheten att träffa en specialist oavsett vart man bor, vi gör vården mer jämlik och kan med gott samvete säga att vi är ett bra komplement till primärvården.

Thomas Ehrengren, VD för Medicheck
Thomas Ehrengren, VD för Medicheck

”Enorm potential för en god affär”

Under våren genomför bolaget en investeringsrunda där målet är att tillföra 40 miljoner kronor i kapital för att expandera. Bland annat kommer ytterligare 50 digifysiska sjuksköterskemottagningar startas upp runtom i landet i samarbete med en av Sveriges största apoteksaktörer. Där kommer möjlighet till undersökningar, provtagning och vaccinering finnas. Utrullningen går fort och sedan oktober har man redan etablerat 23 mottagningar runt om i landet. 

– I första hand kommer kapitalet satsas på att etablera MediCheck som ledande aktör inom digifysisk vård för patienter med långvariga medicinska problem och kroniska sjukdomar. Vi kommer också succesivt att investera i både teknik och kompetens samt förbereda oss för att ta delar konceptet till andra marknader utanför Sverige, säger Ehrengren. 

I dina ögon, varför är MediCheck en bra investeringsmöjlighet?

– Dels för att detta är en snabbt växande marknad med enorm potential för en god affär, dels investerar man i en god sak och gör något bra både för patienterna och för samhället. För oss är samhällsperspektivet enormt viktigt eftersom den vård vi utför kan frigöra tid för andra delar av vården.

”Utifrån patienternas behov”

Ungefär hälften av svenskarna beräknas ha kroniska besvär, så behoven är stora – samtidigt som det råder en brist på specialister. Tack vare dagens tekniska möjligheter övervinner MediCheck problematiken, anser Ilvall:

– Fler specialistläkare får möjlighet att arbeta nära med patienter de har relevant utbildning för. Vi återför kompetens till vårdsystemet och till patienterna, utan geografiska begränsningar, säger han.

Förutom planerna på ökad digifysisk vård och framtida expansion i andra länder är ett kortsiktigt mål att skala upp affären. Redan idag tillhandahåller man psykiatritjänster till HVB- och särskilda boenden och planen är att i större utsträckning erbjuda sina tjänster till företag, försäkringsbolag samt omsorg.

– Det vi ser framåt, är att bredda och anpassa olika tjänstekoncept för olika kronikergrupper. Vi bygger ett bolag utifrån patienternas behov så de får en så bra hälsa som möjligt.

Läs mer om MediChecks verksamhet här 

 

 

 

Mer från MediCheck

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med MediCheck och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?