1515

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.

ABG Sundal Collier AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”Joint Global Coordinators”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 604 350 aktier i SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Enligt offentliggörandet i samband med erbjudandet att förvärva aktier i SSM och notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) meddelades att Joint Global Coordinators kan komma att genomföra transaktioner på Nasdaq Stockholm i syfte att stödja marknadspriset på aktien eller behålla detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle varit fallet på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna 6 april 2017 och avslutades 30 kalenderdagar därefter (”Stabiliseringsperioden”), vilket innebär att sista handelsdagen då stabilisering kunde ske inföll den 5 maj 2017 och att Stabiliseringsperioden därmed är avslutad. Inga transaktioner har genomförts till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog Eurodevelopment Holding AG (“Huvudägaren”) sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 1 471 970 aktier, till priset per aktie i Erbjudandet vilket fastställdes till 59 kronor. Övertilldelningsoptionen har kunnat utnyttjas av Joint Global Coordinators helt eller delvis inom Stabiliseringsperioden. Joint Global Coordinators meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 604 350 befintliga aktier har utnyttjats. Därmed kommer 867 620 aktier som Joint Global Coordinators har lånat av huvudägarna i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) offentliggör, som stabiliserings-manager, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 enligt nedan. Kontaktperson på SEB är Ben Jones (tel: +44 20 7246 4651).
      

Stabiliseringsinformation  
Emittent: SSM Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0009663511)
Erbjudandestorlek: 9 813 136 aktier
Erbjudandepris: 59 kronor
Ticker: SSM
Stabiliseringsansvarig: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)


Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet Pris
(högst)
Pris
(lägsta)
Pris
(volymviktat genomsnitt)
Valuta Handelsplats
2017-04-06  485 000  59.00  58.50  58.95  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-07  24 963  58.00  58.00  58.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-10  45 698  58.00  57.50  57.77  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-11  50 000  58.00  57.50  58.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-12  75 000  58.00  57.75  57.92  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-13  16 595  58.00  58.00  58.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-18  50 000  58.00  57.75  57.88  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-19  21 393  57.50  57.50  57.75  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-20  38 197  57.75  57.50  57.66  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-21  10 300  57.75  57.00  57.25  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-24 10  57.25  57.25  57.25  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-25 12 321  57.25  57.00  57.20  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-26 10 017  57.50  57.00  57.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-27 12 645  57.00  57.00  57.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-28  1 427  57.00  57.00  57.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-02  2 804  57.00  56.75  56.79  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-03  - SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-04  6 600  58.00  57.50  57.69  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-05-05 4 650  57.75  57.00  57.57  SEK Nasdaq Stockholm

       
Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl.18:30 CET.

   
För mer information, vänligen kontakta
:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
@AnnCharlotteSSM

  
Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SSM. Inbjudan till förvärv av aktier i SSM har endast skett genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Erbjudandet. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i ovannämnda prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i SSM har registrerats eller kommer att registreras enligt US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i SSM får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i SSM genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i SSM, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar SSM:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från VerizonAnnons

Nya tider, nya krav: Att byta till nätverk som tjänst

Företag som migrerar till en tjänstebaserad modell lägger grunden till ett dynamiskt och flexibelt nätverk som bäddar för en lyckad digitalisering. 

Läs mer om framtidens företagsnätverk  

Digitaliseringen medför ständigt tuffare krav på nätverken och gör det viktigt att de är redo för den snabba utvecklingen. 

Kraven på att automatisera processer, oavsett om det gäller robotar, IoT-applikationer eller distansarbete, förutsätter bättre flexibilitet och högre kapacitet. Det medför i sin tur att det blir allt vanligare för företag att hantera sina nätverk som en molnbaserad tjänst. 

Med en modell baserad på manuella och hårdvarubaserade processer går det inte längre att hantera förändringar tillräckligt snabbt för att matcha de ökande kraven på låg latens som konkurrensutsatta verksamheter har. Istället behövs en tjänstebaserad modell i form av Network-as-a-Service (NaaS). I likhet med andra molnbaserade tjänster gör NaaS det möjligt för leverantörer att hantera nätverksfunktioner med hjälp av mjukvara, vilket medför att kunderna inte längre behöver skapa egna nätverk. 

– Virtualisering av nätverk har fått ett stort genomslag, där styrningen separeras alltmer från den fysiska utrustningen, säger Fredrik Hallenborg på Verizon Business i Sverige. Molnet ger bättre kundupplevelser, och tack vare den virtuella miljön kan verksamheter flytta applikationer till det yttersta nätverkslagret. 

En virtuell nätverksinfrastruktur ger en helhetslösning för hantering, överblick och styrning i varje lager. Regler för trafikdirigering och nätverksoptimering kan hanteras i molnet, vilket ger en snabbrörlig, robust och sömlös tjänst oavsett trafikvolym och antalet ändpunkter.  

Virtuell infrastruktur

Verizon NaaS är ett naturligt steg efter Verizons Virtual Network Services (VNS), som lanserades för fyra år sedan, och som gjorde det möjligt för verksamheter att flytta till en virtuell infrastruktur.   

– Verizon investerade i den globala arkitekturen VNS, och sedan dess har vi virtualiserat olika tjänster i den arkitekturen, exempelvis brandväggar, Kubernetes och sessionsgränser, säger Fredrik Hallenborg. Vi lägger löpande till fler mikrotjänster som kan användas inom nya områden i takt med att de utvecklas. 

Att flytta till en modell med nätverk som tjänst medför flera kundfördelar, inklusive att de slipper stora kapitalinvesteringar. Därigenom kan det bli mer ekonomiskt att stödja nya affärsmodeller eller att göra det möjligt att lägga till eller ta bort platser på ett smidigt sätt. Kapaciteten kan snabbt skalas upp med funktioner som bandwidth-on-demand och IT-miljön kan hanteras och optimeras via molnet. 

Slipper inlåsningseffekt

Verizons tjänst är utformad för att vara oberoende av vilken typ av enhet som används. Tjänsten kan integreras med alla större molnleverantörer och ITSM-plattformar, vilket förenklar förändringsarbetet och gör att företag kan välja bland flera olika möjligheter. Med virtualisering ser företag även till att positionera sig väl för att kunna hänga med i teknikutvecklingen även fortsättningsvis och de slipper inlåsningseffekter.

– Alla utrustningsleverantörer jobbar hårt med att utveckla de bästa tjänsterna, oavsett om det handlar om routing, säkerhet eller IoT, säger David Bailey, Global Solutions Executive, Verizon Business. Olika delar av företaget har olika behov och därför fungerar det inte att arbeta med en enda leverantör längre. Den här plattformen är särskilt bra på att koppla samman olika tekniker. Jag har arbetat i branschen i många år och förändringsbehovet av hur nätverkstjänster levereras har aldrig varit större än nu.  

När det blivit allt vanligare att anställda arbetar från olika platser, och en mängd olika typer av enheter ska kunna komma åt nätverket via molnet, är det också avgörande med en heltäckande säkerhetslösning.  

– Säkerhet kommer alltmer att sammanflätas med nätverket, säger Antony Tompkins, Associate Director, Verizon Business, Global Integrated Solutions. Vi kan erbjuda mjukvarudefinierad edge med edge-säkerhet. Allt kopplas samman till en helhet så att kunder kan komma direkt från sin webbplats, direkt till internet och direkt till molnet med bibehållen säkerhet. 

Hjälper till med hela processen

– För verksamheter med äldre system kan bristande kännedom kring den egna applikationsmiljön och befintliga kontrakt göra det komplicerat att byta till en NaaS-modell. Det fungerar inte att sälja en ny produkt till en kund och tvinga kunden att själv byta ut den gamla. Du måste hjälpa dem med hela bytesprocessen, säger Anthony Tompkins.

Verizon har hjälpt flera stora företag att byta till Verizons managed services, inklusive Bayer och Walgreens, vilka äger läkemedels- och detaljhandelsföretaget Boots i Storbritannien.

Förra året hjälpte Verizon också den globala livsmedeltillverkaren Tate & Lyles att byta ut en äldre nätverksinfrastruktur. Då infördes ett SD-WAN som tjänst i 28 olika länder, inklusive fjärrstyrda kretsar på 100 platser, där några platser var så avlägset belägna som den brasilianska djungeln. Resultatet blev förbättrad prestanda och betydande besparingar tack vare att trafiken dirigerades optimalt utifrån nätverkets kvalitet och applikationernas förutsättningar. Ett centralt dashboard ger en överblick av hela nätverket. 

I en teknikmiljö som utvecklas snabbt är Network-as-a-Service det logiska valet för verksamheter som vill vara så snabbrörliga som möjligt. 

Så kan ditt företag utvecklas digitalt. 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?