1515

Ricohs nya mål syftar till att lösa sociala utmaningar – följer FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet

Solna, 3 maj 2017 Ricoh Company Ltd (https://www.ricoh.com/) sätter nya mål som stärker engagemanget ytterligare för att främja hållbar utveckling både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Ricoh förbinder sig till att använda 100 procent förnybar energi år 2050 och blir första japanska företaget att ansluta sig till RE100.

Ricoh startade sin 19:e treåriga strategiplan (Mid-Term Management Plan) april 2017 och kopplar den till FN:s 17 globala hållbarhetsmål som syftar till att motverka de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar vår planet står inför. I planen inkluderas fem viktiga punkter och nya miljömål som inkluderar en nollvision gällande utsläpp av växthusgaser år 2050. Dessutom är Ricoh det första japanska företaget att gå med i RE100, ett globalt initiativ för inflytelserika företag som är engagerade i 100 procent förnybar energi och som arbetar för att massivt öka efterfrågan på - och leveranser av - förnybar energi. Genom att ansluta sig till RE100 åtar sig Ricoh att använda minst 30 procent förnybar energi år 2030 och 100 procent år 2050.

Ricoh strävar efter att skapa nya marknader och värdeerbjudanden genom att uppmärksamma sociala frågor och anta utmaningen att lösa dem samtidigt som social utveckling och Ricohs egna affärsutveckling uppnås. De fem punkterna Ricoh kommer att satsa på är:

1. Produktivitetsförbättring
Hållbar ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd, och kontinuerliga produktivitetsförbättringar behövs i alla branscher. Ricoh har bidragit till att förbättra produktiviteten på dagens arbets­platser genom innovativ teknik och olika typer av tjänster. Nu ska Ricoh genomföra den här typen av arbetsplatsinnovationer i den egna verksamheten, inklusive främja arbetssätt som innebär att medarbetare kan vara mobila och arbeta var som helst, och skapa en miljö där olika talanger kan utvecklas.

2. Intelligensskapande 
För att uppnå hållbar utveckling för samhället är kreativitet och innovation oerhört viktigt, det är helt nödvändigt att främja dessa element. Ricoh kommer att arbeta med kunder för att förändra deras arbetsplatser med avancerad teknik och olika tjänster. Ricoh kommer att stödja intelligens­skapande genom att göra det möjligt för människor att arbeta smartare.

3. Högre livskvalitet 
Det finns ett behov av ett samhälle där alla människor kan samexistera i en säker och hälsosam miljö. Ett samhälle som gör det möjligt för alla att leva ut sin fulla potential. Det är också viktigt att skapa hållbara städer som utgör grunden för denna miljö, och utveckla och hantera bostads­områden som uppfyller detta.

Ricoh kommer att tillhandahålla lösningar för hälso- och sjukvård samt utbildning genom att använda den teknik och kompetens Ricoh har utvecklat och samlat på sig under många år och därmed bidra till att förbättra kvaliteten på människors liv genom ett ständigt stöd till samhälls­utveckling.

4. Ett samhälle utan koldioxidutsläpp 
Parisavtalet föreskriver att det är nödvändigt att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att nettoutsläppen av växthusgaser globalt ska vara noll under andra hälften av detta sekel. Ricoh kommer att sträva efter att nå nollvisionen gällande växthusgaser från egen verksamhet genom omfattande energibesparande åtgärder och användning av förnybar energi. Ricoh kommer också att sträva efter att skapa ett samhälle fritt från koldioxidutsläpp genom att erbjuda mycket energieffektiva produkter och lösningar och aktivt uppmuntra affärspartners att göra detsamma.

5. Cirkulär ekonomi 
För att använda naturens resurser effektivt och hållbart krävs både återvinning och resurs­besparingar. Ricoh kommer att bidra till att förverkliga en cirkulär ekonomi genom att främja insamling och återvinning av förbrukade produkter och användning av återvunna resurser globalt.

– Ricoh satsar på kontinuerlig tillväxt, som ansvarstagande arbetsgivare och företagspartner, både för våra kunder och för samhället i stort och vår miljödeklaration tydliggör vårt fokus på miljöfrågor och vår handlingsplan. Nu när vårt globala team inleder arbetet med de nya åtgärderna beskrivna i vår nya strategiplan (MTP19) kommer vi att fokusera på att bidra till samhällsutvecklingen genom att göra det möjligt att dra nytta av smartare och mera miljö­anpassade arbetssätt. Dagens tillkännagivanden anpassar Ricohs redan konkreta mål ytterligare efter dessa ideal, säger Nina Palm, Senior Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige.

– Vi är glada att välkomna Ricoh, den första RE100-medlemmen med huvudkontor i Japan, ett land känt för sin teknik och med stor potential inom förnybara energikällor. Ricohs engagemang för hundraprocentigt förnybar energi skickar en tydlig signal om att efterfrågan ökar globalt. Vi ser fram emot att arbeta med det här ledande företaget och dela den gemensamma kunskapen som finns hos RE100:s medlemmar och hjälpa dem att nå sina ambitioner kring förnybar energi, säger Sam Kimmins, Head of the RE100.

I och med lanseringen av den 19:e strategiplanen (MTP19) så har Ricoh fastställt fem viktiga punkter att fokusera på, baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling som antagits av världens stats- och regeringschefer, samt Ricohkoncernens uttalade strategi- och verksamhetsplan. 

Höjdpunkter i Ricohs nya miljömål:

  • Ricoh kommer att sätta nya mål för 2030 baserade på Parisavtalet, som antogs förra året.
  • Ricoh kommer att sträva efter en nollvision gällande utsläpp av växthusgaser år 2050. Ricoh skapade sin miljödeklaration för att uppnå dessa mål och kommer aktivt att främja energibesparande åtgärder och använda förnybar energi.
  • För att främja användning av förnybar energi blev Ricoh det första japanska företaget att ansluta sig till RE100.
  • Genom att ansluta sig till RE100 har Ricoh åtagit sig att använda minst 30 % förnybar energi år 2030 och 100 % år 2050.
  • När det gäller utsläpp av växthusgaser från andra källor än Ricoh kommer företaget att bidra till att skapa ett samhälle utan koldioxidutsläpp genom att sträva efter att förbättra energieffektiviteten hos våra produkter och även genom att uppmuntra affärspartners och kunder att samarbeta.


Ricoh-koncernens miljödeklaration 

Ricoh Group arbetar proaktivt för att reducera miljöpåverkan och strävar efter att förbättra jordens återhämtningsförmåga för att uppnå ett samhälle utan koldioxidutsläpp och en cirkulär ekonomi.

Ricoh Group – miljömål 
 
Förebyggande åtgärder för global uppvärmning
 
Mål för 2050 
- Strävar efter en nollvision för utsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan

Mål för 2030*¹ 
- Steg 1 och 2: minska växtgasutsläppen med 30 % jämfört med 2015 års nivå 
- Steg 3: En minskning på 15 % jämfört med 2015 års nivå (inköp, användning och logistikkategorier)

Resursbevarande åtgärder 
Mål för 2050 
- Resursbesparing*² för produkttillverkning: 93 % 

Mål för 2030 
- Resursbesparing för produkttillverkning: 50 %

*1 Mål för utsläpp av växthusgaser 2030 
Steg 1: Alla direkta utsläpp av växthusgaser från företagets egna fabriker, kontor, fordon etc. 
Steg 2: Indirekta växthusgasutsläpp från förbrukning av el och värme, inköpt av företaget 
Steg 3: Utsläpp i affärsverksamhetens leverantörskedja (exkluderar steg 1 och 2) 
30 procentig minskning: Representerar reduktionsnivåerna enligt RCP2.6, vilket är ett scenario för att hålla nere temperaturökningen till långt under 2 grader i framtiden, som presenterades av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).*2 Resursbesparing 
Värden beräknas genom att dela minskningen av nya resurser med den totala resursanvändningen.

Företagsnamn och produktnamn i detta pressmeddelande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. 

För ytterligare information, kontakta: 
Nina Palm, Senior Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige AB   
Tel: 08-734 19 26, e-post: nina.palm@ricoh.se

Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB 
Tel: 08-734 18 68, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab    
Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från IDIAnnons

Utvecklas som ledare – så stärker du ditt omdöme

Thomas Larsson, managementkonsult, vd och grundare av IDI Profiling.
Thomas Larsson, managementkonsult, vd och grundare av IDI Profiling.

Att vara ledare är utmanande, inte minst under coronapandemin när hemarbete och digitala möten har blivit norm. Den nya situationen är en utmaning, men vi glömmer lätt att den också ger möjligheter till utveckling i ledarrollen. 

Det är svårt att veta hur vårt beteende uppfattas av de vi möter i professionella sammanhang. Ditt agerande kan dessutom uppfattas på olika sätt beroende på sammanhang och grupp. Ett framgångsrecept i ett sammanhang kan falla platt i en annan.

– Ett ledarskap som av en grupp uppfattas som drivande och stimulerar medarbetarna, kan i en annan grupp uppfattas som buffligt, som att ledaren saknar lyhördhet och försöker köra över medarbetarna, säger Thomas Larsson, managementkonsult, vd och grundare av bolaget IDI Profiling som äger instrumentet IDI, Interpersonal Dynamics Inventory. 

IDI är skapat för att hjälpa individer att bli mer medvetna om hur de uppfattas i sina yrkesroller.

Är du intresserad av testet? Läs mer här.

Mäter tre dimensioner

När du skapar en IDI-profil får du först svara på hur du tror att du upplevs i din roll. Från den digitala plattformen bjuder du sedan in respondenter som får svara hur de upplever dig. Svaren vägs mot en normgrupp som består av 60 000 andra bedömningar. 

– Resultatet visar hur drivande, hur personlig och hur uppmärksam du upplevs av dina medarbetare. Hela processen tar bara några minuter, säger Thomas Larsson. 

 – IDI handlar inte om personlighet, den kan man sällan förändra. Istället tar vi reda på hur du upplevs, och vilken roll du har i en specifik grupp. Använder du ditt omdöme och anpassar din kommunikation till människorna du möter eller kräver du – kanske omedvetet – att andra ska anpassa sig efter dig? Medvetenhet om hur vi upplevs av andra är en av nycklarna till vår förmåga att optimera vårt beteende för effektivt samarbete, säger Frida Kristina Nilsson, organisationspsykolog och samarbetspartner.

Tydlig utmaning stimulerar utveckling

Med ett snävt urval av respondenter tydliggör testet också vad du kan behöva utveckla för att förbättra ditt genomslag.

 – Om du till exempel behöver öka förändringstakten inom en del av organisationen ska personerna som är viktigast för att åstadkomma förändringen vara respondenter. Det kan vara så få som tre kollegor. I ett annat sammanhang vill du kanske ha feedback från alla dina kollegor i ledningsgruppen. Genom att klargöra vilka de viktiga intressenterna är, får man ett användbart resultat varje gång, säger Thomas Larsson.

Frida Kristina Nilsson understryker att IDI ska användas i sammanhang där det finns ett verkligt behov av utveckling för att driva verksamheten framåt.

– Ska det bli användbart måste du själv aktivt engagera dig i din personliga utveckling för att på det sättet bidra till att utveckla din organisation, säger hon.

Fakta:

IDI är ett svenskutvecklat utvecklingsverktyg med över 300 licensierade användare i Sverige. Sedan 1980 har över 160 000 svenskar profilerats, varav drygt hälften i ledande ställning. Instrumentet är psykometriskt granskat, digitaliserat, enkelt att använda och baseras på data från respondenter som testpersonen själv engagerar. Läs mer på www.idi.se.

 

Mer från IDI

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med IDI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?