1515

Delårsrapport januari – mars 2017

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 386 kronor per aktie jämfört med 348 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 11,0 procent jämfört med SIXRX som ökade med 6,5 procent. Substansvärdet per den 27 april uppgick till 404 kronor per aktie. (1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 4,6 procent under perioden jämfört med 6,5 procent för SIXRX.

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 25 procent till 2 441 (1 951) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 12 procent justerat för valutaeffekter.

 •  Industriföretagens nettoomsättning ökade med 25 procent till 2 235 (1 788) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 252 (201) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,3 (11,3) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Swegon förvärvade Irländska Safegard, med en årsomsättning på 8 MEUR och 24 anställda.

 • Hultafors Group förvärvade Puvab AB, med en årsomsättning på 42 Mkr och 49 anställda.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 269 (1 818) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 611 (1 466) Mkr, varav realisationsvinster utgör 0 (890) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 554 (1 602) Mkr, vilket motsvarar 3,48 (10,05) kronor per aktie. Exklusive realisationsvinster ökade resultatet till 3,48 (3,33) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 1 598 (582) Mkr vid utgången av mars, och motsvarar 2,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första kvartalet med 11,2 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 6,5 procent.

 • Ökat ägande till 26,1 procent av kapitalet i Tomra efter förvärv av 340 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 3 april tecknades avtal om förvärv av AAT i Tyskland till REAC inom Latour Industries.

(1) Substansvärdet den 27 april 2017 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 27 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Det är glädjande att återigen kunna redovisa ett kvartal med riktigt bra organisk tillväxt. Orderingången växte organiskt med 12 procent och faktureringen med 11 procent. Inklusive förvärv var tillväxten 25 procent i såväl orderingång som fakturering. Vi fortsätter därmed trenden att redovisa rekordkvartal i absoluta tal, denna gång det bästa första kvartalet någonsin. Rörelseresultatet förbättrades med 25 procent till 252 (201) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 11,3 (11,3) procent. En del av förbättringen i absoluta tal kan härledas till kalendereffekt då påsken i år infaller först i april. Samtidigt har resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär i storleks-ordningen 15 Mkr.

Vi har under lång tid konsekvent satsat resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Vi har också medvetet satsat på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro, framförallt i den bemärkelsen att vi skall underlätta för våra kunder att göra affärer med oss. I skenet av genomförda och pågående satsningar inom de nämnda områdena kommer resultatet för närvarande i form av tillväxt istället för stigande rörelsemarginal. Industrirörelsen som helhet levererar fortsatt stabilt över vårt tillväxtmål på 10 procents årlig tillväxt och väl över vårt rörelse-marginalmål på 10 procent.

Vi upplever att byggkonjunkturen fortsätter att vara stark i stora delar av Europa. Allra bäst är affärsklimatet i Norden, men det ser långsamt bättre ut även i viktiga marknader som Tyskland och Storbritannien. Jämte den fina utvecklingen för byggkonjunkturen har vi noterat en starkare efterfrågan även från våra kunder i allmän tillverkningsindustri. Samtidigt ser vi tecken på att det är nyfödd optimism i Nordamerika och även i delar av Asien förutom i Kina. Den oro som många känner för situationen i Kina delas inte av Nord-Lock som fortsätter sin fina tillväxtresa där.

Under första kvartalet genomförde vi två förvärv till industrirörelsen. Swegon förvärvade irländska Safegard som är en ledande leverantör av rök- och brandspjäll i Storbritannien och på Irland. Hultafors förvärvade svenska Puvab som kompletterar Hultafors tidigare sortiment mycket väl med s.k. multinormkläder, dvs. certifierade kläder av hög kvalitet med innovativ design för arbete under krävande förhållanden. Efter rapportperiodens utgång har även REAC inom Latour Industries signerat avtal om förvärv av tyska AAT. Läs mer om våra förvärv på sidan 4 i rapporten. Sammantaget innebär hittills gjorda förvärv en tillväxt på 3,5 procent på årsbasis.

Vår tillväxt och fina resultatutveckling gör att vi står redo att liksom tidigare agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vi ser goda förutsättningar att fortsätta en relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor.

Endast ett fåtal av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för första kvartalet. De som rapporterat har i likhet med tidigare redovisat en i huvudsak stark utveckling.

Börsportföljens värde ökade under det första kvartalet med 11,2 procent justerat för utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 6,5 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 11 procent justerat för utdelning till 386 kronor per aktie.”

Jan Svensson Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens

Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 42 666. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1392909&s=1&k=2E897BF932A0D9A6B17CC2314A78A093


Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 08.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport januari - mars 2017

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Ikano BostadAnnons

Så ska bostadsföretaget nå tuffa klimatmålet

En klimatneutral verksamhet – redan år 2030. Klimatmålet som Ikano Bostad satt upp är tufft men fullständigt nödvändigt, menar hållbarhetsstrategen Stina Viktorsson. 

– Om vi inte gör det här har vi ingen framtid som företag. Men vi klarar det inte själva utan behöver kroka arm med hela branschen. 

Vid kanten av Limhams kalkbrott i Malmö växer Elinegård fram – läs allt om områdesutvecklingen 

Inspirationen kommer från många håll; forskning, Agenda 2030, klimatrörelsen och Malmö. Staden vill bli först i Sverige med att bli klimatneutral och det ska man vara just 2030. Som en del i arbetet för att nå dit startades 2018 projektet LFM30. 

– Lokal Färdplan Malmö är ett initiativ som samlar bygg- och anläggningsbranschen i staden med målet att den ska vara klimatneutral till år 2030. Det har varit otroligt inspirerande att samarbeta med andra aktörer och framförallt att se vilka resultat det kan ge när vi jobbar tillsammans. Så vi beslöt oss helt enkelt för att vi vill nå samma mål för vår verksamhet, fast på en nationell nivå, säger Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad. 

Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad.
Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad.

Fyra områden identifierade

Processerna för att nå målet initierades 2019 och jobbet går, av nödvändighet, snabbt. 

– Arbetet kommer att innebära att vi jobbar på helt nya sätt, bland annat med en  hög grad av samarbete med andra aktörer och ”learning by doing” i dess mest konkreta form. Vi vet att vi vill och måste göra det här men hur vi ska göra det får vi ta reda på längs vägen, säger Stina.

Material, energi, transporter och avfall har identifierats som de områden med störst klimatpåverkan i verksamheten. Som ett första steg har klimatberäkningar införts för alla nya projekt. Beräkningen ligger till grund för arbetet med att minska klimatpåverkan genom att ändra hur man utformar nya bostäder och vilka material som används när man bygger.

– Att bygga nytt är en klimatbelastande process, det går inte att komma ifrån. Men genom att till exempel titta på nya material, minska spillet, använda energin smartare och använda mer miljövänliga transporter kan klimatpåverkan definitivt minskas. 

Pilotprojekt med småhus

Ett exempel på hur man som organisation lär längs vägen är det pilotprojekt som inletts i Elinegård utanför Malmö.  

– Innan 2025 ska vi byggstarta våra första helt klimatneutrala småhus. Men som ett led i att lära oss mer innan dess så har vi nu dragit igång ett projekt där målet är att minska klimatpåverkan från småhusen med 30 procent. Det blir en viktig möjlighet att testa nya kunskaper i praktiken, säger Stina. 

Stina Viktorsson understryker också, igen, vikten av samarbete för att det ska finnas en chans att nå klimatneutralitet 2030. 

– Det här är ingenting som vi kan klara på egen hand. Vi behöver dela erfarenheter och kunskap med andra och hitta nya sätt att arbeta tillsammans på, med allt från leverantörer och kollegor till kommuner. Vi måste helt enkelt kroka arm allihop för att få till den här förflyttningen. 

Att minska sin klimatpåverkan är en av Ikano Bostad viktigaste frågor att arbeta med framåt 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?