Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 (reviderad)

Januari-december 2016

Portföljbolagens sammanlagda intäkter har växt med 150 % under 2016 (uppskattad, oreviderad).

 • En 284% reviderad ökning i värdering, om 13,6 m EUR, gjordes i Cleantech Invests bokförda värde av innehavet i Enersize, Sofi Filtration, Nocart och Nuuka Solutions.
 • Under året har Cleantech Invest koncentrerat sina resurser på att accelerera portföljbolagens tillväxt.
 • Cleantech Invest inledde en expansion av sitt internationella fotavtryck genom att etablera så kallade 'Pop Up”-kontor i Berlin och Los Angeles.
 • Cleantech Invest utökade resurserna inom kommunikation, och etablerade flera kommunikationsplattformar för att öka sin kommunikationsräckvidd.
 • Cleantech Invest ändrade bolagsstyrningen och gick över till en styrelse vars majoritet består av oberoende styrelseledamöter.
 • Cleantech Invest för huvudansvariga för genomförandet av flera påföljdsinvesteringar för sina portföljbolag. Nocart: ett tidigare utfärdat lån omvandlades och Cleantech Invest arrangerade ytterligare 5 MEUR nytt kapital som togs in i bolaget under året, via ett SPV grundad av Cleantech Invest. Watty: Cleantech Invest arrangerade en investering om 1 MEUR till Watty genom ett SPV (företag för särskilt ändamål, nedan ”SPV”). Den totala storleken på investeringsrundan var 3 MEUR, där också EQT Ventures deltog. Cleantech Invests ägarandel ökade från 1% till 4%.
 • Cleantech Invest investerade i ResQ Club Oy genom direkt investering samt en aktieswap med grundarna av bolaget. Ägarandelen efter transaktionen var 8,7%.
 • Cleantech Invest aktie parallellistades på First North Stockholm, gjorde en riktad emission som tecknades mer än 3,5 gånger, och attraherade 12 MSEK från mer än 1 233 nya svenska aktieägare.

De viktigaste händelserna som inträffat för portföljbolagen under perioden:

 • Nocart vann genombrottsordrar för 12,9 MEUR off-grid kraftverk i Afrika och mer än tre-dubblade omsättningen under året till ca 12,4 MEUR med ett mycket starkt positivt resultat på ca 3,4 MEUR.
 • Enersize skrev sitt första kontrakt med en stor kinesisk biltillverkare, och mottog sin första större kundbetalning enligt sin vinstdelningsmodell, från en av världens största plattskärmstillverkare.
 • Sofi Filtration genomförde 11 nya installationer hos industriella kunder, och intäkterna dubblerades under 2016. Sofi började dessutom att sikta in sig på den amerikanska marknaden under året, och satte upp sitt eget test center i Texas.
 • Watty stängde en investeringsrunda på 3 m EUR från bland andra EQT Ventures och Cleantech Invest.
 • Cleantech Invest gjorde en riktad emission på ungefär 750 000 EUR för att möjliggöra ytterligare investeringar i ett snabbt växande portföljbolag.
 • Teckningsperioden för Cleantech Invests teckningsrätter inföll och avslutades med ca 51,5% teckning och 4,3 MEUR i tillskott till Cleantech invest före transaktionskostnader.
 • Cleantech Invest arrangerade en investering på 5 MEUR i Nocart genom ett SPV och genom direkt investering från utvalda strategiska investerare. Cleantech Invest erhöll en transaktionsavgift om 215kEUR för administration av investeringsrundan.
 • Cleantech Invest deltog i Swap.coms investeringsrunda genom ett SPV. Ägarandel i Swap.com i slutet av året var 5,5%.

Juli-december 2016 

De viktigaste händelserna som inträffat för portföljbolagen under perioden:

 • Nuuka Solutions ökade antalet byggnader kopplade till deras system, från 537 till 916, och har sedan fortsatt att växa.
 • Enersize annonserade två installationskontrakt och planer att lista bolaget på First North Stockholm under första halvåret 2017.
 • ResQ Club uppnådde 100 000 sålda måltider över plattformen.
 • Nocart säkrade investeringar på 5 m EUR.
 • Watty lanserade sin nästa generations produkt på SLUSH som riktar sig direkt till slutkunden, och omnämndes i DI, Breakit och Wired.
 • Swap.com fortsatte att växa, och är med mer än 1,5 m föremål till salu på handelsplatsen USA:s största ”online consignment store”. Bolaget har attraherat investeringar på ca 30 MEUR under 2016, och den månatliga försäljningen har nu passerat en nivå som motsvarar en årlig omsättning på mer än 20 MUSD.

Nyckeltal

EUR ‘000 7-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Omsättning 358 105 396 249
Rörelseresultat -523 -450 -1085 -872
Periodens resultat -408 -940 -1 136* -1 306
Kassa, bank, och likvida medel 1 206 802 1 206 802
Eget kapital 19 800 6 739 19 800 6 739
Soliditet 89.4%** 98.9% 89.4% 98.9%

*OBS: En bokföringsmässig nedskrivning på 295 kEUR (575 kEUR) har skett på värdet på Cleantech Invests innehav i Savo-Solar, vilket har påverkat resultatet negativt. En bokföringsmässig uppvärdering  på 194 kEUR har skett på värdet av Cleantech Future Fund, vilket har påverkat resultat positivt.

** Den viktigaste anledningen till sänkningen av soliditeten var uppskjuten skatteskuld relaterad till ökningen av det bokförda värdet av Cleantech invests ägande i Enersize, Sofi Filtration, Nocart and Nuuka Solutions under 2016 

VD Alexander Lidgren Kommenterar

Vilket år! Vi gick in i 2016 med en stark tillväxt i de flesta av våra portföljbolag, och tillväxten fortsatte under året. Vi koncentrerade oss på att accelerera tillväxten av våra bäst presterande bolag med fantastiska resultat, utökade vår globala räckvidd genom rekrytering av internationella styrelseledamöter med bra nätverk och lanseringen av flera kommunikationsplattformar såväl som ’Pop Up’-kontor i Berlin och Los Angeles.

Som jag poängterade i halvårsrapporten så var den största risken för många av våra portföljbolag att säkerställa tillräckligt med tillväxtkapital och hög kompetens för att kapitalisera på de tillväxtmöjligheter som uppenbarar sig framöver. Vi lyckades genomföra investeringsrundor i Swap.com, Enersize, Nuuka, Nocart, Sofi Filtration and flera andra av bolagen under året, och såg fortsatt stark intäktstillväxt allt eftersom våra företag genomförde sina handlingsplaner. Flera av våra topp-presterare lyckades säkra nyckelrekryteringar i chefsbefattningar, och vi var involverade i flera av dessa rekryteringar.

Jag tycker att att vi har lyckats att samtidigt fortsätta en snabb tillväxt, minska riskerna, och öka potentialen till värdeskapande av vår totala bolagsportfölj under året.

Investeringsrundor

Vår portfölj genomförde sex investeringsrundor under rapporteringsperioden, och ytterligare fyra under första kvartalet 2017. Sammanlagt attraherade de mer än 40 MEUR nytt kapital till sina respektive balansräkningar. Jag kan stolt säga att vi trots det till stor del lyckades behålla våra ägarandelar i topp-presterarna under detta extremt aktiva investeringsår. Detta beror delvis på att vi har deltagit i rundorna genom SPV:s, där vår ägarandel baseras på att ta fullt ansvar för att resa finansieringen genom holdingbolag, och delvis genom att vi har ökat våra innehav via konvertibla lån med förutbestämda värderingar.

Omsättning

Omsättningstillväxten för våra portföljbolag har fortsatt vara extremt stark. Den sammanlagda omsättningen ökade med 150 % under året, och uppnådde ungefär 33 MEUR vid slutet av året. Det måste noteras att detta INTE inkluderar ordern på 200 m USD som Nocart säkerställde just efter periodens slut.

Såsom vi förutspådde så har två av våra företag passerat 10 m EUR i omsättning under 2016 och det har varit ett år när flera av våra företag har gått ifrån tidig kommersialisering till marknadstillväxt efter att ha bevisat sitt kundvärde. Flera företag har dessutom gått från att fokusera på hemmarknaden till att börja bygga internationella marknader. Nuuka ökade  antalet byggnader kopplade till deras system kraftigt (nu runt 1 000 byggnader) och inledde internationell tillväxt. Enersize säkerställde ett flertal viktiga nya energieffektiviseringskontrakt med mycket stora fabriker i Kina samtidigt som de säkerställde två globalt välkända investerare i Scania och Durr. Sofi Filtration utförde tio nya installationer av deras självrengörande filter, vilket är mer än företaget har gjort sedan grundandet av företag för fem år sedan. Vårt nya maträddarföretag ResQ gick från praktiskt taget ingenting till att sälja sammanlagt 110 000 måltider över sin plattform under året, och finns nu i Finland, Sverige, Holland, Estland och Tyskland.

Förnyelsebar energi-leverantören Nocart är helt enkelt i en helt annan division jämfört med förra året. De vann genombrottsordrar för 12,9 MEUR off-grid kraftverk i Afrika och mer än tre-dubblade omsättningen under året till ca 12,4 MEUR med ett mycket starkt positivt resultat på ca 3,4 MEUR. De har nu helägda dotterbolag i Kenya, Zambia, Singapore och Storbritannien, vilket ger dem en utmärkt möjlighet att ta vara på möjligheter i de marknader där en fysisk närvaro (både personal och teknologi) behövs, de har säkrat order på mer än 200 m USD och har potentiella projekt på 1 miljard EUR i pipelinen.

Swap.com har också växt till en större kostym under året. De har fortsatt att växa och har nu mer än 1,5 miljoner föremål till salu, vilket innebär att de är störst inom ”online consignment” i USA, och den månatliga försäljningen har nu nått en nivå som motsvarar en årlig försäljning på mer än 20 MUSD. Företaget har dessutom säkrat ca 30 MEUR nytt kapital under året.

Våra egna resultat

Det senaste årets resultat speglar vårt fokus under året: att förbereda flera av våra företag för noteringar och potentiella exits. Vi har spenderat mer på resurser för att accelerera våra företag, då vi har använt oss av externa resurser i flera av dem. Vi har dessutom hjälpt flera av våra företag göra stora förbättringar i deras kommunikation till omvärlden. Vi har lyckats fakturera några av dessa kostnader som rådgivartjänster, och vi har också erhållit intäkter från att administrera ett antal investeringsrundor för våra bolag under året, vilket har lett till att vi har ökat våra intäkter från rådgivartjänster och transaktionskostnader.

Pop-up kontor

Jag kan inte dölja min entusiasm över vad dessa kontor har åstadkommit sedan vi annonserade initiativet i juni. Vi hade en mindre ökning i kostnader som härrör från dessa kontor, men de konkreta effekten av att ha dem har varit allt annat än mindre. Enersize har nu en strategisk ny tysk ägare Durr Investment AG, ResQ Club har också nya Berlin-baserade ägare, Nuuka och flera andra har identifierat distributörer och partners i USA, och Cleantech Invest har nu nya aktieägare från Kalifornien och Tyskland. Allt detta är en direkt konsekvens av att vi är närvarande på platserna där våra pop-up kontor finns, och vi tror att det kommer mer. Vi bedömer att våra pop-up aktiviteter kan vara ett extremt kraftfullt och kosteffektivt sätt att accelerera våra portföljbolag och skapa värde, som sannolikt kommer att kopieras av andra investerare/accelatorer. Under nästa år tittar vi på möjligheten att göra detta på nya geografiska marknader. En plats vi just nu undersöker är Shanghai.

Parallellistning – kostnader och värde

Likartat så har vår parallellistning i Sverige som vi utförde under året varit en mycket positiv erfarenhet. Parallellistningen var tecknad mer än 3 ½ gånger, och vi fick tusentals nya aktieägare, men mer viktigt var att det lett till ett utökat investerarnätverk för oss och vår portfölj. Listningen tar en del extra närvaro för VD, och en del extra kommunikations- och administrationkostnader, men detta är saker vi gladeligen gör då värdet klart väger tyngre än dem, speciellt då Stockholm med ännu större tydlighet blivit det ledande europeiska finansiella centrat för tillväxtföretag efter listningen.

På horisonten!

Jag skrev redan i halvårsrapporten att skördetiden närmar sig. Vi är nu närmare den. Vi har förberett två av våra företag för listning på First North Stockholm, båda är på god väg att göra det, och vi är glada att se ett stort intresse från investerare på marknaden. Vi har också accelererat utvecklingen i de andra bolagen till en nivå som innebär att partiella exits snart är potentiellt möjliga.

Under 2017 ska vi koncentrera våra resurser på följande tre saker.  

Förberedelser för exits, inklusive framgångsrika börsnoteringar för flera bolag och fortsatt hög omsättningstillväxt i dessa bolag efter att de har listats. Detta är en självklar sak som alla börsnoterade bolag siktar på, men vi vill trots det understryka att Cleantech Invest kommer fortsätta ha en aktiv roll som accelerator i dessa bolag, och göra vårt yttersta förr att hjälpa dem på deras tillväxtresor.

Accelerera en ny omgång. Då flera bolag som tidigare tog mycket att vår tid har börjat få vind i seglen har vi valt ett par nya bolag i vår portfölj där vi nu ska allokera mer resurser. Ett sådant företag är Eagle Filters, där vi har utökat vår ägarandel påtagligt och ser en stor potential till ökade intäkter. Vi planerar också att ta in ett par nya bolag i vår portfölj i en mycket kontrollerad process.

Kommunikation till nästa nivå! Om du har följt vårt företag så har du märkt att vi är mer och mer aktiva i att kommunicera resultat i vår portfölj såväl som att uppmuntra den sorts ekosystemstärkande företagslandskap som vi vill ska förverkligas. Utöver vanliga pressreleaser så inkluderar våra kommunikationsplattformar nyhetsbrev, facebook, twitter, instagram, medium, soundcloud och linkedin. Engagera dig med oss på våra plattformar för att få den mest kompletta bilden av vad som händer. Vi har ett antal planerade aktiviteter under det kommande året. En är att beräkna vår portföljs positiva klimatpåverkan och tydligt kommunicera denna utåt. Siffrorna tas fram nu när jag skriver detta, och resultaten kommer att vara häpnadsväckande, så om du inte följer oss ännu, börja nu!

Vi har sagt att vi ska vara den ledande cleantech acceleratorn i Europa vid slutet av detta år. De teknologiska kostnadskurvorna förändrar nu fundamentalt hur energi och naturresurser produceras och används. Vi tror att helt nya cleantech-industrier håller på att formas, såsom online-försäljning av begagnade varor, negawatt-industrin som siktar in sig på energieffektivisering, och resurseffektivisering genom delat ägande och användande. Vi tror att framtidens ‘bluechips’ finns inom dessa segment, och vi tror att vår portfölj är väl positionerad att spela en ledande roll i  när de här nya marknaderna växer fram.

Vi kommer att uppnå vårt mål och ser redan fram emot att berätta om vad våra nästa steg kommer att bli.

Cleantech Invests ägarandel i portföljbolagen 31 december 2016

Ägarandel i portföljbolag CTI direkt ägarandel CTI effektiv ägarandel CTI effektiv ägarandel, helt utspädd**
Aurelia Turbines 2,8 % 2,8 % 2,8 %
Clean Future fund Ky 36,8 % 36,8 % 36,8 %
Cleantech Invest SPV 1 20,0 % 20,0 % 20,0 %
Cleantech Invest SPV 2 20,0 % 20,0 % 20,0 %
Cleantech Invest SPV 3 21,8 % 21,8 % 21,8 %
Cleantech Invest SPV 4 43,8 % 43,8 % 43,8 %
Cleantech Invest SPV 5 20,0 % 20,0 % 20,0 %
Eagle Filters 10,0 % 10,0 % 10,0 %
Enersize 44,7 % 46,8 % 38,6 %
Lumeron 14,3 % 14,3 % 14,3 %
Metgen 1,6 % 2,1 % 2,1 %
Nocart 18,8 % 19,3 % 19,3 %
Nuuka Solutions 42,2 % 42,2 % 38,8 %
One1 10,0 % 12,9 % 12,9 %
Oricane 21,2 % 21,2 % 21,2 %
PlugSurfing 3,3 % 3,3 % 3,3 %
ResQ 8,1 % 8,1 % 7,5 %
Sansox 8,8 % 8,8 % 8,8 %
Savo-Solar 2,2% 2,4% 2,4%
Sofi Filtration 25,5 % 25,5 % 24,8 %
Swap.com Services 2,7 % 6,2 % 5,5 %
Watty 0,7 % 4,0 % 4,0 %

*Not. Ägande i Swap.com Services och Plugsurfing är något högre än tidigare kommunicerat.

**Inkluderar optioner till anställda men inte eventuella optioner till investerare

Portföljbolagens Prestation under Året 2016

Cleantech Invest kommenterar kort alla portföljbolagens företagsmässiga utveckling under redovisningsperioden. Observera att alla ägarandelar nämnda i denna rapport är effektiva och fullt utspädda ägarandelar såvida inget annat anges.

Redovisningsprinciperna som används för nyckeltalen för portföljbolagen är följande:

 • Sammanfattningen där företagsutvecklingen beskrivs för varje portföljbolag är inte en komplett beskrivning av varje portföljbolags situation och deras risker;
 • Omsättning och lönsamhetstal anges endast för de portföljbolag vars omsättning överstiger 1 MEUR;
 • Om det finns en företagsmässig anledning (t.ex. i samband med konkurrens) för att inte ange omsättning och lönsamhetstal så anges nyckeltalen ej även om omsättningen överstiger 1 MEUR; och
 • Andra nyckelindikatorer kan också anges som beskriver utvecklingen i portföljbolaget.

Portföljbolagen är indelade i två grupper; 1) Energi- & resurseffektivisering samt 2) Decentraliserad förnyelsebar energi. De sammanlagda intäkterna för alla portföljbolag var 33,4 MEUR under 2016, varav 15,3 MEUR för gruppen Energi- & resurseffektivisering samt 18,2 MEUR för gruppen Decentraliserad förnyelsebar energi. Ökningen av de totala sammanlagda intäkterna för alla portföljbolag var +150% jämfört med 2015. Utöver siffrorna för Savo-Solar och Enersize är alla intäktssiffror för portföljbolagen är uppskattade och ej reviderade.

1)   Energi- & resurseffektivisering (Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, Lumeron, Metgen, Oricane, PlugSurfing, ResqClub, Sansox, Sofi Filtration, Watty):

Swap.com Services Oy

Swap.com lanserade en linje för män och en mobil iOS klient under sommaren 2016. Företaget stängde en investeringsrunda om 19 MEUR i december 2016, vilken leddes av Swedish eEquity. Sammanlagt säkrade Swap.com finansiering på ca 30 MEUR under 2016.

EUR 1-12/2016 1-12/2015
Omsättning, EUR Swap.coms omsättning offentligörs ej. Månatlig försäljning omräknad i årlig omsättning ger för tillfället >20 MUSD Swap.coms omsättning offentligörs ej. Månatlig försäljning omräknad i årlig omsättning ger för tillfället >20 MUSD  
Rörelseresultat, EUR
Periodens resultat, EUR
Medeltal anställda under året 287 205

Nuuka Solutions Oy

De två sista kvartalen under 2016 var starka tillväxtskvartal för Nuuka. Företaget lyckades öka antalet byggnader som använder dess mjukvara för att hantera data från byggnaden från ca 500 till 900 byggnader vid slutet av året. Nuuka erhöll också sin första större kund i Benelux-området, och utvecklade nya mjukvarumoduler för nyckelsegment, inklusive kylningsöversikt och analytiska moduler för stormarknader och livesmedelshandeln. Nuuka har en överenskommelse om att starta ett stort projekt i Kina, tillsammans med deras kinesiska parter Zhejiang Zhongrui Low-carbon Technology Ltd.

Nuukas försäljningspipeline är större än den någonsin har varit, och företaget förväntar sig att fortsätta lägga till byggnader som använder Nuuka, inte bara i Norden, men också på andra nyckelmarknader. Nuuka planerar att utöka sina resurser och rekrytera ny nyckelpersonal för att accelerera sin internationella tillväxt.

Indikator för Nuuka Solutions: Nuuka upplevde stark tillväxt i antalet byggnader som är kopplade till Nuukas serviceplattform, då antalet byggnader nästan dubblade. Vid slutet på redovisningsperioden var 916 byggnader kontrakterade.

Eagle Filters Oy

Försäljningsnivåerna hos Eagle Filters har under slutet av 2016 nästan nått nivåerna före fabriksbranden som allvarligt påverkade företagets verksamhet under slutet av 2015 och början av 2016. Eagle Filters har ansökt om patent för en ny produkt för filtrering i gasturbiner, som förbättrar den potentiella marknadens storlek påtagligt.

EUR 1-12/2016 1-12/2015
Omsättning, EUR 1,352,621 1,614,825
Rörelseresultat, EUR 251,555 -449,228
Periodens resultat, EUR 293,396 -566,041
Medeltal anställda under året 9 9

Enersize Oy 

Enersize, Cleantech Invests största innehav avseende ägande, hade ett starkt år. Företaget inledde ett samarbete med en andra kinesisk försäljnings- och implementeringspartner, vilket skapade en snabb och betydlig ökning i en redan stor orderpipelinen de innehar. Enersizes pipeline med företag som de förhandlar med i Kina fördubblades under året.

Företaget skrev under sitt första kontrakt med en stor kinesisk biltillverkare, Foton Beiqi Motor. Den totala uppskattade intäkten för Enersize för detta projekt är 0,25 MEUR, med första betalningar förväntade under 2017.  

En annan stor milstolpe var att Enersize fick sin första betydande betalning om 300 000 EUR baserat på faktiska energibesparingar hos deras första stora kinesiska kund, BOE, som är en av världens största plattskärmstillverkare. Kunder har sex ytterligare fabriker, och Enersize förhandlar om att kontraktera två till av dessa. De sammanlagda förväntade intäkterna för Enersize från den första BOE fabriken under kontraktsperioden uppskattas överstiga 1,2 MEUR.

Enersize har också annonserat två nya installationskontrakt med två olika kinesiska glastillverkare under 2016.

Under fjärde kvartalet meddelade de att de planerar en börsnotering på First North Stockholm under Q2 2017.

Metgen Oy

Metgen har säkrat två kunder i massa- och pappersindustrin och nådde avtal med försäljningsagenter för Centralamerika och Sydkorea. Företaget lade till tre nya produkter till portföljen för ”biorenewables” och har funnit ett nytt aplliceringsområde för nuvarande produkter is biogasområdet. Metgen har också lämnat in 5 patentansökningar.

Indikator för Metgen:  Antal nya produkter / produktapplikationer växte från 8 i början av 2016 till 12 vid slutet av 2016.

Oricane

Oricane har fortsatt utveckla tjänste- och tekniklicensieringsaffärer med produktbolag inom Datacom. Företaget säkrade ett icke-exklusivt licensavtal med MoSys, som är baserat i Kalifornien, under året, och för dialog med andra företag inom ekosystemet, såsom FPGA-tillverkare och mikro- och nätverksprocessortillverkare som förser nyckelkomponenter till tillverkare inom Datacom. Företaget arbetade också som konsult och skrev under ett supportavtal med ett annat företag.

PlugSurfing

PlugSurfing har fortsatt växa sin kundbas såväl som nätverk av laddstationer under året, och lanserade en ny app till både iOS och Android. Företaget skrev på ett kontrakt med laddutrustningsleverantören Allego för att tillgodose Nissan-återförsäljare med laddning i Tyskland, och blev officiell leverantör till Tesla som en så kallad ”preferred” parther, vilket inkluderar Belgien och Tyskland. Plugsurfing upplevde också stark tillväxt under året i antalet genomförda laddningar, vilka mer än dubblerades under året.

Antal laddpunkter som är betalbara med PlugSurfing: 40,100 (utökat från 34,211 i början på året)

ResQ Club

ResQ växte leverantörbasen till över 600 restauranger globalt, och antalet registrerade användare till över 60 000 under året. I november 2016 nådde tjänsten 100 000 räddade måltider.

Företaget introducerade nya betalningsfunktioner och möjligheten för användarna att köpa“ResQ credits”i tjänsten för framtida köp, såväl som ny varumärkesprofil i både gränssnitt och marknadsmaterial. ResQ rekryterade viktig ny talang på marknadsföringssidan: en ny erfaren och CMO med entrepenörsanda såväl som nya och erfarna ”Community Managers”för de svenska och tyska teamen.

Företaget har nyligen introducerat möjligheten att registrera sig och logga in via Facebook, en kritisk funktion för att skaffa nya användare.

Indikator för ResQ Club: Antalet portioner sålda via ResQ Clubs app: 110 000 portioner (från 200 i början på året)

Sansox Oy

2016 var det första hela året av försäljning för Sansox. Företaget har framgångsrikt genomfört pilotprojekt inom fiskodlingar under året och har arbetat på att etablera distributörnätverk i Sydamerika.

Företaget har också skrivit under ett kontrakt för distribution på den kinesiska marknaden, specifikt inom massa- och pappersindustrin. Partnern är en marknadsledare inom att tillhandahålla teknologi till detta marknadssegment och kan introducera Sansox teknik till passande kunder.

Sofi Filtration Oy

Sofi Filtration genomförde 11 nya installationer under 2016, och för hela året var omsättningstillväxten runt 100%. Sofi började sikta in sig på den amerikanska marknaden under året och satte upp ett eget testcenter i Texas under 2016. De första pilotprojekten är planerade för den amerikanska olje- och gasindustrins vattenreningsmarknad. Sofi har också tagit kontakt med första kunder och undersökt den skandinaviska marknaden för att replikera genombrottet i Finland.

Indikator för Sofi Filtration: Bas av offerter: 01.01.2017: 0,6 MEUR.

Watty AB

I slutet på 2016, på SLUSH, annonserade Watty lanseringen av sin nästa generations produkt, som riktar sig direkt mot slutkund, och blev omnämnda i DI, Breakit och Wired.

Watty säkrade investeringar om 3 MEUR från bland annat EQT Ventures och Cleantech Invest under sommaren 2016.

Watty har också byggt ett försäljnings- och marknadsföringsteam som avser att koncentrera sig på att bygga ett marknadsledande varumärke, identifiera och lansera samarbetsavtal med relevanta partners för att nå företagets ambitiösa tillväxtmål.

2)  Decentraliserad förnyelsebar energi (Savosolar, Nocart, One1, Aurelia)

Nocart Oy 

Nocart fortsatte att bygga en stark försäljningspipeline och utveckla sin produktportfölj under året. Deras aktivitet i Afrika, främst Zambia, Kenya, och Gambia, utökades också. Tidigare annonserade projekt i Nigeria och Malawi framskred. Ett antal europeiska projekt producerade också intäkter under året. Möjligheter i Asien undersöktes aktivt.

Nocart har kontinuerligt utvecklat sin gasifieringsprocess, och ser fram emot att introducera nya produkter under 2017, inkluderande fasta och portabla kontainerbaserade system, såväl som mer estetisk design i mindre solsystemprojekt.

Nocart fortsätter arbeta med sina leverantörer för att försäkra sig om kostnadseffektiv sourcing av hög kvalitet, vilket möjliggörs genom storskalig leverans. Nocart planerar att vara engagerad i för-finansierade kommersiella kontrakt, med möjligheten att delta i intäkter från elproduktion, utöver att leverera utrustning. Detta är i linje med målet att bli en elproducent utöver att leverera utrustning.

Nocarts globala räckvidd har utökats under 2016/17. De har nu helägda dotterbolag i Kenya, Zambia, Singapore och Storbritannien, vilket sätter dem i förarsätet för att ta vara på möjligheter i de marknader där en fysisk närvaro (inkuderande både personal och teknologi) behövs.

Nocart använder erfarna konsulter inom due diligence, statliga relationer, finans och hybridteknologi för att försäkra sig om att alla projekt är adekvat efterforskade och finansierade. Nocart har under året infört en integritetspolicy och samhällsansvarspolicy (CSR) för att försäkra sig om att alla medarbetare och organisationer Nocart arbetar med följer ansvarsfulla och etiska affärsprinciper.

EUR 1-12/2016 1-12/2015
Omsättning, EUR 12,433,291 2,923,581
Rörelseresultat, EUR 4,241,411 925,321
Periodens resultat, EUR 3,393,128 565,380
Medeltal anställda under året 18 16

One1 Oy

One1 har startat sitt nya affärsområde – att sälja energi. Den första kunden, Hollola kommun, köper nu värme och kyla till deras nya skola och dagis. Vidare skrev One1 och Masku kommun på ett 20-årskontrakt för att sälja värme till 6 olika byggnader i kommunen. Kontraktet är värt 7 MEUR. Ett tredje kontrakt slöts under året med Pori Energia för att sälja värme till ett dagis som ägs av Pori stad. Det sammanlagda värdet för samtliga kontrakt är 8,3 MEUR.

One1 sålde sitt första solsystem till Lahti Energia med storleken 46 kW.

Indikator för One1:  One1:s installerade värmekapacitet hos kunder och egna anlöggningar är 2,2 MW.

Savo-Solar Oyj

Under andra halvan av 2016 fortsatte Savo-Solar att investera i utökad kapacitet och effektivitet, i linje med bolagets tillväxtstrategi. Till följd av en vidareutvecklad tillverkningsprocess kunde arbetstiden per solfångare minskas med mer än 70%. Den uppdaterade beläggningslinjen kommer att dubbla beläggningskapaciteten och automatisering kommer att utöka kapaciteten och effektiviteten på produktmonteringen.

Fördelaktiga trender inom offentliga upphandlingar och erkännande på marknaden fortsatte via framgångsrika leveranser och positiv feedback på den danska marknaden. Solvärmefångaren som installerades Jelling Varmevaerk i Danmark visade utmärkt prestanda, och slog de danska rekorden i uppmätt effektivitet. Savo-Solar vann upphandlingen för ett första totalentreprenadkontrakt i Sverige, och de sista förhandlingarna i det kontraktet pågår.

Savo-Solar intensifierade sitt försäljnings- och marknadsföringsarbete i Europa, och även på marknader utanför Europa. Företagets starka position på den danska marknaden fungerar som en utmärkt referens till andra marknader. 

För att försäkra bolaget om en fortsatt stark tillväxt arrangerades en emission mot aktieägarna i september 2016. Intresset i emissionen blev starkare än väntat, fler riktade emissioner genomfördes, och 5,8 MEUR säkrades till företaget efter avgifter.

EUR 1-12/2016 1-12/2015
Omsättning, EUR ‘000 5,405 2,046
Rörelseresultat, EUR ‘000 -4,311 -3,675
Periodens resultat, EUR ‘000 -5,475 -4,072
Medelantal anställda under året 42 36

Aurelia Turbines Oy

Aurelia Turbines går från produktutveckling till leveransstadiet. Företag signerade flera överenskommelser för leverans av sin A400 turbin. Leveranserna beräknas göra under andra halvan av 2017.

Indikator för Aurelia: Aurelia Turbines mottog första orderna i andra halvan av 2016. 31.12.2016 var pipelinen ca: 17 MEUR.

Resultaträkning

Intäkter

Bolagets intäkter under redovisningsperioden var 395 886 EUR (1-12/2015: 248 685 EUR). De ökade intäkterna bestod av och fler finansierings och managementrelaterade konsultuppdrag gentemot portföljbolagen.

Kostnader

Material- och tjänstekostnader under redovisningsperioden var 216 414 EUR (63 010 EUR). De högre kostnaderna beror på större ansträngningar inom kommunikation och marknadsföring inom Cleantech Invest, såväl som externa konsulttjänster som inhandlades för att stödja portföljutvecklingen.

Personalkostnaderna för bolaget under redovisningsperioden var 522 696 EUR (596 878 EUR).

Övriga driftskostnader för bolaget under redovisningsperioden uppgick till 571 332 EUR (329 145 EUR). De högre kostnaderna beror på parallellistningen på Stockholm First North, etableringen av pop-up kontor i Berlin och Los Angeles, marknadsföringskostnader, och högre resekostnader.

Värdeminskning, amortering och av- och nedskrivningar

Värdeminskning, amortering och av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar under redovisningsperioden uppgick till 170 693 EUR (131 801 EUR).

Rörelseresultat

Bolagets rörelseförlust 1 085 250 EUR (872 150 EUR). Den ökade förlusten beror på högre kostnader inom materiell och tjänster och övriga operativa kostnader, liksom beskrivet ovan.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna under redovisningsperioden uppgick 50,217 EUR (68,252 EUR) och de finansiella kostnaderna uppgick 101,331 EUR (501,465 EUR). De finansiella kostnaderna inkluderade en bokföringsmässig nedskrivning av bolagets innehav i Savo-Solar med 294 752 EUR och en bokföringsmässig uppskrivning av Clean Future Fund 193 751 EUR. En ytterligare kostnad om 90 578 EUR berodde på skillnaden mellan det ursprungliga inköpspriset och säljpriset på Savo-Solars aktier som såldes under 2016.

Periodens resultat

Förlusten för redovisningsperioden uppgick till 1 136 957 EUR (1 306 274 EUR).

Balansräkning: Finansiering och Investeringar

Under 2016 genomfördes framgångsrikt en parallellistning och emission i april, vilket gav bolaget 1 233 nya investerare, främst från Sverige, i Cleantech Invest. Investeringen utfördes som en emission på 1 290 320 nya A-aktier.

I juli 2016 genomfördes en riktad emission 873 000 EUR. I erbjudande utfärdades 793 271 nya A-aktier med en teckningskurs på 1,10 EUR per aktie. Anledningen till att erbjudandet genomfördes var för att möjliggöra en extra investering i ett snabbt växande portföljbolag.

I november 2016 löstes teckningsrätter som var en del av erbjudandet i listningen på First North Stockholm. Totalt löstes 664 848 warranter, vilket innebär att 332 434 nya A-aktier utfärdades. Teckningskursen var 13 SEK per aktie.

Värdet i balansräkningen på investeringar i portföljbolagen uppgick till 19,7 MEUR. De två största investeringarna under 2016 gjordes i Swap.com och Nuuka Solutions. En omvärdering som uppgick till sammanlagt 13,6 MEUR utfördes angående värdet av Enersize, Sofi Filtration, Nocart och Nuuka Solutions aktier under perioden. En minskning i värdet om 295 000 EUR gjordes på värdet av Savo-Solars aktier, vilket påverkade resultaträkningen negativt. Nedskrivningar av värdet på Clean Future Fund upphävdes, vilket hade en positiv effekt om 194 000 EUR på resultaträkningen.

Investeringar

Swap.com: Cleantech Invests portföljbolag Swap.com (Swap.com Services Oy) reste i december 2016 en investeringsrunda på 19 MEUR. Investeringen leddes av svenska eEquity tillsammans med andra investerare. Cleantech Invests effektiva ägande i Swap.com var 5,5% efter investeringen. Cleantech Invest ägde vid slutet av 2016 tillsammans med alla intressebolag totalt 16,1% av Swap.com. Ägandet är beräknat utan hänsyn tagen till möjlig utspädning från prestationsrelaterade optioner.

ResQ Club: Cleantech Invest har gjort en investering i ResQ Club genom teckning i nyemission av aktier motsvarande 6,5% av ägandet efter genomförd investering. Dessutom har Cleantech Invest ingått avtal om aktiebyte med två av ResQ Clubs nuvarande aktieägare för att öka Cleantech Invests ägande i bolaget med ytterligare 2,2%. Efter investering och aktiebyte uppgår Cleantech Invests ägarandel till 8,7% av ResQ Club.

Enersize Oy: Cleantech Invest deltog i en finansieringsrunda i Enersize under H2 2016. Efter investeringen uppgick Cleantech Invests ägande i Enersize till 38,6%.

Nuuka Solutions Oy: Under 2016 deltog Cleantech Invest i två finansieringsrundor i Nuuka Solutions. I den senare finansieringsrundan som skedde i december konverterade även Cleantech Invest lån till ägande som en del av investeringen. I början på året ägde Cleantech Invest 34% i Nuuka (fullt utspätt). Efter kapitalinvesteringarna samt konvertering av lån, ägde Cleantech Invest vid slutet av 2016 38,8% av Nuuka Solutions (fullt utspätt).

Nocart: Under juni 2016 ökade Cleantech Invest sitt ägande från 20% till ca: 21,5% genom att konvertera ett tidigare lån till ägande. I december 2016 genomförde Nocart Oy en investeringsrunda på 5 MEUR. Bland investerarna fanns Cleantech Invest SPV 5 samt två finska Family Offices.

Cleantech Invests effektiva ägande i Nocart uppgick till 19,3% efter denna investeringsrunda. Cleantech Invest äger tillsammans med sina intressebolag totalt 21,4% av Nocart efter alla transaktioner.

Watty: Cleantech Invest SPV 3 har under juli 2016 genomfört en kapitalinvestering på 1 MEUR i Watty som en del av en investeringsrunda om totalt 3 MEUR. Cleantech Invest Plc äger 23% av holdingbolaget (Cleantech Invest SPV 3) och den effektiva fullt utspädda ägarandelen för Cleantech Invest i Watty steg från 1% till 4%.

Aurelia: Under februari 2016 deltog Cleantech Invest i en kapitalrunda i Aurelia Turbines. Cleantech Invests fullt utspädda ägande i Aurelia uppgick till 3,4% efter rundan avslutats.

Personal, bolagsledning och administration

Alexander Lidgren har varit bolagets verkställande direktör under redovisningsperioden. Förutom VD har bolaget haft 3 anställda medarbetare, Tarja Teppo, Lassi Noponen samt Timo Linnainmaa som utgjort bolagets ledningsgrupp.

Under periodens början bestod styrelsen av Lassi Noponen (Styrelsens ordförande), Tarja Teppo, Thomas Bengtsson, Timo Linnainmaa samt Jan Forsbom. Den 20:e april 2016 valdes Peter Carlsson, Matti Vuoria samt James Penney som nya styrelseledamöter. Samma datum avgick Timo Linnainmaa, Tarja Teppo samt Jan Forsbom ur styrelsen. Sedan den 20:e april 2016 består styrelsen av Lassi Noponen (Styrelsens ordförande), Thomas Bengtsson, Matti Vuoria, Peter Carlsson samt James Penney.

Risker och Osäkerheter

Generella risker och osäkerheter som påverkar Cleantech invests affärsområde är relaterade till osäkerheter i den senaste utvecklingen av makroekonomiska faktorer samt på kapitalmarknaden. Cleantech Invests portföljbolag är start-up-bolag och det finns avsevärda risker både i deras affärsverksamhet och investeringarna i dessa bolag. Det finns osäkerhet i huruvida Cleantech Invest kommer kunna sälja sina innehav i portföljbolagen med lönsamhet eller att en avyttring är möjlig att genomföra i enlighet med bolagets strategi. Med hänseende på Cleantech Invests affärsområde är det av yttersta vikt att bolaget lyckas anskaffa finansiering för sina portföljbolag.

De huvudsakliga riskerna avseende bolagets affärsverksamhet har beskrivits i detalj i noteringsprospektet från 2/5-2014 som kan laddas ner från bolagets hemsida (endast på finska) (http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj-listautumisesite.pdf).

Investor memorandumet för parallellnoteringen i Stockholm daterat februari 2016 innehåller en översikt om de huvudsakliga riskerna avseende bolagets affärsverksamhet (endast på svenska) och kan laddas ned från bolagets hemsida (http://www.cleantechinvest.com/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf).

En uppdatering av memorandumet gjordes i augusti 2016, denna kan laddas ner här (http://www.cleantechinvest.com/files/Supplement_to_the_company_description_of_April_2016_released_9.9.2016.pdf).

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende risker eller osäkerheter sedan tidpunkten för publiceringarna av noteringsmemorandumet avseende listningen i Stockholm. Värt att notera är att Cleantech Invests finansiella läge har förbättrats utifrån den framgångsrika aktieemission som gjordes i samband med noteringen på Stockholm First North i mars 2016. Framtidsutsikterna för vissa portföljbolag har ljusnat i samband med att de har lyckats anskaffa både finansiering samt nya kunder vilket innebär en minskad intäktsrisk. Vissa portföljbolag har å andra sidan inte nått sina utsatta mål avseende finansiering och kunder och det bör noteras att flera bolag är beroende av framgångsrika kapitalanskaffningar under de kommande sex månaderna för att nå sin tillväxtpotential.

Framtidsutsikt 2017  

För att nå vårt mål att bli Europas ledande cleantechaccelerator till slutet av 2017 kommer fortsatt fokus vara att accelerera våra portföljbolag. Detta betyder att säkerställa att de har rätt verktyg och resurser för att växa. Vi kommer att göra detta med stärkta personella såväl som andra resurser. 

Två av våra portföljbolag har annonserat planer att lista sig under 2017 – Enersize och Nuuka. Vi ser fram emot att framgångsrikt genomföra dessa listningar och vi utesluter inte möjligheten att göra partiella exits från våra portföljbolag det kommande året. Vi kommer också att fortsatt utvärdera alla möjligheter till värdeskapande såsom vi har annonserat tidigare i vår strategiuppdatering.

Norden är en tillväxtmotor inom miljöteknik, i global konkurrens endast med Kalifornien. Vi ser fram emot att stärka vår nordiska identitet och föra in mer nordiska partners som partners och intressenter. Vi ser också fram emot att befästa vårt globala avtryck ytterligare.  Detta betyder större geografiskt omfång för att stödja tillväxt och mer internationella investerare och kommunikation.

Vi kommer också att vidareutveckla vår intressentkommunikation genom olika media-plattformar såväl som utveckling av våra portföljbolags egna kommunikation och media aktiviteter med att anställa en kommunikationsansvarig i Cleantech Invest.

Vi fortsätter att ha ett mycket starkt inflöde av högkvalitativa företag att investera i. Vi välkomnas ofta som första valet av investerare i dessa företag och avser att med försiktighet göra en andra våg av tidiga investeringar. Vårt mål är att alltid förse våra aktieägare med en diversifierad portfölj av de mest intressanta Nordiska cleantech tillväxtbolagen i olika skeden av utveckling.

Cleantech-lösningar är i ökande utsträckning synonymt med att vara de finansiellt mest gångbara lösningarna, och Cleantech Invest fokuserar på bolag som inte är beroende av subventioner eller stöd från offentlig sektor för tillväxt. Trots förutspådda ändringar i nationell amerikansk miljölagstiftning, är stödet i form av styrmedel fortsatt starkt för företag som löser miljöproblem. Beslutsfattare påverkar nu marknader med mer övergripande miljörelaterade styrmedel, såsom att hela städer annonserar förbud mot dieselbilar, och att länder proklamerar ’no coal’ strategier, vilket ger tydliga och långsiktiga förutsättningar för miljövänliga lösningar.

Länder, industrier, organisationer och konsumenter är i ökande utsträckning fokuserade på att hitta miljövänliga produkter, tjänster och lösningar. Våra investeringsområden energi- och resurseffektivitet och decentraliserad förnyelsebar energi är fortsatt i kraftig tillväxt och den tidigare berömda “policy-risken” inom miljöteknik har fortsatt förflyttas till mer förorenande aktörer och tekniker. Vi bedömer att makrotrender kommer att fortsätta stärka förutsättningarna för oss att genomföra Cleantech Invest affärsstrategi framöver.

Föregående år var ett år av stora framsteg för många av våra portföljbolag och vi förväntar att den starka utvecklingen kommer att fortsätta, i synnerhet för Swap.com, Nocart, Enersize, Sofi Filtration, ResQ och Nuuka. Vi förväntar oss också att börja se positiva resultat från vår acceleration av Eagle Filters. Några andra bolag bör också ha positiv utveckling men vi vet också från erfarenhet att inte alla företag kommer att lyckas i sina ansträngningar och kan komma att uppleva negativ utveckling.

Övergripande förväntar vi oss att 2017 ska bli ytterligare ett bra år för Cleantech Invest. Makrotrender utvecklas starkt i en riktning som gynnar vår portfölj, och vi tror att nya industrier just nu skapas där ett flertal mycket värdefulla cleantechbolag kommer att kliva fram som framtidens ‘Blue Chips’. Vi kommer att ta en stor i den industriomvandlingen och kapitalisera på den i enlighet med vår strategi.

Bolagsstämma 2016

Bolagsstämman avhölls 20 april 2016 i Helsingfors. Utöver de beslut som anges i aktiebolagslagen 5:2 beslutade bolagsstämman även att genomföra ändringar i bolagsordningen samt att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om återköp av bolagets egna aktier.

Aktien

Vid redovisningsperiodens början fanns det totalt 19.343.707 aktier, uppdelade i 5.450.000 K-aktier samt 13.893.707 A-aktier. A-aktier har en röst och K-aktier har 20 röster vid bolagsstämmor.

I februari 2016 konverterades 300.000 K-aktier till A-aktier. Efter konverteringen fanns det 5.150.000 K-aktier och 14.193.707 A-aktier.

I mars 2016 genomfördes en nyemission I samband med bolagets parallellnotering på First North Stockholm genom vilken 1233 nya investerare investerade i Cleantech Invest. Emissionen tecknades 3,5 gånger. Investeringen genomfördes som en emission av 1.290.320 nya A-aktier som registrerades under april 2016. Efter emissionen fanns det 5.150.000 K-aktier samt 15.484.027 A-aktier.

I juli 2016 nyttjades teckningsoptioner för nyteckning av 150.000 K-aktier. Efter teckningen fanns det 5.300.000 K-aktier samt 15.484.027 A-aktier.

I juli 2016 genomfördes en riktad nyemission om 793.271 A-aktier. En riktad emission samt ett aktiebyte genomfördes i samband med investering i ResQ Club och registrerades i september 2016. Efter dessa båda transaktioner fans det 5.300.000 K-aktier samt 16.318.566 A-aktier.

I september 2106 konverterades även 730.969 K-aktier till A-aktier. Efter konverteringen fanns det 4.569.031 K-aktier samt 17.049.535 A-aktier.

I november 2016 genomfördes en nyemission via teckningsrätter som gavs ut i samband noteringen på First North Stockholm under våren 2016. 332.424 A-aktier tecknades via TO1 A teckningsrätter. Efter nyemissionen fanns det 4.569.031 K-aktier samt 17.381.959 A-aktier.

I enlighet med ovanstående fanns det i slutet på redovisningsperioden 2016 totalt 21.950.990 aktier fördelade på 4.569.031 K-aktier med vardera 20 röster samt 17.381.959 A-aktier med vardera en röst.

Utöver ovanstående finns det optioner som ger rätt att teckna 2.293.936 K-aktier samt optioner med rätt att teckna 1.000.000 A-aktier. Med utspädningseffekten från optionerna medräknad uppgår antalet möjliga aktier till 25.244.926, uppdelat på 6.862.967 K-aktier samt 18.381.959 A-aktier (31:e december 2015: 21.787.643).

Genomsnittligt antal aktier justerat för emissioner var per 31:e december 2016 20.868.919 (31:e december 2015: 18.563.707). Med hänsyn tagen till utspädningseffekten från optioner uppgick det för emissioner justerade medelantalet aktier till 24.033.688 per 31:e december 2016 (31:e december 2015: 21.007.643).

Cleantech Invests styrelseledamöter samt bolagsledning ägde per 31:e december 2016 totalt 1.291.203 A-aktier, 3.344.072 K-aktier samt optioner med rätt att teckna 1.854.028 K-aktier, detta inkluderat alla aktier och optioner såväl direkt ägda som indirekt ägda via kontrollerade eller styrda bolag samt närstående.

Aktier ägda av styrelseledamöter samt bolagets ledningsgrupp utgör ca 21,1% av alla bolagets utestående, i handelsregistret införda aktier per 31:e december 2016, samt till aktierna hörande 62,7% av bolagets rösträtter.

I enlighet med ägandeförteckningen hade Cleantech Invest totalt 3417 registrerade aktieägare per 31:e december 2016. 2220 Aktieägare var registrerade via Euroclear Finland samt 1197 aktieägare via Euroclear Sverige.

Antalet noterade aktier var vid redovisningsperiodens slut var 17.381.959 och det noterade bolagsvärdet var 29,2 miljoner EUR. Bolagsvärdet var 36,9 miljoner EUR när även bolagets K-aktier medräknas. Stängningspriset per 31:e december 2016 var 1,68 EUR/aktie. Under redovisningsperioden var det högsta avslutspriset 1,81 EUR/aktie, det lägsta 0,94 EUR/aktie och det volymviktade medelpriset för perioden var 1,25 EUR/aktie.

Under 2016 fanns det en likviditetsgaranti för A-aktierna genom avtal med FIM Bank/S-Pankki som uppfyller NASDAQ OMX Helsinki Oys Liquidity Providing (LP) krav.

Optionsprogram

Optionsprogram 2013

Bolagsstyrelsen beslutade 10:e maj 2013 om ett optionsprogram för nyckelanställda där totalt 2 443 936 nya K-aktier kan tecknas. Teckningsperioden för dessa optioner slutar 31:e december 2020. Teckningspriset är 0,0001 EUR/aktie. Teckningspriset adderas till bolagets fria egna kapital.

Under redovisningsperioden löste VD Alexander Lidgren 150 000 optioner från optionsprogram 2014 för att teckna nya K-aktier.

Optionsprogram 1/2016

Baserat på bemyndigandet från aktieägarna på bolagsstämman 20:e april 2015 bestämde bolagsstyrelsen 15:e februari 2016 att börja ett optionsprogram under vilket maximalt 645 160 nya A-aktier kan tecknas. Optionerna erbjöds gratis till investerare som tecknade aktier i parallellistningen på First North Stockholm. Teckningsperioden för aktierna var 1:a november till 30:e november 2016 och teckningskursen var 13,00 SEK/aktie. Den tecknade summan adderas till det fria egna kapitalet i bolaget.

332 424 nya A-aktier tecknades genom optionerna.

Optionsprogram 2/2016

Baserat på bemyndigandet från aktieägarna 9:e mars 2016 har bolagsstyrelsen 10:e juni 2016 bestämt att initiera ett optionsprogram för nyckelanställda, under vilket maximalt 1 000 000 nya A-aktier kan tecknas. 333 333 av dessa optioner har blivit märkta som 2-2016A, 333 333 som 2-2016B och 333 334 som 2-2016C. Teckningsperioden för 2-2016A optionerna är 1:a juli 2016 – 31:a december 2025, för 2-2016B optionerna 1:a juli 2017 – 31:a december 2025 och för 2-2016C optionerna 1:a juli 2018 – 31:a december 2025.

Teckningskursen för dessa optioner är 1,00 EUR/aktie. Den tecknade summan adderas till det fria egna kapitalet i bolaget.

Händelser efter Redovisningsperioden

I januari 2017 skrev Cleantech Invests portföljbolag Nocart under ett leveranskontrakt som uppgår till 200 MUSD för att leverera solhybridkraftverk till Zambia.

Vidare så stängde Nuuka Solutions en finansieringsrunda i förberedelse för listning på First North Sweden under 2017 och valde Mikko Valtonen som ny VD, också under januari. Huvudsakliga investerare i rundan var Zhejiang ZhongRui Low Carbon Technology Co och Cleantech Invest.

I februari 2017 gjorde Cleantech Invest en riktad emission på 2,6 MEUR till institutionella investerare och investerare av strategiskt värde för bolaget, för att vidare accelerera tillväxten.

I mars 2017 stänge Enersize en finansieringsrunda i förberedelse för listning på 1,2 MEUR. I rundan deltog de strategiskt viktiga investerarna Scania Growth Capital och Berlin-baserade Heinz Durr Investment (i Q1 2017). Cleantech Invest fullt utspädda ägarandel i Enersize efter finansieringsrundan är 36,6%.

I mars 2017 utförde Cleantech Invest en påföljdsinvestering i portföljbolaget Eagle Filters. Ägarandelen ökade från 10% till 28%. Utöver det säkrade Cleantech Invest optioner för att potentiellt öka ägarandelen till 40% i företaget.

Bolagsstämma 2017 och Finansiell Kommunikation

Årsredovisningen för 2016 tillsammans med förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på företagets hemsida www.cleantechinvest.com/aktieinformation/rapportering.

Bolagsstämman kommer att avhållas 21:a april 2017 i Helsingfors. Kallelsen till bolagsstämman publicerades 29:e mars 2017. Bolagsstyrelsen föreslår till bolagsstämman att resultatet ska överföras till balanserade vinstmedel / förlustkontot och att ingen vinst delas ut.

Halvårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2017 kommer att publiceras 31:a augusti 2017. Kvartalsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2017 kommer att publiceras fredagen den 21:a april 2017, och tredje kvartalsrapporten, för 1 juli – 30 september 2017, kommer att publiceras tisdagen den 31:a oktober 2017.

Redovisningsprinciper för Årsredovisningen

Årsredovisningen har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lag och förordningar. Siffrorna har reviderats och har avrundats från exakta siffror. Siffrorna för 2015 har angivits inom parentes såvida inget annat anges.

Beräkning av nyckeltal och formler

Soliditet (%) Eget kapital x 100/ Totala tillgångar
Antal aktier Det totala antalet aktier vid slutet av redovisningsperioden
Viktat medelantal av aktier Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Utspätt antal aktier Totala antalet aktier vid periodens slut inklusive utestående warranter eller optioner
Viktat medelantal av aktier, utspätt Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner
Vinst per aktie (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Vinst per Aktie, utspätt (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner

Finansiell information (FAS)

Resultaträkning
EUR '000  1 - 12 / 2016  1 - 12 / 2015  7 - 12 / 2016  7 - 12 / 2015
Omsättning 396 249 358 105
Material och tjänster -216 -63 -163 -63
Personalkostnader -523 -597 -301 -252
Värdeminskningar och avskrivningar -171 -132 -94 -66
Övriga driftskostnader -571 -329 -323 -174
Rörelseförlust -1 085 -872 -523 -450
Finansiella intäkter 50 70 26 11
Finansiella kostnader -101 -501 89 -501
Resultat före skatt -1 136 -1 304 -408 -940
Skatt -1 -2 0 0
Periodens resultat -1 137 -1 306 -408 -940
Vinst per aktie -0,05 -0,07 -0,02 -0,04
Vinst per aktie, utspätt -0,05 -0,06 -0,02 -0,04

  

Balansräkning
EUR '000 31/12/16 31/12/15
Tillgångar
Anläggningstillgångar
  Immateriella tillgångar 438 384
  Materiella assets 15 13
  Investeringar i intressebolag 19 686 5 127
  Övriga aktier
  Lånefodringar 0 0
Totalt, anläggningstillgångar 20 139 5 523
Omsättningstillgångar
  Kundfordringar 234 68
  Lån till intressebolag 409 353
  Lånfodringar 22 35
  Övriga fodringar 93 22
  Förutbetalda kostnader 53 11
  Kassa, bank, och likvida medel 1 206 802
Totalt, omsättningstillgångar 2 018 1 291
Totala tillgångar 22 157 6 814
Kapital och skulder
Eget kapital
  Aktiekapital 80 80
  Fritt eget kapital 11 303 8 590
  Uppskrivningsfond 12 703 1 218
  Balanserade vinstmedel -3 149 -1 843
  Periodens resultat -1 137 -1 306
Totalt, eget kapital 19 800 6 739
Kortsiktiga skulder
  Leverantörsskulder 113 42
  Övriga kortsiktiga skulder 62 9
  Resultatregleringar 79 24
  Uppskjuten skatteskuld 2 104 0
Totalt, kortsiktiga skulder 2 357 75
Totalt, skulder och eget kapital 22 157 6 814


Kassaflödesanalys
EUR '000
 1 - 12 / 2016  1 - 12 / 2015
Kassaflöde från löpande aktivitet
Resultat före skatt -1 136 -1 304
Skatt -1 -2
Justeringar 97 501
Avskrivningar 171 132
Förändring av fodringar, ökning (-), minskning (+) -323 -121
Förändring av kortsiktiga skulder, ökning (+), minskning (-) -178 -24
Kassaflöde från löpande verksamhet -1 370 -818
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -227 -5
Förvärv av ägarandelar -725 -635
Lånefodringar från intressebolag 0 0
Lånefodringar från övriga 13 -33
Kassaflöde från investeringar -939 -673
Kassaflöde från finansiering
Nyemission mot betalning 2 713 503
Förändring av inlåning och lånefodringar, ökning (-), minskning (+) 0 0
Förändring av räntebärande skulder, ökning (+), minskning (-) 0 0
0 0
Kassaflöde från finansiering 2 713 503
Förändring i kassa, bank, och likvida medel 404 -987
Kassa, bank, och likvida medel vid periodens början 802 1790
Kassa, bank, och likvida medel vid periodens slut 1 206 802


Redovisning av förändringar i eget kapital
EUR '000 Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital januari 1, 2016 80 9 305 -2 646 0 6 739
Aktieemission 0 2 713 0 0 2 713
Uppskrivningsfond 11 485 0 0 11 485
Periodens resultat 0 0 0 -1 137 -1 137
Eget kapital december 31, 2016 80 23 503 -2 646 -1 137 19 800
Eget kapital januari 1, 2015 80 8 087 -1 843 0 6 324
Aktieemission 0 0 503 0 503
Överföring av pengar (money transfer) 0 1 218 1 218
Periodens resultat 0 0 0 -1 306 -1 306
Eget kapital december 31, 2015 80 9 305 -1 340 -1 306 6 739

Helsingfors 31 mars 2017

CLEANTECH INVEST PLC
Bolagsstyrelsen

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EnergiEngagemangAnnons

Så kan företag säkra el till ett stabilt pris på lång sikt – och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle

Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.
Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.

Genom att investera i en solcellspark kan företag framtidssäkra sin el-leverans till ett stabilt pris, bidra till samhällets energiomställning och signalera till kunder att man aktivt arbetar för ökad hållbarhet.

– Företag har länge varit frikostiga med att sätta sitt namn på arenor och idrottslag. Här öppnar sig en ny möjlighet att kunna visa sitt miljöengagemang och hållbarhetstänk. Det har ett enormt marknadsföringsvärde som kan gynna företagets affärer, säger Jonas Helander, tf VD på solcellsföretaget EnergiEngagemang.

Utbyggnaden av solenergi i Sverige och framförallt i världen går fort. Det gör att priserna på solceller kraftigt har sjunkit samtidigt som forskning och utveckling har gett högre effekt.

IEA, Internationella Energimyndigheten, utnämnde nyligen solenergi som den nya kungen av den globala elmarknaden i sin senaste rapport, vilket är inte är förvånande då solceller har många fördelar jämfört med andra metoder att producera el. 

Den tar inte slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Solel har minimal miljöpåverkan efter uppbyggnadsfasen, driften är tyst, panelerna är diskreta och en färdig solcellsanläggning är näst intill underhållsfri, vilket håller driftskostnaderna nere.

Solceller - framtidens energilösning

Hittills har diskussioner om solpaneler oftast handlat om mindre anläggningar som villaägare eller företag monterar på sitt tak. Nu öppnas en möjlighet för företag att på ett enklare sätt helt eller som delägare investera i större solcellsparker.

– Att ett företag bygger en egen solcellspark visar att man är en del av någonting nytt och tar en aktiv del i energiomställningen. Det finns också konkreta fördelar som att solenergi är det snabbaste och billigaste kraftslaget när det kommer till att bygga ny energiproduktion. Solenergi är ett bra komplement till det svenska elsystemet som till stor del består av vind-, vatten-, och kärnkraft, säger Jonas Helander.

Elpriset i Sverige kan variera väldigt mycket och bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Denna osäkerhetsfaktor kan bli kostsam för företag.

Med en egen solcellspark blir priset betydligt mer stabilt. 

– Många är oroliga över att el-priset går upp och ner. Det är oförutsägbart och det blir svårt att planera sin verksamhet. Med en egen solcellspark säkrar man alltså upp en del av sin förbrukning till ett långsiktigt fastställt elpris eftersom man vet vad anläggningen kostar över tid, säger han och fortsätter:

– Genom ett upplägg med en solcellsentreprenör som oss tillsammans med ett elhandelsbolag, kan vi erbjuda ett långsiktigt stabilt elpris. Det kommer att gynna företagets verksamhet.

EnergiEngagemang har stor kunskap och erfarenhet av att bygga större solcellsparker. Bland annat har företaget byggt Sveriges största solcellspark längs E20 utanför Strängnäs. Den består av 41600 solpaneler och levererar el åt bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland.

– Det här upplägget är speciellt lämpligt till företag med många mindre filialer eller som har verksamhet där det helt enkelt inte lämpar sig att bygga solcellsanläggningar på befintligt tak. Det finns gott om lågproduktiv jordbruksmark som ligger i träda och som med fördel kan användas för att bygga en större solcellspark, säger han.

Stort PR-värde med solcellspark

För ett företag har en solcellspark ett stort marknadsföringsvärde som kan gynna affärerna.

– Bygger man en solcellspark längs en motorväg skapas ett visuellt intryck för förbipasserande. Det blir som en stor reklamskylt som visar att företaget är en del av energiomställningen till ett mer hållbart samhälle och att man jobbar för framtiden, säger Jonas Helander.

Även om en solcellsanläggning kräver en hög initial investeringskostnad räknar man med att få tillbaka kostnaden på betydligt kortare tid än solcellsparkens livslängd.

– Återbetalningstiden på en solcellspark är drygt 10 år, men parken är gångbar i minst 35 år. Det man bör tänka på är att om man inte gör något alls har man samma osäkra elkostnader kvar. Passivitet har ett pris även det. En solcellsanläggning kan skapa trygghet för ett företag, avslutar han.

Fakta EnergiEngagemang 

EnergiEngagemang har sina rötter i Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Sedan starten 2012 har de varit en av Sveriges ledande solcellsinstallatörer för lantbruk, industri, fastighetsbolag och BRFer. EnergiEngagemang är en Certifierad installatör av solel enligt krav från Energimyndigheten, är registrerade hos Elsäkerhetsverket och Di Gasell för andra året i rad.

Läs mer på www.energiengagemang.se

 

Mer från EnergiEngagemang

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EnergiEngagemang och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?