Annons

FRISQ förvärvar internationellt uppmärksammad digital teknikplattform, etablerar nytt affärsområde samt gör riktad nyemission om 50 Mkr

· FRISQ förvärvar ny teknik för patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. · Förvärvet skapar nya affärsmöjligheter genom flexibla lösningar som både vården och den globala life science-forskningen idag efterfrågar och saknar. · Köpeskillingen uppgår till 2 Mkr och 100 000 aktier samt ett investeringsåtagande om cirka 30 Mkr. Därutöver utgår en villkorad tilläggsköpeskilling om högst 1,1 miljoner aktier under en femårsperiod. · Förvärvet finansieras med en riktad nyemission av aktier om 50 Mkr.

Prisbelönt teknologi skapar nya affärsmöjligheter för FRISQ

FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, ingått avtal om förvärv av en internationellt uppmärksammad teknikplattform (”Plattformen”). Plattformen har utvecklats inom Karolinska Institutet (”KI”) med professor Martin Ingvar som huvudman och är resultatet av  mångårig forskning baserad på beteendevetenskap, klinisk verksamhet och mjukvaruutveckling.

I dag är patientens medverkan och inflytande över sin egen vård starkt begränsad. Samverkan och informationsutbyte mellan olika vårdgivare sinsemellan och med patienten är ofta bristfällig. Systematisk uppföljning av effekten av olika läkemedel och det kontinuerliga lärandet om vilka åtgärder och aktiviteter som har bäst effekt för olika diagnosgrupper är långt ifrån tillfredsställande. 

Med teknologin i Plattformen kan patienten äga och ha kontroll över sin egen vårdplan, enkelt och smidigt dela information samt interagera med en mängd olika vårdgivare och stödprogram från andra aktörer. Med Plattfomen kan både myndigheter och life science-industrin få bättre återrapportering av hur olika läkemedel fungerar och därmed kan nya preparat snabbare introduceras. Dessutom kan patienterna genom Plattformen få bättre individanpassat stöd för att undvika de vanligaste problemen (t.ex. förstoppning, viktminskning, illamående, sömnlöshet etc) som medför sämre livskvalitet och ökat vårdbehov. Plattformen skapar  kvalitetsförbättringar och utnyttjar tillgängliga resurser och kunskap på ett effektivare sätt. Det är mot denna bakgrund Plattfomen har fått stor uppmärksamhet från offentliga och privata vårdgivare samt de globala life science- och teknikföretagen. Plattformen bygger dessutom på framtidens internationella datastandarder vilket gör den applicerbar i stora delar av OECD. 

Plattformen och metodiken har redan använts i Stockholms läns landsting och har uppmärksammats både i Sverige och internationellt t.ex. i det så kallade GVC-projektet, där Plattformen prövades i projektet som erhöll Sveriges största pris för klinisk forskning 2016 – Athenapriset.

”Mitt mål är att patienten ska äga sin vårdinformation. En välinformerad patient är alltid bättre rustad vilket stämmer väl överens med FRISQs verksamhet. Vi är mycket glada för att resultatet av vår forskning nu kan utvecklas vidare och i större skala och med finansiella resurser bidra till vårdens och den kliniska forskningens kvalitetsförbättring”, säger professor Martin Ingvar i en kommentar.

Nytt affärsområde – FRISQ Care

FRISQ utvecklar digitala tjänster som underlättar för patienter att beställa läkemedel och förbättrar informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Genom förvärvet av Plattformen kompletterar FRISQ detta affärsområde – FRISQ Privat – med avancerade tjänster riktade till vårdgivare, forskning och life science-industrin. 

Genom förvärvet etablerar FRISQ nu ett nytt affärsområde, FRISQ Care, som kommer att bedrivas i ett nytt dotterbolag.

Med den nya tekniken i FRISQ Care kommer FRISQ att kunna erbjuda helt nya möjligheter för vårdgivare, forskare och life science-industrin att bistå individen med aktiviteter, kunskap och råd på ett integrerat sätt i en patientcentrerad vårdplan som kan sträcka sig över flera år. Exempelvis möjliggörs i större utsträckning så kallade Real World Studies på stora patientgrupper över lång tid. En förutsättning för att göra denna typ av uppföljningsstudier med aktiva patientstödsaktiviteter är att vården och life science-företagen kan samverka på ett effektivt sätt och till största möjliga del arbeta i ordinare arbetssystem (för läkare regelmässigt journalsystemen). Idag är det inte möjligt eftersom nuvarande system för kliniska studier i hög grad är helt separata från de system som vården arbetar i på daglig basis. Genom den systemintegration som FRISQ Care bygger på blir merarbetet för vårdpersonalen minimal.

Även myndigheter eftersträvar fler studier och uppföljningsprogram av denna typ.  Regeringens samordnare för life science, Anders Lönnberg, har flera gånger pekat på att just förmågan att skapa Real World Evidence skulle kunna ge Sverige en stor internationell konkurrensfördel. Området är lika intressant från life science-industrins synvinkel, se exempelvis rapport från IMS Health:

http://www.imshealth.com:90/files/web/Global/Services/Services%20TL/rwes_breaking_new_ground_d10.pdf.

Marknadspotentialen bedöms vara stor för denna typ av digitala tjänster både i Sverige och internationellt. Av den samlade årliga investeringen av IT i vården och kliniska studier i Sverige på över 14 miljarder kronor per år, bedöms den adresserbara marknaden vara minst 1-2 miljarder kronor.

”Vi bedömer att FRISQ med den föreslagna finansieringen och Plattformen kan accelerera internationaliseringen eftersom tekniken är flexibel och kan installeras småskaligt.”, säger Mats Lindstrand, styrelseordförande i FRISQ.

”Vi har redan flera pågående diskussioner inom både vård och life science-industrin och hoppas att vi innan året är slut ska kunna lansera de första tjänsterna baserade på Plattformen”, säger Martin Irding, VD för FRISQ.

Köpeskilling

Köpeskillingen för Plattformen är strukturerad som en låg initial köpeskilling i kombination med ett investeringsåtagande av FRISQ i det nya affärsområdet FRISQ Care, där Plattformen ingår, samt en villkorad tilläggsköpeskilling som ska erläggas under en femårsperiod.

FRISQ erlägger vid förvärvet 2 Mkr kontant och 100 000 nyemitterade aktier. Därutöver utgår en villkorad tilläggsköpeskilling under en femårsperiod om upp till 1,1 miljoner nyemitterade aktier. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av vissa milestones avseende produktlansering, kundavtal och EBIT under åren 2018-2021. För att full tilläggsköpeskilling ska utgå erfordras bland annat att det nya affärsområdet FRISQ Care uppvisar en EBIT om 50 MSEK under räkenskapsåret 2021. 

Riktad nyemission

Styrelsen i FRISQ har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av högst 2 403 846 aktier till en emissionskurs av 20,80 kr. Emissionen tillför FRISQ 50 Mkr före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 3 Mkr. Emissionskursen, som fastställts efter förhandling med tecknarna,  motsvarar en rabatt om cirka 15 procent baserat på stängningskursen för FRISQs aktie på Nasdaq First North fredagen den 10 februari 2017.

Nyemissionen har tecknats av en grupp investerare som huvudsakligen utgörs av befintliga aktieägare i FRISQ, inklusive Vimpu Intressenter OY, Alarik Förvaltning AB, Stephan Clarkson, Gryningskust Holding AB, Johan Salén, Weleja Ltd, Haav Invest AB, Hängrännan Invest AB, Pong AB, Michael Zahn, Thomas Ward, Nils-Erik Sandberg och Blasieholmen Investment Group Equity AB. Nyemissionen kommer, baserat på ingångna avtal, att bli fulltecknad.

Emissionslikviden ska finansiera uppstarten av det nya affärsområdet FRISQ Care, certifiering och  kommersialisering av Plattformen, mindre förvärv av kompletterande teknik samt kundanpassningar vid internationaliseringen.

FRISQ har före transaktionen 14 422 500 utestående aktier. Efter genomförd nyemission och erläggande av köpeskillingen kommer FRISQ att ha 16 926 346 utestående aktier. De aktier som ges i den riktade nyemissionen kommer att utgöra cirka 14,2 procent av aktiekapitalet. Utspädningseffekten, beräknad som antalet nyemitterade aktier i den riktade nyemissionen dividerat med nuvarande antal aktier (exklusive de 100 000 aktier som ingår i den initiala köpeskillingen) uppgår till cirka 16,7 procent.  

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att FRISQ skyndsamt ska kunna uppfylla finansieringsvillkoret i förvärvet av Plattformen. Styrelsen i FRISQ bedömer att förvärvet av Plattformen och finansiering av förvärvet och etableringen av det nya affärsområdet FRISQ Care genom en riktad nyemission är det för aktieägarna i FRISQ bästa och mest värdeskapande alternativet och att det med hänsyn till förvärvsstrukturen inte bedöms vara praktiskt genomförbart att genomföra en företrädesemission. 

En grupp aktieägare som representerarar mer än 50 procent av aktierna och rösterna i FRISQ har förklarat att de kommer att rösta för emissionen vid bolagsstämman. Ingen av dessa aktieägare kommer att delta i nyemissionen.

”Vi har valt att denna gång vända oss till en mindre krets investerare som huvudsakligen utgörs av befintliga aktieägare i FRISQ. Finansieringen av vårt nya affärsområde FRISQ Care kan därmed slutföras samtidigt med tillträdet till Plattformen och till vad vi bedömer vara en avsevärt lägre kostnad för bolaget jämfört med andra emissionsalternativ. FRISQ befinner sig i en extremt intensiv expansionsfas och för mig som styrelseordförande vore det inte försvarbart att belasta organisationen med den ytterligare arbetsbörda som en företrädesemission skulle innebära”, säger FRISQs styrelseordförande Mats Lindstrand.

Extra bolagsstämma 7 mars 2017

Förvärvet av Plattformen, styrelsens beslut om nyemission av högst 2 403 846 aktier i riktad kontantemission, 100 000 aktier i inital köpeskilling samt 1 100 000 teckningsoptioner till säkerställande av tilläggsköpeskillingen är villkorat av bolagsstämmas godkännande.

Teckningsoptionerna har en löptid om fem år och ett lösenpris vid nyteckning av aktie om fem öre, motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna ska emitteras till säljaren och pantsättas till FRISQ. Panten kommer att släppas och teckningsoptionerna därmed bli möjliga att utnyttja om/när  villkoren för tilläggsköpeskillingen uppfylls.  

Den extra bolagsstämman i FRISQ kommer att äga rum den 7 mars 2017 i Stockholm. Kallelse kommer att offentliggöras inom en vecka.  


Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2017 kl. 08:00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ, tel 08-120 131 21, mail: mats.lindstrand@frisq.se

Martin Idring, VD FRISQ, tel 08-120 131 21, mail: martin.irding@frisq.se


Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EnergiEngagemangAnnons

Så kan företag säkra el till ett stabilt pris på lång sikt – och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle

Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.
Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.

Genom att investera i en solcellspark kan företag framtidssäkra sin el-leverans till ett stabilt pris, bidra till samhällets energiomställning och signalera till kunder att man aktivt arbetar för ökad hållbarhet.

– Företag har länge varit frikostiga med att sätta sitt namn på arenor och idrottslag. Här öppnar sig en ny möjlighet att kunna visa sitt miljöengagemang och hållbarhetstänk. Det har ett enormt marknadsföringsvärde som kan gynna företagets affärer, säger Jonas Helander, tf VD på solcellsföretaget EnergiEngagemang.

Utbyggnaden av solenergi i Sverige och framförallt i världen går fort. Det gör att priserna på solceller kraftigt har sjunkit samtidigt som forskning och utveckling har gett högre effekt.

IEA, Internationella Energimyndigheten, utnämnde nyligen solenergi som den nya kungen av den globala elmarknaden i sin senaste rapport, vilket är inte är förvånande då solceller har många fördelar jämfört med andra metoder att producera el. 

Den tar inte slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Solel har minimal miljöpåverkan efter uppbyggnadsfasen, driften är tyst, panelerna är diskreta och en färdig solcellsanläggning är näst intill underhållsfri, vilket håller driftskostnaderna nere.

Solceller - framtidens energilösning

Hittills har diskussioner om solpaneler oftast handlat om mindre anläggningar som villaägare eller företag monterar på sitt tak. Nu öppnas en möjlighet för företag att på ett enklare sätt helt eller som delägare investera i större solcellsparker.

– Att ett företag bygger en egen solcellspark visar att man är en del av någonting nytt och tar en aktiv del i energiomställningen. Det finns också konkreta fördelar som att solenergi är det snabbaste och billigaste kraftslaget när det kommer till att bygga ny energiproduktion. Solenergi är ett bra komplement till det svenska elsystemet som till stor del består av vind-, vatten-, och kärnkraft, säger Jonas Helander.

Elpriset i Sverige kan variera väldigt mycket och bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Denna osäkerhetsfaktor kan bli kostsam för företag.

Med en egen solcellspark blir priset betydligt mer stabilt. 

– Många är oroliga över att el-priset går upp och ner. Det är oförutsägbart och det blir svårt att planera sin verksamhet. Med en egen solcellspark säkrar man alltså upp en del av sin förbrukning till ett långsiktigt fastställt elpris eftersom man vet vad anläggningen kostar över tid, säger han och fortsätter:

– Genom ett upplägg med en solcellsentreprenör som oss tillsammans med ett elhandelsbolag, kan vi erbjuda ett långsiktigt stabilt elpris. Det kommer att gynna företagets verksamhet.

EnergiEngagemang har stor kunskap och erfarenhet av att bygga större solcellsparker. Bland annat har företaget byggt Sveriges största solcellspark längs E20 utanför Strängnäs. Den består av 41600 solpaneler och levererar el åt bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland.

– Det här upplägget är speciellt lämpligt till företag med många mindre filialer eller som har verksamhet där det helt enkelt inte lämpar sig att bygga solcellsanläggningar på befintligt tak. Det finns gott om lågproduktiv jordbruksmark som ligger i träda och som med fördel kan användas för att bygga en större solcellspark, säger han.

Stort PR-värde med solcellspark

För ett företag har en solcellspark ett stort marknadsföringsvärde som kan gynna affärerna.

– Bygger man en solcellspark längs en motorväg skapas ett visuellt intryck för förbipasserande. Det blir som en stor reklamskylt som visar att företaget är en del av energiomställningen till ett mer hållbart samhälle och att man jobbar för framtiden, säger Jonas Helander.

Även om en solcellsanläggning kräver en hög initial investeringskostnad räknar man med att få tillbaka kostnaden på betydligt kortare tid än solcellsparkens livslängd.

– Återbetalningstiden på en solcellspark är drygt 10 år, men parken är gångbar i minst 35 år. Det man bör tänka på är att om man inte gör något alls har man samma osäkra elkostnader kvar. Passivitet har ett pris även det. En solcellsanläggning kan skapa trygghet för ett företag, avslutar han.

Fakta EnergiEngagemang 

EnergiEngagemang har sina rötter i Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Sedan starten 2012 har de varit en av Sveriges ledande solcellsinstallatörer för lantbruk, industri, fastighetsbolag och BRFer. EnergiEngagemang är en Certifierad installatör av solel enligt krav från Energimyndigheten, är registrerade hos Elsäkerhetsverket och Di Gasell för andra året i rad.

Läs mer på www.energiengagemang.se

 

Mer från EnergiEngagemang

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EnergiEngagemang och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?