1515

SAF-HOLLAND kommer inte att höja vederlaget i kontanterbjudandet till aktieägarna i Haldex AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

  • Beslutet är baserat på noggrann analys och förnyade överväganden avseende priset
  • Det av SAF-HOLLAND erbjudna vederlaget om 94,42 kronor per aktie förblir oförändrat
  • Acceptfristen för erbjudandet löper till och med den 24 augusti 2016

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

  • Beslutet är baserat på noggrann analys och förnyade överväganden avseende priset
  • Det av SAF-HOLLAND erbjudna vederlaget om 94,42 kronor per aktie förblir oförändrat
  • Acceptfristen för erbjudandet löper till och med den 24 augusti 2016

Luxemburg den 11 augusti 2016 - SAF-HOLLAND GmbH (“SAF-HOLLAND”), ett helägt dotterbolag till SAF-HOLLAND S.A., offentliggör härmed att vederlaget om 94,42 kronor per aktie i kontanterbjudandet till aktieägarna i Haldex AB (publ) (“Haldex”) inte kommer att höjas. Beslutet baseras en förnyad utvärdering av vederlaget i ljuset av ett högre erbjudande som offentliggjordes av en annan budgivare den 4 augusti 2016.

SAF-HOLLAND:s kontanterbjudande, som offentliggjordes den 14 juli 2016, är baserat på en noggrann analys av en rad olika parametrar. Det erbjudna vederlaget om 94,42 kronor representerar en värdering som är betydligt högre än multiplar för jämförbara bolag. Det reflekterar också de komplementerande verksamheterna och de gemensamma tillväxtmöjligheterna för Haldex och SAF-HOLLAND. SAF-HOLLAND har erhållit samtliga erforderliga godkännanden från konkurrensmyndigheter för erbjudandet.

Detlef Borghardt, SAF-HOLLAND:s VD kommenterar: “Vi ska skapa värde för samtliga våra intressenter. Våra aktieägare uppskattar att vi går att lita på och att vi följer väl definierade principer för förvärv och avyttringar. Förvärv måste medföra strategiska värden och ge avkastning. Den förnyade analysen av vårt vederlag har bekräftat våra utgångspunkter. Vederlaget representerar en stark värdering och reflekterar tillväxtpotentialen för Haldex som en del av SAF-HOLLAND. Vi kommer därför att hålla fast vid vårt erbjudna vederlag och fortsätter att agera med våra aktieägares bästa för ögonen. Oavsett utfallet i erbjudandet är vi i en god position för att leverera i enlighet med vår ’Strategi 2020’. Vi har en stark affärsmodell, långvariga kundrelationer och ett antal strategiska initiativ för att fortsätta att öka vår marknadsnärvaro och generera lönsam tillväxt.”

Acceptfristen för SAF-HOLLAND:s kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex löper ut den 24 augusti 2016.

Om SAF-HOLLAND:
SAF-HOLLAND, med huvudkontor Luxemburg, är den största oberoende noterade leverantören till den kommersiella fordonsmarknaden i Europa. Med en omsättning om cirka 1 060 miljoner euro 2015 och över 3 100 anställda är SAF-HOLLAND-koncernen en av världens ledande tillverkare och leverantör av chassisystem och originaldelar till lastbilar, bussar och passagerarfordon. Produktsortimentet omfattar axel- och fjädringssystem, vändskivor, kingpins och landningsställ, och marknadsförs under varumärkena SAF, Holland och NEWAY. SAF-HOLLAND säljer produkter till originaltillverkare (OEMs) på sex kontinenter. På eftermarknaden säljer SAF HOLLAND originaldelar till originalleverantörer (OES) till tillverkare och deras slutkunder samt service center genom ett omfattande globalt service- och distributionsnätverk. SAF-HOLLAND är en av få leverantörer i lastbils- och släpvagnsbranschen som är internationellt positionerad på nästan alla marknader globalt.

Om Haldex:
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Haldex lever och andas sin verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i kunders verklighet. Genom att fokusera på sina kärnkompetenser och den passion alla delar uppnår Haldex den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i Haldex produkter, utan även dess filosofi. Haldex
2 140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter Haldex levererar skapar ett unikt värde för kunder och alla slutanvändare. Haldex är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte cirka 4,8 miljarder kronor under 2015.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2016 kl. 07:30.

SAF-HOLLAND-kontakt för investerare och analytiker
Stephan Haas
Telefon: +49 6095 301-617
Epost:
stephan.haas@safholland.de 

Christina Hüttner
Telefon: +49 (0)6095 301 255
Epost:
christina.huettner@safholland.de 

Kontakt för svensk media och investerare
Narva
Hans Westerberg
Mobil: +46 (0) 70 492 1936
Epost:
hans.westerberg@narva.se 

Olof Ehrs
Mobil: +46 (0) 70 481 72 34
Epost: olof.ehrs@narva.se
 

Kontakt för tysk media och ytterligare kontakt för investerare
FTI Consulting
Carolin Amann
Telefon: +49 (0)69 92037 132
Epost:
carolin.amann@fticonsulting.com 

Anja Meusel
Telefon: +49 (0) 69 92037 120
Epost: anja.meusel@fticonsulting.com
 

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SAF-HOLLAND avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SAF-HOLLAND:s och Haldex kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SAF-HOLLAND har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA
Erbjudandet avser värdepapper i ett svenskt bolag och är föremål för svenska regler om offentliggörande av information, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Vederlag i erbjudandet kommer att utbetalas i enlighet med svenska regler, vilka i vissa väsentliga avseenden avviker från de regler som tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden enbart i USA, inklusive vad avser tidpunkten för utbetalning av vederlag. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med undantag enligt regel 14d-1(c) under US Securities Exchange Act från 1934.

Eftersom bolagen har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA kan det vara förenat med svårigheter för aktieägare i USA att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att amerikanska investerare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

SAF-HOLLAND och dess ombud kan, i enlighet med svensk lag och marknadspraxis, före eller under acceptfristen för erbjudandet komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Haldex utanför USA på annat sätt än genom erbjudandet. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet till aktieägarna i USA lämnas endast av SAF-HOLLAND och ingen annan.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?