Annons

Nordax Group delårsrapport jan-mar 2016

FÖRSTA KVARTALET 2016

Siffror jämfört med första kvartalet 2015

• Låneportföljen ökade med 13,9% i oförändrade valutor

• Räntenettomarginalen ökade till 9,3% (8,4%)

• Totala rörelseintäkter uppgick till 280 MSEK (218). Justerade totala rörelseintäkter uppgick till 261 MSEK (219)

• Justerat K/I-tal förbättrades till 28,6% (28,8%)

• Rörelseresultatet uppgick till 119 MSEK (74). Justerat rörelseresultat ökade med 24% till 99 MSEK (80)

• Resultat per aktie var 0,84 SEK (0,53). Justerat resultat per aktie var 0,70 SEK (0,57)

FÖRSTA KVARTALET 2016

Siffror jämfört med fjärde kvartalet 2015

• Låneportföljen ökade med 3,4% (14% i årlig tillväxt) i oförändrade valutor

• Räntenettomarginalen var 9,3% (9,4%)

• Totala rörelseintäkter uppgick till 280 MSEK (228). Justerade totala rörelseintäkter uppgick till 261 MSEK (254)

• Justerat K/I-tal uppgick till 28,6% (28,5%) 

• Rörelseresultatet uppgick till 119 MSEK (80). Justerat rörelseresultat uppgick till 99 MSEK (109)

• Resultat per aktie var 0,84 SEK (0,57). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,70 SEK (0,76)

VD-ord

Den positiva utvecklingen under andra halvåret 2015 fortsatte under första kvartalet 2016 med bra tillväxt på alla fyra kärnmarknader. Nyutlåningen var 1,1 miljarder SEK vilket är det näst bästa kvartalet och är i stort sätt på lika hög nivå som föregående kvartal.

Jämfört med samma period förra året ökade vårt justerade rörelseresultat med cirka 24% och vår låneportfölj växte med 14% i oförändrade valutor. Förbättrad räntenettomarginal tillsammans med tillväxten i låneportföljerna är de viktigast parametrarna bakom vinstökningen. Jämfört med första kvartalet förra året förbättrades räntenettomarginalen till 9,3% från 8,4%. Ökningen drevs huvudsakligen av minskade finansieringskostnader och starka marginaler på nyutlåning.

Låneportföljerna i Sverige, Norge och Tyskland hade en tvåsiffrig årlig tillväxtstakt. Nyutlåningen i Norge var rekordhög under kvartalet och den totala portföljen i Norge växte med 19 procent i årstakt. Trots lägre tillväxt i Finland under kvartalet har portföljen i Finland växt med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Tyskland är vår nyaste och snabbast växande marknad och den årliga tillväxtstakten var under kvartalet 31 procent. Kvartalet fortsatte att visa den goda potentialen vi ser i Tyskland och räntenettomarginalen uppgick till 9,1%. Vår marknadsföringsmodell och kreditvärderingsprocess har visat sig vara effektiv i Tyskland men vi utvärderar fortfarande processen för återvinningar. Ett tecken på vår tilltro till Tyskland som marknad var att vi lanserade inlåning i slutet av kvartalet och vi erbjuder nu inlåning på alla våra fyra hemmamarknader. Lanseringen stödjer vår diversifierade finansieringsstrategi där vi har som ambition att matcha valutor på tillgångar och skulder, och det kommer att bli intressant att följa dessa flöden framöver.

Våra avancerade marknadsföringsmodeller och noggranna kreditvärderingsprocess utgör grunden för vår starka kreditkvalitet på samtliga marknader. Kreditförlustnivån, netto, som vanligtvis är högre under första kvartalet till följd av säsongsmässiga variationer, var 1,6% vilket är en förbättring jämfört med förra året. Kreditkvalitet är centralt för oss och utgör en viktig del i vår affärsmodell. Jämfört med föregående kvartal minskade kreditförlustnivån, netto, i Norge och ökade i Sverige. Vi fortsätter att följa utvecklingen i den norska ekonomin noga och står i nära dialog med våra kunder som har ekonomiska svårigheter.

En starkare NOK och EUR har haft en positiv påverkan på vårt finansiella resultat under första kvartalet. Valutakursförändringarna påverkade rörelseresultatet samt vår totala portfölj som redovisas i SEK.

Under första kvartalet emitterade vi en 3-årig senior icke-säkerställd obligation om 500 MSEK som ersätter en förfallande obligation. Transaktionen genomfördes till fördelaktiga villkor och förstärkte ytterligare vår diversifierade finansieringsbas.

Vårt underliggande resultat bekräftar styrkan i vår affärsmodell och vårt kunderbjudande. Nordax styrkor är vårt fokus på större privatlån till finansiellt starka kunder, många effektiva marknadsföringskanaler, diversifierad finansiering, vår gedigna kreditprövningsprocess och robusta räntenettomarginaler. En förutsättning för oss att fortsätta att öka utlåningsvolymerna är att vi får de marginaler och den kreditkvalitet som krävs för att vi ska kunna fortsätta att bygga en affärsmodell som är hållbar över tid. Vårt mål är att fortsätta att skapa god avkastning över lång tid och att ha en robust affärsmodell i alla typer av makroekonomiska klimat.

Vi kommer att fortsätta att utveckla vår marknadsföringsmodell och förbättra den interna effektiviteten genom att förenkla och digitalisera processer. Vi fokuserar också på att förbättra kundservice och kundnytta för att behålla och attrahera nya kunder. Vi har ett starkt utgångsläge och jag tror på vår vision att bli en en av norra Europas ledande nischbanker för inlåning och lån till finansiellt stabila personer.

Morten Falch

VD

För mer information kan du kontakta

Morten Falch, VD, 08 690 15 07, morten.falch@nordax.se

Camilla Wirth, CFO, 08 690 15 07, camilla.wirth@nordax.se

Johanna Clason, treasurer och relationer med obligationsinvesterare, 08 690 15 07, johanna.clason@nordax.se

Andreas Frid, media och investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se

Telefonkonferens

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 28 april kl. 09.00. VD Morten Falch och CFO Camilla Wirth kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 65

Storbritannien: +44 203 008 98 13

USA: +1 855 753 22 36

Länk till ljudsändning:

https://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0428_Nordax_Q1_Report/view

Du kan även följa presentationen på

https://www.nordaxgroup.com/en/investors/financial-reports/presentations/

Justeringar har gjorts för att visa verksamhetens underliggande resultat, vilket reflekterar oförändrade valutor och exkluderar poster av engångskarraktär som huvudsakligen är relaterade till börsnoteringen 2015. En brygga mellan redovisade och justerade siffror finns i rapporten.

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats:

www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Nordax Group AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl. 07.30

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport Kv1 2016 Nordax Group

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera