1515

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015 Zinzino AB (publ)

”Investeringar i nytt IT-system och nya produkter – en investering för framtiden”

Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015 (jämfört med samma period föregående år, 2014)

 • Totala intäkter uppgick till 435,0 (357,7) mSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på +22 %. (+41%)
 • Bruttovinsten uppgick till 140,4 (102,4) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 32,3% (28,6%).
 • EBITDA uppgick till 25,6 (21,4) mSEK och rörelsemarginalen före avskrivning 5,9% (6,0%).
 • Avskrivningarna uppgick till 7,1 (4,0) mSEK varav 5,1 (0,5) mSEK var hänförligt till avskrivning av goodwill.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,5 (18,6) mSEK och rörelsemarginalen 4,3 % (4,9%).
 • Resultat före skatt uppgick till 17,6 (18,4) mSEK. Resultat per aktie före skatt uppgick till 0,6 (0,6) SEK (före utspädning).
 • Årets bokförda skattekostnad uppgick till 7,9 mSEK varav 7,3 mSEK ej var likviditetspåverkande.
 • Resultat efter skatt uppgick 9,7 (32,7) mSEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,25 kr (0,25 kr) per aktie för 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

 • Zinzino etablerade verksamhet i Kanada under tredje kvartalet 2015.
 • Ett nytt IT-system och webshop har under 2015 implementerats, vilket möjliggör att Zinzino kan fortsätta sin geografiska expansion, produktutveckling, skapa bättre marginaler och lägre kostnader.
 • Zinzino ökade ägandet av Faun Pharma AS under första kvartalet 2015 med 13,8 procent och äger nu 98,8 procent av bolaget.
 • Zinzino lanserade måltidsersättningen LeanShake i två smaker, choklad och röda bär. Produkten är rik på protein, essentiella aminosyror och kostfiber. Den innehåller 25 vitaminer och mineraler. Båda smaker är glutenfria och röda bär är dessutom laktosfri.
 • Zinzino lanserade fibertillskottet ZinoBiotic ett komplement till LeanShake som bidrar till en bra matsmältningsprocess och en god bakterieflora i magen.
 • Zinzino lanserade Health Challenge kopplat till de nya produkterna LeanShake och ZinoBiotic
 • Zinzino lanserade fem nya kaffesorter i eget varumärke: Zinzino Italian Espresso, Zinzino Columbian Espresso, Zinzino Fairtrade Espresso, Zinzino Brazilian Espresso och Zinzino French Espresso.
 • Dotterbolaget Faun Pharma AS arbetar med att certifieras enligt ISO9001:2008, vilket är en kvalitetserkännande som öppnar upp nya försäljningskanaler och säkerställer hög kvalitet på de producerade varorna.
 • Bioactive Foods slutförde en treårig EU-finansierad forskningsstudie om balansen mellan omega-3 och omega-6 i kroppen tillsammans med ett forskningsnätverk i Europa. Resultatet kan delas upp i tre delar: Ökad kunskap om marknaden, produktutveckling, fysiska och mentala effekter vid användning av produkterna och användbarhet.

FJÄRDE KVARTALET, Q4 2015, (jämfört med samma period föregående år, 2014)

 • Totala intäkter uppgick justerat till 113,2 (114,6) mSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt på -1% (+39%).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 35,6% (31,2%), en marginalförbättring på 4,4 procentenheter mot föregående år.
 • EBITDA uppgick till 3,6 (7,3) mSEK och rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 3,2% (6,4%).
 • Resultat före skatt uppgick till 1,5 (5,2) mSEK. Resultat per aktie före skatt uppgick till 0,09 (0,14) SEK.

Driftstörningar vid bytet av IT-plattform som genomfördes under tredje kvartalet har påverkat verksamheten även under fjärde kvartalet och varit en stor bidragande orsak till den kortsiktiga men kraftiga uppbromsningen av försäljningstillväxten under kvartalet. För fjärde kvartalet beräknas effekten vara ett intäktstapp mot budgeterade intäkter på 20 mSEK och en försämring av EBITDA motsvarande 5 mSEK mot budgeterat resultat.

KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd:

Investeringar i nytt IT-system och nya produkter – en investering för framtiden

”Under 2015 har vi gjort ett antal stora investeringar för en framtid som vi tror starkt på. Med ett nytt IT-system och nya produkter har vi nu lagt grunden för kommande år – nödvändiga investeringar för att nå våra mål. Vi har samtidigt växt kraftigt och kan visa ett gott resultat för året som gått. 2015 gav oss en tillväxt på 22 procent mot föregående år. Dessutom har vi förbättrat vår bruttomarginal till 32,3 procent, vilket är 3,7 procentenheter bättre än 2014. En viktig parameter för vår fortsatta tillväxt är vår ökande EBITDA som stärktes från 21,4 under 2014 till 25,6 miljoner kronor 2015. För mig är detta ett bevis på att vi gör rätt när vi investerar i vår verksamhet och fortsätter att utveckla egna varumärken inom hälsa som produceras i vår egen ISO-certifierade fabrik.

Vi har dock ett lite svagare fjärde kvartal mot föregående år. Skälet till det är våra stora investeringar i nytt IT-system som ska klara den produktutveckling och geografiska expansion vi planerar. Dessutom kommer det skapa bättre marginaler och lägre kostnader redan under 2016. Jag är helt säker på att investeringarna är gjorda vid rätt tidpunkt för att vi långsiktigt ska klara våra tillväxtplaner. Vi är nu trygga i vårt IT-system, vår nya webshop och vi ser redan att arbetet blivit effektivare och enklare.

Vi står nu starkt rustade för tillväxt och expansion. Under 2016 kommer vi att kunna öka vår geografiska expansion ytterligare mot vad vi tidigare har planerat. Vi har utarbetat en aggressiv expansionsplan som inkluderar flertalet nya marknader och det kommer att inledas redan under första och andra kvartalet. Första marknaden som vi etablerar oss i under 2016 är Tyskland – Europas största marknad för direktförsäljning. Det är en köpstark marknad som vi naturligtvis har stora förväntningar på och vi tror att våra hälsoprodukter kommer bli framgångsrika där.

De senaste 18 månaderna har vi arbetat aktivt med vår produktutveckling och tack vare det har vi lanserat flera nya produkter. Nu ökar vi takten ytterligare och kommer att lansera flera starka produktkoncept vid olika tillfällen under 2016. Jag ser produktutveckling som en av de avgörande framgångsfaktorerna för oss och är därför stolt över att vi tack vare egen forskning och fabrik alltid kan ligga steget före. Nya produkter gör oss till ett attraktivt företag för våra kunder och distributörer. Jag kan med glädje säga att 2016 blir ett mycket spännande år.

Vi har fortsatt stor tilltro till våra ambitiösa mål på minst 20 procent tillväxt under de tre närmsta åren och förbättrat resultat för varje år.

Vi har en vision att inspirera till förändring i livet för våra kunder och distributörer. Detta kommer vi göra genom att vara det mest kundvänliga direktförsäljningsföretaget i världen. För att bekräfta det har vi tidigare även kommunicerat detta med visionen om att ha en miljon kunder år 2020.”

Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Zinzino AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016. 

Certified Adviser för Zinzino AB är Erik Penser bankaktiebolag

INFORMATION OM FÖRETAGET Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvades bolaget, dels genom en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93% av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är ett säljbolag som använder fristående distributörer som marknadsför och säljer produkter via kommission genom så kallad direktförsäljning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport Q1 2016 publiceras 2016-05-20
Delårsrapport Q2 2016 publiceras 2016-08-31

För ytterligare information:
Dag Bergheim Pettersen, CEO, Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00
Fredrik Nielsen, CFO, Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174

Bilder för fri publicering:
Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579
www.zinzino.se


Zinzino AB är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland, Estland, Polen, Holland, Tyskland, USA och Kanada. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör. Zinzino erbjuder kunderna produkter där kvalitet, miljö, hälsa och en känsla av vardagslyx står i centrum. Zinzinos värderingar präglas av hög kvalitet, närhet till kunden och fokus på aktiv produktutveckling. Produkterna marknadsförs via direktförsäljning. Zinzino äger det norska kunskapsföretaget BioActive Foods AS och forsknings- och produktionsenheten Faun Pharma AS. Sedan år 2005 är Zinzino generalagent för det fransk-belgiska kaffehuset Rombouts & Malongo. Idag har Zinzino ett 90-tal anställda i koncernen. Zinzino har sitt huvudkontor i Göteborg, en fabrik i Oslo och ett kontor i Oslo, Florida samt Helsingfors.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Zinzino Bokslutskommuniké 2015
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från VertivAnnons

Snåla inte på datacentret om ni vill ha flexibelt distansarbete

På många företag kommer de närmaste åren att präglas av distansarbete och av hybridmodeller, med en blandning av närvaro på kontoret och arbete i hemmiljö. Ju mer flexibel individen kan vara, desto hårdare får servrarna i datacentren jobba. Det ställer krav på investeringar av olika slag.

Fördelarna med ökat distansarbete är uppenbara, för att sammanfatta handlar det om att säkra den nödvändiga effektivisering som krävs för att överleva som företag. Ericssons planer är bara ett exempel av många på vad som händer. Ökad lönsamhet kan även komma från lägre kontorshyror, lägre elräkningar och liknande. PwC har undersökt detta fenomen och listar ett flertal aspekter som kanske inte är uppenbara. Även enklare rekrytering bidrar till att minskade utgifter.

Mer distansarbete kräver mer investeringar. Några är uppenbara, till exempel att medarbetarna behöver rejäla och stryktåliga bärbara datorer och tillgång till stabila IT-lösningar för videokonferenser, samarbete med mera. Andra nödvändiga investeringar är svårare att identifiera, som att det krävs nya, och ofta dyra, lösningar för åtkomst och IT-säkerhet.

Så uppgraderar du företagets nätverk

Den typ av investeringar som är lättast att missa är troligtvis det faktum att det krävs mer muskler i våra datacenter. I många fall är det en fråga för tjänsteleverantörer och molnföretag. Men många företag har fortfarande egna datacenter, inte sällan för de mest centrala verksamhetsområdena. Dessa datacenter belastas hårdare idag. Hur mycket varierar, men uppgifter om ökningar på 30 procent är inte ovanliga.

Det kan kanske tyckas konstigt att mer IT-aktivitet långt bort från datacentren innebär att datacentrens kapacitet och driftsäkerhet måste förstärkas. Men utan tillförlitliga knutpunkter i form av datacenter kommer den distribuerade teknikanvändning som är en följd av distansarbetestrenden att fungera sämre och vara mer osäker. 

– Det handlar inte bara om fler servrar för beräkning, fler diskar för lagring av data och större switchar för kommunikation via nätverk och internet. Kraftfullare och mer tillförlitliga lösningar för elförsörjning och stabila lösningar för kylning är lika viktiga säger Daniel Breum, försäljningsansvarig i Norden på Vertiv. 

Förutom traditionella stora datacenter blir det allt vanligare med nya, ofta mindre, anläggningar som byggs ute i kanten av nätverken (det som brukar kallas för edge computing). De knyter samman användare och centrala datacenter. Det ställs ofta speciella krav på den här typen av anläggningar, till exempel på grund av utrymmesbrist. Vertiv som är en ledande leverantör av utrustning för datacenter märker av det här på flera sätt: 

– Många nya datacenter som blir knutpunkter för nätverkstrafik kommer att köras på full kapacitet. All värme som genereras på grund av detta ställer stora krav på kylning, säger Daniel Breum, försäljningsansvarig i Norden på Vertiv.

Det ökade trycket på datacenter är bara ett exempel på indirekta följder vad gäller krav på utrustning till datacenter i pandemins svallvågor. Men den är viktig att ha i bakhuvudet när man planerar nästa års budget. 

Mer information om Vertivs Edge lösningar

Om Vertiv 

Fakta

Vertiv är en ledande leverantör av hårdvara, mjukvara, analyser och tjänster för datacenter. Sortimentet innefattar produkter för energiförsörjning, kylning och IT-infrastruktur, samt tjänster för allt från molnet till ytterkanterna av nätverken. Fokus ligger förutom på kostnadseffektivitet på tillgänglighet och hållbarhet. Vertivs huvudkontor ligger i Columbus, i Ohio i USA. Företaget har cirka 20 000 anställda och bedriver verksamhet i fler än 130 länder däribland Sverige.

 

Mer från Vertiv

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Vertiv och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?