1515

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Zinzino AB (publ)

”Inspire change in life”

Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB

PERIODEN I SAMMANFATTNING
För andra kvartalet 2015 visar samtliga Zinzinos marknader tillväxt mot föregående år. De totala intäkterna uppgår till 112,2 (79,6) mSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 41% mot föregående år för koncernen. Resultat efter skatt uppgår till 4,1 (3,6) mSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,13 (0,13) SEK. Bruttovinstmarginalen uppgår till 30,1% (26,2%), en marginalförbättring på 3,9 procentenheter mot föregående år.

ANDRA KVARTALET, Q2 2015, (jämfört med samma period föregående år, 2014)

 • Totala intäkter uppgick justerat till 112,2 (79,6) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 41%.
 • Rörelseresultatet uppgår till 5,6 (3,5) mSEK och rörelsemarginalen 5,0% (4,4%)
 • Resultat efter skatt uppgår till 4,1 (3,6) mSEK. Resultat per aktie uppgår till 0,13 (0,13) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Zinzino AB har en stabil tillväxt med en försäljningstillväxt på 41 procent.
 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en aktieutdelning på 0,25 SEK per aktie till aktieägarna, vilket medförde att totalt 7,7 mSEK delades ut till aktieägarna för det gånga räkenskapsåret.
 • Årsstämman valde in Pierre Mårtensson i styrelsen. Pierre Mårtensson har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom direktförsäljningsbranchen från hela världen. Torben Lundberg lämnade styrelsen.
 • Årsstämman beslutade att emittera 600 000 teckningsoptioner med lösenkurs 26 kr och löptid till år 2020.
 • Zinzino AB har lanserat en gratis app för iPhone och Android. Syftet med appen är att påminna kunden att ta sin dagliga dos BalanceOil.
 • På Faun Pharma AS har man under kvartalet uppgraderat maskinparken och effektiviserat produktionen. Detta för att kunna höja kvaliteten på varorna ytterligare och hålla en attraktiv prisnivå.
 • Arbetet med etablering i Kanada och Tyskland har fortgått under andra kvartalet. I början av september blir det säljstart i Kanada via det nya dotterbolaget Zinzino Canada Corp.
 • Den procentuella fördelningen av omsättningen mellan produktlinjerna under andra kvartalet 2015 är 23% för Zinzino Coffee och 77% för Zinzino Health.
 • Omsättning för Zinzino Health uppgår till 71,7 (40,3) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 78%.
 • Omsättningen för Zinzino Coffee uppgår till 20,9 (31,5) mSEK, vilket motsvarar en omsättningsminskning på 34%.

KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd:

“Vår vision är att inspirera till en förändring av livsstil hos våra kunder och distributörer och detta ska vi göra genom att vara det mest kundvänliga direktförsäljningsbolaget i världen. Målet är att Zinzino år 2020 ska ha en miljon kunder. Det är ett ambitiöst mål som vi har en stark tro på och har förankrat i vår strategi. Vi använder vårt mål och vår vision som vägvisare i vårt dagliga arbete.

Under andra kvartalet 2015 uppgick vår försäljningstillväxt till 41 %, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samtidigt visade andra kvartalet på en god lönsamhetsutveckling. Det första halvåret uppgick tillväxten till 43 % med en förbättrad bruttovinst-marginal på hela 2,9 procentenheter jämfört med föregående år. Vi är glada över den fortsatt positiva trenden med försäljningstillväxt, ökat antal kunder och förbättrade vinstmarginaler.

Under andra halvåret 2015 kommer vi lansera fler nya produktkoncept som vi tror kommer bidra till att vi uppnår våra ambitiösa finansiella mål- minst 25 % försäljningstillväxt under den kommande treårs- perioden med förbättrat resultat för varje år.

Jag är mycket nöjd med de bakomliggande förbättringar som har gjorts inom produktutveckling och kostnads-reduktion i produktion av våra egna varumärken inom hälsa. Detta kommer att ge oss lägre varukostnad på sikt och avsevärt lägre kapitalbindning i lager med sänkt risk för inkurans.

För att bibehålla tillväxten i koncernen, kommer vi i början av september att etablera oss i Kanada. Vårt kontor i USA kommer administrera Zinzino Kanada. Detta är en naturlig utveckling av vårt engagemang i Nordamerika och vi ser med tillförsikt fram emot en stark försäljningsutveckling i Kanada. Vi har också som målsättning att etablera oss i Tyskland under Q4. Både Tyskland och Kanada är stora marknader som på längre sikt kommer ge oss tillväxt.

Etablering på nya marknader sker på ett resurs- effektivt sätt av vår befintliga organisation. Detta innebär att våra kostnader i etableringsfasen absorberas i verksamheten och hålls på en låg nivå. Vid uppstart och etablering på nya marknader är vår affärsmodell mycket effektiv och lönsam.

Det är nu tre år sen vi gick in i, det för oss då nya, området hälsa. Idag kan vi konstatera att över 75 % av vår försäljning kommer från detta produktsegment. Från början hade vi ett samarbete med det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS, vilket slutade med att vi förvärvade bolaget under 2014. Det har varit ett lyckat förvärv och det är med stor glädje jag konstaterar att vi har förbättrat produktutvecklingen inom våra egna varumärken. Tack vare vår egen produktions-enhet sker produktutvecklingen snabbare och mer precist. Vi kommer att fortsätta detta arbete i stor skala under de kommande åren.

BalanceTest var, tillsammans med BalanceOil, den första produkten vi lanserade inom hälsa, och vi har idag nått en milstolpe då över 100 000 tester utförts på våra kunder och distributörer. Det gör oss till den största aktören på marknaden inom detta område. Vår statistik över testresultaten visar att folk generellt har en obalanserad diet och att behovet för våra produkter är stort på alla marknader där vi har testat våra kunder.

Nyligen lanserade vi en spännande nyhet för våra kunder och distributörer i form av en applikation till mobiltelefoner. Zinzino Balance App är utvecklad för att öka kundlojalitet och kundtillfredsställelse och finns tillgänglig för nedladdning i App Store och Google Play.

Vi har länge arbetat med implementation av en ny IT-plattform. Nu har vi lanserat plattformen och arbetar för fullt med att både ta oss an de utmaningar som en implementation av detta slag naturenligt medför, men också med att ta oss an alla nya möjligheter som öppnas för oss. Implementationen är en stor investering för företaget, men en investering som ger oss ett mycket modernt IT-verktyg. Systemet tar oss rakt in i framtiden och ger oss en helt ny webshop med stora fördelar för intern uppföljning av kunder och distributörer. Dessutom ger systemet distributörerna ett oerhört bra verktyg på fältet. Plattformen kommer att vara ytterligare en bidragande faktor till att vår framgångssaga fortsätter.”
Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Zinzino AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015.

INFORMATION OM FÖRETAGET Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvades bolaget, dels genom en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93% av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är ett säljbolag som använder fristående distributörer som marknadsför och säljer produkter via kommission genom s.k. direktförsäljning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport Q3, 2015, publiceras den 23 november 2015.

För ytterligare information:
Dag Bergheim Pettersen, CEO, Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00
Fredrik Nielsen, CFO, Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174

Bilder för fri publicering:
Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579
www.zinzino.se

Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Norden, Baltikum, Polen, Holland, USA och Kanada. Vi erbjuder kunderna produkter där kvalitet, miljö och hälsa står i centrum. Produktlinjen Zinzino Food består av funktionell mat såsom olja, shake och kaplsar. Produktlinjen Zinzino Coffee består av espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet, närhet till kunden och fokus på aktiv produktutveckling.

Zinzino äger det norska kunskapsföretaget BioActive Foods AS och forsknings- och produktionsenheten Faun Pharma AS. Sedan år 2005 är Zinzino generalagent för det fransk-belgiska kaffehuset Rombouts & Malongo. Idag har Zinzino ett 100- tal anställda i koncernen. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, en produktionsenhet söder om Oslo, samt ett kontor i Florida, USA.


Följande bilagor finns för nedladdning:
Zinzino Delårsrapport Q2 2015
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Atlant FonderAnnons

Så återinvesterar du vinsterna du gjort på börsen

Ännu ett starkt börsår närmar sig sitt slut. Det kan finnas anledning att agera med försiktighet under 2022, så nu kan det vara läge att plocka hem vinsterna och samtidigt återinvestera dem i ett långsiktigt alternativ med låg risk och god avkastning.

Den senaste gången börsen kraschade var i mars 2020 då pandemin blev ett faktum, och påverkade både börser och kreditmarknader världen över. Sen dess har marknaden återhämtat sig kraftfullt. Men enligt många bedömare är det inte längre en fråga om utan när en större nedgång återigen kan vara ett faktum, även om det fortsatt ser ljust ut med en spirande ekonomi, goda företagsvinster och låga räntor.

Vilka alternativ finns det när man tar hem vinster och samtidigt vill ha en vettig avkastning? Det många tänker på i första hand är företagsobligationsfonder. Men, det finns andra alternativ. 

Riskminimering och god avkastning

Ett sådant alternativ är Atlant Opportunity – en marknadsneutral och absolutavkastande alternativ fond som har ambitionen att skapa en positiv avkastning oavsett börsutvecklingen. Fondens fokus är att minimera risker för att ge en jämn och robust avkastning.

– Opportunity ska leverera en hög riskjusterad avkastning som antingen höjer avkastningen i portföljen utan att höja risken, eller sänker risken utan att sänka avkastningen. Den ska helt enkelt fungera som en byggsten i den trygga delen av en bred portfölj, säger säger Taner Pikdöken, förvaltare på Atlant Fonder.

De senaste fem åren har gruppen svenska företagsobligationer gett en avkastning på mellan 10–20 procent beroende på vilken risk fonden har tagit. Under motsvarade tid har Opportunity skapat en avkastning på cirka 30 procent.

Stabil även under pandemin

Även kreditmarknaden kraschade i mars 2020. Opportunity klarade dock nedgången bra, vilket till stor del kan förklaras av fondens stora kassa samt de skydd fonden använder mot stökiga marknader. 

– Vi sålde inte en enda obligation utan kunde istället agera köpare. När andra är stressade säljare vill vi alltid kunna vara köpare, säger Taner Pikdöken.

Opportunity uppvisade en snabb uppgång och stängde året på 5,9 procent. I år är avkastningen 6,6 procent (per den 12 november 2021). Opportunity blev under 2020 utsedd till ”Årets bästa hedgefond 2019” av Privata Affärer.

Om Atlant Fonder

Atlant Fonder är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av fem alternativa investeringsfonder, två företagsobligationsfonder och två aktiefonder. Målet är att leverera en hög riskjusterad avkastning. Atlant Fonders vision är att vara en av Sveriges ledande aktörer inom alternativa investeringar. Fondförmögenheten uppgår till cirka 7 miljarder.

Lär mer här och kontakta Atlant Fonder på info@atlantfonder.se eller 046-39 39 69.

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

Mer från Atlant Fonder

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Atlant Fonder och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?