Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – juni 2015

Andra kvartalet 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2 283 085 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 527 933 SEK ( -2 720 293 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,34 SEK ( -0,37 SEK)

Januari – juni 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 183 935 SEK ( 304 522 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -3 517 717 SEK ( -3 877 423 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -3 896 248 SEK ( -4 314 549 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,52 SEK ( -0,58 SEK) 

Andra kvartalet 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2 283 085 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 527 933 SEK ( -2 720 293 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,34 SEK ( -0,37 SEK)

Januari – juni 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 183 935 SEK ( 304 522 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -3 517 717 SEK ( -3 877 423 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -3 896 248 SEK ( -4 314 549 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,52 SEK ( -0,58 SEK) 

VD-kommentar till perioden

Det andra kvartalet har präglats av strategiskt arbete och förhandlingar kring strukturaffärer i syfte att ge bolaget bättre möjlighet till värdeökning för aktieägarna. Det omvända förvärvet av Aktiebolaget Fastator är genomgripande för REHACT och bolagets huvudsakliga verksamhet ändras inom kort till en ny och intressant nisch inom fastighetssektorn. Aktiebolaget Fastator verkar inte som ett traditionellt fastighetsbolag utan som ett fastighetsinvestmentbolag. Istället för att i huvudsak köpa fastigheter eller hela bestånd investerar man genom att köpa minoritetsposter i andra fastighetsbolag. Inte sällan investerar Fastator i bolag som idag inte finns på börsen och som därmed är oåtkomliga för vanliga privatpersoner. Man skjuter sedan till expertis, affärsnätverk och erfarenhet för att förädla investeringen och när tiden är mogen avyttrar man sitt innehav för att gå vidare till nästa investering. Konceptet har vad jag kan bedöma varit mycket framgångsrikt och man har på några få år byggt upp ett bolag där det egna kapitalet i apportemissionen värderades till drygt 288 miljoner kronor.

På årsstämman den 17 juni röstades förslaget igenom med bred majoritet och jag ser med tillförsikt fram emot att vara delägare i denna nya spännande verksamhet.

Med vänlig hälsning,

Svante Norrestad Bengtsson, VD REHACT AB

Väsentliga händelser under rapportperioden april – juni 2015

 • REHACT genomför en riktad emission riktad till personer med nätverk i fastighetsbranschen i Sverige. Minsta investeringsbelopp är 800 000 kronor i syfte att nå strategiska och kapitalstarka investerare. Emissionskursen baseras på den officiella kursen för aktien innan beslutet med en rabatt om ca 5 procent. I emissionen tecknade sig Joakim Orthén för 2 miljoner kronor och Andreas Bonnier för 1,2 miljoner kronor. Totalt emitteras två miljoner aktier varav tvåhundratusen är röststarka A-aktier.
 • En extra bolagsstämma hålls den 22 maj 2015 för att välja ny styrelse. Stämman beslutar med röstandel som överstiger 95 procent att entlediga Jerzy Hawranek från styrelsen och ge övriga i sittande styrelse fortsatt förtroende.
 • Aktieägare som representerar ca 34 % av kapitalet och 46 % av rösterna lägger ett förslag om att årsstämman skall ges möjlighet att besluta om köp av Aktiebolaget Fastator genom en apportemission. Genom köpet av Aktiebolaget Fastator förväntas Bolaget få tillgång till en fastighetsportfölj och ett nätverk med direkt koppling till fastighetsbranschen och därmed hög trovärdighet. Vidare produktutveckling får också ytterligare möjlighet att skifta från teknikfokus till kundfokus. Samtidigt köps ett bolag som idag visar positivt resultat vilket skapar möjlighet för en större långsiktighet i verksamheten
 • Ett förvärvsavtal med aktieägarna till Aktiebolaget Fastator undertecknas den 16 juni. Aktiebolaget Fastator värderas till 288 miljoner kronor utifrån en värderingsmodell baserad på eget kapital. Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande och betalning skall ske med maximalt 96 000 000 aktier av serie B i REHACT värderade till 3 kronor per aktie.
 • Årsstämman den 17 juni 2015 beslutar att godkänna förvärvet av Aktiebolaget Fastator. Samtliga styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet. Till ny styrelse Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Mats Lundberg, Joachim Kuylenstierna samt Svante Norrestad Bengtsson. Stämman beslutar även om ändringar av bolagsordningen för att möjliggöra apportemissionen samt att därefter genomföra en sammanläggning av aktier där åtta (8) gamla aktier blir en (1) ny aktie.
  • Förvärvet av AB Fastator innebär en ändring av bolagets huvudinriktning och bolagen har under sommaren arbetat med att ta fram en ny bolagsbeskrivning för Börsen. Under tiden fram till denna har godkänts är REHACTs B-aktie observationslistad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Kommande rapportdatum

2015-11-26: Delårsrapport Q3 2015

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 01 550

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 26 augusti 2015.

Svante Norrestad Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och marknadsför ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som beräknas sänka behovet av köpt energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?