1515
Annons

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – juni 2015

Andra kvartalet 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2 283 085 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 527 933 SEK ( -2 720 293 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,34 SEK ( -0,37 SEK)

Januari – juni 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 183 935 SEK ( 304 522 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -3 517 717 SEK ( -3 877 423 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -3 896 248 SEK ( -4 314 549 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,52 SEK ( -0,58 SEK) 

Andra kvartalet 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2 283 085 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 527 933 SEK ( -2 720 293 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,34 SEK ( -0,37 SEK)

Januari – juni 2015 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 183 935 SEK ( 304 522 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -3 517 717 SEK ( -3 877 423 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -3 896 248 SEK ( -4 314 549 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,52 SEK ( -0,58 SEK) 

VD-kommentar till perioden

Det andra kvartalet har präglats av strategiskt arbete och förhandlingar kring strukturaffärer i syfte att ge bolaget bättre möjlighet till värdeökning för aktieägarna. Det omvända förvärvet av Aktiebolaget Fastator är genomgripande för REHACT och bolagets huvudsakliga verksamhet ändras inom kort till en ny och intressant nisch inom fastighetssektorn. Aktiebolaget Fastator verkar inte som ett traditionellt fastighetsbolag utan som ett fastighetsinvestmentbolag. Istället för att i huvudsak köpa fastigheter eller hela bestånd investerar man genom att köpa minoritetsposter i andra fastighetsbolag. Inte sällan investerar Fastator i bolag som idag inte finns på börsen och som därmed är oåtkomliga för vanliga privatpersoner. Man skjuter sedan till expertis, affärsnätverk och erfarenhet för att förädla investeringen och när tiden är mogen avyttrar man sitt innehav för att gå vidare till nästa investering. Konceptet har vad jag kan bedöma varit mycket framgångsrikt och man har på några få år byggt upp ett bolag där det egna kapitalet i apportemissionen värderades till drygt 288 miljoner kronor.

På årsstämman den 17 juni röstades förslaget igenom med bred majoritet och jag ser med tillförsikt fram emot att vara delägare i denna nya spännande verksamhet.

Med vänlig hälsning,

Svante Norrestad Bengtsson, VD REHACT AB

Väsentliga händelser under rapportperioden april – juni 2015

 • REHACT genomför en riktad emission riktad till personer med nätverk i fastighetsbranschen i Sverige. Minsta investeringsbelopp är 800 000 kronor i syfte att nå strategiska och kapitalstarka investerare. Emissionskursen baseras på den officiella kursen för aktien innan beslutet med en rabatt om ca 5 procent. I emissionen tecknade sig Joakim Orthén för 2 miljoner kronor och Andreas Bonnier för 1,2 miljoner kronor. Totalt emitteras två miljoner aktier varav tvåhundratusen är röststarka A-aktier.
 • En extra bolagsstämma hålls den 22 maj 2015 för att välja ny styrelse. Stämman beslutar med röstandel som överstiger 95 procent att entlediga Jerzy Hawranek från styrelsen och ge övriga i sittande styrelse fortsatt förtroende.
 • Aktieägare som representerar ca 34 % av kapitalet och 46 % av rösterna lägger ett förslag om att årsstämman skall ges möjlighet att besluta om köp av Aktiebolaget Fastator genom en apportemission. Genom köpet av Aktiebolaget Fastator förväntas Bolaget få tillgång till en fastighetsportfölj och ett nätverk med direkt koppling till fastighetsbranschen och därmed hög trovärdighet. Vidare produktutveckling får också ytterligare möjlighet att skifta från teknikfokus till kundfokus. Samtidigt köps ett bolag som idag visar positivt resultat vilket skapar möjlighet för en större långsiktighet i verksamheten
 • Ett förvärvsavtal med aktieägarna till Aktiebolaget Fastator undertecknas den 16 juni. Aktiebolaget Fastator värderas till 288 miljoner kronor utifrån en värderingsmodell baserad på eget kapital. Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande och betalning skall ske med maximalt 96 000 000 aktier av serie B i REHACT värderade till 3 kronor per aktie.
 • Årsstämman den 17 juni 2015 beslutar att godkänna förvärvet av Aktiebolaget Fastator. Samtliga styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet. Till ny styrelse Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Mats Lundberg, Joachim Kuylenstierna samt Svante Norrestad Bengtsson. Stämman beslutar även om ändringar av bolagsordningen för att möjliggöra apportemissionen samt att därefter genomföra en sammanläggning av aktier där åtta (8) gamla aktier blir en (1) ny aktie.
  • Förvärvet av AB Fastator innebär en ändring av bolagets huvudinriktning och bolagen har under sommaren arbetat med att ta fram en ny bolagsbeskrivning för Börsen. Under tiden fram till denna har godkänts är REHACTs B-aktie observationslistad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Kommande rapportdatum

2015-11-26: Delårsrapport Q3 2015

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 01 550

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 26 augusti 2015.

Svante Norrestad Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och marknadsför ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som beräknas sänka behovet av köpt energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från NedermanAnnons

Sänk elförbrukningen i industrin – med hjälp av IIoT

En välfungerande luftfiltreringsanläggning är kritisk för en god arbetsmiljö, optimerad produktion och minimal energiförbrukning i tillverkningsindustrin. Aktiv övervakning av processerna kan avvärja problem som förhindrar effektiv drift – och samtidigt minska elförbrukningen.

Studier visar att upp till 70 procent av den el som förbrukas i tillverkningsindustrin går till industriella motorsystem som fläktar, kompressorer och materialhanteringsutrustning. Genom att nyttja Industry Internet of Things (IIoT) och med hjälp av SmartFilters aktivt övervaka olika processer kan verksamheter snabbt vidta åtgärder vid avvikelser. Detta gör det möjligt att arbeta hållbart och energieffektivt – men enligt Magnus Edmén, VP E&FT / Head of Sales Area EMEA på Nederman, krävs det dock en större förståelse för den digitala teknikens möjligheter i branschen.

– Kunskapsbristen om vikten av en välfungerande industriell luftfiltrering är ofta boven i moderniseringsprocessen av stora industrier. Även om luftfiltreringsanläggningen är produktionskritisk har många verksamheter inte full kontroll över sina luftfiltreringsanläggningar och hur de bör styras för bästa möjliga effekt.

Han berättar att filtreringsanläggningar i vissa fall är avgörande för tillverkningen; om den slutar fungera stannar produktionen. I andra fall kan driftstörningar leda till utsläpp av cancerogen svetsrök – eller i värsta fall bidra till brand eller dammexplosion. Sett till energibesparing går det att göra mycket med hjälp av IIoT; om filter exempelvis bara rengörs när det faktiskt behövs kan det leda till minskade trycklyftsbehov och tillhörande elförbrukning.

Automatiserade energibesparingar

Nedermans SmartFilter är ett multifunktionellt luftreningsfilter som är lämpligt för industriella avfall såsom rök, träspån och annat brännbart damm. Utöver att filtrera industriluften samlar det in data som ger användaren värdefull information om omedelbara och möjliga framtida underhållsbehov. I de mest avancerade smarta filtren styrs anläggningen automatiskt mot en så låg energianvändning som möjligt med hjälp av egenutvecklade algoritmer. 

Edmén anser att IIoT möjliggör effektiv realtidskommunikation så att verksamheter får bättre kontroll på sin elförbrukning och sina produktions- och arbetsmiljörisker. 

– 95 procent av världens befolkning utsätts för dålig luftkvalitet, samtidigt ökar konsumenternas krav på företagens transparens och ansvar. Även industrin behöver anpassa sig till nutiden och en vanlig missuppfattning är att hållbarhet och lönsamhet inte går ihop. Nya miljötekniska uppfinningar kan optimera energiförbrukning och arbetsmiljö, samtidigt som de kan sänka kostnader och möjliggöra en lönsam hållbarhetspolicy. 

Ta kontroll över luftflöden

Magnus har arbetat med miljöteknik i över 20 år och är väl medveten om riskerna som kan komma med bristande kunskap om energikonsumtion och miljörisker inom industrin. I och med att många tillverkningsföretag tidigare saknat tillräckliga data har steget mot hållbara lösningar inte tagits. Han konstaterar att IIoT-lösningar kan hjälpa industrin att förbättra fabrikens luftflöden och minska faror som skadliga utsläpp kan innebära för både hälsa och miljö.

– Nu är elfrågan större än vad den har varit på länge. I och med att industrin behöver vara effektiv och hållbar krävs nya arbetssätt för att hålla nere förbrukningen, utan att tumma på kvalitet eller säkerhet. Nedermans SmartFilters kan förenkla för industrin i stort genom att optimera luftfiltreringen och processerna runtomkring den.

Läs mer här!  

 

 

Mer från Nederman

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nederman och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera