Delårsrapport januari – juni 2015

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 277 kronor per aktie jämfört med 250 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,5 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 10,0 procent. Substansvärdet per den 17 augusti uppgick till 293 kronor per aktie. [1]
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 15,6 procent under perioden och överträffade därmed index (SIXRX).

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 12 procent till 2 211 (1 970) Mkr, innebärande en oförändrad utveckling för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12 procent till 2 161 (1 935) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 246 (207) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,4 (10,7) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Under kvartalet har Latour Industries förvärvat Produal, med 95 anställda och 18 MEUR i årsomsättning. Specma Group har förvärvat Hydraulikhuset med 26 anställda och 60 Mkr i årsomsättning. REAC har fullföljt avtalet om att förvärva en mindre rörelse från Ergolet Group i Polen.

Januari till juni

 • Industriföretagens orderingång ökade med 14 procent till 4 355 (3 813) Mkr, innebärande en ökning med 1 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 14 procent till 4 191 (3 665) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 0,2 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 453 (331) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,8 (9,0) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 872 (897) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt, inkluderat realisationsvinster på 670 Mkr, uppgick till 1 735 (829) Mkr, vilket motsvarar 10,88 (5,20) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 3 599 (2 543) Mkr vid utgången av juni, och motsvarar 7,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
 • Latour förvärvade i juni 18 procent av aktierna i Steelwrist.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under halvåret med 15,5 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 10,0 procent.
 • Minskad ägarandel i Nobia till 10,1 procent efter avyttring av 5 395 000 aktier. Tidigare under året förvärvades 30,1 procent av aktierna i Troax, med en årsomsättning på cirka 900 Mkr.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Latour offentliggör avsikten att avyttra affärsområdet Specma Group.

[1] Substansvärdet den 17 augusti 2015 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 17 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ORD

”Trots att volymutvecklingen justerat för valutaeffekter är svag, är det glädjande att kunna redovisa ytterligare ett resultatmässigt riktigt bra kvartal. Vi har en svagt positiv utveckling i stora delar av Europa, där den mest betydande delen av Latours industrirörelse verkar. Vi ser en starkare positiv utveckling för våra verksamheter i Asien och Nordamerika, även om dessa marknader fortfarande är en liten del av vår omsättning.

Under andra kvartalet var orderingången oförändrad i industrirörelsen, justerat för valutaeffekter och förvärv. Nettoomsättningen minskade med 1 procent. Den svaga volymutvecklingen i kvartalet nyanseras något av att främst Nord-Lock mäts mot ett mycket starkt kvartal föregående år. Inklusive förvärv och valuta var tillväxten i industrirörelsen 12 procent i såväl orderingång som fakturering. Orderingången överstiger faktureringen hittills i år med över 160 Mkr.

När vi jämför med det justerade resultatet föregående år, ökade resultatet med 19 procent till 246 (207) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,4 (10,7) procent. Latour Industries står för den största vinstökningen från en tidigare låg nivå. Hultafors Group och Specma Group bidrar också med bra vinstökningar.

Vi ser fortfarande goda förutsättningar till att redovisa bra resultat även i en relativt svag marknadsutveckling. Vi styr våra verksamheter utifrån att vi inte kan räkna med någon betydande hjälp från konjunkturen. Vi håller dock inte igen på satsningar inom produktutveckling och försäljning.

Förvärvsaktiviteten blev något högre i den helägda rörelsen under andra kvartalet. REAC inom Latour Industries fullföljde avtalet om att förvärva delar av Ergolet Group i Polen. Verksamheten omsätter 30 Mkr och är baserad i Jasien i Polen, och tryggar REACs försörjningskedja av viktiga komponenter.

Latour Industries förvärvade vidare Produal, en ledande finsk tillverkare av utrustning för mätning och rumsreglering inom byggnadsautomation. Produal har 95 anställda och omsätter 18 MEUR med mycket god lönsamhet, och verkar inom ett område som är närliggande våra tidigare innehav inom energieffektivisering av fastigheter Kabona, Bastec och Elvaco.

Specma Group genomförde ett mindre förvärv under kvartalet genom köpet av Hydraulikhuset. Bolaget har 26 anställda och omsätter cirka 60 Mkr. Förvärvet stärker Specmas position inom såväl hydrauliksystem som eftermarknaden i västra Sverige.

Vi har samtidigt valt att meddela vår avsikt att avyttra affärsområdet Specma Group. I takt med att vi blivit mer stringenta i vår förvärvsstrategi, där vi uttalat fokuserar på verksamheter med egna produkter och varumärken, faller det sig naturligt att avyttra Specma. Specma, med en årsomsättning på 1,3 miljarder SEK, har ett betydande inslag av trading i sin verksamhet, och är en liten aktör på den stora hydraulikmarknaden, med begränsade möjligheter till egen expansion utanför Norden.

De flesta av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för andra kvartalet. Det är överlag en mycket positiv utveckling som bolagen rapporterar om både vad gäller tillväxt och lönsamhet, även om marknadens förväntningar i enskilda fall låg ännu högre. Flera bolag har fortsatt att genomföra förvärv. Särskilt spännande är Swecos offentliga uppköpserbjudande av holländska Grontmij, ett förvärv som kommer att göra Sweco till den ledande teknikkonsulten i Europa när förvärvet blir klart. Latour minskade under kvartalet sitt ägande i Nobia till 10,1 procent.

Börsportföljens värde har under första halvåret ökat med 15,5 procent, vilket är bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 10,0 procent. Substansvärdet i Latour ökade under första halvåret 2015 med 13,5 procent justerat för utdelning till 277 kronor per aktie.

Slutligen har Latour även till sin portfölj av övriga onoterade innehav förvärvat 18 procent av aktierna i Steelwrist. Steelwrist utvecklar, tillverkar och säljer tillbehör som ökar effektiviteten, användarvänligheten och säkerheten hos grävmaskiner och hade 2014 en årsomsättning på 116 Mkr.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 92. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1013255&s=1&k=8ABB9B66098FBCFB25C13C5C7A5B37DB

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2015 kl. 08.30.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-jun 2015

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från RegSmart Life ScienceAnnons

Stort behov av regulatorisk kunskap inom läkemedelsindustrin

Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.
Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.

En möjliggörare med gedigen regulatorisk grund från både myndighet och industri. Så beskriver RegSmart Life Science grundare, Marie Gårdmark och Agneta Larhed, bolaget som hjälper både företag och forskare med allt från produktutveckling till regulatoriska frågor. 

Det var redan på apotekarutbildningen vid Uppsala universitet som Marie Gårdmark och Agneta Larhed lärde känna varandra. I dag har Marie en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och regulatoriska frågeställningar och Agneta har stor erfarenhet inom formuleringsutveckling av läkemedel – en riktigt bra kombination enligt de själva: 

– Vi kommer båda från tjänster på Läkemedelsverket. Jag var chef för tillståndsverksamheten rörande läkemedel och Agneta var vetenskapligt ansvarig inom området farmaci och bioteknologi. Under våra år på myndigheten såg vi att det fanns ett stort behov av regulatorisk kunskap inom industrin, framförallt bland småföretagare och forskare. Det sådde fröet till RegSmart. När erbjudandet kom att starta ett bolag tillsammans med Center for Translational Research så kändes det som ett enkelt beslut, säger Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare. 

– Det som gör oss unika på marknaden är vår bredd. Vi balanserar regulatoriska, vetenskapliga och kommersiella behov och förutsättningar vilket är värdefullt i arbetet med så väl tidig utveckling som inför marknadsgodkännande. Jag och Marie kompletterar varandra och vi har ett bra helhetsperspektiv med fokus på företagens mål, tillägger Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare. 

Använda riktlinjer på rätt sätt

Just helhetsperspektivet är extra viktigt poängterar Marie Gårdmark. Det gäller att utgå från vilka produkter som bolaget faktiskt vill ha ut på marknaden i slutändan – något som mindre företag inte alltid tänker på: 

– De blir lätt uppslukade av den fas som de befinner sig i just nu och inför de problem de möter dagligdags. Genom att istället ha ett klart affärsmål med sin produkt från start, blir det lättare att förstå vad man behöver göra för att nå dit. Här är det viktigt att veta hur man kan ta hjälp av riktlinjer och regler under resans gång för att uppnå sina kommersiella intressen, säger Marie Gårdmark. 

Men, det handlar inte bara om att läsa riktlinjer – det  gäller också att förstå sammanhanget, säger Agneta Larhed. RegSmarts roll är att vara lösningsfokuserade och deras arbete går snarare ut på att förstå syftet med riktlinjerna, och hjälpa kunden att förstå vart lagstiftningen är på väg. 

– Då får man bättre koll på vad man behöver eller inte behöver göra, och kan se både närliggande risker och möjligheter i utvecklingsarbetet. Vi har tre ledord som vi utgår från: vetenskaplighet, regulatorisk relevans och fit for purpose. Fit for purpose innebär att man utgår ifrån det man vill uppnå och därefter bestämmer vilka studier eller tester man ska göra istället för att bara hålla sig fast vid en riktlinje och göra som man alltid har gjort, säger Marie Gårdmark. 

Stort engagemang och framåtanda 

I augusti firar bolaget ett år och utvecklingen har varit över de båda grundarnas förväntan. De har nyligen rekryterat tre nya spetskompetenser som ska täcka upp inom dels det medicintekniska området, dels inom läkemedelstillverkning. 

– Det är väldigt roligt att få ta del av så många spännande idéer från företag och forskare som jobbar med alla dessa fantastiska utvecklingsprojekt inom läkemedel och medicinteknik. Det finns ett sådant engagemang och en stark framåtanda, vilket är härligt att kunna vara en del av! säger Agneta Larhed.

– För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av life science-sektorn i Sverige och det är något som vi gör på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa små forskande företag med regulatorisk kunskap så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Det regulatoriska behöver inte förhindra eller försvåra – det gäller bara att fokusera på sin produkt och se möjligheterna, avslutar Marie Gårdmark.

Fakta RegSmart Life Science
RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019. Företaget är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. I dagsläget har företaget fem anställda och kontor i Uppsala. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar för både läkemedel och medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden.
EXTERN LÄNK: Läs mer här 

Mer från RegSmart Life Science

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RegSmart Life Science och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?