Annons

Delårsrapport januari – juni 2015

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 277 kronor per aktie jämfört med 250 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,5 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 10,0 procent. Substansvärdet per den 17 augusti uppgick till 293 kronor per aktie. [1]
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 15,6 procent under perioden och överträffade därmed index (SIXRX).

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 12 procent till 2 211 (1 970) Mkr, innebärande en oförändrad utveckling för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12 procent till 2 161 (1 935) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 246 (207) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,4 (10,7) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Under kvartalet har Latour Industries förvärvat Produal, med 95 anställda och 18 MEUR i årsomsättning. Specma Group har förvärvat Hydraulikhuset med 26 anställda och 60 Mkr i årsomsättning. REAC har fullföljt avtalet om att förvärva en mindre rörelse från Ergolet Group i Polen.

Januari till juni

 • Industriföretagens orderingång ökade med 14 procent till 4 355 (3 813) Mkr, innebärande en ökning med 1 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 14 procent till 4 191 (3 665) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 0,2 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 453 (331) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,8 (9,0) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 872 (897) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt, inkluderat realisationsvinster på 670 Mkr, uppgick till 1 735 (829) Mkr, vilket motsvarar 10,88 (5,20) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 3 599 (2 543) Mkr vid utgången av juni, och motsvarar 7,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
 • Latour förvärvade i juni 18 procent av aktierna i Steelwrist.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under halvåret med 15,5 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 10,0 procent.
 • Minskad ägarandel i Nobia till 10,1 procent efter avyttring av 5 395 000 aktier. Tidigare under året förvärvades 30,1 procent av aktierna i Troax, med en årsomsättning på cirka 900 Mkr.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Latour offentliggör avsikten att avyttra affärsområdet Specma Group.

[1] Substansvärdet den 17 augusti 2015 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 17 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ORD

”Trots att volymutvecklingen justerat för valutaeffekter är svag, är det glädjande att kunna redovisa ytterligare ett resultatmässigt riktigt bra kvartal. Vi har en svagt positiv utveckling i stora delar av Europa, där den mest betydande delen av Latours industrirörelse verkar. Vi ser en starkare positiv utveckling för våra verksamheter i Asien och Nordamerika, även om dessa marknader fortfarande är en liten del av vår omsättning.

Under andra kvartalet var orderingången oförändrad i industrirörelsen, justerat för valutaeffekter och förvärv. Nettoomsättningen minskade med 1 procent. Den svaga volymutvecklingen i kvartalet nyanseras något av att främst Nord-Lock mäts mot ett mycket starkt kvartal föregående år. Inklusive förvärv och valuta var tillväxten i industrirörelsen 12 procent i såväl orderingång som fakturering. Orderingången överstiger faktureringen hittills i år med över 160 Mkr.

När vi jämför med det justerade resultatet föregående år, ökade resultatet med 19 procent till 246 (207) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,4 (10,7) procent. Latour Industries står för den största vinstökningen från en tidigare låg nivå. Hultafors Group och Specma Group bidrar också med bra vinstökningar.

Vi ser fortfarande goda förutsättningar till att redovisa bra resultat även i en relativt svag marknadsutveckling. Vi styr våra verksamheter utifrån att vi inte kan räkna med någon betydande hjälp från konjunkturen. Vi håller dock inte igen på satsningar inom produktutveckling och försäljning.

Förvärvsaktiviteten blev något högre i den helägda rörelsen under andra kvartalet. REAC inom Latour Industries fullföljde avtalet om att förvärva delar av Ergolet Group i Polen. Verksamheten omsätter 30 Mkr och är baserad i Jasien i Polen, och tryggar REACs försörjningskedja av viktiga komponenter.

Latour Industries förvärvade vidare Produal, en ledande finsk tillverkare av utrustning för mätning och rumsreglering inom byggnadsautomation. Produal har 95 anställda och omsätter 18 MEUR med mycket god lönsamhet, och verkar inom ett område som är närliggande våra tidigare innehav inom energieffektivisering av fastigheter Kabona, Bastec och Elvaco.

Specma Group genomförde ett mindre förvärv under kvartalet genom köpet av Hydraulikhuset. Bolaget har 26 anställda och omsätter cirka 60 Mkr. Förvärvet stärker Specmas position inom såväl hydrauliksystem som eftermarknaden i västra Sverige.

Vi har samtidigt valt att meddela vår avsikt att avyttra affärsområdet Specma Group. I takt med att vi blivit mer stringenta i vår förvärvsstrategi, där vi uttalat fokuserar på verksamheter med egna produkter och varumärken, faller det sig naturligt att avyttra Specma. Specma, med en årsomsättning på 1,3 miljarder SEK, har ett betydande inslag av trading i sin verksamhet, och är en liten aktör på den stora hydraulikmarknaden, med begränsade möjligheter till egen expansion utanför Norden.

De flesta av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för andra kvartalet. Det är överlag en mycket positiv utveckling som bolagen rapporterar om både vad gäller tillväxt och lönsamhet, även om marknadens förväntningar i enskilda fall låg ännu högre. Flera bolag har fortsatt att genomföra förvärv. Särskilt spännande är Swecos offentliga uppköpserbjudande av holländska Grontmij, ett förvärv som kommer att göra Sweco till den ledande teknikkonsulten i Europa när förvärvet blir klart. Latour minskade under kvartalet sitt ägande i Nobia till 10,1 procent.

Börsportföljens värde har under första halvåret ökat med 15,5 procent, vilket är bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 10,0 procent. Substansvärdet i Latour ökade under första halvåret 2015 med 13,5 procent justerat för utdelning till 277 kronor per aktie.

Slutligen har Latour även till sin portfölj av övriga onoterade innehav förvärvat 18 procent av aktierna i Steelwrist. Steelwrist utvecklar, tillverkar och säljer tillbehör som ökar effektiviteten, användarvänligheten och säkerheten hos grävmaskiner och hade 2014 en årsomsättning på 116 Mkr.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 92. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1013255&s=1&k=8ABB9B66098FBCFB25C13C5C7A5B37DB

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2015 kl. 08.30.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-jun 2015

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från TelenorAnnons

Företagens vanligaste misstag – när de satsar på IoT-teknik

Spräckta tidsplaner, överdrivet teknikfokus – och skenande kostnader.

Här är de vanligaste misstagen när företag ska satsa på uppkopplad teknik.

– Det viktigaste är att hitta ett tydligt kundvärde och en nytta alla förstår, säger Niklas Agerhem, affärsansvarig hos Telenor IoT.

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

Svårt att få företagets IoT-satsning att lyfta? Ni är inte ensamma. En undersökning Telenor gjort bland 100 svenska traditionella industribolag som lanserar IoT-teknik visar att endast ett av tio företag når 20 procent eller mer av sina uppsatta mål inom tre år. Det går alltså betydligt långsammare än förväntat för de flesta.

– Vi har gått tillbaka till deras målsättningar och vilka volymer de planerat att koppla upp och jämfört de siffrorna med läget tre år senare. Ett trettiotal bolag djupintervjuade vi. Där insåg vi att endast tre bolag lyckats nå sina mål fullt ut, berättar Niklas Agerhem.

– Fasen där man bestämmer varför man ska koppla upp sina produkter är oerhört viktig. Att ställa sig frågan vilket kundvärde detta ger är steg ett, och svaret på den frågan måste sedan förankras hos företagsledningen. De måste ge någon mandatet att genomföra uppdraget. Det kanske överraskar vissa, men det handlar om att driva en affärstransformation, säger Agerhem och fortsätter:

– Istället är det rätt vanligt att man fastnar i teknikdiskussioner och att en för stor del av budgeten går åt till att bygga ”den perfekta teknikplattformen”. Risken är att man bygger tekniken isolerat från omgivningen och att man utvecklar något annat än vad att kunden behöver.  

Kostanden per produkt blev för hög

Utifrån undersökningen går det också att dra slutsatsen att de allra flesta underskattar hur lång tid IoT-satsningarna kommer att ta – att få till en fungerande teknisk lösning är bara ett av stegen för att bygga upp den uppkopplade verksamheten.

– I djupintervjuerna diskuterade vi mycket med bolagens affärschefer kring return on investment och problem man hade upplevt runt detta. Även när man kunde påvisa starkt kundvärde var det vanligt att man överskattat både storlek och snabbhet för nya intäktsströmmar. Det som också var gemensamt var att projekten kostade mer och tog längre tid än beräknat. I flera fall hade man byggt lösningar för att hantera hundratusentals produkter, men hade endast kopplat upp en bråkdel. Kostnaden utslagen per produkt blev då för hög. När tekniken dessutom senare krävde generationsskifte och nya investeringar så stod man inför jobbiga vägval kring hur man skulle gå vidare. 

Men hur vet man när man ska satsa eller bromsa i dessa satsningar?

– Ibland måste man bara bestämma sig för ett spår och köra på. Viktigast är att ha en tydlig kontakt med kunderna, löser satsningen deras problem skapar du kundlojalitet och en bättre upplevelse. 

Agerhem konstaterar att många bolag fastnar på vägen när IoT-satsningarna inte riktigt går som planerat. Många gånger behöver man ny kompetens inom områden som ligger utanför bolagets kärnverksamhet. En enkel lösning kan då istället vara att ta hjälp utifrån – vilket gäller både rådgivning och tjänster:

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med kunder som behöver göra precis det här. Vi kan se de vanliga problemen som dyker upp och hantera dessa. Man får tillgång till teknik och uppkoppling utan att behöva göra något själv. Det gör också att man snabbt får en lösning i handen, tiden innan något går ut till kund blir rejält kortare.

Han målar upp ett exempel med ett ventilationsföretag som såg fördelarna i uppkopplad teknik, men inte riktigt visste hur man skulle ta sig an IoT-satsningen:

– De valde att jobba med vår färdiga tjänst. De slapp lägga tid på utveckling och göra egna misstag när man bygger själv. Istället berättade de för oss vilken typ av information de behöver få ut av sin uppkopplade utrustning och vi löste det. De kunde snabbt presentera lösningen framför kund och få feedback. Förutom mindre investeringar så kan de lägga mer krut på att driva förändringsresan med sina kunder. 

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

 

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera