Annons

Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Ulrik Svensson och Märta Schörling. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 525 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2016, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling (ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Ulrik Svensson (ordförande) och Malin Persson till ledamöter i revisionsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 12 kr per aktie för räkenskapsåret 2014 samt att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 6 maj 2015.

Valberedning

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) samt nyvaldes Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Aktiesplit och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av aktier (s.k. split) 10:1 samt att ändra bolagsordningen i Paragraf 4 Aktier.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 130 procent av den fasta ersättningen, förutom för två ledande befattningshavare där den övre gränsen detta år utgör maximalt 170 procent inkluderande möjlig integrationsbonus. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader. För andra ledande befattningshavare gäller vanligtvis en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

För ytterligare information kontakta:

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2014 uppgick till 8 919 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Årsstämma i HEXPOL AB

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från EKNAnnons

”Vi kan erbjuda finansiering tidigare än andra”

Kim Larsson Nyheim är chef för Nordeas specialistenhet Startup & Growth.
Kim Larsson Nyheim är chef för Nordeas specialistenhet Startup & Growth.

Snabbväxande och skalbara techbolag står inför utmaningar i det nya marknadsklimatet. Men genom att samarbeta med bland andra EKN, Exportkreditnämnden, har Nordeas specialistenhet Startup & Growth möjlighet att fortsätta ge viktiga krediter till bolagskunderna – och det till lägre risk.

Fånga upp framtidens giganter och behåll bra kunder – läs mer om EKN:s garantier

Efter att konceptet gjort succé i Finland startade Nordea för fem år sedan specialistenheten Startup & Growth i Sverige. Här arbetar man specifikt mot digitala och techdrivna tillväxtbolag och stöttar deras tillväxtresor genom finansiering och rådgivning. Sedan årsskiftet är Kim Larsson Nyheim chef för enheten.

– Det är otroligt kul att få jobba med de här snabbväxande bolagen. Det händer så mycket och jag får träffa väldigt smarta och intressanta personer från både företags- och investerarsidan, säger Kim Larsson Nyheim.

Han menar att en av styrkorna med Nordea Startup & Growth är att de kan vara mer framåtlutade med finansiering än man vanligtvis är inom banksektorn.

– Inom klassisk banking vill man se kanske tre år med positivt resultat och gedigna säkerheter. Men vi kan erbjuda våra bolagskunder finansiering mycket tidigare – om vi ser att de har en underliggande lönsamhet.

Ett skifte för sektorn

Frågan om finansiering har ställts på sin spets för tillväxtföretagen det senaste året. I den tidigare lågräntemiljön har många bolag kunnat fokusera på att visa upp ambitiösa expansionsplaner för potentiella investerare, men nu är läget ett annat. Enligt Kim Larsson Nyheim finns det fortfarande mycket kapital ute på marknaden, men investerare är avvaktande. Då kan en rådgivande affärspartner på banken vara extra värdefull.

– Eftersom vi har daglig dialog med investerare vet vi hur de tänker och vad de håller utkik efter just nu. I dag ser vi ser till exempel att vi närmar oss varandra i hur vi analyserar bolagen. Dessutom vet vi vad andra bolag gör för att anpassa sig till den nya verkligheten, till exempel hur de justerar sina tillväxtstrategier för att premiera lönsamhet och likviditet över expansion. Allt detta är värdefull information för våra kunder, säger han.

Minskar risken med EKN

Nordea Startup & Growth arbetar långsiktigt och stöttar bolag genom hela sin tillväxtresa. För att fortsätta erbjuda finansiering även när det är turbulent på marknaden samarbetar de gärna med aktörer som EKN, Exportkreditnämnden, en myndighet med uppdrag att främja svensk export. EKN har en rörelsekreditgaranti som riktar sig just till tillväxtbolag, Exportsprånget, och när den används står EKN för upp till 75 procent av bankens kreditrisk.

– Att samarbeta med EKN gör att vi kan fortsätta titta på finansiering till de snabbväxande techbolagen. Det gör i sin tur oss till en än mer relevant partner för våra kunder, särskilt i dessa tider, säger Kim Larsson Nyheim.

Nordea Startup & Growth och EKN samarbetar gärna med bolag som går mot lönsamhet och behöver en rörelsekredit för att balansera likviditeten.

– Det är till exempel vanligt att bolag har säsongsvariationer att hantera och då kan en rörelsekredit vara en bra lösning. Genom att stötta de snabbväxande techbolagens likviditetshantering skapar vi och EKN bättre förutsättningar för deras tillväxtresa, marknadsklimatet till trots.

Läs mer om EKN:s garantier – hjälp företag med goda framtidsutsikter att växa

 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera