1515

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari – december 2014

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 22 893 (149 820) SEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 236 629 (-1 442 525) SEK
 • Nedskrivningar uppgick till -672  848 (0) SEK
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -3 279 466 (-1 928 019) SEK
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,60 (-0,32) SEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 479 675 (472 103) SEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -6 783 322 (-4 369 158) SEK
 • Nedskrivningar uppgick till -672 848 (0) SEK
 • Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -8 477 888 (-5 246 333) SEK
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -1,56 (-0,88) SEK
 • Likvida medel per den 31 december 2014 uppgick till 13 781 119 SEK
 • Soliditet per den 31 december 2014 uppgick till 58% (55%)

HELÅR 2014

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 22 893 (149 820) SEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 236 629 (-1 442 525) SEK
 • Nedskrivningar uppgick till -672  848 (0) SEK
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -3 279 466 (-1 928 019) SEK
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,60 (-0,32) SEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 479 675 (472 103) SEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -6 783 322 (-4 369 158) SEK
 • Nedskrivningar uppgick till -672 848 (0) SEK
 • Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -8 477 888 (-5 246 333) SEK
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -1,56 (-0,88) SEK
 • Likvida medel per den 31 december 2014 uppgick till 13 781 119 SEK
 • Soliditet per den 31 december 2014 uppgick till 58% (55%)

HELÅR 2014

VD-kommentar till perioden

Det fjärde kvartalet var en tid av omvälvning för REHACT. Styrelsen tvingades konstatera att verksamheten i Polen och utvecklingen av RVU som skulle skett där inte löpt enligt plan. Efter detta konstaterande beslöts att avveckla den egna satsningen i Polen genom att inte skjuta till mer kapital till bolagen iNergy eller iRWN. REHACT avyttrade sitt ägande i det polska bolaget iRWN efter kvartalets utgång och de nya köparna har deklarerat att man har för avsikt att fortsätta arbetet med att sälja och tillverka RVU i Polen på licens. Därmed har REHACT kvar möjligheten till intäkter utan att själva behöva satsa mer kapital, något som annars varit nödvändigt för att undvika likviditetsbrist i iRWN. Avvecklingen av ägandet i iRWN har därmed gått över förväntan.

Efter en särskild granskning beslöts också att avsluta anställningen för REHACTs tidigare tekniske chef. Eftersom RVU idag inte bedöms färdig för storskalig lansering kommer REHACT nu att fortsätta utvecklingen i Sverige tillsammans med redan etablerade aktörer för att på så sätt vinna tid. Den svenska verksamheten har under fjärde kvartalet omstrukturerats för att bättre möta dessa förändrade förutsättningar. Jag räknar med att det under 2015 kommer att innebära effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Vi kommer också att nyttja de möjligheter som Dalaröprojektet ger oss att tillsammans med SP utvärdera och dokumentera RVU och Rehact Energy System. REHACT avser att fortsätta att knyta till sig andra pilotprojekt och för återkommande dialoger kring samarbeten med olika intressenter med anknytning till fastighetssektorn. Utöver detta kommer vi också arbeta intensivt med fastighetsprojektet på Dalarö då detta ger en tydlig möjlighet till intäkter för REHACT under 2015.

Verksamhetsåret 2014 har tyvärr varit en prövning för oss aktieägare och de intäkter ifrån försäljning i Polen vi såg fram emot i början av året uteblev tyvärr. Årets resultat belastas extra hårt av nedskrivningar avseende de tidigare satsningarna i Polen samt av kostnader för omstruktureringen. REHACT har dock en tillfredställande kassa och det är min avsikt att på bästa sätt använda den för att generera omsättning i Sverige, vår hemmamarknad.

Med vänlig hälsning,

Svante Norrestad Bengtsson, VD REHACT

Väsentliga händelser under 2014

 • REHACT väljer ROSS arkitektur och design AB för att rita den första villan i projektet på Dalarö. Bygglov är beviljat och under 2015 kommer upphandling att ske.
 • Årsstämma hölls den 7 april och omval skedde av samtliga sittande styrelsemedlemmar. Nyval skedde av Jerzy Hawranek.
 • VD talade på ansedda Cleantech Forum i Stockholm i maj 2014. Cleantech Forum arrangerades i Stockholm av Cleantech Group i samarbete med Energimyndigheten och Stockholms stad. Cleantech Group är en av de mest etablerade arrangörerna av högnivåkonferenser där miljöteknikbolag möter internationella investerare.
 • Teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut hösten 2013 inföll mellan den 12 och 30 maj 2014 och totalt tecknades 638 230 aktier för 6 829 061 kr. Registreringen av aktierna från teckningsoptionerna skedde i slutet av juli.
 • Lånelöfte för genomförande av Dalaröprojektet har getts av Handelsbanken.
 • Energimyndigheten meddelar att man beviljat medel till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att bland annat utvärdera Dalaröprojektet och möjligheterna för att med effektivare ventilation minskas luftflöden med bibehållen komfort för att sänka energibehovet.
 • En särskild granskning av de polska bolagen iNergy och iRWN har genomförts under tredje kvartalet och det har konstaterats avvikelser från vedertagen affärspraxis, avsaknad av dokumentation av planering och projektering, försenad produktutveckling, ofullständig och delvis missledande rapportering till REHACTs styrelse och ledning och avvikelser från överenskommelser och fastställda beslut.
 • Status saknas kring om och när projektet Natura Centrum kommer att genomföras och det bedöms därför inte längre sannolikt att det genomförs i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats.
 • Arbete med produktutveckling, marknadsföring och försäljning i REHACT AB flyttas till Sverige.
 • Bolagets tekniske chef har fått lämna sin anställning i REHACT AB.
 • REHACT har i februari 2015 sålt hela sitt innehav i det polska intressebolaget iRWN sp. z o.o. för en köpeskilling om drygt 650 000 SEK.
 • Exploateringen av fastigheterna på Dalarö är påbörjad.
 • REHACT har i februari 2015 sålt hela sitt innehav i det polska intressebolaget iRWN sp. z o.o. för en köpeskilling om drygt 650 000 SEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Företagets finansiella rapporter är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Detta är första året som företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. I denna rapport är dock jämförelsesiffrorna för 2013 inte omräknade enligt K3. Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35 första gången detta allmänna råd tillämpas. Företaget har inte valt att lämpa några frivilliga lättnadsregler.

Övergången till K3 har medfört följande förändringar i redovisningsprinciper; redovisning av konvertibla skuldebrev.

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Alla siffror presenteras i kronor (sek) om inget annat anges.

Fullständig årsredovisning

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på företagets adress Norrtullsgatan 6, 5tr, senast tre veckor före ordinarie årsstämma. Årsredovisningen kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.rehact.se.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 17 juni kl 10.00. Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på bolagets hemsida. Föranmälan och ägarregistrering krävs enligt bolagsordningens stadgar.

Kommande rapportdatum

2015-05-27: Delårsrapport Q1 - 2015

2015-08-26: Halvårsrapport 2015

2015-11-26: Delårsrapport Q3 – 2015

2016-02-28: Bokslutskommuniké 2015

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Erik Penser Bankaktiebolag AB, tel. 08-503 015 50

Övrigt

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 12 mars 2015.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från TaniumAnnons

Skaffa full visibilitet i företagets nätverk – med Tanium

Enligt beräkningar kommer det vid 2025 att finnas 75 miljarder endpoint-enheter uppkopplade till företagsnätverk. Detta ställer komplexa krav på hantering och skydd av verksamhetskritiska data. Trots detta finns det stora brister hos många företag vad gäller endpoint-hantering, säkerhet och visibilitet. 

Läs mer om utmaningarna med endpoint-säkerhet

Sedan Tanium startades av far och son 2008, har företaget arbetat utifrån en enda målsättning; att utveckla och förädla ny arkitektur som möjliggör bättre nätverksvisibilitet och enklare och säkrare hantering av verksamhetskritiska data. I takt med att distansarbete och antalet endpoint-enheter ökar blir detta en affärsavgörande fråga för många företag. 

– Tanium är en plattform för klientadministration som är inriktad på hantering av Säkerhet, Risk & Compliance och IT Operations utifrån samma datakälla med endast en klient och väldigt lite infrastruktur. Plattformen är baserad på öppna API:er och kan kompletteras med moduler efter behov så kunden kan växa med Tanium och dessa moduler. Det spelar ingen roll om man har sina klienter och/eller servrar on-premise eller i molnet – med Tanium kan man managera dem i nästintill realtid, med full visibilitet och minimal infrastruktur, berättar Arash Serpoushan, regionchef för Norden och Baltikum.

Vad omfattar Tanium?  

Kontrollerar viktiga parametrar

Med andra ord möjliggör Tanium komplett kontroll och översikt på var alla enheter finns samt vilka som har åtkomst till nätverket och använder enheterna, oavsett om det rör sig om 100 eller en miljon endpoints. Dessutom visar plattformen hur enheter och användare möter företagens säkerhetsstandarder vad gäller exempelvis patchning, installerade mjukvaruprogram och användarrättigheter. 

– Detta är ovärderlig information. I våra samtal med kunder ser vi att företag har mellan 10 och 15 procent fler enheter som kopplar upp sig mot nätverket än vad de ansvariga tror. Har man då 50 000 enheter i sitt nät, kan det röra sig om 7 500 extra maskiner – en enorm säkerhetsrisk. Tanium bryr sig inte om var användarna sitter; har de tillgång till internet kontrollerar plattformen samtliga viktiga parametrar innan de släpps in på nätverket, betonar Peter Lamber, ansvarig för Taniums ekosystem av partners.

Se Tanium in action 

Behöver bara 15 sekunder

Tanium utmärker sig dock på ytterligare vis. Plattformen fungerar som ett övergripande paraply, vilket omfattar företagets existerande infrastrukturer och verktyg. Därmed samlas automatiskt all data från samtliga verktyg i ett och samma gränssnitt – på 15 sekunder. 

– Med traditionella strukturer kan det i värsta fall ta dagar, eller till och med veckor, att få den information man efterfrågar. Med Tanium får man snabbt tag på det man behöver och kan uppdatera lika snabbt tillbaka, så att man motverkar risken för datasilos. Det säger sig självt att detta innebär en stor fördel, inte minst då man säkerställer att beslut fattas utifrån korrekta och aktuella data, betonar Arash.

Detektera, agera och stoppa

Möjligheten att snabbt visualisera och accessa relevant information innebär således omfattande vinningar för företag – plattformens automatiserade funktioner, i kombination med ett gemensamt gränssnitt och den minimala infrastrukturen, bidrar till en värdefull samsyn bland medarbetarna och därutöver till att livslängden på företagets enheter förlängs avsevärt. 

– Detta medför en kraftig förenkling av IT-miljö och processer, som ger förmågan att inte bara detektera, utan också agera och stoppa incidenter. Detta är ett vinnande koncept, något som bevisas av att efterfrågan på våra lösningar har ökat kraftigt det senaste året. Vi har också utökat vår personalstyrka från 6 personer till 11 personer under året som gått, så det är en spännande utveckling, avslutar Peter.

Läs mer om Tanium här 

Eller kontakta Exclusive Networks. 

Exclusive Networks är en global värdeadderande distributör med fokus på IT-säkerhet, datacenter och molnlösningar. 

Låt Exclusive Networks vara din startpunkt – vi hjälper dig! 

 

Mer från Tanium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tanium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?