Annons

Intellectas strategiska omvandling skapar plattform för att infria koncernens långsiktiga finansiella mål

 • Markant förbättring av rörelseresultatet före engångsposter med cirka 20 MSEK under 2014 och cirka 4 MSEK under Q4 2014
 • Intellecta Digital överträffar sina tillväxt- och lönsamhetsmål under året och under kvartalet
 • Förbättrad likviditet under kvartalet
 • Utdelning för 2014 föreslås till 0,75 (0,65) SEK/aktie

       Händelser efter årets utgång

 • Koncernomsättningen beräknas, efter förvärvet av Blink Reaction per den 1 april 2015, närma sig 500 MSEK under 2015

 • Markant förbättring av rörelseresultatet före engångsposter med cirka 20 MSEK under 2014 och cirka 4 MSEK under Q4 2014
 • Intellecta Digital överträffar sina tillväxt- och lönsamhetsmål under året och under kvartalet
 • Förbättrad likviditet under kvartalet
 • Utdelning för 2014 föreslås till 0,75 (0,65) SEK/aktie

       Händelser efter årets utgång

 • Koncernomsättningen beräknas, efter förvärvet av Blink Reaction per den 1 april 2015, närma sig 500 MSEK under 2015

För koncernen som helhet förbättrades rörelseresultatet före engångsposter markant under året med cirka 20 MSEK från -18,3 MSEK till 1,6 MSEK och med cirka 4 MSEK under kvartalet till 3,4 MSEK.

Affärsområde Digital överträffade sina mål under kvartalet och för året som helhet. Tillväxten för både nettoomsättning och byråintäkter för kvartalet blev mer än 50 procent och för hela året strax över 30 procent jämfört med målet på 20–30 procent. Rörelsemarginalen i relation till byråintäkter uppgick till 16,4 procent för helåret, och för Q4 till 18,6 procent, jämfört med målet på 15 procent.

Affärsområde Strategic Communications uppvisade under kvartalet minskad omsättning, något lägre byråintäkter samt försämrat resultat, EBIT. Den negativa avvikelsen beror i sin helhet på ett av bolagen inom affärsområdet som varit under omstrukturering. Övriga bolag inom affärsområdet växte något under kvartalet med bibehållen EBIT.

Koncernen hade en nettoskuldsättningsgrad om 0,05 vid kvartalets utgång och en fortsatt stark soliditet om 51 procent. Samtidigt ökade koncernens disponibla likvida medel med cirka 13 MSEK under fjärde kvartalet.

–Trots att utvecklingen med anledning av omvärldsfaktorerna gått långsammare än vi hade hoppats, är det med stor glädje jag kan konstatera att det sista kvartalet innebar en förbättring när det gäller resultat, tillväxt och likviditet, och att vi därmed kunde infria vår prognos, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

2014 var året då Intellecta genomförde de kvarvarande stora förändringarna för att kunna implementera sin nya strategi fullt ut och skapa en plattform för att infria koncernens långsiktiga finansiella mål. 2014 var också året då Intellecta markant förbättrade sitt rörelseresultat före engångsposter och därmed infriade sin prognos.

 • Genom lanseringen av Unreel och ISBIT GAMES säkerställde vi närvaro inom två starka tillväxtområden; rörlig media/bild och games for marketing/spelutveckling.
 • Vi skapade organisk tillväxt genom att följa våra kunder till nya geografiska marknader och etablerade kontor i Berlin (Propeople) och Amsterdam (River) samt Shanghai (Hilanders).
 • Slutligen kunde vi också infria vår ambition att nå en världsledande global position inom det snabbväxande Open Source/Drupalsegmentet genom förvärvet av Blink Reaction i USA och sammanslagningen av Propeople ApS och Bysted A/S i Danmark. I och med fusionen mellan Bysted A/S och Propeople ApS är omstruktureringen av affärsområde Strategic Communications slutförd.

Som tidigare kommunicerats förvärvar Intellecta en majoritet om 80 procent av aktierna i Blink Reaction LLC. Blink Reaction kommer att konsolideras i Intellecta per den 1 april 2015. Blink Reaction är ett ledande amerikanskt konsultbolag som erbjuder Open Source lösningar baserade på den digitala plattformen Drupal. Företaget med cirka 100 medarbetare, växte med 64 procent 2012 och 84 procent 2013. Under 2014 omsatte Blink Reaction cirka 10 MUSD, en tillväxt om 100 procent med ett rörelseresultat om cirka 2,1 MUSD.

Intellecta har nu etablerat den position och plattform som är förutsättningen för att infria de två sista milstolparna i koncernens strategiska omvandling. Detta kommer att ske genom fortsatt ökning av lönsamheten i den befintliga portföljen, samt genom förvärvet och integrationen av Blink Reaction per den 1 april 2015.

I praktiken, med Blink Reaction inräknat under nio månader, betyder det att Intellecta under 2015 kommer att närma sig en omsättning på 500 MSEK samt nå en intäktsmix enligt följande mot slutet av 2015:

 • Affärsområde Digital kommer att stå för cirka 60 procent av byråintäkterna, med en årlig tillväxt på mellan 20-30 procent och en rörelsemarginal på byråintäkter om cirka 15 procent.
 • Andelen byråintäkter av total omsättning kommer att närma sig 80 procent.
 • EBIT-marginalen på byråintäkterna kommer att närma sig 10 procent.
 • Andelen intäkter från internationella marknader ska närma sig 50 procent.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER- DECEMBER

-   Nettoomsättningen uppgick till 108,1 (91,7) MSEK, en ökning med 18,0 procent.

-   Byråintäkterna ökade med 38,0 procent till 80,9 (58,7) MSEK.

-   Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (-0,6) MSEK före poster av engångskaraktär om -6,3 (0) MSEK.

JANUARI-DECEMBER

-   Nettoomsättningen uppgick till 393,0 (262,5) MSEK, en ökning med 49,7 procent.

-   Byråintäkterna ökade med 67,7 procent till 291,4 (173,8) MSEK.

-   Rörelseresultatet förbättrades till 1,6 (-18,3) MSEK före poster av engångskaraktär om -15,4 (-43,8) MSEK.

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q1 (1 januari – 31 mars) lämnas den 7 maj 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 430 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Kina.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://www.intellecta.se/Materiale/Files/Rapportarkiv/2014/YDfp4meE9zCGETE

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera