1515

Haldex bokslutskommuniké 2014

Ett år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Ett år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Omsättningen för 2014 uppgick till 4 380 (3 920) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 8 procent. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 092 (908) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 10 procent justerat för valuta.

Rörelseresultat för 2014 exklusive engångsposter uppgick till 408 (281) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (7,2) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 233 (153) MSEK och rörelsemarginalen till 5,3 (3,9) procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive engångsposter till 101 (66) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (7,3) procent.

Resultatet belastas med engångsposter på 175 (128) MSEK för helåret och med 69 (13) MSEK under det fjärde kvartalet. 112 (128) MSEK av de totala engångskostnaderna är hänförliga till omstruktureringsprogrammet.

Under november inledde Haldex en fältinspektion av en variant av bolagets bromscylindrar på den Nordamerikanska marknaden. Baserat på en omfattande analys från fältinspektionen har ytterligare en felkälla, som kan uppstå under vissa speciella omständigheter, kunnat identifieras och Haldex har därmed beslutat att utöka inspektionen till att erbjuda utbyte av produkten. Kostnaden bedöms till 65 MSEK. Denna summa ersätter den tidigare bedömning på 35 MSEK som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet. Hela summan belastade resultatet under fjärde kvartalet som en engångspost.

För 2014 uppgick resultat efter skatt till 107 (38) MSEK och resultat per aktie till 2,32 (0,80) SEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är 17 (12) MSEK i resultat efter skatt och 0,38 (0,26) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 435 (282) MSEK för helåret och till 204 (76) MSEK för fjärde kvartalet.

Haldex styrelse föreslår årsstämman en utdelning på 3,00 (2,00) SEK per aktie.

Nyckeltal, oktober – december 2014

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 092 (908)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   101 (66)

 • Rörelseresultat, MSEK   32 (53)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (7,3)

 • Rörelsemarginal, %   3,0 (5,9)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,4 (14,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,2 (7,8)

 • Resultat efter skatt, MSEK   17 (12)

 • Resultat per aktie, SEK   0,38 (0,26)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   204 (76)

Nyckeltal, helår 2014

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     4 380 (3 920)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   408 (281)

 • Rörelseresultat, MSEK   233 (153)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (7,2)

 • Rörelsemarginal, %   5,3 (3,9)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,4 (14,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,2 (7,8)

 • Resultat efter skatt, MSEK   107 (38)

 • Resultat per aktie, SEK   2,32 (0,80)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   435 (282)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Det är inte utan viss stolthet som jag blickar tillbaka på året som gått. Under 2014 växte vi snabbare än marknaden samtidigt som vi förbättrade lönsamheten till en nivå som Haldex inte uppvisat på många år. Under de senaste två åren har vi arbetat med att effektivisera och fokusera verksamheten och vi ser nu resultatet av det arbetet.

Med de omfattande kundavtal vi tecknat för skivbromsar, bl.a med Daimler, har vi lagt grunden för fortsatt expansion inom denna viktiga produktgrupp. Vi har tagit marknadsandelar i Europa och är väl rustade när skivbromsförsäljningen tar fart. Med de slutförda tyska fackförhandlingarna ser vi slutet på det omstruktureringsprogram som löpt sedan 2013 och vi kan nu fokusera mer på investeringsprojekt istället för omstruktureringsprojekt. Det nya utvecklingscentrat i Pune i Indien ligger bra i tiden på en marknad som börjat återhämta sig efter flera dåliga år. I England har våra utvecklingsingenjörer precis flyttat in i det nya utvecklings- och testcentrat som är del av MIRAs testbana. Med den nya byggnaden på plats kommer teknik och testning att samlokaliseras, vilket kommer att leda till kortare utvecklingscykler och ökad kundorientering.

Vår långsiktiga vision är Haldexprodukter med noll fel. Vi arbetar oerhört engagerat med att ständigt förbättra vår verksamhet och är redan på en bra nivå. Trots detta har vi ett garantiärende i Nordamerika som kräver en omfattande insats i form av en fältinspektion och utbyte av produkter. Felutfallet är oerhört lågt, 0,03 procent, men vi tar självklart ansvar för våra produkter och vill vara en bra och långsiktig partner till våra kunder. Vi vill uthålligt uppnå 10 procents rörelsemarginal och då måste vår verksamhet fungera bra i varje beståndsdel.

Under senare del av 2014 fick vi den sista delen av vår strategi på plats och vi presenterade uppdaterade långsiktiga finansiella mål. 2014 blev ett bevis på att vi lönsamt kan växa snabbare än marknaden och vi kommer outtröttat fortsätta detta arbete under 2015. Utöver organisk tillväxt är vi även intresserade av kompletterande företagsförvärv. Marknadsläget framåt ser inte lika positivt ut som 2014. Vi tror på ökad nyproduktion av lastbilar och släpvagnar, men då de redan nått en hög nivå förväntas de relativa tillväxttalen på marknaden vara lägre än de vi såg under 2014. Det är emellertid fortfarande en positiv marknad att verka på, som ger oss goda förutsättningar för ett bra 2015.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 12 februari kl 10.00

Presskonferensen webbsänds på: http://edge.media-server.com/m/p/eergta9r

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

Danmark: +45 354 455 79

USA: +1 855 753 2230

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015  kl. 7.20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2235 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké
PR Bokslutskommunike 2014-swe

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från DentmeAnnons

Företagstandvård är viktigare än du tror

Det är ingen hemlighet att det är viktigt att ta hand om sina tänder, men alla kan drabbas av plötslig tandvärk. Det påverkar hela kroppen och vårt allmäntillstånd vilket kan leda till att vi även presterar sämre på jobbet. 

Det är många arbetsgivare som är medvetna om det, men det är få som erbjuder företagstandvård som en förmån. 

Enligt David Kruse, medgrundare och vd på Dentme, är det dags för företagen att tänka om.

En förmån som gör skillnad: Så fungerar företagstandvård.  

Alla som har haft problem med sina tänder vet att hela kroppen påverkas. Men varför värderas inte tandvård lika högt av arbetsgivare som till exempel friskvård – eller annan personalhälsa?

– Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för sina anställdas hälsa och välmående. Det finns massor av skattefria förmåner som till exempel träning, kostrådgivning och tobaksavvänjning. Tänderna är också en del av kroppen. Det är viktigt att arbeta förebyggande och ha kontakt med en tandläkare regelbundet. Det kommer att löna sig i längden, säger David Kruse, medgrundare och vd på Dentme. 

Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienten och tandläkaren via mobilen eller surfplattan. Förutom privatpersoner ger Dentme företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda som en konkurrensfördel i den hårda kampen om kompetens på arbetsmarknaden.

– Med Dentme som personalförmån får du friskare medarbetare samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare och stärker ditt varumärke på lång sikt. Det första besöket sker via appen, vilket betyder att dina anställda inte behöver lägga tid på att besöka en klinik – utan kan ta samtalet på en kafferast eller hemma i soffan, säger David Kruse. 

Dentmes medgrundare Hadi Ahmad och David Kruse.
Dentmes medgrundare Hadi Ahmad och David Kruse.

I kombination med appen erbjuds de anställda också en årlig undersökning på en närbelägen tandläkarklinik.  

– Tillsammans skapar detta en bra helhetslösning med förebyggande insatser och rådgivning för egenvård som lägger grunden för god tandhälsa. Det lönar sig att arbeta förebyggande – både för företaget och individen, säger Hadi Ahmad, medgrundare samt tandläkare och kliniskt ansvarig på Dentme.

Hadi Ahmad förklarar att ett videosamtal via appen med en legitimerad tandläkare är ett bra första steg i patientresan. Vid mindre besvär brukar det gå att lösa direkt via samtalet, men om patienten bedöms behöva vidare vård bokar tandläkaren in ett besök hos en av Dentmes utvalda partnerkliniker.

– Hela och friska tänder är viktigt för att vi ska kunna leva ett bra liv. Du behöver dina tänder varje dag – när du äter, skrattar och pratar. För oss känns det självklart att patienten ska kunna möta tandvården digitalt på samma sätt som andra områden inom vården och samhället i stort, säger han.

Läs mer om hur du erbjuder dina medarbetare tandvård här. 

 

 

Mer från Dentme

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dentme och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?