Annons

Haldex bokslutskommuniké 2014

Ett år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Ett år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Omsättningen för 2014 uppgick till 4 380 (3 920) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 8 procent. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 092 (908) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 10 procent justerat för valuta.

Rörelseresultat för 2014 exklusive engångsposter uppgick till 408 (281) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (7,2) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 233 (153) MSEK och rörelsemarginalen till 5,3 (3,9) procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive engångsposter till 101 (66) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (7,3) procent.

Resultatet belastas med engångsposter på 175 (128) MSEK för helåret och med 69 (13) MSEK under det fjärde kvartalet. 112 (128) MSEK av de totala engångskostnaderna är hänförliga till omstruktureringsprogrammet.

Under november inledde Haldex en fältinspektion av en variant av bolagets bromscylindrar på den Nordamerikanska marknaden. Baserat på en omfattande analys från fältinspektionen har ytterligare en felkälla, som kan uppstå under vissa speciella omständigheter, kunnat identifieras och Haldex har därmed beslutat att utöka inspektionen till att erbjuda utbyte av produkten. Kostnaden bedöms till 65 MSEK. Denna summa ersätter den tidigare bedömning på 35 MSEK som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet. Hela summan belastade resultatet under fjärde kvartalet som en engångspost.

För 2014 uppgick resultat efter skatt till 107 (38) MSEK och resultat per aktie till 2,32 (0,80) SEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är 17 (12) MSEK i resultat efter skatt och 0,38 (0,26) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 435 (282) MSEK för helåret och till 204 (76) MSEK för fjärde kvartalet.

Haldex styrelse föreslår årsstämman en utdelning på 3,00 (2,00) SEK per aktie.

Nyckeltal, oktober – december 2014

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 092 (908)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   101 (66)

 • Rörelseresultat, MSEK   32 (53)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (7,3)

 • Rörelsemarginal, %   3,0 (5,9)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,4 (14,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,2 (7,8)

 • Resultat efter skatt, MSEK   17 (12)

 • Resultat per aktie, SEK   0,38 (0,26)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   204 (76)

Nyckeltal, helår 2014

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     4 380 (3 920)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   408 (281)

 • Rörelseresultat, MSEK   233 (153)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (7,2)

 • Rörelsemarginal, %   5,3 (3,9)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,4 (14,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,2 (7,8)

 • Resultat efter skatt, MSEK   107 (38)

 • Resultat per aktie, SEK   2,32 (0,80)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   435 (282)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Det är inte utan viss stolthet som jag blickar tillbaka på året som gått. Under 2014 växte vi snabbare än marknaden samtidigt som vi förbättrade lönsamheten till en nivå som Haldex inte uppvisat på många år. Under de senaste två åren har vi arbetat med att effektivisera och fokusera verksamheten och vi ser nu resultatet av det arbetet.

Med de omfattande kundavtal vi tecknat för skivbromsar, bl.a med Daimler, har vi lagt grunden för fortsatt expansion inom denna viktiga produktgrupp. Vi har tagit marknadsandelar i Europa och är väl rustade när skivbromsförsäljningen tar fart. Med de slutförda tyska fackförhandlingarna ser vi slutet på det omstruktureringsprogram som löpt sedan 2013 och vi kan nu fokusera mer på investeringsprojekt istället för omstruktureringsprojekt. Det nya utvecklingscentrat i Pune i Indien ligger bra i tiden på en marknad som börjat återhämta sig efter flera dåliga år. I England har våra utvecklingsingenjörer precis flyttat in i det nya utvecklings- och testcentrat som är del av MIRAs testbana. Med den nya byggnaden på plats kommer teknik och testning att samlokaliseras, vilket kommer att leda till kortare utvecklingscykler och ökad kundorientering.

Vår långsiktiga vision är Haldexprodukter med noll fel. Vi arbetar oerhört engagerat med att ständigt förbättra vår verksamhet och är redan på en bra nivå. Trots detta har vi ett garantiärende i Nordamerika som kräver en omfattande insats i form av en fältinspektion och utbyte av produkter. Felutfallet är oerhört lågt, 0,03 procent, men vi tar självklart ansvar för våra produkter och vill vara en bra och långsiktig partner till våra kunder. Vi vill uthålligt uppnå 10 procents rörelsemarginal och då måste vår verksamhet fungera bra i varje beståndsdel.

Under senare del av 2014 fick vi den sista delen av vår strategi på plats och vi presenterade uppdaterade långsiktiga finansiella mål. 2014 blev ett bevis på att vi lönsamt kan växa snabbare än marknaden och vi kommer outtröttat fortsätta detta arbete under 2015. Utöver organisk tillväxt är vi även intresserade av kompletterande företagsförvärv. Marknadsläget framåt ser inte lika positivt ut som 2014. Vi tror på ökad nyproduktion av lastbilar och släpvagnar, men då de redan nått en hög nivå förväntas de relativa tillväxttalen på marknaden vara lägre än de vi såg under 2014. Det är emellertid fortfarande en positiv marknad att verka på, som ger oss goda förutsättningar för ett bra 2015.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 12 februari kl 10.00

Presskonferensen webbsänds på: http://edge.media-server.com/m/p/eergta9r

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

Danmark: +45 354 455 79

USA: +1 855 753 2230

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/finansiellarapporter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015  kl. 7.20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2235 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké
PR Bokslutskommunike 2014-swe

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från We SelectAnnons

De löser storföretagens talangbrist – med Employer Branding

Genom att kombinera smart annonsering och en unik teknisk plattform har We Select vuxit med över 100 procent – på bara 2 år. ”Att lyckas attrahera och rekrytera rätt kandidater är helt avgörande för växande företags framgång. Och det har aldrig varit svårare än nu. Det är där vi kommer in.”

Talangbristen en allt större utmaning

Den ökande konkurrensen om de bästa kandidaterna har gjort det svårare än någonsin att attrahera, rekrytera och behålla topptalanger. Det blir därför allt viktigare för företagsledningar att jobba proaktivt för att säkra den framtida tillväxten. Därför utvecklade We Select en unik Employer Branding-tjänst som hjälper växande företag att bli mer attraktiva arbetsgivare bland relevanta kandidater.

– Att lyckas attrahera och rekrytera rätt kandidater är helt avgörande för att kunna växa. Och det har aldrig varit svårare än nu. Det är där vi kommer in. Vi märker att allt fler företag börjar förstå att de måste jobba långsiktigt med Employer Branding för att fortsätta växa. Vi ser dessutom att de som jobbar på det här sättet kan sänka sina rekryteringskostnader med upp till 50 procent, säger Rickard Rydström, CEO och Co-founder på We Select.

Viktigt att synas där kandidaterna befinner sig

Enligt undersökningar från LinkedIn söker bara 3 av 10 kandidater aktivt nytt jobb, trots att hela 9 av 10 kandidater är öppna för rätt jobb. För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs det därför att företag syns där kandidaterna faktiskt befinner sig – på sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat och TikTok.

– För att lyckas rekrytera rätt behöver man nå de passiva kandidaterna långt innan de ens funderat på att söka ett nytt jobb eller studerat klart. Det görs bäst på sociala medier där 95 procent av Sveriges internetanvändare mellan 16–65 år befinner sig varje vecka, menar Rickard Rydström.  

Ökade antalet relevanta ansökningar inom IT med 64 procent

Bland We Selects kunder återfinns flera av Sveriges och världens största aktörer inom detalj- och dagligvaruhandel, teknik, fastigheter, revision, sjukvård och säkerhet.

– Det unika med vår Employer Branding-tjänst är att vi jobbar datadrivet från uppstart till rapportering. Det gör att vi vet vad som attraherar olika typer av kandidater, hur man skapar engagerande annonser och vilka kanaler som passar för respektive målgrupp. Som ett exempel gjorde det att vi kunde hjälpa ett av Sveriges största företag att öka antalet relevanta ansökningar inom IT med 64 procent genom datadriven annonsering på Facebook, Instagram och LinkedIn, berättar Rickard Rydström.

Redan ledande i Norden – nu ska de bli störst i Europa

Svenska We Select är i dag Nordens ledande bolag inom digital Employer Branding och datadriven annonsering på sociala medier. Efter att ha förvärvats av Procuritas Capital Investors i maj 2022 växlar de nu upp och siktar på 500 miljoner kronor i omsättning inom fem år.

– Vårt mål är att bli det ledande bolaget i Europa inom digital Employer Branding och datadriven annonsering i sociala medier, avslutar Rickard Rydström.

Läs mer och boka gratis rådgivning här! 

Om We Select

We Select hjälper snabbväxande företag att växa ännu snabbare – med hjälp av smart Employer Branding, jobbannonsering på sociala medier och innovativ teknik. Boka en gratis rådgivning med en av våra specialister genom att följa länken.

● Grundades år 2011

● Förvärvades av Procuritas Capital Investors i maj 2022

● Hjälper 300+ företag globalt

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med We Select och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera