1515

Delårsrapport januari-september 2015

Även om samtliga affärsområden visar positiva resultat under tredje kvartalet präglas rapporten generellt av svag lönsamhet. Affärsområdet Engineering Services Nordics lönsamhet i kvartalet påverkas negativt av satsningar på tillväxt och en lägre beläggningsgrad till följd av nyanställningar. Engineering Services Germany, likt övriga aktörer i Tyskland, fortsätter att anpassa verksamheten till ny lagstiftning angående ökad andel leveranser med projektansvar. I grunden är detta i linje med vår strategi att öka antalet projektleveranser och vi arbetar nu aktivt med att effektivisera vår organisation i Tyskland med högsta prioritet på lönsam tillväxt. Att vi nu har tillsatt en ny affärsområdeschef är en viktig del i detta arbete. Vi följer även utvecklingen inom Volkswagen noggrant. Hittills har vi inte sett några kortsiktiga effekter på vårt samarbete, men vi förbereder oss samtidigt för att hantera eventuella förändringar. Inom affärsområdet Product Information avslutades försäljningen till en av de större kunderna i Kina, vilket påverkat resultatet negativt. Det är dock glädjande att affärsområdet vann en ny internationell partnerskapsaffär under kvartalet. Detta är återigen ett bevis på att vår globala leveransmodell är konkurrenskraftig.

Även om samtliga affärsområden visar positiva resultat under tredje kvartalet präglas rapporten generellt av svag lönsamhet. Affärsområdet Engineering Services Nordics lönsamhet i kvartalet påverkas negativt av satsningar på tillväxt och en lägre beläggningsgrad till följd av nyanställningar. Engineering Services Germany, likt övriga aktörer i Tyskland, fortsätter att anpassa verksamheten till ny lagstiftning angående ökad andel leveranser med projektansvar. I grunden är detta i linje med vår strategi att öka antalet projektleveranser och vi arbetar nu aktivt med att effektivisera vår organisation i Tyskland med högsta prioritet på lönsam tillväxt. Att vi nu har tillsatt en ny affärsområdeschef är en viktig del i detta arbete. Vi följer även utvecklingen inom Volkswagen noggrant. Hittills har vi inte sett några kortsiktiga effekter på vårt samarbete, men vi förbereder oss samtidigt för att hantera eventuella förändringar. Inom affärsområdet Product Information avslutades försäljningen till en av de större kunderna i Kina, vilket påverkat resultatet negativt. Det är dock glädjande att affärsområdet vann en ny internationell partnerskapsaffär under kvartalet. Detta är återigen ett bevis på att vår globala leveransmodell är konkurrenskraftig.

Tredje kvartalet 
• Rörelsens intäkter uppgick till 611 Mkr (612) och den organiska tillväxten blev -2 %
• Rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr (32) vilket gav en rörelsemarginal på 2,2 % (5,2)
• Resultat efter skatt uppgick till 9 Mkr (23)
• Resultat per aktie efter utspädning blev 0,51 kr (1,26)

Januari-september
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 920 Mkr (1 995) och den organiska tillväxten blev -5 %
• Rörelseresultatet uppgick till 19 Mkr (76) vilket gav en rörelsemarginal på 1,0 % (3,8)
• Resultat efter skatt uppgick till 12 Mkr (53)
• Resultat per aktie efter utspädning blev 0,66 kr (2,93)
• Soliditeten uppgick till 47 % (49)
• Avkastning på eget kapital blev 5 % (11)

Intäkter och resultat
Tredje kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 611 Mkr (612). Justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar blev den organiska tillväxten -2 %. Rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr (32) vilket gav en rörelsemarginal på 2,2 % (5,2). Jämfört med föregående år redovisar alla affärsområden förutom Engineering Services International ett försämrat resultat. Affärsområdet Product Informations resultat har påverkats negativt av att försäljningen till en av de större kunderna i Kina avslutades under tredje kvartalet. Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1) vilket gav ett resultat före skatt på 12 Mkr (31). Kvartalets skattekostnad uppgick till 3 Mkr (8). Resultat efter skatt uppgick till 9 Mkr (23) och resultat per aktie efter utspädning blev 0,51 kr (1,26).

Januari-september 
Rörelsens intäkter uppgick till 1 920 Mkr (1 995). Justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar blev den organiska tillväxten -5 %. Affärsområdet Engineering Services Germany redovisar, justerat för valutakurseffekter, minskade intäkter på 12 % till följd av omställningen som pågår på den tyska marknaden. Föregående års intäkter innehöll även en stor andel inköpta varor och tjänster i vissa projekt. Rörelseresultatet uppgick till 19 Mkr (76) vilket gav en rörelsemarginal på 1,0 % (3,8). Affärsområdet Engineering Services Germany redovisar ett väsentligt försämrat resultat på grund av den minskade försäljningen samtidigt som strukturkostnader belastat resultatet med 20 Mkr (2). Totalt i koncernen har rörelseresultatet belastats med 22 Mkr (6) i strukturkostnader. Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-4) vilket gav ett resultat före skatt på 16 Mkr (72). Periodens skattekostnad uppgick till 4 Mkr (19). Resultat efter skatt uppgick till 12 Mkr (53) och resultat per aktie efter utspädning blev 0,66 kr (2,93).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -107 Mkr (-43). Kassaflödet är säsongsmässigt svagt under de tre första kvartalen men har i år också påverkats av ett lägre rörelseresultat jämfört med föregående år. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 29 Mkr (20). Koncernens likvida medel uppgick till 43 Mkr (76). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 179 Mkr (230) per den 30 september. Koncernens kreditavtal har i början av det fjärde kvartalet förlängts och löper till oktober 2018. Det egna kapitalet uppgick till 617 Mkr (648) och soliditeten till 47 % (49). Under andra kvartalet utbetalades en utdelning till aktieägarna om 45 Mkr (45). Därutöver har återköp av 100 000 egna aktier skett till ett belopp av 6 Mkr. Koncernens nettolåneskuld uppgick till 214 Mkr (110). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 146 Mkr (57). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 ggr (0,2). Räntetäckningsgraden blev 12 ggr (21).

Personal och organisation
Antal anställda den 30 september var 2 864 (3 050) och antal medarbetare i tjänst var 2 783 (2 940). Under det senaste året har avyttring och neddragningar av verksamheter genomförts vilket medfört att antalet anställda har minskat. Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Engineering Services Nordic 1 011 (1 071), Engineering Services Germany 980 (1 069), Engineering Services International 345 (359) och Product Information 528 (551).

För mer information, kontakta:
Markus Granlund, Vd Semcon AB, 031-721 03 06
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06
Per Nilsson, Kommunikationschef Semcon AB 073-973 72 00

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon bidrar till kundernas konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Utförande och leverans anpassas efter kundernas behov, från deltagande i kundens team till utvecklingsprojekt i egen regi. Koncernen hade en omsättning på 2,7 miljarder kronor under 2014 och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. Några av Semcons största kunder är: ABB, AB Volvo, Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Jaguar Land Rover, Scania, Volvo Personvagnar och VW. Läs mer på semcon.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?