1515

Delårsrapport januari – juni 2014

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN
• Substansvärdet ökade till 223 kronor per aktie jämfört med 212 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 8,0 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 9,5 procent. Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 222 kronor per aktie.1)
• Latouraktiens totalavkastning uppgick till 17,4 procent under första halvåret, vilket överträffar index (SIXRX) som uppgick till 9,5 procent

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

• Industriföretagens orderingång ökade till 1 975 (1 876) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 940 (1 750) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före struktur- och engångskostnader uppgick till 207 (168) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,7 (9,6) procent, för kvarvarande verksamheter. Struktur- och engångskostnader inom Specma Group uppgår till 41 Mkr under kvartalet.
• Swegon förvärvade Vibro-Acoustics® i Nordamerika, med 167 anställda och en årlig omsättning på cirka 170 Mkr.

Januari till juni
• Industriföretagens orderingång ökade till 3 833 (3 544) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 3 686 (3 356) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före struktur- och engångskostnader uppgick till 331 (300) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,0 (8,9) procent, för kvarvarande verksamheter.
• Nord-Lock redovisas som nytt affärsområde från och med första kvartalet 2014. Nord-Lock ingick tidigare som en affärsenhet inom Latour Industries.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 897 (710) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 829 (624) Mkr, vilket motsvarar 5,20 (3,91) kronor per aktie.
• Nettolåneskulden uppgick till 2 519 Mkr vid utgången av juni, och motsvarar 6,6 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 9,9 procent, vilket är något bättre än jämförbart index (SIXRX) som ökade med 9,5 procent.

EFTER RAPPORT PERIODENS UTGÅNG
• Swegon förvärvar P. Lemmens i Belgien med en årlig omsättning på 26 MEUR samt Econdition i Tyskland med en årlig omsättning på 14 MEUR. Latour Industries tillträder förvärvet av Bastec med en årlig omsättning på 45 Mkr.

1) Substansvärdet den 19 augusti 2014 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 19 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ORD

”Marknaden förbättras fortfarande successivt men i relativt långsam takt. Försäljningen för industrirörelsen utvecklades totalt sett tillfredsställande. Bilden är emellertid blandad. Samtliga affärsområden utom Swegon redovisar organisk tillväxt, och tillväxten är särskilt bra i Nord-Lock som ökar omsättningen i andra kvartalet med 17 procent justerat för förvärv och valuta. Vårt största affärsområde Swegon, som ligger sent i konjunkturcykeln, uppvisar negativ tillväxt justerat för förvärv. Inklusive förvärv är tillväxten dock 6,5 procent under kvartalet.

Orderingången ökade under kvartalet sammantaget med 5 procent till 1 975 (1 876) Mkr. Justerat för valuta och förvärv motsvarar detta en organisk nedgång med 2 procent. Faktureringen ökade med 11 procent till 1 940 (1 750) Mkr, varav 3 procent avser organisk tillväxt. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 207 (168) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,7 (9,6) procent. Nord-lock uppvisar en fortsatt stark resultatutveckling, så även Hultafors Group och i REAC. Resultatet är tillfredställande och något bättre än föregående år, trots den negativa organiska tillväxten i Swegon. De åtgärder och intressanta förvärv som vi genomfört, ger tillsammans med en förbättrad konjunktur goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling i industrirörelsen.

Vårt fokus på att utveckla fler nya produkter och förbättra våra positioner i prioriterade marknader är oförändrat. Utvecklingen under andra kvartalet bekräftar att vi tar marknadsandelar inom Nord-Lock i Asien och att REAC tar marknadsandelar inom Medical Rehab. Utvecklingen för övriga verksamheter följer enligt vår bedömning vad som kan förväntas av det ekonomiska klimat som råder. Inriktningen på att genomföra offensiva förvärv är också oförändrad, vilket bekräftas av Swegons förvärv av Vibro-Acoustics® under andra kvartalet, och av de ytterligare tre förvärv som Swegon (två) och Latour Industries (ett) genomfört efter kvartalets utgång.

Under kvartalet har två poster av engångskaraktär belastat resultatet. Den ena avser ett finansiellt strategiskt ställningstagande, att köpa oss ur samtliga svenska förmånsbestämda pensionsskulder inom FPG/PRI-systemet. Lösen av pensionsskulder på totalt 148 Mkr genomfördes under andra kvartalet och medförde en finansiell engångskostnad om 10 Mkr. Det underliggande finansnettot kommer att förbättras framöver. Den andra härrör sig från fortsatta förändringar av verksamheten inom Specma Group. Engångskostnaden för dessa åtgärder uppgår till 41 Mkr, och fördelar sig på ett besparingsprogram för indirekta kostnader på 4 Mkr och utrangering av inkurant lager och skarpare principer för inkuransbedömning på 37 Mkr, delvis hänförligt till organisationsförändringen och ny struktur på affären. Besparingsåtgärderna medför årliga besparingar på cirka 10 Mkr med omedelbar effekt.

Våra börsnoterade innehav fortsätter i allt väsentligt att utvecklas stabilt. Börsportföljens värde har under första halvåret ökat med 9,9 procent justerat för utdelning, vilket är något bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 9,5 procent. På förvärvssidan har det för de börsnoterade innehaven varit något lugnare än tidigare perioder. Det viktigaste förvärvet annonserades i april när Loomis förvärvade VIA MAT i Schweiz. Därutöver har Assa Abloy och Securitas genomfört några mindre förvärv under kvartalet. Substansvärdet i Latour ökade under första halvåret med 8,0 procent justerat för lämnad utdelning.”

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 519 990 30. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2014 kl. 08.30.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-jun 2014

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från GIABAnnons

Så erbjuder GIAB strategiskt och praktiskt konsultstöd i omställningen till en cirkulär ekonomi

Andreas Anderholm Pedersen, hållbarhetschef på GIAB och Emma Nilsson, hållbarhetskonsult.
Andreas Anderholm Pedersen, hållbarhetschef på GIAB och Emma Nilsson, hållbarhetskonsult.

Världen är ungefär åtta procent cirkulär – men för att nå de globala hållbarhetsmålen behöver den andelen öka avsevärt. Hållbarhetsaktören GIAB ser en stark potential och vill nu hjälpa andra företag och organisationer i hur man bäst ställer om till en cirkulär verksamhet. 

– Vi har gjort det själva och kan bidra med den praktiska kompetensen, säger Andreas Anderholm Pedersen, hållbarhetschef på GIAB.

GIAB grundades 2012 och har snabbt etablerat sig som en viktig aktör inom återbruk och hållbarhet, med kunder och samarbetspartners inom allt från försäkringsbranschen till e-handeln. Gemensamt för de olika affärsområdena är att de utgår från bolagets kärna: filosofin om den cirkulära ekonomin.

– Cirkulär ekonomi handlar i grunden om att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan. Genom att återbruka i stället för att producera och konsumera nytt minskar trycket på jordens resurser och saktar ner systemet, menar Andreas.

Ett praktiskt exempel på hur de arbetar med den cirkulära modellen är webbshopen returhuset.se, där en mängd olika produkter säljs som först genomgått en bedömning, gradering och värdering innan de slutligen rekonditioneras och görs redo för försäljning. 

GIAB Consulting

Att bedriva verksamhet utan att påverka miljön är inte omöjligt, men det kräver kunskap och omställning. GIAB har under de senaste åren tagit all den erfarenhet de har i organisationen och utvecklat affärsområdet GIAB Consulting. De har bland annat samarbetat med IKEA för att utveckla deras återbruksarbete, något som resulterade i att GIAB var med och utformade världens första IKEA-second hand-butik med tillhörande renoveringsverkstad. De har dessutom hjälpt till att ta fram Sveriges första klimatneutrala måleritjänst tillsammans med Schööns måleri.

– Vi blev utvalda tack vare den praktiska hands on-expertisen vi besitter när det kommer till cirkulär ekonomi. Vi är inte bara strategiska, utan får saker att hända säger Emma Nilsson som jobbat som hållbarhetskonsult på GIAB i över två års tid.

Cirkulär ekonomi halva lösningen

Efterfrågan på cirkulär expertishar ökat de senaste åren och GIAB ser hur de kan spela en fortsatt viktig roll i att få företag att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

– Återbruk är en liten bransch som befinner sig under stark tillväxt. Vi måste alla bli bättre – en cirkulär omställning är halva lösningen på klimatkrisen, avslutar Andreas.

Om GIAB

GIAB:s kärnverksamhet ligger i att utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Konsultverksamheten erbjuder spetskompetens och rådgivning inom områdena cirkulär affärsutveckling, hållbara investeringar, hållbar produkt- och designutveckling, hållbart varumärkesbyggande, hållbarhetsredovisning samt klimatkalkyleringar.

Läs mer på www.giabnordic.se 

 

Mer från GIAB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med GIAB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?