1515

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – juni 2014

Andra kvartalet 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 152 260 SEK (107 410 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 435 345 SEK (-1 218 693 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 720 293 SEK (-1 574 327 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,52 SEK (-0,02*)

Januari – juni 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 304 522 SEK (172 465 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -4 314 549 SEK (-2 598 292 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,83 SEK (-0,04*)

* Antalet aktier i REHACT reducerades under oktober 2013 genom en omvänd split där tjugo (20) gamla aktier blev en (1) ny. Jämförelsesiffran är baserad på det antal aktier som fanns 2013-06-30, dvs före denna omvända split.

Andra kvartalet 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 152 260 SEK (107 410 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 435 345 SEK (-1 218 693 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 720 293 SEK (-1 574 327 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,52 SEK (-0,02*)

Januari – juni 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 304 522 SEK (172 465 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -4 314 549 SEK (-2 598 292 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,83 SEK (-0,04*)

* Antalet aktier i REHACT reducerades under oktober 2013 genom en omvänd split där tjugo (20) gamla aktier blev en (1) ny. Jämförelsesiffran är baserad på det antal aktier som fanns 2013-06-30, dvs före denna omvända split.

VD-kommentar till perioden

Andra kvartalet har kännetecknats av intensivt arbete med att vidta de åtgärder som krävs för att få bygglov för första huset i Dalaröprojektet. Projektet följer planen och det är glädjande att Haninge kommun beviljade bygglov utan några invändningar mot projektet. Inga grannar hade heller några invändningar och de samtal som förts visar på ett positivt intresse för projektet.

Det har varit min personliga övertygelse att en oberoende mätning av tekniken är mycket värdefullt för att stärka de beräkningar på energimässiga och ekonomiska fördelar som RVU har. REHACT har därför under flera år fört samtal med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och det är glädjande att det projekt vi deltar i gemensamt med flera andra aktörer nu fått stöd från Energimyndigheten. Det innebär att SP under ca tre år nu har möjlighet att följa och utvärdera RVU i den installation som förbereds på Dalarö.

För att stärka projektgruppen har REHACT anställt ytterligare en tekniker som kommer arbeta parallellt med bolagets CTO för att marknadsanpassa RVU ytterligare.

Bolagets CTO, Jerzy Hawranek, är fortfarande tungt engagerad i projektet Natura Centrum där arbetet med att få bygglov för det utökade hotellprojektet fortskrider. Eftersom projektet svällt har det krävt nya dokument från bland annat el- och vattenleverantörer vilket har gjort att bygglov ännu inte kunnat lämnas in.

Vad gäller REHACTs finansiella ställning så är den god. Teckningsoptionerna inbringade ytterligare dryga 6,5 miljoner och för Dalaröprojektet finns nu lånelöfte från Handelsbanken. Kassan är idag på över 16 miljoner kronor och bolaget har därmed den handlingsfrihet som eftersträvats under många år.

Med vänlig hälsning,

Svante Bengtsson, VD REHACT

Väsentliga händelser under rapportperioden april – juni 2014

 • Förhandlingarna mellan ägaren till Natura Centrum och det polska bolag som säljer REHACTs produkter i Polen, iNergy sp. z o.o., har resulterat i ett avtal mellan iNergy och Natura Centrum. Nu har arbetet med att lämna in ett bygglov för den första etappen påbörjats. Jerzy Hawranek har skött förhandlingarna för iNergy och REHACTs räkning. Natura Centrum skall byggas i flera etapper och initiala uppskattningar har angett att iNergys del av projektet kommer att motsvara ett ordervärde på mellan 42 – 63 miljoner kronor. Parterna arbetar nu med bygglovsansökan för det utökade hotellprojektet.
 • Ritningarna för villa Dalarö är redo och bygglovsansökan har både blivit godkänd och vunnit laga kraft.
 • Styrelsemedlemmarna Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki och Nicole Norrestad har i april köpt aktier i REHACT. Sammanlagt köptes 100 000 aktier.
 • Årsstämma hölls den 7 april och omval skedde av samtliga sittande styrelsemedlemmar. Nyval skedde av Jerzy Hawranek.
 • VD talade på ansedda Cleantech Forum i Stockholm i maj 2014. Cleantech Forum arrangerades i Stockholm av Cleantech Group i samarbete med Energimyndigheten och Stockholms stad. Cleantech Group är en av de mest etablerade arrangörerna av högnivåkonferenser där miljöteknikbolag möter internationella investerare.
 • Teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut hösten 2013 inföll mellan den 12 och 30 maj 2014 och totalt tecknades 638 230 aktier för 6 829 061 kr.
 • Lånelöfte för Dalaröprojektet har getts av Handelsbanken.
 • Registreringen av aktierna från teckningsoptionerna skedde i slutet av juli.
 • Energimyndigheten meddelar att man beviljat medel till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att bland annat utvärdera Dalaröprojektet och möjligheterna för att med effektivare ventilation minskas luftflöden med bibehållen komfort för att sänka energibehovet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga att rapportera.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Kommande rapportdatum

2014-10-31: Delårsrapport Q3 – 2014

2015-02-20: Bokslutskommuniké 2014

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 15 augusti 2014.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från TakedaAnnons

Läkemedelsområdet förändras och Sverige behöver hänga med

Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda och Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.
Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda och Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.

Givet den utveckling som sker på läkemedelsområdet krävs ett omtag kring hur läkemedelsföretag, myndigheter och regioner kan samarbeta. Detta för att revidera utvärderingen av behandlingar till små patientpopulationer, ta fram en plan för monitorering sett till alla de värden behandlingarna skapar samt skapa ett hållbart system som möjliggör tillgänglighet av innovationer i hela Sverige. 

– Läkemedelsindustrin, myndigheter och regioner måste ta ett gemensamt ansvar för att svenska patienter får tillgång till ny banbrytande behandling, säger Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda.

Med dagens utveckling på läkemedelsområdet finns möjligheter att hjälpa många patienter som för bara några år sedan stod helt utan behandlingsalternativ. Dessa behandlingar är väldigt nischade men också riktade till de tusentals sjukdomar med få patienter. I båda dessa grupper finns idag sällan några behandlingsalternativ tillgängliga. Denna evolution inom läkemedel leder så klart till tydliga utmaningar i ett system som är gjort och byggt för att utvärdera läkemedel som riktar sig till stora och breda patientgrupper. Detta betyder att det finns en stor risk att läkemedel till små patientpopulationer inte blir tillgängliga i Sverige.

– Vi har full förståelse för problematiken med att det initialt inte finns samma mängd data om man jämför med vanligt förekommande sjukdomar som diabetes. Detta kräver nya typer av modeller för att värdera behandlingarnas effektivitet men också att vi blir bättre på att dela data. Alldeles avgörande är att dessa nya modeller tas fram i samverkan mellan alla parter, säger Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.

– Vi befinner oss i ett intressant läge just nu då det kommer många nya behandlingsstrategier och läkemedel som riktar sig till sjukdomar som inte haft samma fokus tidigare. Det här kräver att sjukvård och företag samverkar än bättre för att utvärdera dessa nya metoder för att möjliggöra en användning, säger Ulf Jersenius.

En nationellt samordnad vård

För att det här ska bli möjligt krävs en bredare samordning nationellt. Detta innebär att processer blir bättre koordinerade och att det finns tillgång till likvärdiga kunskapsunderlag, vilket SKR påbörjat på ett fördömligt sätt. 

– Vi anser att vi som läkemedelsbolag har ett ansvar att bistå i det koordinerande arbetet genom att tidigare dela data givet att det finns säkra plattformar. Likaså behöver vi följa upp effekten av våra läkemedel och se att det tillför ett faktiskt värde för samhället. Det här kräver ett tydligare samarbete med vården än idag för att monitorera hur det fungerar ute i verkliga livet. Genom monitorering kan vi bättre säkerställa att läkemedlet ges till rätt patient samtidigt som vi alla också får ny kunskap vilket främjar nya innovationer och behandlingsmetoder, säger Maria Mässing.

En ny finansieringsmodell 

Takeda  ser att det krävs en ny typ av finansieringsmodell där läkemedel prissätts än mer efter dess effekt i verklig miljö. Läkemedlet utvärderas av antingen myndigheter eller SKR och beroende på uppnådd effekt får läkemedelsbolagen en större eller mindre ersättning, något som lyfts fram av Region Västerbotten för den typ av läkemedel vi diskuterar här. Beroende på utveckling kan summan ändras med tidens gång.

– Ponera att vi kan sammanställa data från hela Norden gällande exempelvis sällsynta sjukdomar. Då får vi dels en fördjupad kunskap om diagnoserna men kan också se vilka värden våra läkemedel levererar, och kan därefter följa upp dessa över tid, avslutar Ulf Jersenius.

Om Takeda
Takeda är ett globalt läkemedels- och biofarmaceutiskt bolag från Japan som har funnits i 240 år. I Sverige fokuserar Takeda framförallt på sällsynta sjukdomar, gastroenterologi och onkologi. Se altinget.se/aktoerer/nyttvaardtanksverige för mer information om Takedas vision för en hållbar vård.

C-ANPROM/SE/CORP/0022 oktober-21

www.takeda.se 

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?