1515
Annons

NY STRATEGISK RIKTNING OCH FINANSIELLA MÅL FÖR INTELLECTA EFTER RENODLING

 • Ny vision och mission
 • Renodlad affärsmodell
 • Nya finansiella mål

Strategisk riktning och finansiella mål:

Utgångspunkt: I enlighet med vår nya strategiska inriktning och tidigare kommunikation har Intellecta valt att fokusera helt på ett affärsområde. Detta affärsområde är Intellectas konsultrörelse Intellecta Consulting. Efter denna renodling omfattar Intellecta-koncernen konsultföretagen Bysted AB (Malmö), Bysted A/S (Köpenhamn), Hilanders (Stockholm), Intellecta Corporate (Stockholm), Rewir (Stockholm och Shanghai) och joint-venture Intellecta/Propeople.

Det nya Intellecta har initialt en omsättning på cirka 240 MSEK, varav cirka 160 MSEK i byråintäkter samt ett resultat före skatt om cirka -8.5 MSEK (proforma helår). Det nya Intellecta har en mycket stark balansräkning med en kassa på mer än 100 MSEK (exklusive en checkräkningskredit på cirka 33 MSEK och en tvåårig revers på 22,4 MSEK med Investeringsfonden Accent Equity 2012, köparen av Infolog), mindre än 3 MSEK i lån, samt en soliditet om cirka 51 %.

Ny vision:

 • We are Northern Europe’s Most Talented and Best Performing Communications Advisors.
  • We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies.

Norra Europa

 • De nordiska länderna är Intellectas hemmamarknad och expansionsplattform
 • Vi följer med och arbetar med våra kunder var än de är

Mest kompetenta:

 • Varje bolag ska vara en av topp tre i sin kategori
 • Förmåga att attrahera och behålla ”stjärnkompetens” inom varje bolag

Framgångsrika

 • (Se finansiella mål nedan)

Kommunikationsrådgivare

 • Strategisk och taktisk rådgivning inom alla kommunikationsdiscipliner.

Ny mission:

 • Intellecta’s mission är att öka våra kunders konkurrensförmåga genom att erbjuda spjutspetskompetenser och innovativa kommunikationslösningar
 • Genuin affärsförståelse, thought leadership, kreativitet och innovation samt prestation driver vår mission

Värderingar:

 • Våra värderingar är fortsatt Mod, Omtanke, Resultat och Passion (MORP)

Affärsmodell:

Intellecta vill med nedanstående modell beskriva hur det nya Intellecta ska driva sin affär – med utgångspunkt i hur dynamiken ser ut i portföljen.

De axlar Intellecta utgår från är unikitet/komplexitet kontra skalbarhet. De mer unika och komplexa uppdragen som innefattar analys, strategi, koncept och affärsutveckling på basis av en genuin förståelse för kundernas affär genererar intäktsströmmar genom värdebaserad prissättning för de unika uppdragen. På den andra axeln kommer intjäningen från mer standardiserade och paketerade produkter och kommunikationstjänster som leder till en skalbar omsättningstillväxt. Kärnan i Intellectas erbjudande är helt integrerad kommunikationskompetens som således sträcker sig från det unika kommunikationsbehovet till det mer standardiserade.

Intellectas renodlade affärsmodell kommer att styra vårt arbete framöver när det gäller:

 • Hur vi ska organisera våra resurser för att effektuera våra strategier och leverera på våra finansiella mål;
 • Hur vi ska organisera vår intjäning och inte minst hur vi ska ta betalt i framtiden.

USP (Unique Selling Points):

 • Genuin affärsförståelse
 • Integrerad kommunikationskompetens
 • Starkt strukturkapital

Finansiella mål:

Intellecta kommer att ersätta sina nuvarande fem finansiella mål med tre nya finansiella mål.

 • Tillväxt:10 % /år
  • Detta ska åstadkommas genom riktade förvärv inom digital kommunikation i kombination med organisk tillväxt.
 • Vinstmarginal:10 % EBIT på byråintäkter.
 • Soliditet: Ska ej understiga 30 %.

Milstolpar:

Fokus på ett affärsområde: Consulting.
Infolog avyttras till Investeringsfonden Accent Equity 2012, ett nordiskt investmentbolag.
Försäljningen ska enligt plan slutföras under tredje kvartalet 2013.

Skapa kritisk storlek och framgångsrik digital kompetens genom förvärv
För att ytterligare förstärka koncernens fokusering, avser vi att förvärva en majoritet upp till 60 % av aktierna i en nordisk digital kommunikationsbyrå.

Affären som väntas slutföras under september beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

Extrautdelning
Intellecta bedömer att alla likvida medel från avyttringen av Infolog ej behövs för att implementera vår strategi och nå våra finansiella mål. Vid nästa årsstämma (maj 2014) kommer Intellecta att föreslå en extra utdelning kopplad till avyttringen av Infolog om 6 SEK/aktie (totalt ca 25.5 MSEK).

Tillväxtfas
Inom 24 månader från Infologs avyttring avser vi att fördubbla Intellectas intäkter på årsbasis främst genom förvärv inom digital kommunikation i Sverige och utomlands men också genom organisk tillväxt. Andelen byråintäkter i förhållande till omsättningen kommer att öka markant jämfört med idag som en konsekvens av intäktsmixen hos de förväntade förvärvskandidaterna.

Infria alla finansiella mål.
Inom 36 månader från Infologs avyttring, kommer Intellecta att ha infriat samtliga finansiella mål.

Tre skäl att investera iIntellecta

 • Gynnsam position på en dynamisk kommunikationsmarknad och väl kapitaliserat för
  ytterligare expansion på den växande digitala kommunikationsarenan.
 • Hög potential för vinsttillväxt genom renodlad affärsmodell och engagerad ledning
 • Hög utdelningspolicy, historiskt dokumenterad och föreslagen för 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2013 kl.8:20 (CET).

Följande bilagor finns för nedladdning:
PDF

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från AteaAnnons

Unikt samarbete förenklar molnresan för Ateas kunder

När Microsoft i höst öppnar sitt nya datacenter i Sandviken kommer det bringa molnet närmare kunderna. Det öppnar för Ateas kunder att flytta sina VMware-system till Azure med bibehållna licenser och förlängda avtal för uppdateringar.

Kunder som kör applikationer på VMwares virtualiseringsplattform i egen regi kan nu flytta sina arbetslaster till Azure utan att lämna VMware-miljön. Det är kärnan i det nya erbjudandet från Atea, i nära samarbete med Microsoft, som nu erbjuds företagets kunder i Sverige och övriga Norden. Erbjudandet kommer samtidigt som, och är en direkt följd av, att Microsoft öppnar sin nya datacenterregion i Sverige.

Kunderbjudandet som går under namnet Atea Managed It Modernization Service är en plattform från VMware tillsammans med Microsoft Azure VMware Solution. Det innebär att de kan fortsätta använda VMware-miljön och samtidigt nyttja fördelarna med Azure. De behöver även inte skola om sig till en ny miljö, men kan ändå effektivisera i molnet, vilket i slutänden ger lägre kostnader. 

– Vi har skapat en allians med VMware-baserat moln på Azure och har ett antal kunder med utgående kontrakt för VMware som kan dra nytta av detta. Det nya erbjudandet är utmärkt för de kunder som vill flytta sina applikationer till molnet, men ha kvar teknologin i VMware, säger Jonas Emilsson, chefsarkitekt på Atea.

Kortare och grönare väg till molnet

Enligt Jonas Emilsson har Atea många Azure-kunder och samtidigt en stor bas med kunder som använder VMwares teknik i egna datacenter. Tanken är att de senare kan dra nytta av erbjudandet för sin molnresa, att flytta applikationer till molnet men ha kvar den tekniska och administrativa miljö de är vana vid, och det med en levererans från en och samma aktör. Jonas Emilsson kallar det för en brygga mellan två världar.

– Värdet för kunden ligger i helhetsupplevelsen, Managed It Modernization Service är en one-stop-shop för den hybrida molnresan. Man har ett arv i VMware men man migrerar till Azure med samma trygghet som tidigare. Kunderna bibehåller sin förmåga att integrera och de kan använda tekniken som de är vana vid. Det ligger en stor affärsnytta i detta, säger Jonas Emilsson.

>> Läs hur ni undviker fallgroparna på vägen till det hybrida molnet

Erbjudandet från Atea är kopplat till Microsofts etablering av ett nytt datacenter i Sverige, närmare bestämt i Sandviken. Etableringen innebär att de svenska Azure-kunderna nu kan driva sina applikationer med kortare svarstider, högre tillgänglighet och inte minst med renare klimatsamvete.

– Vi lanserar en ny datacenterregion i Sandviken. Det gör att vi drar nytta av den region som är mest hållbar med otroligt fina CO2-värden. Det ger också kunderna korta svarstider och sju till tio gånger snabbare uppkoppling till den här regionen än andra regioner, säger Asbjörn Ejsing, DC Lead – Director Cloud Sweden på Microsoft.

Förlängda supportavtal krymper kostnader

I samband med att kunder går in i Azure VMware Solution, AVS, kommer supportavtalen med säkerhetsuppdateringar för Server 2008 och SQL Server, så kallade Extended Security Updates, förlängas. Enligt Asbjörn Ejsing finns det ”stora arv i gammal mjukvara” som annars hade inneburit omfattande kostnader för förlängning av avtalen.

– Kundens egna datacenter i molnet ska vara så likt deras nuvarande miljö som möjligt. Man kan administrera från samma ställe och till exempel flytta maskiner som tidigare. Managed It Modernization Service är som att lägga till en sekundär datahall med dedikerade värdmaskiner som den gamla miljön etableras på. Vi delar heller inte infrastruktur med andra ur ett hårdvaruperspektiv, säger Jonas Emilsson på Atea.

Enligt Asbjörn Ejsing på Microsoft är detta en lösning med ”en hel del järn i botten” som omsluts med managementverktyg och kopplingar till Azure-portaler och -profiler, så att kunderna kan addera bland annat lagring och säkerhet.

Först i Norden

Ateas ramvek CloudTrack riktar sig mot företag som har egna datacenter men som ska migrera till molnet. Ramverket erbjuder både den tekniska migreringen, men också allt runt omkring som kommersiella verktyg och juridik. 

– Vi ser att det finns en stor oro och osäkerhet bland företag inför teknikskiften och migrering till molnet, och jag tycker inte att vi jobbar på rätt sätt i branschen som helhet med att hjälpa kunderna på resan. Atea kan hjälpa kunderna med hela resan med en ”safe journey” och bibehållen trygghet, säger Jonas Emilsson.

>> Läs hur ni undviker fallgroparna på vägen till det hybrida molnet

Att teknik bara är en del av utmaningarna understryks av Emil Darrell, erbjudandeansvarig på Atea. Att flytta applikationer till molnet handlar om ett helhetsgrepp som måste inkludera även ekonomiska och juridiska frågor.

– Vi kan säkerställa kostnadsdelarna med ett verktyg för både on-prem och moln. Vi har kommersiella verktyg också, inte bara tekniska. Det blir kostnadseffektivt ur ett avtalsperspektiv och ger en större affärsnytta för kunden. Till det har vi även juridiska verktyg och ramverk för att underlätta processen, säger Emil Darrell.

– Det som gör erbjudandet unikt är kringtjänsterna och den stora breda basen med konsulter som kan stötta i resan. Vi är först ut i Norden att formalisera ett sånt här erbjudande, säger Jonas Emilsson.

Får återvinna licenser

En fråga som många kunder ställer är hur det kommer fungera med deras existerande licenser om de flyttar applikationer till molnet. Ofta handlar detta om olika licenser ifall applikationen driftas i eget datacenter eller i molnet. Enligt Asbjörn Ejsing och Jonas Emilsson kommer Microsoft och Atea att ge kunderna möjlighet att återvinna licenserna om de migrerar applikationer till Azure VMware Solutions genom initiativet Azure Hybrid Benefit.

– Nu kan kunderna återvinna licenserna från Microsoft när de går in i AVS, det ger en lägre kostnad eftersom de redan betalat licenserna, och det sparar naturligtvis kunden en hel del pengar, säger Jonas Emilsson.Asbjörn Ejsing håller med: 

– Det ska vara kostnadsneutralt mellan on-prem och Azure. Det underlättar resan.

Mer från Atea

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Atea och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?