1515

NeuroVive tecknar samarbetsavtal med Isomerase Therapeutics och erhåller den första milestone-ersättningen från Sihuan

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, har tecknat ett samarbetsavtal med Isomerase Therapeutics för utveckling av de molekyler som företaget nyligen förvärvade av Biotica. Dessutom har NeuroVives asiatiska dotterbolag erhållit den första milestone-ersättningen från Sihuan Pharmaceutical, företagets utvecklingspartner iss Kina.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, har tecknat ett samarbetsavtal med Isomerase Therapeutics för utveckling av de molekyler som företaget nyligen förvärvade av Biotica. Dessutom har NeuroVives asiatiska dotterbolag erhållit den första milestone-ersättningen från Sihuan Pharmaceutical, företagets utvecklingspartner iss Kina.

Samarbetsavtalet med Isomerase Therapeutics
NeuroVive har tecknat ett samarbetsavtal med det brittiska bolaget Isomerase Therapeutics Ltd för produktutveckling och kommersialisering av de cyklofilin-hämmande molekyler som nyligen förvärvades av Biotica Ltd. Samarbetet kommer att fokusera på såväl cellskydd i samband med traumatisk hjärnskada och hjärtattack samt det nya produktområdet antivirala indikationer i form av den nya produkten NVP018/BC556. Isomerase Therapeutics är grundat av tre ledande befattningshavare från Biotica, inklusive den tidigare forskningschefen, som därmed redan har arbetat med de molekyler NeuroVive förvärvade tidigare i år. Utvecklingsarbetet kommer att inledas under sommaren.

Utbetalningen från Sihuan
NeuroVives dotterbolag NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd har erhållit en första utbetalning från Sihuan Pharmaceutical som är företagets samarbetspartner inom utveckling och försäljning av produkterna CicloMulsion® och NeuroSTAT® på den kinesiska marknaden. Utbetalningen visar att NeuroVives strategi på den kinesiska marknaden fungerar som planerat. Arbetet med att sammanställa en ansökan till den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA om en klinisk studie för CicloMulsion® i Kina fortlöper. Storleken på den aktuella utbetalningen offentliggörs inte på grund av sekretess i samarbetsavtalet.

Enligt tidigare tecknat samarbetsavtal skall Sihuan Pharmaceutical betala upfront- och milestone-ersättningar till NeuroVives kinesiska dotterbolag NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd om totalt 35 miljoner respektive 12 miljoner yuan avseende CicloMulsion® och NeuroSTAT®. Utöver detta skall Sihuan även under tio år efter marknadsgodkännande betala en årlig royalty om 10 procent av nettointäkterna för dessa två produkter.

NeuroVives arbete i Kina bedrivs via dotterbolaget NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd som samägs med Foundation Asia Pacific Ltd (FAP). FAP:s ägarandel i bolaget uppgår till 30 procent och ger i utbyte NeuroVive tillgång till marknadskompetens och kontakter vilket är av stor betydelse vid etablering som utländsk aktör i Kina och hela den asiatiska regionen. Arbetet med att positionera NeuroVive på den asiatiska marknaden förväntas öka successivt de kommande åren, och FAP kommer att spela en nyckelroll i denna process. Den första milestone-ersättningen som nu har erhållits kommer primärt att användas för NeuroVives verksamhet i Asien.

Kommentar från NeuroVive
– Jag är mycket glad över att kunna presentera dessa båda nyheter som visar på den starka utvecklingsfas som NeuroVive befinner sig i. Utbetalningen av den första ersättningen från Sihuan är ett kvitto på att vi hittills har lyckats väl med arbetet i Kina och att vår samarbetspartner verkligen levererar. Det nya avtalet med Isomerase Therapeutics kring utveckling av molekylerna vi tidigare förvärvat av Biotica innebär dessutom startskottet för en breddning av vår produktportfölj. Denna satsning kommer att förstärka NeuroVives position inom mitokondriell medicin och ge oss möjlighet att ta fram produkter för behandling av fler sjukdomstillstånd, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

Om Isomerase Therapeutics
Isomerase Therapeutics Ltd är ett biotekniskt läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Cambridge, Storbritannien, som grundades av tre ledande befattningshavare från Biotica Technology Ltd. Företaget erbjuder tjänster inom läkemedelsutveckling till företag som önskar utveckla mikrobiotiska produkter till läkemedel, och använder unika biotekniska metoder med stöd av ett vetenskapligt team med över ett decenniums erfarenhet av framgångsrik läkemedelsutveckling och samarbeten inom medicin och bioteknik.

Om Sihuan Pharmaceutical
Sihuan Pharmaceutical är Kinas fjärde största läkemedelsföretag och har ett av Kinas största team inom forskning och utveckling av läkemedel. För närvarande bedriver företaget utveckling av över 70 nya läkemedel i olika utvecklingsfaser. Sihuan har även ett omfattande nätverk bestående av över 3 000 distributörer som täcker in mer än 10 000 sjukhus och medicinska institutioner i Kina.

Om Foundation Asia Pacific
Foundation Asia Pacific Ltd är specialiserat inom företagsutveckling på den kinesiska marknaden med målsättningen att accelerera tillväxten och öka värdet för bolagets samarbetspartners. Företagets marknadsanalys, omfattande kontaktnät och aktiva deltagande i utvecklingsprojekt via delägarskap maximerar möjligheterna att nå framgång i Kina.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även en produkt för behandling av hjärncellsskador vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller dess forskningschef Eskil Elmér.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

Aktuell status för NeuroVives produkter

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i en klinisk fas III-studie med 972 patienter.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en klinisk fas IIa-studie med 20 patienter. Design- och planeringsarbetet inför en fas III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU. Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller marknadstillstånd.

NVP018/BC556
NVP018/BC556 är NeuroVives primära läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av potenta cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling och har utvecklats för behandling av hepatit C. Produkten uppvisar kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för närvarande NVP018/BC556:s potential för antivirala indikationer.

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive, inklusive NVP014 (hjärncellsskydd vid stroke), en läkemedelskandidat för energireglering av mitokondrier samt läkemedelskandidater i bolagets nya portfölj av cyklofilinhämmare som utvecklas för kardio- och neuroprotektion, finns på www.neurovive.se/Om-NeuroVive/Projekt-och-lakemedelskandidater

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2013, kl. 08.15.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från EuropcarAnnons

Ledande mobilitetsleverantören som elektrifierar hela Sverige

Europcar är den ledande leverantören i Sverige av delad hållbar mobilitet, med högst andel elektrifierade bilar. Men det rör sig inte bara om hyrbilar utan Europcar vill i framtiden erbjuda olika typer av mobilitet. Under 2021 har företaget presenterat såväl VW California, en husbil som går att köra på HVO100, men också ett betatest på SEAT MÓ som är en elektrisk motorcykel, så kallad mikromobilitet.

– 40 procent av vår fordonsflotta är elektrifierad och vi har som mål att ha 100 procent fossilfri fordonsflotta till år 2025. Vår vision är kunna erbjuda ett spektrum av mobilitetslösningar, en multimodal plattform med erbjudanden som underlättar för människor att röra sig på ett hållbart sätt i samhället, berättar Cathrin Idén Chief Commercial Officer på Europcar.

En hållbar mobilitet från norr till söder

Som den ledande leverantören av mobilitetslösningar är Europcar verksamma i hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Laddbara elbilar går att hyra överallt, inte bara i storstäder utan i hela Sverige.

– Utöver hög tillgänglighet och tillgång på bilar har vi ett högt nyttjande på våra fordon. Den genomsnittliga körsträckan på privatägda bilar i Sverige ligger på cirka 1100 mil per år men våra bilar rullar tre gånger så långt, säger Mickael Bogered, CEO för Europcar Sverige.

Bilen, bränslet och beteendet

Europcar vill utmana normen vad gäller hållbarhet och har bland annat tre nyckelord i sitt arbete; bilen, bränslet och beteendet. För Europcar är hållbarhet viktigt och genom att köpa in laddbara bilar och hyra ut dessa kan privatägda bilar ersättas. En stor del av arbetet handlar också om att skapa en medvetenhet hos kunderna hur de kan agera hållbart.

– Vi brukar prata om bilen, bränslet och beteendet. Angående bilen gäller det att utmana normen, varför ska du till exempel åka i en stor kombi själv? Kanske går det att istället att åka stora delar av sitt transportbehov i en mindre bil och när det sen är dags för fjällen eller sommarsemester kan du hyra en större, rymligare bil av oss. Hyr bilen du behöver när du behöver den, berättar Mickael Bogered.

– I bränslet ligger vår strategi att elektrifiera Sverige. Vi har ett stort utbud av rena elbilar, el-transportbilar och SEAT MÓ125 elmotorcyklar. Därmed erbjuder vi ett större utbud än någon annan mobilitetsleverantör. Sen vad gäller beteendet handlar det om vad du väljer för mobilitetslösning. Behövs verkligen bilen för alla sträckor? Kanske är det bättre att i vissa situationer använda sig av en elektrifierad motorcykel? Om du som kund väljer bilmobilitet, hur mycket förbrukningen kan påverkas av ditt eget beteende, säger Cathrin Idén. 

Fler delade bilar innebär färre bilar på vägarna

Europcar ser sig som en viktig del av samhället, med en stark vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling.  Att kunna kombinera olika hållbara mobilitetslösningar. Det handlar om cykel, kollektivtrafik och elbil när behovet finns. Men också att få företag att fundera på sitt mobilitetsbehov.

– Med fler delade bilar blir det färre bilar. Istället för företagsbilar kan företag istället hyra av oss vid sina toppar och därmed kunna lastbalansera sin egen verksamhet. Vi tittar på bilpooler till företag som också kan nyttjas av allmänheten, avslutar Cathrin Idén.

Mer information om Europcar

Europcar tror att vägen till hållbar mobilitet nås genom ökad elektrifiering, ökad delning och att erbjuda fordon matchade för det aktuella behovet. Denna vision återspeglas i Europcars flexibla mobilitetslösningar. Oavsett om behovet gäller dagar eller år - ifall det rör sig om storstäder eller landsbygd - vill företaget utmana gamla tankesätt och ge ett mer flexibelt och hållbart alternativ till det traditionella bilägandet. Europar Sverige har 160 stationer och ca 5000 bilar i sin vagnpark. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB.

Besök oss på europcar.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Europcar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?