ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Miljön vinnare när rening av dagvatten blir effektivare

Människor och miljö exponeras idag för mer och mer miljögifter. En stor del av föroreningarna som återfinns i sjöar och vattendrag kommer från dagvatten. Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten som för med sig föroreningar från gator, industriområden, hustak och villatomter. Vatten som rinner rakt ner i dagvattenbrunnar och ut till vattendragen. Det övergripande målet för EU´s ramdirektiv 2000/60/EG är att samtliga kust-, yt- och grundvatten ska klassas med god status senast år 2015. För att uppnå målet ställer kommuner krav på utsläppshalter i dagvatten. SEKA Miljöteknik AB lanserar dagvattensmagasinet Ecovault® som effektivt renar dagvattnet genom flera reningssteg.

Människor och miljö exponeras idag för mer och mer miljögifter. En stor del av föroreningarna som återfinns i sjöar och vattendrag kommer från dagvatten. Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten som för med sig föroreningar från gator, industriområden, hustak och villatomter. Vatten som rinner rakt ner i dagvattenbrunnar och ut till vattendragen. Det övergripande målet för EU´s ramdirektiv 2000/60/EG är att samtliga kust-, yt- och grundvatten ska klassas med god status senast år 2015. För att uppnå målet ställer kommuner krav på utsläppshalter i dagvatten. SEKA Miljöteknik AB lanserar dagvattensmagasinet Ecovault® som effektivt renar dagvattnet genom flera reningssteg.

US Environmental protection agency, EPA, amerikanska motsvarigheten till naturvårdsverket anser att hälften av miljögifterna i amerikanska vattendrag kommer från dagvatten från stadsmiljö. För att natur och människor inte ska drabbas av giftiga halter föroreningar måste dagvattnet renas innan det når naturen. För att nå myndigheternas riktvärden/begränsningsvärden på tillåtna halter i utgående dagvatten krävs ofta mer reningssteg än enbart avskiljning av slam och olja.

Till häften av Hans Andersson Recycling ägda SEKA Miljöteknik AB lanserar, EcoVault®, en ny produkt för rening av dagvatten på skandinaviska marknaden. Ecovault® är ett dagvattenmagasin med en hög reningseffekt (~90 %) avseende partiklar och olja men är även utrustad med ett filterpaket som ytterligare renar det utgående vattnet. Filtermaterialet kan anpassas efter de ämnen som är viktigast att reducera.

”Användningsområdet för en EcoVault® sträcker sig från att vara en avskiljar- och filteranläggning hos till exempel fastigheter med miljöfarlig verksamhet, till att fungera som ett större avsättningsmagasin för en stads dagvatten. Strukturen är designad för att ta emot stora mängder dagvatten och rena det genom flera processer. En fördel mot traditionella avsättningsmagasin är att en Ecovault® tar betydligt mindre plats i anspråk samt att den filtrerar bort bland annat lösta metaller som vid högre halter blir direkt toxiska för växter och djur”. säger Patrik Karlsson, VD SEKA Miljöteknik AB.

EcoVault® dimensioneras efter behov och kommer att finnas som både mobil och stationär lösning. SEKA Miljöteknik AB står för serviceavtal gällande byte och omhändertagande av filtermedia samt tömning av slam- och olja.

I samband med lanseringen av EcoVault® kommer SEKA Miljöteknik AB även erbjuda Vault-Ox®, en kemisk rening för stillastående vatten. Stillastående vatten kan bli syrefattiga miljöer, börja lukta illa och bland annat orsaka förändringar i vattnets pH och bakterietillväxt och utsläpp av detta vatten kan ge direkt negativa konsekvenser för det akvatiska livet i vattendragen. VaultOx® förhindrar att det uppstår en dålig miljö i vattnet mellan regntillfällen och kan användas i dagvattendammar eller i t.ex. slamavskiljare.

SEKA Miljöteknik AB är distributörer för dagvattenprodukter från det Floridabaserade företaget EcoSense International vars sortiment innefattar ett flertalet olika produkter från mindre till större dagvattenprojekt. Sortimentet innefattar bland annat ovan nämnde EcoVault® och kemiska rening men även filter till dagvattenbrunnar, skräpkorgar till dagvattenbrunnar, filterpaket till befintliga oljeavskiljare, oljelänsar samt utrustning för rening av fordon som lämnar smutsiga/förorenade anläggningar. SEKA Miljöteknik kommer även erbjuda utrustning för rening av processvatten

För mer information:

Henrik Svahnberg, SEKA Miljöteknik AB

henrik.svahnberg@sekamiljoteknik.se

Kontor: 08-235300

Mobil: 0733-833 433

Fakta SEKA Miljöteknik AB

SEKA Miljöteknik grundades 1999 i Stockholm. Bolaget startade som ett konsultföretag med inriktning på farligt avfall. Idag har verksamheten utökats till att även gälla transporter, rådgivning, utbildning, miljötekniska undersökningar, tillståndsprocesser och utredningar. Sedan år 2007 ingår SEKA i Hans Andersson gruppen och ägs till 50% av Hans Andersson Recycling AB.

Fakta Hans Andersson Recycling AB

Hans Andersson Recycling hanterar och återvinniner ca 1 200 000 ton material per år, vilket gör oss till en av de största på den svenska marknaden. Vi tar hand om allt avfall oavsett om det gäller returpapper, plast, skrot, metaller, returträ, brännbart avfall, farligt avfall, elektronik eller annat avfall. Företaget ingår i Hans Andersson Holding AB som sysselsätter 500 personer och omsätter 2,5 miljard SEK.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies