1515

Delårsrapport januari – juni 2012

1 april – 30 juni

 • Intäkterna ökade med 15 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 15 procent till 1 341 (1 169) MSEK.
 • Justerat för Meca var tillväxten 0%.
 • Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 141 (173) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11 (15) procent.
 • Justerat för Meca och transaktionskostnader avseende Meca-förvärvet minskade rörelseresultatet till 120 (173) MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster minskade med 21 procent till 132 (167) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 93 (122) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 2,65 (3,67) SEK.

1 januari – 30 juni

 • Intäkterna ökade med 19 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.   Innan justering ökade intäkterna med 20 procent till 2 437 (2 032) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade med 6 procent till 252 (269) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10 (13) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster minskade med 9 procent till 238 (261) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 170 (191) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 4,95 (5,75) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 2 186 (671) MSEK vid periodens utgång.

Viktiga händelser

 • Förvärvet av Meca den 23 maj 2012 har under det andra kvartalet påverkat nettoomsättningen med 173 MSEK samt påverkat rörelseresultatet positivt med 32 MSEK. Utöver detta har koncernens resultat påverkats negativt av transaktionskostnader avseende Meca-förvärvet med 11 MSEK.

VD:s kommentar

Förstärkt marknadsandel i svag marknad

 • Intäkterna för andra kvartalet 2012 ökade med 15 procent, inklusive Meca som ingår från den 23 maj
 • Den påbörjade integration av Meca har varit framgångsrik
 • Minskat resultat påverkat av den svaga marknaden

Mekonomens rörelseresultat för det andra kvartalet 2012 minskade med 19 procent till 141 (173) MSEK. Kostnader för Mekonomens långsiktiga satsningar avseende Mega-enheter, etableringen i Finland, satsningen på marint och egna verkstäder på totalt 9 (10) MSEK ingår. Transaktionskostnader i samband med förvärvet av Meca på 11 (0) MSEK under det andra kvartalet har också belastat resultatet. Rörelseresultatet justerat för Meca och därtill relaterade transaktionskostnader uppgick till 120 (173) MSEK. Intäkterna ökade med 15 procent till

1 341 (1 169) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11 (15) procent. Justerat för Meca blev tillväxten 0 procent, i en totalmarknad som under kvartalet har minskat med cirka 7 procent. Fokus har under kvartalet riktats mot att konsolidera vår verksamhet ytterligare.

Ett starkt fokus har också varit integrationsarbetet av Meca och Sørensen og Balchen, vilket varit framgångsrikt. Båda Meca och Sørensen og Balchen har sedan respektive förvärv visat goda resultat.

Meca, som förvärvades den 23 maj 2012, har haft en stark utveckling och integrationen ligger före plan. Nettoomsättningen från 23 maj till 30 juni uppgick till 173 MSEK och rörelseresultatet, som påverkats positivt av synergieffekter, uppgick till 32 MSEK.

Sørensen og Balchen har påverkats av en svag konsumentmarknad. Nettoomsättningen under andra kvartalet minskade till 194 (199) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 14 (18) procent. Rörelseresultatet under andra kvartalet 2011 påverkades av en positiv periodiseringseffekt avseende semesterlöneskulden.

Mekonomen Norge uppvisade en rörelsemarginal på 17 (18) procent. Nettoomsättningen var oförändrad under kvartalet. Försäljningen till anslutna verkstäder utvecklades väl, liksom Fleet-affären med ett flertal nya avtal.

Rörelseresultatet i Danmark minskade till -6 (26) MSEK med en rörelsemarginal om -3 (13) procent, som följd av en snabb försämring av marknadsläget och ökat konkurrenstryck, med en negativ effekt på bruttomarginalen. För det första halvåret uppgick rörelsemarginalen till 1 (11) procent. Den underliggande nettoomsättningen för det andra kvartalet minskade med 2 procent. Nettoomsättningen minskade under det andra kvartalet till 187 (195) MSEK, på en marknad som minskar med drygt 10% i Danmark. Vi genomför nu kraftfulla åtgärder för att anpassa strukturen och kostnadsmassan i Danmark till den rådande marknadssituationen, men med fokus på att bibehålla vår starka position i denna marknad.

I Sverige uppgick rörelsemarginalen till 16 (18) procent under det andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade med 4 procent och den underliggande nettoomsättningen minskade med 3 procent. Försäljningen till anslutna verkstäder har utvecklats väl.

I Finland har fyra nya Mediumenheter etablerats under det andra kvartalet. Vi ser en positiv utveckling i de nya enheter som etableras.

Mekonomens marina satsning visade en god försäljningsutveckling, med en ökning under det första halvåret 2012 på 32 procent jämfört med det första halvåret 2011, i en marknad som haft en starkt negativ utveckling. Området utgör dock en mindre del av koncernens totala affär.

Nybilsförsäljningen har bromsats upp och bilägare skjuter upp service och reparationer. Vi förväntar oss en fortsatt svag marknad under resten av 2012, men vi ser flera paralleller med 2008, då marknaden visade samma mönster och därefter ökade påföljande år. För Mekonomen betyder detta att konsolideringen av verksamheten kommer att fortsätta under 2012. Det innebär också att vi har möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar och stärka vår position. I den konsolidering som sker av branschen har Mekonomen tagit ledarpositionen och förvärvet av Meca är ett tydligt exempel på detta. Vi ser goda möjligheter till organisk tillväxt under de kommande åren.

Håkan Lundstedt, VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2011.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 400 butiker och mer än 2200 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Ladda ner delårsrapport januari - juni 2012

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?