Kommuniké från årsstämma 2012 i Phonera AB (publ.)

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma torsdagen den 10 maj 2012. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma.

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma torsdagen den 10 maj 2012. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma.

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER SAMT ANSVARSFRIHET
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS VINST
Årsstämman beslutade att av till stämmans förfogande stående medel om 25 190 652 kr, utdela 24 982 893 kronor, vilket motsvarar en utdelning om 3,20 kronor per aktie, och balansera 207 759 kronor i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till tisdagen den 15 maj 2012. Utbetalning beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 21 maj 2012.

BESLUT OM STYRELSEN OCH REVISORER
• Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska minskas med en ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.
• Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Ahldin, Sven Berg, Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Henric Wiklund samt beslutade om nyval av Paul Moonga som styrelseledamot. Henric Wiklund valdes till styrelsens ordförande.
• Årsstämman beslutade att styrelsen ska arvoderas med totalt 624 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande:
200 000 kronor till styrelseordförande Henric Wiklund, 88 000 kronor vardera till Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Paul Moonga samt 80 000 kronor vardera till Peter Ahldin och Sven Berg.
• Årsstämman beslutade att ersättning för arbete i utskott eller kommittéer inte ska utgå.
• Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor.
• Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN
Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGEN
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund som företrädare för Investment AB Klöverön, Paul Rönnberg som företrädare för Högberga Invest AB, Peter Ahldin som företrädare för Alencia AB samt Fredrik Olsson som företrädare för Kongsvik Egendom AB. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2013. Årsstämman beslutade vidare att de principer som framgår av de beslutade instruktionerna för valberedningen ska gälla för förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL NYEMISSION
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning av fordran. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för bolagets aktie som möjligt.  Skälet till eventuell avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

BESLUT OM ÅTERKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Ett förvärv får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Det högsta antalet aktier som får överlåtas får uppgå till det sammanlagda innehavet av egna aktier i bolaget. Återköp och försäljning av aktier får ske endast till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.


 
Årsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i årsstämmoprotokollet vilket kommer att kunna laddas ner via www.phonera.com senast den 24 maj 2012. Protokollet kommer även finnas tillgängligt hos Bolaget från den 24 maj 2012 och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen till beslut inför årsstämman finns tillgängliga för nedladdning på www.phonera.com.

Malmö 10 maj 2012

Styrelsen i Phonera AB (publ.)

För ytterligare information kontakta:

Robert Öjfelth, VD Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 07

E-post: robert.ojfelth@phonera.se

PHONERA AB (publ) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikationslösningar för telefoni, internet och hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2011 392,3 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com
 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma 2012 i Phonera AB (publ.)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från SnowflakeAnnons

Snowflake samlar och delar tillförlitlig Covid19-data

Snowflake samlar data på ett och samma ställe för värdefull analys.
Snowflake samlar data på ett och samma ställe för värdefull analys.

Coronapandemin har visat att vi behöver ta del av information på rätt sätt – från pålitliga källor, strukturerat och uppdaterat i realtid. Snowflake tar fasta på detta och samlar tillförlitlig data på sin Cloud Data Platform.

I Snowflakes Data Cloud Platform kan användaren skapa en ”single source of truth” med realtidsdata som samlats in från källor som WHO och John Hopkins-universitet. Data över antalet smittade i världen sammanställs på Snowflake Data Marketplace. Plattformen kan hjälpa företag och organisationer att fatta välgrundade beslut och bli mer datadrivna. 

– Datan är redan förberedd för analys när den ligger på vår plattform vilket gör informationen lätt att hantera. Den är även enkel att kombinera med sin egen data för att skapa en bättre bild över sin verksamhet, säger Sam Bäcknäs, Senior Sales Engineer på Snowflake i Sverige. 

Kombinerar datakällor för värdefull analys

Data över antalet smittade kombineras med data om befolkningstäthet och även geolokalisering. För globala bolag kan denna information vara avgörande vid planering kring när kontor och butiker på olika platser i världen ska öppna igen, eller för att förutse hur försäljningen kommer att påverkas i olika länder och regioner. Enligt Sam Bäcknäs är det just kombinationen av datakällor som möjliggör intressanta och värdefulla analyser. 

EXTERN LÄNK: Få tillgång till Covid19-data genom Snowflake Data Marketplace  

– Genom att binda ihop data på Snowflake Data Marketplace över antalet smittade med exempelvis befolkningstäthet och väderinformation kan man göra prediktioner om hur smittspridningen kommer utvecklas och var man borde satsa mer på förebyggande arbete, säger han och fortsätter:

– Jag ser även stor potential för ”data sharing” mellan olika sjukhus i Stockholmsregionen som exempel. Då skulle personalen kunna få information om lediga intensivvårdsplatser i realtid i en dashboard istället för genom telefonsamtal mellan sjukhusen. Detta är lättare att överblicka och innebär mindre belastning för personalen. 

EXTERN LÄNK: Nyfiken på Data Sharing? Läs mer här 

Molnlösning innebär många fördelar

Sam Bäcknäs menar att många företag och organisationer i dag sitter på värdefull data som kan kombineras och visualiseras för viktiga insikter om den egna verksamheten, och som de även kan sälja vidare. Genom att samla all data på Snowflakes plattform kan kunden dra nytta av alla fördelar med den skalbarhet och administrativa enkelhet som en molnlösning erbjuder. 

Fakta Snowflake
Snowflake är en helt molnbaserad data-plattform som finns på Azure, AWS och GCP och är skapad för framtidens datahantering. Produkten fungerar som ”software as a service” och möjliggör att kunder samlar sin värdefulla data på ett och samma ställe. Genom Snowflake Data Marketplace ges också möjligheten att sälja egna dataset som kan vara av intresse för andra bolag.
Läs mer på www.snowflake.com  

 

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?