Systematiskt brandskyddsarbete på allvar

Ett heltäckande verktyg som på ett seriöst sätt skapar möjlighet för ansvariga på olika nivåer att bedriva ett systematiskt arbete som lagstiftaren avsett.Vi menar att detta hittills varit ett eftersatt område.


Om i-sba.se, SBA, brandskydd och utrymningssäkerheti-sba.se - ett internetbaserat verktyg för systematiskt brandskyddsarbete som ägs och utvecklas av evaQ8.se (Evacuate Sweden). 

Allt för många fokuserar på larm eller brandsläckare, men evaQ8 vill hjälpa företag att istället fokusera på en helhet för brand- och utrymningssäkerhet där ett skäligt skydd består av en väl en väl avvägd kombitation av anpassad teknik och organisation. Den startar i att minimera utrymmet för både den tekniska och mänskliga faktorn att orsaka tillbud, och den landar i att (i värsta tänkbara fall) vid en brand kunna ge räddningstjänsten så användbar information som möjligt för att den skall kunna göra en så snabb och lyckosam insats som möjligt. Genom att liv alltid går före egendom, och att detta faktum styr räddningstjänstens uppdrag, så blir utrymningssäkerhet inte bara säkerhet för människor, utan även för företaget egendom, verksamhet och fortlevnad. 

För detta tillhandahålls i-sba.se, ett onlineverktyg för att bygga upp och bedriva systematiskt brandskyddsarbete som ser till både brand- och utrymningssäkerheten. Som komplement till detta (framför allt för er med mer komplexa eller stora lokaler) så erbjuder vi konsultation. Det kan t.ex vara svårt att räkna på gångavstånd och känna till lagar och standarder som man berörs av. Med hjälp av i-sba.se så kommer ni snabbare upp på banan med ert SBA. Sannolikt gör ni det även på ett sätt som kommer att ta er en bit längre än många andra. 

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBAEnligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor så skall den som äger eller nyttjar en byggnad eller annan anläggning vidta de åtgärder som krävs för att förhindra uppkomst av brand och för att begränsa skador till följd av brand. De åtgärder som skall vidtas kan vara av både teknisk och organisatorisk karraktär. Den lagtexten är väl inte obegriplig, men ger ju väligt lite information om vad som faktiskt skall göras. Några månader efter att den nya lagen hade kommit så gavMyndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB (tidigare Räddningsverket) ut en författning SRVFS 2004:3 som beskriver SBA lite mer ingående.

Systematiskt Brandskyddsarbete i praktiken

Men vad innebär det då i praktiken att t.ex ha den teknik som krävs? Jo, det innebär att inte bara ha släckare och brandlarmlarm, utan att även ha lokaler som uppfyller de gällande lagar och standarder (och försäkringskrav ej att förglömma) som finns med avseende på brandcellsavgränsning, branddörrar, utrymningsvägar, utrymningslarm, nödbelysning, nödskyltning, förvaring av brandfarlig vara mm. 
 Vad det gäller den organisatoriska biten så gäller det ju att internt fördela ansvaret (som annars ytterst ligger på VD) till olika personer allt efter de behov som finns. Man behöver en ytterst ansvarig, Brandskyddsansvarig, och kanske även kontrollanter, en anläggningsskötare, utrymningsledare m.fl. Man behöver också göra klart med vad gränsen går mellan fastighetsägaren och hyresgästen angående ett flertal objekt. Sedan skall det upprättas utbildningsplaner, lite regler och rutiner (brandskyddsregler) och sist men inte minst så skall det systematiska brandskyddsarbetet "utföras". För det är som MSB skriver att:

"Det räcker inte med att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Avgörande är vad som i praktiken åstadkoms för att upprätthålla och förbättra brandskyddet. Dokumentationen är ett hjälpmedel och en kunskapskälla som används för styrning och vägledning av det systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet."

Ägare - Nyttjare

Ibland uppstår frågan om vem som lagligen ansvarar för en viss sak - ägaren eller nyttjanderättshavaren (vardagligt kallade fastighetsägaren eller hyresgästen). Ja, det finns inte någon brandskyddslagstiftning där allt detta regleras, utan här är det till stora delar bygglagstiftningen (som ofta i första hand vänder sig till fastighetsägaren) och arbetsmiljölagen, t.ex AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning (som vänder sig till den som bedriver verksamheten). Vissa saker hamnar ju med självklarhet på ägarens bord, så som brandcellsavgränsande spjäll i ventilationen. Det faller på sin orimlighet att två hyresgäster på var sin sida om en brandcellsgräns skall kontrollera och underhålla dessa spjäll. På samma vis är det kanske lika orimligt att fastighetsägaren skall ansvara för en hyresgästs interna utrymningsskyltning och utrymningsplan. Detta är ju sådant som är beroende av hur lokalerna nyttjas, utformas och låses internt. Så detta, placering av släckare och allt det organisatoriska samt utbildningar och brandövningar ligger i första hand på Nyttjanderättshavaren.

Brandlarm - Utrymningslarm

Brandlarmet är en vanlig sak där ansvarsfrågan kommer på tal. För det första så skall det sägas att det vi i vardagligt tal kallar för brandlarm är två olika saker både funktionellt och lagmässigt. Det ena kan vara ett larm som aktiveras automatiskt när rök eller lågor detekteras. Själva larmet kan då bara vara ett sms i fickan på en vaktmästare, och detta är då ett rent brandlarm. Den öronbedövande signal som oftast hörs i samband med brandlarm är egentligen inte ett brandlarm i sig, utan detta är ett utrymningslarm. Det finns inte något generellt krav på brandlarm i byggnader, men det finns ett krav på att man skall kunna larma och varna alla vars liv är i fara, vilket i sin tur ofta innebär att man måste ha ett i byggnaden/verksamheten vidsträckt utrymningslarm med klockor/sirener och knappar för att manuellt kunna aktivera detta. Allt som oftast kopplas funktionen med automatisk detektion av rök ihop med utrymningslarmet, och vid detektion av rök så aktiveras ett larm som på samma gång är både ett brand- och utrymningslarm. 
 Det lagliga kravet är dock störst på utrymningslarmet, och i de allra flesta fall kommer det kravet via arbetsmiljölagstiftningen. Fast när det t.ex handlar omsamlingslokaler så finns det ett krav på larm som hänger ihop med bygglagstiftningen och är ett krav för att få bygglov. I dessa lokaler faller ansvaret av den anledningen mer självklart på ägaren.

Mer om brandsäkerhet

Här är några bra länkar med mer information i frågan.
Svenska Brandskyddsföreningen ...och deras tidning Brandsakert
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ...och deras tidning Brandposten
Sprängämnesinspektionens författningar - SÄIFS
Elsäkerhetsverket
Systematiskt Brandskyddsarbete på wikipedia


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

EvaQ8 - Med fokus på helheten i brandskyddet.

EvaQ8 tar vid där brandsläckarfirmorna tyvärr allt för ofta släpper taget. Självklart skall det finnas brandsläckare i alla verksamheter. Men på samma sätt som dubbdäck inte hjälper mot nack- och plåtskador på dig och din bil om du krockar, så förhindrar inte släckare att det börjar brinna eller att man får onödiga störningar i verksamheten pga onödiga larm. 

SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete, lag sedan 2004) är så mycket mer än att bara ha släckare i verksamheten. Det handlar om allt från att undvika tillbud, till att med rätt utbildad personal kunna hantera en brand och utrymning med så små konsekvenser som möjligt för egendom och verksamhet. Det handlar även om att planera sin verksamhet så att man inte har risker och skyddsvärda objekt i onödigt svåra kombinationer. 

Är ni osäkra på vad som krävs eller behövs för att ni med era förutsättningar skall ha ribban liggande vågrätt på en lagom nivå, kontakta EvaQ8. 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?