Hoppa till innehållet

Annons

Staffan Bohman och Johan Fall: Sänk skatten och bredda momsen

DEBATT. Regeringen har genomfört flera förslag som har ökat skattebördan. Det är mindre snedvridande med skatt på konsumtion än på inkomster, skriver Staffan Bohman, ordförande för Näringslivets skattedelegation, och Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv.

Bild: Christine Olsson

Inom skattepolitiken behövs många reformer och framför allt rätt reformer för stärkt konkurrenskraft och ökade frihetsgrader för konsumtionsbeskattning. Dagens skattesystem står direkt och indirekt inför ett stort antal yttre och inre hot.

Donald Trump planerar sänkt bolagsskatt från 35 till 15 procent, sänkt högsta marginalskatt från 39 till 33 procent och territoriell beskattning. Sannolikt dras investeringskapital till USA och bort från Europa.

Samtidigt aviserar Storbritannien bolagsskattesänkningar ned under 15 procent. Flera EU-länder har liknande tankar och i Ungern föreslås bolagsskattesats på 9 procent. Sveriges 22 procent skatt är just nu vid EU-snittet, men våra ränteavdragsregler är oförutsägbara och en allvarlig konkurrenskraftsnackdel.

EU:s nya direktivförslag om gemensam bolagsskattebas i EU är också problematiskt. Frivilligheten stryks för stora skattebetalare. Möjligheterna till konsolidering skjuts till en oviss framtid. Fördelningen av skattebas ska även baseras på försäljning, vilket är principiellt fel – och starkt negativt för ett litet land som Sverige.

Hittills har efterfrågan hållits uppe av extremlåga räntor. En normalisering är inte aktuell i närtid, men rycker oundvikligen närmare. Framför omvärldsfaktorer och penningpolitik står därför nu finanspolitiken mer tydligt i fokus än på länge.

Missgrepp har gjort finanspolitiken till ett inre hot. Det mest kraftfulla verktyget i den finanspolitiska verktygslådan – skattepolitiken – har hanterats oförnuftigt. Skatteskärpningar, inte minst på arbete, har skett med breda höjningar av arbetsgivaravgiften samt sämre rut- och rotavdrag. Marginalskatten har höjts till världens högsta och stora grupper har fått ökade marginalskatter genom lägre brytpunkt. Progressiviteten är förvärrad och principen om hälften kvar synes avlägsen.

Nyligen lades mer sten på bördan genom utredningsförslag om ökade skatter på 5 miljarder kronor för småföretagare genom ett batteri av försämringar i det så kallade 3:12-regelverket. Sveriges ägarbeskattning är långt från konkurrenskraftig.

Bara dagar senare föreslogs en ny finansskatt. Om skatten införs kommer den att drabba bankkunder, sysselsättningen och våra framtida pensioner. Innan månaden är slut kan dessutom en ny flygskatt lyfta och ytterligare skatter är på väg på transporter och kemikalier.

Det inger stor oro. Fördömande kommentarer om andra länders ambitioner eller nostalgiska tillbakablickar på gamla inhemska skattereformer blir återvändsgränder.

I stället borde blicken riktas framåt. Sveriges välstånd kan stärkas genom att skattesystemet används som ett konkurrensmedel. Incitamenten till arbete, investeringar och företagande behöver bli bättre genom lägre kapital- och marginalskatter.

Först måste de för tillväxten mest skadliga skatterna åtgärdas. Låga skattesatser och breda baser är att föredra samt ökad transparens och generella åtgärder som undviker snedvridningar.

Offentligfinansiella konsekvenser borde inte analyseras statiskt utan ta hänsyn till hur skattebaserna påverkas. Därtill är stram utgiftspolitik viktigast för grundkravet om sunda offentliga finanser. Bara i andra hand ska skatteförändringar kunna prövas.

Sveriges hårda beskattning på de flesta områden gör möjligheterna starkt begränsade, men det är mindre snedvridande med skatt på konsumtion än på inkomster.

Konsumtionsskatterna domineras helt av momsen, som är extremt komplex. Dold moms och kumulativa effekter orsakas av undantagsregler. De motverkar effektiva tjänsteköp, försvårar lokalförsörjning och skjuter investeringar på framtiden. Undantagen från moms gäller stora områden som bostäder, finans och offentliga tjänster.

EU avgör handlingsutrymmet men kommissionens handlingsplan för moms kan öka medlemsländernas frihetsgrader. Det är angeläget att svenska regeringen höjer sin röst för att detta ska kunna ske. Övergång från inkomstskatt till konsumtionsskatt kan diskuteras på allvar först med ökat utrymme för slopade undantag. Vi behöver diskutera basbreddning mer än enhetlig skattesats. Enligt kommissionens beräkningar nyttjar Sverige i dag ungefär hälften av ideal momsskattebas.

Med början omkring millennieskiftet gjordes många kloka skattereformer. Såväl vänster- som högerregeringar minskade skatterna på arbete, arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter slopades, rut och rot etablerades och småföretagen fick bättre regler.

Ekonomin utvecklades väl och skattetrycket minskade från 49 till 43 procent av BNP, medan skatteintäkterna ökade med 275 miljarder kronor, rensat för inflation. Lärdomen är att successiva skattereformer är vägen framåt. Fokus måste vara på att göra rätt reformer med minskade snedvridningar och ökad konkurrenskraft som ledstjärnor.

Staffan Bohman, ordförande, Näringslivets Skattedelegation
Johan Fall, chef, Svenskt Näringslivs skatteavdelning

Innehåll från Ikano BostadAnnons

Klimatneutrala om sju år: ”Alla letar efter lösningar”

De vill bli klimatneutrala – om sju år.

Nu är byggbranschens arbete att lyckas med med det ”omöjliga” igång.

– Vi är ödmjuka inför uppgiften, inget företag sitter ensamt med alla svar och alla letar efter lösningar, säger Mikael Hallengren, produktionschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Pilotprojekt med klimatneutralt kvarter

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – Ikano Bostad vill lyckas ännu snabbare:

– Produktionen av material till nya bostäder har en hög klimatpåverkan, därför vill vi spänna bågen ännu mer och sikta på 2030. Vi vill verkligen ställa om produktionen och tror det är möjligt att nå dit. Men då behöver vi också jobba betydligt mer med andra material än vad vi byggt med historiskt, säger Mikael Hallengren.

Därför har man sjösatt flera utvecklingsprojekt, däribland att bygga mer i trä men också att hitta effektivare metoder att bygga hus i betong.

– Vi tror fortfarande att betong är en bra metod för flerbostadshus, det har viktiga egenskaper andra material saknar. Därför jobbar vi med två spår: Ett är förflytta standarden för hur vi bygger med betong. Både betong som produkt, men även med planering och genomförande för att få minskad klimatpåverkan genom hela byggprocessen. Ett annat spår är att öka inslagen av träproduktion. Att jobba med flera material ökar stabiliteten i själva byggandet i en osäker omvärld.

För att nå målet redan 2030 har Ikano Bostad tagit fram en strategi där konkreta målsättningar, som frågan kring betong och trä, ska uppnås. (se faktaruta). Kvarteret Fröa i nya Malmöstadsdelen Elinegård är Ikano Bostads första klimatneutrala projekt.

– Vi har många initiativ och utvecklingsprojekt som leder till minskat klimatavtryck i våra projekt. Vi har även ökat takten i samarbetet med våra strategiska leverantörer. En viktig del är engagemanget i verksamheten för att arbeta fram klimateffektivare lösningar i våra projekt, säger Hallengren och fortsätter:

– Bland annat arbetar vi med återvunnen isolering och isoleringsmaterial som ger lägre klimatavtryck, som förutom att ge välisolerade och täta hus också ger lägre energiförbrukning. Vi jobbar även med återvunnet stål. En sak jag tror många boende uppskattar är att vi planterar mycket gräs, buskar och träd. Det är inte bara fint utan binder också koldioxid effektivt och ger jorden ett tillskott av biogent kol för att kompensera en del av utsläppen. Solceller på taken för egenproducerad el har också blivit allt vanligare.

Samtidigt efterlyser Hallengren mer samarbete mellan branschens olika aktörer, detta gäller såväl leverantörer som byggföretag, för att öka takten i omställningen.

– Det finns flera framgångsrika branschöverskridande lokala initiativ som vi är verksamma inom, där vi både bidrar och lär oss. Vi hoppas de initiativen kan bli en katalysator för att komma igång nationellt och få en samordning, säger han och pekar på en konkret åtgärd som skulle behövas:

– Vi behöver enas nationellt kring vad som ska gälla när man beräknar klimatpåverkan, så att man inte har lokala avvikelser utan har en enhetlig standard. Redan idag finns det krav på klimatdeklarationer på allt som byggs, men vi saknar gemensamma riktlinjer för gränsvärden. Det här behöver vi samordna oss kring, säger Hallengren och lägger till:

– De företag som inte kan lösa de här frågeställningarna kommer inte vara konkurrenskraftiga eftersom kunderna efterfrågar svaren. Ta hållbara beslut i ditt företagen, annars blir det svårt att överleva på sikt.

EXTERN LÄNK: Så ska deras tuffa klimatmål nås

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera