ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Sex kapitalförvaltare: Vi anpassar oss till FN:s Agenda 2030

DEBATT. Genom Agenda 2030-målen har FN stakat ut vägen mot mer hållbara samhällen. När vi integrerar de globala målen i vår verksamhet är det varken frågan om bistånd eller filantropi, skriver sex tunga kapitalförvaltare.

Världen styr in mot en mer hållbar framtid med FN:s 17 mål i Agenda 2030 – som karta. Som ansvarsfulla storägare tar vi in målen i våra förhållningssätt och beaktanden vid investeringar och i ägarstyrning, utöver det hållbarhetsarbete vi redan bedriver. De 17 målen kan hjälpa oss att identifiera risker som bolagen, där vi är ägare, bör bemöta och lösningar som kan föra utvecklingen framåt, samtidigt som god och uthållig avkastning kan bibehållas.

Världen står inför ökade klimatmässiga och socioekonomiska utmaningar de närmaste 15 åren. Nya risker uppstår i spåren av global uppvärmning, tilltagande brist på rent vatten och ökande sociala klyftor – risker – som om de inte omhändertas och adresseras kan resultera i kriser, stora förlorade värden och mänskligt lidande. Detta är utmaningar som berör oss alla.

FN:s mål för hållbar utveckling är antagna av alla länder. Att målen nås bygger till stor del på att de accepteras och integreras långt utanför den krets av stats- och regeringschefer som skrev under. En del av ansvaret för att målen blir framgångsrika ligger på stater och politiker, men en avgörande framgångsfaktor är också att företag och finanssektorn engagerar sig och agerar draglok i olika former av utvecklingsarbete.

Svenska pensionsbolag och pensionsfonder är bland de största ägare vi har i Sverige. Vi har arbetat med hållbarhet i många år och Sverigeär föregångare på området internationellt. Det är även Svenska kyrkans kapitalförvaltning, som ingår i gruppen. Vi har goda förutsättningar att bidra till utvecklingen och ta ett stort ansvar. Därför är det naturligt att delvis styra in i linje med Agenda 2030, att beakta målen vid investeringar och utvärderingar av risker och affärsmöjligheter.

Som en del i arbetet med att integrera de globala målen i vårt arbete har vi samlats i Sidas regi för att lära av varandra, inspirera varandra, arbeta omkring några av målen och diskutera indikatorer som kan visa hur våra investeringar bidrar till Agenda 2030, under paraplynamnet Swedish Investors for Sustainable Development.

Avsikten är att identifiera områden där vi gemensamt kan engagera oss i Agenda 2030-målen som ägare och investerare, vilket inte hindrar att varje förvaltare och investerare fortsätter att agera enligt sina övertygelser, inriktningar och instruktioner.

FN-agendan pekar ut privat sektor som en del av lösningen när vi går mot 2030.

”Ingen ska lämnas utanför” och ”tillsammans” är ledord för genomförandet. Privata sektorn skapar 90 procent av alla nya hållbara jobb, enligt Världsbanken. Genom innovationer och nya tekniska lösningar kan privata företag och aktörer bidra med lösningar som leder till en bättre värld. Hållbar energi är ett exempel, vattenrening och avfallshantering är andra. Som långsiktiga storägare har vi ett uppdrag att, förutom att förvalta långsiktigt, hitta framtida framgångsföretag som bidrar till en bättre värld.

När vi integrerar de globala målen i vår verksamhet är det varken fråga om bistånd eller filantropi. Det handlar om att ge företagen förutsättningar att skapa värden och god avkastning över de kommande decennierna, både för pensionärer, framtida pensionärer och för samhället i stort. Om vissa steg inte tas, finns risk att hållbarhetsutmaningarna får en negativ inverkan både på avkastningen, utvecklingen i stort och på mänskliga och materiella värden.

Svenska investerares hållbarhetsarbete har sedan lång tid byggt på en grund av internationella konventioner och normer samt att utifrån dessa bedöma företagen och sortera bort dem som inte lever upp till kraven.

De globala målen tar delvis in en ny dimension av hållbarhetsarbete. Agenda 2030 ger oss en mer heltäckande bild över de stora utmaningarna världen står inför. De ger oss en gemensam referensram och riktning som vi kan börja sätta mål och utvärdera utifrån. Som långsiktiga investerare har vi samma målbild som samhället i övrigt. Samtidigt kvarstår vårt primära uppdrag att skapa god avkastning genom att beakta finansiella risker och möjligheter. Hållbarhetsaspekterna ingår i detta.

Till synes små förändringar i dag kan göra stora förändringar i framtiden och det är angeläget att följa investeringarnas hållbarhetsarbete. Vi tar också in målen i våra egna organisationer, så att de formas i linje med dem.

Vi gör nu ett åtagande att omfamna målen och att låta oss inspireras av dem. Vi har sett svenska företag ta steget och utmanar andra aktörer att ta samma ansvar. Vi uppmanar också andra att se möjligheterna till samverkan för att nå målen.

Magnus Billing, vd, Alecta
Jens Henriksson, vd, Folksam
Richard Gröttheim, vd, Sjunde AP-fonden
Frans Lindelöw, vd, Skandia
Staffan Hansén, vd, SPP
Anders Thorendal, finanschef, Svenska kyrkan

Tyck till