ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Regeringen: Vi sänker bolagsskatten

  • ANGELÄGNA ÅTGÄRDER. Regeringen går vidare med Företagsskattekommitténs förslag för att göra det mindre förmånligt att finansiera en verksamhet med lån och mer förmånligt med eget kapital. Det meddelar nu Per Bolund och Magdalena Andersson. Foto: Fredrik Sandberg

DEBATT. Finansdepartementet remitterar på tisdagen en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Genom förslagen vill vi stärka konkurrenskraften och skapa ett mer dynamiskt företagsklimat, skriver finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund.

I dag gynnar svensk skattelagstiftning företagsfinansiering med lånat kapital framför finansiering med eget kapital. Det har länge funnits en bred politisk enighet om att skattevillkoren mellan olika typer av finansieringsformer bör utjämnas.

Detta är en komplex och teknisk fråga som därmed blivit något av en långkörare i svensk skattepolitik. 2011 tillsattes Företagsskattekommittén som fick i uppdrag att ta fram förslag på förändringar av skattereglerna i just detta syfte. På tisdagen remitterar Finansdepartementet ett antal förslag som bland annat är resultatet av detta arbete.

Sedan kommittén 2014 lämnade sitt slutbetänkande har utredningen varit föremål för analys och omarbetning. Samtidigt har det pågått ett omfattande internationellt arbete både inom OECD och EU som ställer nya krav på svensk lagstiftning på området.

Både den senaste finanskrisen och den svenska finanskrisen under 1990-talet har visat att en alltför stor skuldsättning i företagssektorn kan få betydande negativa konsekvenser. Förmånliga regler om ränteavdrag ger incitament åt företag att finansiera sin verksamhet med skulder. Om dessa regler är för förmånliga kan de även användas för aggressiv skatteplanering.

De regler som trädde i kraft under 2013 för att begränsa möjligheterna till räntesnurror har kritiserats för att vara svåra att tillämpa och oförutsebara. Vi har lyssnat på kritiken och föreslår därför att dagens kritiserade regler snävas in och i än högre grad begränsas till fall där reglerna missbrukas.

I promemorian som Finansdepartementet nu remitterar föreslås att det införs en generell regel för begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. Därmed ökar den skattemässiga neutraliteten mellan olika finansieringsformer.

Promemorian innehåller även andra förslag såsom en sänkning av bolagsskattesatsen, nya skatteregler vid finansiell leasing, nya så kallade hybridregler, ett primäravdrag för hyreshus och att de nuvarande kritiserade ränteavdragsbegränsningsreglerna snävas in. Sammantaget är förslagen fullt finansierade och innebär ett mer förutsägbart regelverk. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

För att få ett bra beslutsunderlag föreslås i promemorian två alternativ till en generell begränsning av rätten till ränteavdrag. Det första alternativet är en så kallad ebit-regel och det andra alternativet är en ebitda-regel. Den största skillnaden mellan måtten ebit (Earnings Before interest and taxes) och ebitda (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är att justering ska göras för skattemässiga avskrivningar i ebitda-regeln.

Vår bedömning i dagsläget är att en ebit-regel är det bästa alternativet men vi vill samtidigt att remissinstanserna får möjlighet att ta ställning till både en ebit-regel och en ebitda-regel. På detta sätt kommer regeringen få ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför sitt slutliga ställningstagande.

Då begränsningen av ränteavdragen innebär en skärpning av skattereglerna föreslås företagen kompenseras genom en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 till 20 procent. Denna sänkning finansieras fullt ut av övriga regelskärpningar. Därmed innebär förslaget snarast en omfördelning av det totala skatteuttaget inom näringslivet. Jämfört med dagens regler kommer bolag som är högt belånade få betala mer skatt och bolag som är lågt belånade få betala mindre.

Det är viktigt att det föreslagna regelverket inte försvårar för mindre företag. Därför föreslås i promemorian två olika förenklingsregler som jämfört med Företagsskattekommitténs förslag kommer att leda till att mindre företag påverkas i en mycket mindre utsträckning.

Företagsskattekommitténs förslag fick kritik för att det slog mot nyproduktion av hyreshus. Därför föreslås i promemorian ett primäravdrag för hyreshus som möjliggör större avdrag för värdeminskning under de fem första åren från det att ett hyreshus har färdigställts.

De föreslagna förändringarna förväntas leda till att Sverige blir starkare och attraktivare för investeringar. Förslagen innebär att aggressiv skatteplanering med ränteavdrag blir svårare, vilket ökar skattesystemets legitimitet. Vidare minskar incitamenten till skuldsättning och därmed ökar motståndskraften i ekonomin och möjligheten att hantera finansiella kriser.

Regeringen ser nu fram mot remissinstansernas synpunkter och kommer därefter att återkomma med ett slutgiltigt förslag.

 

Magdalena Andersson, finansminister (S)
Per Bolund, biträdande finansminister (MP)

 

Läs svar från Företagarnas Günther Mårder här.

Läs svar från Fastighetsägarna här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies