ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Så här kan vi förenkla för Lantmäteriet

  • Uno Jakobsson.

DEBATT. Dagens industri har på nyhetsplats tidigare uppmärksammat problem med långa handläggningstider inom Lantmäteriet. Den 27 juni tog Joakim Ollén, tidigare generaldirektör i Lantmäteriet, upp frågan om de långa handläggningstiderna inom lantmäteriet i en debattartikel på denna sida.

Det finns 35.000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar. Över två miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar och respektive fastighets andelstal används för fördelning av föreningarnas kostnader på fastighetsägarna.

Andelstalen är i mycket stor utsträckning är inaktuella och uppgifter i fastighetsregistret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Lantmäterimyndigheten är ansvarig för inrättande och omprövning av gemensamhetsanläggningar och för att andelstalen blir rättvisa och följer regelverket. Det är endast lantmäterimyndigheten som kan bilda en samfällighetsförening och registrera anläggningen och andelstal.

Anläggningslagen från 1974 är en stabil grund för att lösa samverkansfrågor. Höga kostnader och långa handläggningstider hos lantmäteriet utgör dock sedan flera år stora hinder för fastställande och redovisning av korrekta andelstal. Det har lett till att vägsamfälligheter och fastighetsägare inte har begärt en omprövning av andelstalen hos lantmäteriet.

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät, 44.000 mil, varav endast 7.800 mil får statsbidrag. Kartläggningar visar att minst 5.000 lantmäteriförrättningar skulle behöva göras varje år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen. Lantmäteriet klarar idag inte av att hantera så många omprövningsförrättningar till skäliga kostnader och inom ramen för rimliga handläggningstider.

Vi anser därför att lagstiftningen ska ändras så att vägsamfälligheterna att själva kan ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Vårt förslag är att beslut om ändring av andelstal ska kunna tas av samfällighetsföreningens stämma med kvalificerad majoritet och att beslutad ändring ska godkännas av lantmäterimyndigheten innan registreringen i offentliga register.

Vårt förslag innebär att lantmäteriets resurser bättre kan användas för ärenden som direkt främjar bostadsbyggandet och utbyggnaden av nya järnvägar och bredbandsnät och att handläggningstiderna minskar i sådana ärenden.


Uno Jakobsson ordförande, Riksförbundet Enskilda Vägar

Läs Joakim Olléns artikel här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 

 

Tyck till