ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 APR Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR
ANNONS

Debatt: Högerpopulismen ger näringslivet en ny roll

I ett instabilare politiskt landskap kommer näringslivets betydelse för att skapa förståelse för handel och företagandets villkor att växa, menar Sten Tolgfors, tidigare handels- och försvarsminister (M).

 

Sverige har länge haft ett relativt omvärlden stabilt politiskt system och stabila regeringar. Detta, liksom enighet kring grundläggande politiska spelregler, som vikten av sunda statsfinanser och en stabil budgetprocess, har spelat stor roll för näringsklimatet.

På grund av högerpopulismens framväxt väntar nu istället en parlamentariskt instabil period, där varje regering riskerar att kunna falla, eftersom det lär vara fråga om svaga minoritetsregeringar. Svaga minoritetsregeringar har svårt att leverera nödvändiga reformer. Regeringar som inte vet om reformer kommer att kunna passera riksdagen, kommer inte att föreslå riksdagen reformer.

Därför riskeras att svensk politik går in i en period av reformstopp, med betydande konsekvenser för företagsklimatet.

Sverige lever i dag mycket på gamla meriter, som EU-medlemskapet, saneringen av statsfinanserna, strama budgetregler, tidigare genomförda strukturreformer, sänkta inkomstskatter, samt avreglering av marknader. Men vilka nya reformer av betydelse för landets konkurrenskraft eller näringsklimat diskuteras i dag?

När de etablerade partierna ständigt hålls osäkra på det parlamentariska läget, så binds de till att hantera det politiska spelet i riksdagen. Politiken riskerar därmed att bli kortsiktig och kraften behöva riktas mot nästa frågas hantering och votering.

Politiska förslag kan då komma att bedömas mer som spelbrickor i en förhandling, än utifrån effekterna om de genomförs. En skattehöjning på arbete kan värderas utifrån om den säkrar vänsterpartiets budgetstöd, inte utifrån effekterna på jobb eller företagande i Sverige.

Detta kan också leda till att tidigare genomförda reformer rullas tillbaka. Höjda inkomstskatter gör det mindre lönsamt att arbeta, höjda marginalskatter gör det svårare att spara och ta risk genom företagande. Debatten om vinstförbud i välfärden och kritik mot avregleringar visar skepsis till företagande, avreglering och alternativ, i delar av det politiska landskapet.

Partierna kan på grund av det instabila parlamentariska läget få svårt att lägga tillräcklig kraft på att utveckla och driva nästa generations nödvändiga reformer av ekonomin. Diskussion om vad som bygger svensk konkurrenskraft och vad Sverige skall leva på om 15 år saknas väsentligen. Ekonomiska reformer, som kräver ett långsiktigt perspektiv, trängs undan. Men utan det blir framtiden summan av en mängd kortsiktiga beslut som fattas för att säkra politisk överlevnad de närmaste månaderna. 

Den parlamentariska osäkerheten riskerar också att leda till att det blir svårare för de etablerade partierna att ta tag i de samhällsproblem som människor upplever. När politiken skiljs av från människors vardag och inte upplevs hantera landets utmaningar, så kommer det i sin tur att gynna populismen. Då uppstår en ond cirkel av politisk svaghet, som måste förhindras.

Det finns i dag samhällsproblem, som i det instabila politiska klimatet varken beskrivs eller åtgärdas. Delar av Sverige är osynliga i den politiska debatten och den bild som ges av Sverige blir inte sällan förenklad eller föråldrad. Företagandet lever allt mer i en värld avskild från politikens huvudfåra.

Hys inga illusioner om att det inte skulle ligga i högerpopulismens intresse att underminera de etablerade partiernas ställning. Populismen är inte lösningsorienterad och vill gärna hålla debatten i ett ständigt skede av kris.

Högerpopulismen skyr globaliseringen och vill att Sverige skall skärmas av från dess effekter. Den är skeptisk till EU och därmed den inre marknaden. Brexit och Donalds Trumps ovilja till frihandel och internationella handelsavtal visar konsekvenserna av sådana förhållningssätt.

Sverige är ett av världens mest handelsberoende industriländer. Ekonomin bygger på export och import. Nyprotektionism hotar den svenska välfärden.

Politiken riskerar på grund av osäkra eller hoppande majoriteter också att bli mindre rationell och förutsebar. Saker som tidigare avfärdats som omöjliga att genomföra kan plötsligt komma att drivas igenom, samtidigt som förslag som bedömts vara självklara blockeras. I detta ligger både ett hot för näringsklimatet när ekonomiskt irrationella beslut kan framdrivas som resultat av en förhandling för att säkra politisk majoritet, men också en möjlighet när frågor viktiga för näringsklimatet plötsligt går att få igenom.

Läget kommer att ställa krav på både politiskt nytänkande i sak och gällande samarbeten mellan de etablerade partierna för att Sverige stabilt skall kunna styras, när inget block har majoritet. Det behövs politiskt ledarskap, som knyter ihop det nationella med det globala och visar vilka beslut som behöver fattas i dag för att Sverige skall stå starkt imorgon. Som visar svenska folket att de etablerade partierna förstår Sveriges situation och är beredd att agera för landets bästa både på kort och lång sikt. Det är ett gemensamt ansvar för etablerade partier att pressa tillbaka högerpopulismen och skapa stabilitet.

I ett instabilare politiskt landskap kommer näringslivets betydelse för att skapa förståelse för handel och företagandets villkor att växa. För få andra talar om Sveriges konkurrenskraft i en tilltagande globaliserad ekonomi, eller långsiktiga reformbehov. Hoppet står här till näringslivet. Företagandet har en central roll i de utmaningar som Sverige står inför.

Ett långt reformstopp - som riskerar följa av parlamentarisk instabilitet - skulle skada landets näringsklimat. Leder ett instabilt politiskt klimat dessutom till att gamla reformer rullas tillbaka så skadas företagandets förutsättningar än mer. Förslag, som förbättrar näringsklimatet och som länge ansetts omöjliga, kan bli möjliga i dag. Samtidigt kan förändringar som ansetts otänkbara att genomföra på grund av. konsekvenserna för ekonomin komma att drivas igenom, som resultat av förhandlingar där ytterst regeringsmakten står på spel.

Det behövs en injektion av långsiktigt konkurrenskraftsperspektiv och ekonomisk rationalitet i debatten.

STEN TOLGFORS

Tidigare handels- och försvarsminister (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.