1515
Annons

Debatt: Alarmerande skolresultat för utrikes födda barn

DEBATT. Andelen skolbarn som kommit till Sverige efter sju års ålder och som får godkända skolresultat har fallit från 70 till 50 procent sedan 1998. Det framgår av en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Ensamkommande flyktingbarn är extra utsatta, skriver Hans Grönqvist och Susan Niknami.

INGEN LJUSNANDE FRAMTID. Bara 20–30 procent av de ensamkommande får godkänt i svenska, matematik och engelska, enligt den nya ESO-rapporten.
INGEN LJUSNANDE FRAMTID. Bara 20–30 procent av de ensamkommande får godkänt i svenska, matematik och engelska, enligt den nya ESO-rapporten.Bild:Jessica Gow

I dagarna slutar tiotusentals elever grundskolan. En allt större andel av eleverna är födda i ett annat land än i Sverige. Mellan åren 1994 och 2015 ökade andelen elever i årskurs 9 som var födda utomlands med närmare 80 procent. Den senaste Pisa-undersökningen visar att skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever är större i Sverige än i många andra jämförbara länder. Detta mönster är oroväckande eftersom grundskoleresultaten styr möjligheterna till fortsatta studier och därmed i förlängningen också chanserna på arbetsmarknaden.

Med andra ord riskerar ojämlika studieresultat att fortplanta sig till ojämlikhet i långsiktiga livschanser.

I den ESO-rapport som vi presenterar i dag kartlägger vi med hjälp av nya data skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever över tiden samt möjliga förklaringar till de skillnader som vi ser existerar. Analysen täcker samtliga elever som gick ut årskurs 9 under perioden 1988–2014.

Gapet mellan inrikes och utrikes föddas skolresultat är stort och ökade markant runt 2008.
Det finns betydande skillnader i studieresultaten mellan elever födda utomlands och i Sverige. Medan strax över 90 procent av alla inrikes födda elever uppnår gymnasiebehörighet är motsvarande siffra för utrikes födda elever cirka 65 procent.

Vi ser också att studiegapet, från att ha varit relativt stabilt över tid, har ökat sedan omkring 2008. Detta tycks kunna förklaras av en förändrad demografisk sammansättning av de utrikes födda. Utrikes födda elever som invandrat efter sju års ålder har speciellt svårt att klara sin skolgång. Medan andelen elever som invandrade före sju års ålder som fått godkänt i svenska, matematik och engelska legat relativt konstant på strax över 85 procent sedan 1998 har motsvarande siffra för elever som invandrade efter sju års ålder stadigt minskat från cirka 70 procent 1998 till omkring 50 procent 2014.

Det förefaller därför viktigt att skolsystemet så tidigt som möjligt uppmärksammar elever som anländer till Sverige sent under barndomen för att stödja deras lärande.

Ensamkommande barn tycks ha det särskilt svårt.
I den offentliga debatten uppmärksammas ofta ensamkommande flyktingbarns välbefinnande. Resultaten i rapporten visar att ensamkommande flyktingbarn har stora svårigheter att prestera väl i skolan. Endast omkring 20–30 procent av de ensamkommande barnen har under de senaste åren uppnått godkänt i svenska, matematik och engelska.

Ensamkommande är i genomsnitt betydligt äldre vid ankomsten till Sverige jämfört med övriga utrikes födda elever, vilket skulle kunna vara en anledning till att denna grupp presterar så dåligt i skolan.

Föräldrarnas bakgrund och andra uppväxtförhållanden har betydelse.
När det kommer till möjliga orsaker till storleken på studiegapet visar analysen att faktorer som klasstorlek eller lärarnas behörighet och erfarenhet inte tycks spela roll för storleken på gapet. Den ökande sorteringen av elever mellan skolor som skett i Sverige sedan 1990-talets skolreformer har dock en viss betydelse.

När vi jämför skillnaden i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever i samma skola minskar storleken på studiegapet. Denna minskning av gapet verkar dock vara relativt liten. Ett huvudresultat är i stället att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund spelar en betydande roll för storleken på studiegapet. Detsamma gäller bostadsområdets betydelse.

Om inrikes och utrikes födda elever hade haft föräldrar med samma socioekonomiska bakgrund och bott i samma bostadsområde skulle nästan hela studiegapet försvunnit. Givet att detta resultat återspeglar ett orsakssamband betyder det att breda samhällsinsatser för att förbättra de socioekonomiska förhållandena bland utrikes födda skulle kunna vara ett sätt att förbättra studieresultaten för deras barn och i förlängningen därmed potentiellt reducera skillnader i långsiktiga livschanser. Eventuella förbättringar av barnens livschanser skulle i detta fall därför kunna läggas till den direkta samhällsekonomiska nyttan av sådana insatser.

Våra resultat stöder också flera av de förslag som nyligen lämnats till regeringen av Skolkommissionen. Bland annat föreslås ett riktat statligt stöd till skolor som tagit ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända elever.

För att minska sorteringen av elever mellan skolor föreslår Skolkommissionen en rad åtgärder. Dels förespråkar kommissionen ett införande av aktivt (obligatoriskt) skolval som kombineras med relevant information till elever och vårdnadshavare om hur skolvalet fungerar och om de olika valmöjligheter som står till buds.

Dels föreslås att kommunerna ges en möjlighet att frångå närhetsprincipen vid beslut om skolplacering från årskurs 7 under förutsättning att antalet sökanden till en given skola överstiger antalet platser. Närhetsprincipen får i dessa fall ersättas av ett urval som sker genom lottning.

I den utsträckning som dessa förslag lyckas reducera elevsorteringen visar våra resultat visserligen att förslagen potentiellt kan bidra till att minska skillnaden i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever men att effekten på studiegapet troligen kommer att vara begränsad.

 

Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Susan Niknami, fil. dr. i nationalekonomi och forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från T2 DataAnnons

Unikt system för cybersäkerhet

Ronny Engelin, vice vd och Peter Pennsäter, CEO på företaget T2 Data understyker vikten av att företag säkerställer kontrollen i den mjukvara de utvecklar
Ronny Engelin, vice vd och Peter Pennsäter, CEO på företaget T2 Data understyker vikten av att företag säkerställer kontrollen i den mjukvara de utvecklar

Cybersäkerhet i dagens digitala värld är en stor utmaning för många företag och ett område där det råder stor brist på personer med spetskompetens. T2 Data har utvecklat flera framstående system bland annat för att identifiera sårbarhet i mjukvara och stärka företagens cybersäkerhet.

Cybersäkerhet är ett område under ständig och snabb förändring. Hållbara säkerhetsåtgärder måste förlita sig mer på inbyggd säkerhet, snarare än tilläggsfunktioner som kan vara svåra att underhålla och distribuera.

– Det är upp till alla som utvecklar mjukvara att säkerställa kontrollen. Direkt efter att produkten är levererad kan det komma nya säkerhetsutmaningar, vilket gör att allt som är levererat skall kontrolleras kontinuerligt. Det gäller att vara snabbfotad för att hålla säkerheten hög, säger Peter Pennsäter, CEO T2 Data.

T2 Datas system Secplatform/Virtuose kan separera till exempel säkerhetsfunktionalitet från den vanliga datormiljön och läggas i ett eget mjukvarulager som den ”vanlige” användaren inte ser eller behöver ta hänsyn till. På så sätt kan säkerheten hanteras centralt av ett fåtal experter samtidigt som säkerhetsnivån hålls hög. Systemet är unikt i sitt slag.

– Vi känner inte till någon produkt med samma koncept. Majoriteten av grundteknologierna som används är kända men sättet att kombinera och använda teknologierna tillsammans är unikt, säger Peter Pennsäter.

Brett användningsområde

Med en gemensam säkerhetsplan för alla klientsystem samt gemensam hantering av blandade operativsystem, som Windows eller olika Linux-distributioner, kan systemet användas som skydd av klientdatorer där användare ständigt lägger till nya funktioner eller interagerar med servrar över hela världen. 

Systemet fungerar även som skydd av infrastruktur eller inbyggda system som kontrollerar el- och vattenförsörjning, bilar, trafikstyrning, kommunikation, medicinsk teknik med mera. Mjukvaran delas in i skikt där den specialiserade hårdvarunära och säkerhetsrelaterade funktionaliteten separeras från mjukvara som styr affärslogik.

Forskningsbaserad teknologi

T2 Data investerar tungt i framtidsteknologi både gällande inhämtande och skapande av kunskap samt utveckling av produkter. Företagets produkter baseras på aktuell forskning.

– Forskning är en viktig komponent i T2 Datas DNA. Vi har deltagit som en aktiv industripartner i flera forskningsprojekt. Omvärldsbevakning där vi följer aktuell forskning är också en mycket viktig del i hur vi planerar för verksamheten framåt och i vilken riktning produkten behöver utvecklas för att vara relevant i framtiden, säger Peter Pennsäter.

Identifierar sårbarhet i mjukvara

Ett av de system som T2 Data utvecklat på en forskningsgrund är MAIA, en produkt för företag som utvecklar mjukvara. Mjukvaruutveckling är en global verksamhet och för att vara konkurrenskraftig krävs ständigt ökad effektivitet, snabbhet, kvalitet och säkerhet och för att uppnå detta behövs en stor mängd verktygsstöd och automatisering.

MAIA hjälper företag att identifiera sårbarheter i den mjukvara de utvecklar. Sårbarheter som, om de inte åtgärdas, kan nyttjas av angripare för att ta kontroll över datorsystem och samhällskritisk infrastruktur.

– Flera företag har utvärderat MAIA och jämfört med övriga marknaden. Vår lösning klassades som den mest kompletta, säger Ronny Engelin vice vd.

Men T2 Data nöjer sig inte med det utan utvecklar kontinuerligt nya tjänster som automatiskt inhämtar och bearbetar säkerhetsinformation från olika källor på Internet som sedan vidarebefordras till MAIA. 

Om: T2 Data grundades 1990 och utvecklar mjukvaruprodukter och -tjänster med expertis inom verktyg för mjukvaruutveckling, testautomatisering och säkerhet.

Läs mer på: www.t2data.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med T2 Data och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?